Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Плевен, ул. Странджа, Апартамент продажба

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Мур“ № 40, вх. В, ет. 1, ап. 1
85 м²
48,600 лв
2017-12-4
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1329 /2016г. с Изх. № 54179/ 04.12.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 05.01.2018г. до 17.00 часа на 05.02.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ и МИГЛЕНА КИРИЛОВА АТАНАСОВА, а именно: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, на I /първият/ етаж, във вход „В“, етажна собственост в сградата на ЖСК „Кристал – 87“, находящ се в гр. Плевен, ул. „Мур“ /Болшевик/ №40 /четиридесет/, с изложение север – юг – запад на 85,10 кв.м. /осемдесет и пет цяло и десет стотни квадратни метра/ застроена площ, състоящ се от ДВЕ СТАИ, КУХНЯ – СТОЛОВА, БАНЯ И ТОАЛЕТНА, при съседи: изток – калкан на жилищна сграда, запад – стълбище и ап. № 2 на Петранка Пъшева Бешкова, север – двор, юг – улица, заедно с принадлежащата му Маза № 1 /едно/ с полезна площ от 9,04 кв.м. /девет цяло и четири стотни/, при съседи: изток – стълбище, запад – маза № 2 А на Весислав Антонов Караиванов и Поля Веселинова Караиванова, север – двор, юг – коридор, ТАВАН № 1 /едно/ с полезна площ от 7,56 кв.м. /седем цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи: изток – таван № 2 на Петранка Пъшева Бешкова, запад – стълбище, север – двор, юг – коридор, както и 2,686 % /две цяло шестотин осемдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от общите помещения, както и от външните: водопровод, електрозахранване и канализация, вертикална планировка и от правото на строеж, отстъпено върху държавна земя в УПИ I /първи/ в кв. 330 /триста и тридесет/ по плана на гр. Плевен, при съседи: ул. „Мур“, ул. „Странджа“, УПИ XIV – 7778 на Петър Минчев Георгиев, УПИ XV – 7759 на Йолко Бенчев Йолов, ПИ 7757 и УПИ II – 7756 на Спасимир Бонев Владов, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г./06.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.578.3.3 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, петстотин седемдесет и осем, точка, три, точка, три/ с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Мур“ № 40, вх. В, ет. 1, ап. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.662.578. /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, петстотин седемдесет и осем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.662.578.3.2, под обекта – имоти с идентификатори 56722.662.578.3.17, 56722.662.578.3.16, 56722.662.578.3.22, над обекта – имот с идентификатор 56722.662.578.3.6; - при първоначална цена – 48 600 лева /четиридесет и осем хиляди и шестстотин лева/ Данъчна оценка е в размер на 46 956.20 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 11, акт №21/2006г. в полза на"ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; подновяване/новиране на договорна ипотека вписано под том 10, акт №81/2016г. в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; възбрана том 4, акт №17/2011г., в полза на „АМПЕРЕЛ“ ЕИК 831430207; Възбрана том 2, акт №185/2014г., в полза на ТБ ОББ АД, ЕИК 000694959 по изп.д.№20148150400745 на ЧСИ Кирилова; възбрана том 4, акт №101/2016г. в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749 по изп.дело № 20168150401329/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Плевен, при управителя Миглена Атанасова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401329/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 06.02.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Мур“ /Болшевик/ №40
85 м²
54,000 лв
2017-10-2
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1329 /2016г. с Изх. № 43018/ 02.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 21.10.2017г. до 17.00 часа на 21.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ и МИГЛЕНА КИРИЛОВА АТАНАСОВА, а именно: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, на I /първият/ етаж, във вход „В“, етажна собственост в сградата на ЖСК „Кристал – 87“, находящ се в гр. Плевен, ул. „Мур“ /Болшевик/ №40 /четиридесет/, с изложение север – юг – запад на 85,10 кв.м. /осемдесет и пет цяло и десет стотни квадратни метра/ застроена площ, състоящ се от ДВЕ СТАИ, КУХНЯ – СТОЛОВА, БАНЯ И ТОАЛЕТНА, при съседи: изток – калкан на жилищна сграда, запад – стълбище и ап. № 2 на Петранка Пъшева Бешкова, север – двор, юг – улица, заедно с принадлежащата му Маза № 1 /едно/ с полезна площ от 9,04 кв.м. /девет цяло и четири стотни/, при съседи: изток – стълбище, запад – маза № 2 А на Весислав Антонов Караиванов и Поля Веселинова Караиванова, север – двор, юг – коридор, ТАВАН № 1 /едно/ с полезна площ от 7,56 кв.м. /седем цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи: изток – таван № 2 на Петранка Пъшева Бешкова, запад – стълбище, север – двор, юг – коридор, както и 2,686 % /две цяло шестотин осемдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от общите помещения, както и от външните: водопровод, електрозахранване и канализация, вертикална планировка и от правото на строеж, отстъпено върху държавна земя в УПИ I /първи/ в кв. 330 /триста и тридесет/ по плана на гр. Плевен, при съседи: ул. „Мур“, ул. „Странджа“, УПИ XIV – 7778 на Петър Минчев Георгиев, УПИ XV – 7759 на Йолко Бенчев Йолов, ПИ 7757 и УПИ II – 7756 на Спасимир Бонев Владов, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г./06.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.578.3.3 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, петстотин седемдесет и осем, точка, три, точка, три/ с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Мур“ № 40, вх. В, ет. 1, ап. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.662.578. /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, петстотин седемдесет и осем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.662.578.3.2, под обекта – имоти с идентификатори 56722.662.578.3.17, 56722.662.578.3.16, 56722.662.578.3.22, над обекта – имот с идентификатор 56722.662.578.3.6; - при първоначална цена – 54 000 лева / петдесет и четири хиляди лева/ Данъчна оценка е в размер на 46 956.20 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 11, акт №21/2006г. в полза на"ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; подновяване/новиране на договорна ипотека вписано под том 10, акт №81/2016г. в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; възбрана том 4, акт №17/2011г., в полза на „АМПЕРЕЛ“ ЕИК 831430207; Възбрана том 2, акт №185/2014г., в полза на ТБ ОББ АД, ЕИК 000694959 по изп.д.№20148150400745 на ЧСИ Кирилова; възбрана том 4, акт №101/2016г. в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749 по изп.дело № 20168150401329/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Плевен, при управителя Миглена Атанасова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401329/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 22.11.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Мур" № 40
85 м²
60,000 лв
2016-12-6
О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1329/2016г. с Изх. № 58805/ 06.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 31.12.2016г. до 17.00 часа на 31.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ от гр. Плевен, ул.„Гренадирска“ №96 и МИГЛЕНА КИРИЛОВА АТАНАСОВА от гр. Плевен, ул.„Гренадирска“ №96, а именно: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, на I /първият/ етаж, във вход „В“, етажна собственост в сградата на ЖСК „Кристал – 87“, находящ се в гр. Плевен, ул. „Мур“ /Болшевик/ №40 /четиридесет/, с изложение север – юг – запад на 85,10 кв.м. /осемдесет и пет цяло и десет стотни квадратни метра/ застроена площ, състоящ се от ДВЕ СТАИ, КУХНЯ – СТОЛОВА, БАНЯ И ТОАЛЕТНА, при съседи: изток – калкан на жилищна сграда, запад – стълбище и ап. № 2 на Петранка Пъшева Бешкова, север – двор, юг – улица, заедно с принадлежащата му Маза № 1 /едно/ с полезна площ от 9,04 кв.м. /девет цяло и четири стотни/, при съседи: изток – стълбище, запад – маза № 2 А на Весислав Антонов Караиванов и Поля Веселинова Караиванова, север – двор, юг – коридор, ТАВАН № 1 /едно/ с полезна площ от 7,56 кв.м. /седем цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи: изток – таван № 2 на Петранка Пъшева Бешкова, запад – стълбище, север – двор, юг – коридор, както и 2,686 % /две цяло шестотин осемдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от общите помещения, както и от външните: водопровод, електрозахранване и канализация, вертикална планировка и от правото на строеж, отстъпено върху държавна земя в УПИ I /първи/ в кв. 330 /триста и тридесет/ по плана на гр. Плевен, при съседи: ул. „Мур“, ул. „Странджа“, УПИ XIV – 7778 на Петър Минчев Георгиев, УПИ XV – 7759 на Йолко Бенчев Йолов, ПИ 7757 и УПИ II – 7756 на Спасимир Бонев Владов, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г./06.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.578.3.3 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, петстотин седемдесет и осем, точка, три, точка, три/ с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Мур“ № 40, вх. В, ет. 1, ап. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.662.578. /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, петстотин седемдесет и осем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.662.578.3.2, под обекта – имоти с идентификатори 56722.662.578.3.17, 56722.662.578.3.16, 56722.662.578.3.22, над обекта – имот с идентификатор 56722.662.578.3.6; - при първоначална цена – 60 000 лева / шестдесет хиляди лева/ Началната цена на имота е в размер на 75% от пазарната стойност на имота в размер от 80 000 лева, определена от вещо лице. Данъчна оценка е в размер на 46 956.20 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 11, акт №21/2006г. в полза на"ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; възбрана том 4, акт №17/2011г., в полза на „АМПЕРЕЛ“ ЕИК 831430207; Възбрана том 2, акт №185/2014г., в полза на ТБ ОББ АД, ЕИК 000694959 по изп.д.№20148150400745 на ЧСИ Кирилова; възбрана том 4, акт №101/2016г. в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749 по изп.дело № 20168150401329/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Плевен, при управителя Миглена Атанасова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401329/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 01.02.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com