Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Ген. Данаил Николаев 113
ИД № 20169110400177/2016 г. - ½ идеална част (една втора идеална част) от: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.517.420.1.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Генерал Данаил Николаев № 113, ет. 5, ап. 12, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 с идентификатор 56784.517.420.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. Генерал Данаил Николаев, със застроена площ на сградата: 922 кв.м. (деветстотин двадесет и два кв.м.), брой етажи: 9, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.517.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. Генерал Данаил Николаев, с площ на поземления имот: 3415 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 809, квартал: 20, парцел: I-809, при съседи на поземления имот: 56784.517.406; 56784.517.418; 56784.517.365; 56784.517.399; и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.517.420.1.30 е с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 97,89 кв.м. (деветдесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни кв.м.), с прилежащи части: 1,545% (едно цяло петстотин четиридесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от съответното право на строеж върху държавно дворно място, при съседи на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.517.420.1.31; 56784.517.420.1.29; под обекта: 56784.517.420.1.21; над обекта: 56784.517.420.1.39. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.517.420.1.30 по акт за собственост представлява: ½ идеална част (една втора идеална част) от Апартамент № 34, находящ се на четвърти етаж в сградата – ЖСК Строител – 2, намираща се на ул. Ген. Данаил Николаев № 113 в гр. Пловдив, състоящ се от три стаи, хол, кухня, баня, клозет, коридор и две тераси, застроен на 97,89 кв.м. (деветдесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни кв.м.), при граници: на юг – апартамент на Атанас и Пенка Чебишеви, на север – ап.на Младен и Иванка Цоневи, отгоре – ап. На Стоян Кузев, отдолу – ап. на Димо и Милка Димови и на запад – стълбище и дворно място, ведно с ½ идеална част от таванско помещение № 34 с площ от 7,27 кв.м. (седем цяло и двадесет и седем стотни кв.м.), при граници: таван на Димо и Милка Димови, таван на Цветана и Георги Тодорови и тавански коридор, и ведно с ½ идеална част от избено помещение № 34 с площ от 6,16 кв.м. (шест цяло и шестнадесет стотни кв.м.), при граници: изба на Лазар и Мария Лазарови, изба на Цветана и Георги Тодорови и дворно място, както и ведно с ½ идеална част от 1,545 % идеални части от общите части на сградата и от съответното право на строеж върху държавно дворно място, цялото с площ от 5969 кв.м. (пет хиляди деветстотин шестдесет и девет кв.м.), съставляващо парцел I - комплексно застрояване в квартал 7, жк. Младежки хълм, при граници: ул. Ген.Д. Николаев, бл. 14, бл. 16 и държавно място.
19.01.17 г., 18:11 targimot.com
98.0 м²
51 000,00 лв

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Никола Вапцаров" № 134
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.531.818.1.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, осем, едно, осем, точка, едно, точка, едно), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: град Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 134 (сто тридесет и четири), етаж 2 (втори), АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), разположен в обема на сграда № 1 (едно) с идентификатор № 56784.531.818.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, осем, едно, осем, точка, едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.818 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, осем, едно, осем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1 (едно), със застроена площ от 114,06 кв.м. (сто и четиринадесет квадратни метра и шест квадратни дециметра), при граници и съседи на самостоятелния обект съгласно кадастрална карта: на същия етаж: СОС № 56784.531.818.1.2, под обекта: СОС № 56784.531.818.1.11 и СОС № 56784.531.818.1.12, над обекта: СОС № 56784.531.818.1.3, който недвижим имот съгласно титул за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се на втори /първи жилищен/ етаж в жилищна сграда с магазини и гаражи, с обща РЗП от 1 755,07 кв.м., построена съгласно одобрен инвестицонен проект от 16.06.2005г. и Разрешение за строеж № 130/ 21.06.2005г., издадено от гл.архитект на район Южен, община Пловдив и скица-виза № 429/ 2009г., въведена в експлоатация с Удостоверение № 26/ 22.03.2007г., издадено от Община Пловдив, район Южен, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 134, в урегулиран поземлен имот X-818 (десет римско – осемстотин и осемнадесет), от квартал 27Б по плана на гр. Пловдив, кв. „Христо Ботев“, с площ от 477 кв.м., при граници и съседи на УПИ: от запад – УПИ XI-817, от север – УПИ III-816 и УПИ IV-819, от изток – УПИ VII-822, УПИ VIII-823 и УПИ IX-824, от юг – бул. „Никола Вапцаров“, който АПАРТАМЕНТ № 1 (едно) е със застроена площ от 114,06 кв.м. (сто и четиринадесет квадратни метра и шест квадратни дециметра), находящ се в тяло/част от сградата I (първо) застрояване, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна, антре и тераса, при граници и съседи: от север – асансьор, стълбищна площадка и ап. № 2, отгоре – ап. № 3, отдолу – магазин М1 и магазин М2, ВЕДНО с прилежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 (девет), с полезна площ от 2,92 кв.м. (два квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра), при граници съгласно титул за собственост: отгоре: стълбищна клетка, от изток: изба № 10, от север и запад: коридор, ВЕДНО с 12,297 % (дванадесет цяло двеста деветдесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 41/ 477 (четиридесет и едно върху четиристотин седемдесет и седем) идеални части от дворно място съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.531.818 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, осем, едно, осем), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес град Пловдив, ул. „Никола Вапцаров“ № 134 (сто тридесет и четири), с площ съгласно титул за собственост от 477 кв.м. (четиристотин седемдесет и седем квадратни метра) и с площ съгласно кадастрална карта от 522 кв.м. (петстотин двадесет и два квадратни метра), с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м), с номер по предходен план: 818, квартал 27Б, парцел X-818, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: № 56784.531.3021, № 56784.531.824, №56784.531.823, № 56784.531.822, № 56784.531.4591, № 56784.531.5037 и № 56784.531.817.
19.01.17 г., 13:17 targimot.com
114.0 м²
102 000,00 лв
19.01.17 г., 12:14 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
34 000,00 €

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр.Пловдив, ул."Филип Македонски"№25, ет.1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.139.1.1 /пет шест седем осем четири.пет две две.едно три девет.едно.едно/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-502/05.03.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - Пловдив, с адрес на имота: гр.Пловдив, п.к. 4000, ул. „Филип Македонски” № 25, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784. 522.139 с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта 1/едно/ с посочена в документа площ: 105.00 кв.м./сто и пет квадратни метра/, със съседни само-стоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 56784.522. 139.1.2, ВЕДНО с припадащите му се ½ идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784. 522.139 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/ 03. 06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с адрес гр.Пловдив, ул.„Филип Македонски” № 25, с площ 416 кв.м. при граници: 56784.522.142, 56784.522.141, 56784.522.140, 56784.522.2365, 56784.522.138 и ВЕДНО с ½ идеална част от всички подобрения и приращения в имота.
18.01.17 г., 18:09 targimot.com
105.0 м²
130 279,00 лв

Двустаен Апартамент Каменица 2

гр. Пловдив, Каменица 2
18.01.17 г., 14:16 bazar.bg
2 стаи
47.0 м²
41 900,00 €
2 стаи
43.0 м²
27 000,00 €
3 стаи
110.0 м²
95 000,00 €

Двустаен Апартамент Център

гр. Пловдив, Център
18.01.17 г., 13:39 bazar.bg
2 стаи
57.0 м²
49 000,00 €

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Тракия" бл. 283, вх. В, ет. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.51.3.2 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка пет едно точка три точка две), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000, Ж.К. Тракия, бл. 283 (двеста осемдесет и три), вх. В, ет. 1 (първи), ап. 2/9 (две/девет), който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.51 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка пет едно), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 70,88 кв. м. (седемдесет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.540.51.3.3, 56784.540.51.3.1; под обекта – няма; над обекта – 56784.540.51.3.6, ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), както и заедно с 1,285 % (едно цяло двеста осемдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, който имот е подробно описан в акт за собственост като АПАРТАМЕНТ № 2/9 (две/девет), находящ се в блок № 283-А13 (двеста осемдесет и три-буква „А“ тринадесет), вход „В“, етаж 1 (първи), построен върху общинска земя в гр. Пловдив, Ж.К. „Тракия“, със застроена площ на апартамента от 70,88 кв. м. (седемдесет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), изложение – изток, юг, състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалетна и антре, при граници: отляво – ап. 1/8, отдясно – ап. 3/10, отгоре – ап. 6/20, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две) с полезна площ от 8,82 кв. м. (осем цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), при граници на избеното помещение: отляво – избено помещение № 3 и отдясно – избено помещение № 1, както и ЗАЕДНО с 1,285 % (едно цяло двеста осемдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинското място, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 63375лв. /шестдесет и три хиляди триста седемдесет и пет лева/.
17.01.17 г., 17:42 targimot.com
71.0 м²
63 375,00 лв

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Тракия" бл. 28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.409.2.48 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка четири нула девет точка две точка четири осем), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000, Ж.К. Тракия, бл. 28 (двадесет и осем), вх. В, ет. 8 (осем), ап. 24/90 (двадесет и четири/деветдесет), който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.409 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка четири нула девет), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 88,00 кв. м. (осемдесет и осем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.540.409.2.47; под обекта – 56784.540.409.2.45; над обекта – няма, ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири) с площ от 4,00 кв. м. (четири квадратни метра), както и заедно с 1,100 % (едно цяло и сто хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, който имот е подробно описан в акт за собственост като АПАРТАМЕНТ № 24 (двадесет и четири), находящ се в гр. Пловдив, жилищен комплекс Тракия, блок № 28-А-10 (двадесет и осем-буква „А“-десет), вход „В“, на етаж 8 (осем), със застроена площ на апартамента от 88,00 кв. м. (осемдесет и осем квадратни метра), с изложение: североизток, югозапад, състоящ се от три стаи, трапезария, готварна, баня, тоалетна, пералня, дрешник и антре, при граници: апартамент № 23 на Латеви, коридор и апартамент № 22 на Атанасови, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири) с площ от 4,00 кв. м. (четири квадратни метра), при граници на избеното помещение: избено помещение на Атанасови, асансьор и коридор, ВЕДНО с 1,100 % (едно цяло и сто хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, , ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 93450лв. /деветдесет и три хиляди четиристотин и петдесет лева/.
17.01.17 г., 17:42 targimot.com
88.0 м²
93 450,00 лв
17.01.17 г., 16:48 bazar.bg
3 стаи
125.0 м²
78 000,00 €
17.01.17 г., 16:33 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
40 800,00 €
17.01.17 г., 13:50 bazar.bg
2 стаи
75.0 м²
56 000,00 €

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бл. 51, вх. Г, ет. 1, ап. 2/13
ид № 20148200400079 - ½ ид. ч. (една втора идеална част) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.502.3.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, пет, нула, две, точка, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, Тракия, бл. 51 (петдесет и едно), вх. Г, ет. 1 (едно), ап. 2/13 (две / тринадесет), с предназначение: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 48,54 кв. м. (четиридесет и осем цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.502.3.1, 56784.540.502.3.3, под обекта: няма, над обекта: 56784.540.502.3.7, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.540.502.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, пет, нула, две, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, Тракия, бл. 51, със застроена площ: 298 кв.м. (двеста деветдесет и осем квадратни метра), с брой етажи: 7 (седем), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.540.502 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, пет, нула, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, Тракия, с площ: 1161 кв.м. (хиляда сто шестдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с номер по предходен план: 156, квартал: 6, парцел: ІІ, при съседи: 56784.540.492, ВЕДНО с ½ ид. ч. (една втора идеална част) от принадлежностите: Избено помещение № 24, с полезна площ: 3,71 кв.м. (три цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра) и 0,610 % идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.540.502.3 – с описание съгласно кадастрална карта и с описание съгласно акт за собственост - ½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. ЖК „Тракия“, представляващ Апартамент 2/13 (две / тринадесет), вход / секция „Г“ (буква „Г”), етаж І (първи), блок № 51-А-11 (петдесет и първи, тире, буква „А”, тире, единадесет), построен върху държавна земя в ж.к. Тракия, изложение Югозапад, състоящ се от една стая, кухня, баня-клозет, антре, със застроена площ от 48,54 кв. м. (четиридесет и осем цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с ½ ид. ч. (една втора идеална част) от принадлежностите: Избено помещение № 24, с полезна площ: 3,71 кв.м. (три цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра) и 0,610 % идеални части от общите части на сградата, при съседи на жилището: отляво ап. 1, отдясно ап. 3, отгоре ап. 7, при съседи на избеното помещение: отляво изба 25, отдясно изба 23. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 16 387,50 лв. (шестнадесет хиляди триста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
16.01.17 г., 18:32 targimot.com
49.0 м²
16 387,00 лв

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул."Пере Тошев" № 47
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.530.2220.1.6 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка две хиляди двеста и двадесет точка едно точка шест/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, адрес на имота: гр.Пловдив, п.к.4000, ул."Пере Тошев" № 47 /четиридесет и седем/, бл.169 /сто шестдесет и девет/, ет.3 /три/, ап.14 /четиринадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2220 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка две хиляди двеста и двадесет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 79.98 кв.м. /седемдесет и девет квадратни метра и деветдесет и осем квадратни дециметра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същият етаж - 56784.530.2220.1.5, под обекта - 56784.530.2220.1.4, над обекта - 56784.530.2220.1.8, който имот съгласно документ за собственост /нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74 том 113 от 04.12.2008г./ представлява АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Пере Тошев“ № 47 /четиридесет и седем/, вход „А“, етаж 3 /три/, със застроена площ 71,98 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра. и деветдесет и осем квадратни дециметра/, състоящ се от три стаи и кухня, ВЕДНО с прилежащото избено помещение № 4 /четири/ с площ 8 кв.м. /осем квадратни метра/, ЗАЕДНО с 3,71% /три цяло и седемдесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, построена върху държавна земя, при съседи на апартамента: ап.13 на Иванов, ап.20 на Терзиеви, ап.15 на Марков; при съседи на избеното помещение: мазе 3 на Терзиеви, коридор, мазе 5 на Арабаджиеви; ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 13200 лева /тринадесет хиляди и двеста лева/.
16.01.17 г., 18:29 targimot.com
72.0 м²
13 200,00 лв

Апартамент

гр. Пловдив, Кършияка
16.01.17 г., 17:13 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
65 000,00 €
4 стаи
100.0 м²
75 000,00 €

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул."Сливница"№12
СОС с идентификатор 56784.506.1034.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда тридесет и четири, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Сливница" №12 /дванадесет/, ет. 3 /три/, ап. 1 /едно/. Самостоятелния обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56784.506.1034 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда тридесет и четири/, 56784.506.9602 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, девет хиляди шестстотин и две, 56784.506.9665 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, девет хиляди шестстотин шестдесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ 96.00 кв.м. /деветдесет и шест кв.м./, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.506.1034.1.2, под обекта - 56784.506.1034.1.43, 56784.506.1034.1.45, 56784.506.1034.1.44, над обекта - 56784.506.1034.1.6, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №23 /двадесет и три/ с площ от 2.50 кв.м. /две цяло и петдесет стотни кв.м./, при граници: север – изба №24, юг – изба №22, изток – външен зид, ведно с 2.73 % /две цяло и седемдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място.
12.01.17 г., 12:20 targimot.com
96.0 м²
184 140,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.521.771.1.6 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и едно, точка, седемстотин седемдесет и едно, точка, едно, точка, шест/ по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 / 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК и изменени със Заповед № 18-9145-15.11.2016г. на Началник на СГКК – гр.Пловдив, с административен адрес: гр.Пловдив, ул.”Цар Иван Александър” № 12 /дванадесет/, ет.1 /първи/. СОС се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.771 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и едно, точка, седемстотин седемдесет и едно/; предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент; брой нива на обекта – 1 /едно/; посочена в документа площ – 131.00 /сто тридесет и един/ кв. метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 56784.521.771.1.1, 56784.521.771.1.2, ВЕДНО с 2/25 ид.ч. /две двадесет и пет идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.521.771 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и едно, точка, седемстотин седемдесет и едно/, целият с площ от 280.00 /двеста и осемдесет/ кв. метра; трайно предназначение – урбанизирана; начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./; стар идентификатор – 846, квартал – 156г, парцел – XI-846,
12.01.17 г., 12:05 targimot.com
131.0 м²
43 200,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.524.87.4.11 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, осемдесет и седем, точка, четири, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда – Заповед КД-14-16-77 /15.01.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул.”Михаил Такев” № 37 /тридесет и седем/, ет.2 /две/, ап. “Б”, който самостоятелен обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.87 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, осемдесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, с площ на самостоятелния обект по кадастрална карта – 116.44 /сто и шестнадесет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв. метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.524.87.4.12, под обекта - 56784.524.87.4.19, 56784.524.87.4.20, над обекта: 56784.524.87.4.13, 56784.524.87.4.14, ВЕДНО с изба № 2 /две/ с площ от 12.10 /дванадесет цяло и десет стотни/ кв.метра, с прилежащи части – 14.958% /четиринадесет цяло деветстотин петдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и полагащите се на СОС 0.622% /нула цяло шестстотин двадесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата
12.01.17 г., 12:05 targimot.com
116.0 м²
102 464,00 лв

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул."Ралица" 6, бл.22, вх.Б, ет.6, ап.16/64
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.253.1.64 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три, точка, едно, точка, шест четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 0, ул. „Ралица“ № 6 (шест), бл. 22 (двадесет и две), вх. „Б“, ет. 6 (шест), ап. 16/64 (шестнадесет/шестдесет и четири), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.528.253 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апратамент, брой нива на обекта: 1 (един), с площ от 86.37 кв.м. (осемдесет и шест цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), ведно с избено помещение № 43 (четиридесет и три), както и 1.18% (едно цяло и осемнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.528.253.1.63 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три, точка, едно, точка, шест три), 56784.528.253.1.65 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три, точка, едно, точка, шест пет), под обекта: 56784.528.253.1.52 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три, точка, едно, точка, пет две), над обекта: 56784.528.253.1.76 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три, точка, едно, точка, седем шест), стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който имот съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот том 66, № 91, № от дв.вх.рег. 24904 от 03.11.2010г. представлява: АПАРТАМЕНТ № 64 (ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ) на шестия етаж в блок 22 (двадесет и втори) в кв. Втора Каменица гр. Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, улица „Ралица“ № 6 (шест), състоящ се от три стаи и кухня, с обща квадратура от 86.37 кв.м. (осемдесет и шест цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), при граници: апартамент № 63 на Малеволти, отгоре-апартамент № 76 на Попови, апартамент № 65 на Бонев, заедно с избено помещение № 43 (четиридесет и три), при граници: мазе № 44 на Кънчев, коридир, мазе № 54 на Димов, заедно с 1.18% (едно цяло и осемнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
10.01.17 г., 18:19 targimot.com
86.0 м²
90 000,00 лв
Апартамент № 7 /седем/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.1009.1.7 /пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка едно нула нула девет точка едно точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ж.к. ТРАКИЯ, бл. 201 Б, вх. Б, ет. 4, ап. 7, състоящ се от три стаи, трапезария, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.1009, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 111.97 кв.м /сто и единадесет цяло и деветдесет и седем стотни кв.м./, при съседни самостоятелни обекти за апартамента в сградата: на същия етаж: 56784.540.1009.1.8, под обекта: 56784.540.1009.1.4 над обекта: 56784.540.1009.1.10, ведно с избено помещение № 19 /деветнадесет/, със застроена площ от 7,23 кв.м. /седем цяло и двадесет и три стотни кв.м./, при граници: отляво – изба № 20 и отдясно – изба № 18, ведно със склад C1 /C едно /, находящ се на междуетажната площадка между първи и втори етаж, със застроена площ от 4,43 кв.м. /четири цяло и четиридесет и три стотни кв.м./, както и 2,317 % /две цяло триста и седемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
10.01.17 г., 18:18 targimot.com
112.0 м²
89 040,00 лв

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр.Пловдив, ул"Свети Горазд"№12
АПАРТАМЕНТ с площ от / по нотариален акт / 113.57 кв.м. представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.518.858.1.2 по одобрената кадастрална карта на гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, със заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 разположен в поземлен имот с идентификатор № 56784.518.858, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1, с административен адрес на имота гр.Пловдив, ул”Свети Горазд”№12, ет.2, при съседи: на същия етаж: №56784.518.858.1.1, под обекта №56784.518.858.1.14, №56784.518.858.1.13, №56784.518.858.1.15, над обекта №56784.518.858.1.4, ведно с / по нотариален акт / избено помещение №7, с площ от 13.70 кв.м., при съседи :от север стълбище, от юг избено помещение на Петър и Цветана Мерджанови, от изток коридор и общо помещение и отгоре гараж на Петър и Цветана Мерджанови, ведно с таванско помещение №8 с площ от 19.75 кв.м., при съседи от север таванско помещение на Петър и Цветана Мерджанови, от запад и юг дворно място, от изток таванско помещение на Ангел Ст. Левашки и отдолу апартамент на Петър и Цветана Мерджанови, ведно с две сутеренни помещения: №12 с площ от 18.90кв.м. и №12а с площ от 11.70 кв.м., при граници изток ул”Свети Горазд”, север сутеренно помещение на Андон и Божана Андонови, запад – коридори, юг помещение на Илия и Мария Въчонови, отдолу избено помещение на Ангел Ст. Левашки и общо помещение за абонатна станция и отгоре апартамент на Касабови, ведно с 1/8 ид. части от общите части на сградата и 1/16 ид.части от ДВОРНО МЯСТО, представляващо урбанизирана територия с площ от 990 кв.м., съставляващо поземлен имот с пълен идентификатор №56784.518.858, по одобрената кадастрална карта на гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, със заповед №РД-18-48/03.06.2009г., на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес гр.Пловдив, ул”Свети Горазд”№12, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана,със стар идентификатор 1160, кв.203, парцел Х-1160, 1162, при граници на имота: №56784.518.852, №56784.518.1404, №56784.518.1388, №56784.518.857, №56784.518.853, ведно с отстъпено право на строеж.
10.01.17 г., 12:04 targimot.com
114.0 м²
135 476,00 лв
3 стаи
60.0 м²
57 200,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Пловдив
1 2 3 4 5 6