Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Георги Бенковски” № 17, ет. 1, ап. 2
94 м²
61,200 лв
2016-10-31
О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1641/ 2015г. с Изх. № 53549/ 31.10.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 10.12.2016г. до 17.00 часа на 10.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ОЛЕГ МАРТИНОВ ИЛИЕВ и ВЕЛИЧКА НИКОЛИНОВА ИЛИЕВА, и двамата от гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, а именно: АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в град Плевен, в триетажна жилищна сграда на улица „Георги Бенковски” № 17 /седемнадесет/, на I /първия/ етаж, със западно изложение, състоящ се от една стая, хол, трапезария с кухня-ниша, килер, баня-тоалетна, с обща застроена площ с ½ - една втора идеална част от стълбище – 94,00 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/, при съседи на апартамента: изток-стълбище и апртамент на Христо Б.Велчев, юг- двор, запад - улица “Люлин”, север - двор, заедно с принадлежащите на жилището: МАЗА с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при съседи: изток - маза на Сава М. Тотев, юг-двор, запад-маза на Невена Г.Грънчева и север-коридор, 1/3 - една трета идеална част от ОБЩА МАЗА на Невена Г.Грънчева, Георги П.Драганов и Елена Хр.Григорова, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при съседи: изток - таванско помещение на Сава М.Тотев, юг - двор, запад-таванско помещение на Невена Г. Грънчева и север-коридор, както и 1/6 - една шеста идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот, целият с площ от 545,00 кв.м. /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, съставляващ съгласно скица на Община-Плевен УПИ № III - 4705 /трети римско - за имот с номер четири хиляди седемстотин и пет арабско/ в квартал 199а /сто деветдесет и девет буква”а”/ по плана на град Плевен, при съседи: улица “Георги Бенковски”, улица “Люлин”, УПИ № I-за озеленяване и УПИ № II-за трафопост, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.837.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, осемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, две/, с адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.837 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, осемстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.660.837.1.1; под обекта – няма; над обекта – имот с идентификатор 56722.660.837.1.4. - при първоначална цена – 61 200 лева /шестдесет и една хиляди и двеста лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 8, акт №101/2007 в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; възбрана том 4, акт 31/2014г. в полза на „Топлофикация Плевен“ ЕАД, по изп.дело №20148140400254 на ЧСИ Надежда Вангелова; възбрана том 4 акт №89/2015 в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№6299/29.12.2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен, при управителя Олег Илиев и Величка Илиева, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150401641/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 11.01.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Плевен, ул. Георги Бенковски, Апартамент продажба

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица „Георги Бенковски” № 17
62 м²
60,800 лв
2017-2-9
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1641/ 2015г. с Изх.№5306/ 09.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 28.02.2017г. до 17.00 часа на 28.03.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ОЛЕГ МАРТИНОВ ИЛИЕВ и ВЕЛИЧКА НИКОЛИНОВА ИЛИЕВА, и двамата от гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, а именно: АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в град Плевен, в триетажна жилищна сграда на улица „Георги Бенковски” № 17 /седемнадесет/, на I /първия/ етаж, със западно изложение, състоящ се от една стая, хол, трапезария с кухня-ниша, килер, баня-тоалетна, с обща застроена площ с ½ - една втора идеална част от стълбище – 94,00 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/, при съседи на апартамента: изток-стълбище и апртамент на Христо Б.Велчев, юг- двор, запад - улица “Люлин”, север - двор, заедно с принадлежащите на жилището: МАЗА с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при съседи: изток - маза на Сава М. Тотев, юг-двор, запад-маза на Невена Г.Грънчева и север-коридор, 1/3 - една трета идеална част от ОБЩА МАЗА на Невена Г.Грънчева, Георги П.Драганов и Елена Хр.Григорова, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при съседи: изток - таванско помещение на Сава М.Тотев, юг - двор, запад-таванско помещение на Невена Г. Грънчева и север-коридор, както и 1/6 - една шеста идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот, целият с площ от 545,00 кв.м. /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, съставляващ съгласно скица на Община-Плевен УПИ № III - 4705 /трети римско - за имот с номер четири хиляди седемстотин и пет арабско/ в квартал 199а /сто деветдесет и девет буква”а”/ по плана на град Плевен, при съседи: улица “Георги Бенковски”, улица “Люлин”, УПИ № I-за озеленяване и УПИ № II-за трафопост, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.837.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, осемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, две/, с адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.837 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, осемстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.660.837.1.1; под обекта – няма; над обекта – имот с идентификатор 56722.660.837.1.4. - при първоначална цена – 60 800 лева /шестдесет хиляди и осемстотин лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 8, акт №101/2007 в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; възбрана том 4, акт 31/2014г. в полза на „Топлофикация Плевен“ ЕАД, по изп.дело №20148140400254 на ЧСИ Надежда Вангелова; възбрана том 4 акт №89/2015 в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№6299/29.12.2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен, при управителя Олег Илиев и Величка Илиева, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150401641/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 29.03.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com