Апартаментът се намира в новопостроена жилищна сграда. Функционално се състои от: коридор, дневна, трапезария и кухненски бокс, спалня, детска, тоалетна и баня и две тераси. Помещенията са на гипсова шпакловка и циментова замазка. За закупуването на апартамента предлагаме на изгодни схеми за кредит/лизинг. Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на Купувача. Сградата е завършена и се използва от 2008г., монолитна конструкция. Напълно изградена инфраструктура. Сградата е на четири етажа /три жилищни и един терасовиден/ + партер, където са разположени магазини (без сутерен). Сградата е без асансьор. В жилищата са изградени електро и ВиК инсталации до фаза 'тапа' и 'точка'. Монтирана е външна дограма и входни врати на апартаментите. Общите части са завършени, терасите към апартаментите - също.
20.04.17 г., 23:42 bazar.bg
3 стаи
99.0 м²
50 400 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул.Истра №2, ет.3, ап.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 56126.600.4658.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Петрич, одобрени със Заповед №РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Петрич, п.к. 2850, ул. „Истра“ №2, ет.3, ап.2, с площ по документ за собственост от 94.65 кв.м., намиращ се в града №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.600.4568, с площ на поземления имот по скица №12110/05.07.2012г. на СГКК-Благоевград от 460 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), номер по предходен план: 4658, квартал 323, парцел IV, ведно с 6.08 кв.м. от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно схема №12111/05.07.2012г. на СГКК-Благоевград: на същия етаж – 56126.600.4658.1.8, под обекта – 56126.600.4658.1.6, над обекта – 56126.600.4658.1.12, като апартамента съгласно нотариален акт за собственост представлява: ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ №2 със застроена площ от 94.65 кв.м., който апартамент се състои от: дневна с площ от 25.80 кв.м., тераса към дневната с площ от 6.20 кв.м., детска стая с площ от 20.15 кв.м., кухненски бокс с площ от 7.80 кв.м., тераса към кухненския бокс с площ от 3.40 кв.м., баня с площ от 4.60 кв.м., родителска стая с площ от 14.15 кв.м., коридор с площ от 10.18 кв.м., тоалетна с площ от 2.37 кв.м., при съседи на апартамента, съгласно одобрен архитектурен проект от 01.07.2005г. на Гл. архитект на Община Петрич: север – двор, запад – стълбищна клетка и апартамент №1 на същия етаж, юг – апартамент №3 на същия етаж, изток – двор, отгоре – апартамент №2 на жилищен етаж, построен на кота +8.25 метра, отдолу – апартамент №1 на жилищен етаж, построен на кота +2.75 метра, разположен в ИЗТОЧНАТА ЧАСТ на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ЧЕТВЪРТИ като поредност в сградата/, изграден на кота +5.50 метра от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 268.42 кв.м. и разгъната застроена площ от 1 406 кв.м., построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV, отреден за част от поземлен имот 4658, квартал 323 по плана на гр.Петрич, одобрен със Заповед №I-I-50/12.07.1997г. на Кмета на Община Петрич, с площ на УПИ от 470 кв.м., при съседи на УПИ по скица №1184/01.12.2009г. на Община Петрич: запад – улица с осови точки 1134-1134 А, изток – улица „Истра“ с осови точки 94-1138, север – УПИ II-6719, и юг - УПИ V, ведно с 7.164 % идеални части, равняващи се на 6.08 кв.м. от общите части на сградата, БЕЗ МАЗЕ, както и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото.
13.04.17 г., 9:23 targimot.com
95.0 м²
50 400 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Кочо Мавродиев" №6, ет.1
АПАРТАМЕНТ с идентификатор 56126.602.2783.1.1 по кадастралната карта на гр. Петрич с площ /при замерване на място/ от 154,00кв.м., находящ се на втори етаж от двуетажна масивна сграда с търговски обекти на първо ниво и второ жилищно ниво, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, входно антре, коридор и четири тераси, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Кочо Мавродиев“ №6, ет.1 Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78 от 20.10.2004г. Начална цена 43 236лв. /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест лева./
7.04.17 г., 0:37 targimot.com
154.0 м²
43 236 лв

Многостаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №31, ет.2
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.557.1.9, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ от 166,45кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.557, в сграда: 56126.601.5578.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и от таван с площ от 112,75; Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 56126.601.557.1.10, Над обекта: 56126.601.557.1.6, Стар идентификатор: 56126.601.557.1.5; 56126.601.557.1.4 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №31, ет.2 Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕН АПАРРТАМЕНТ, със застроена площ от 166,45кв.м., разположен на първи етаж етаж, застроен на кота +6,75м., от триетажна масивна жилищна сграда, построена в северната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І, пл.№557, квартал 43, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 420,00кв.м., при съседи на имота: от изток – УПИ ІІ с пл.№552, от юг – УПИ ХІV с пл.№558, от запад – улица „Цар Борис“ и от север – улица с о.т. 137-о.т.138 Забележка: Апартамента се намира на трети етаж. Достъпът до имота се осъществява по вътрешна стаманобетонна, двураменна стълба изградена от второ ниво на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.557.1.10 /Ресторант/. Начална цена 83 457лв./осемдесет и три хиляди четиристотин петдесет и седем лева./
3.04.17 г., 18:11 targimot.com
166.0 м²
83 457 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №31, ет.0
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.557.1.8, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ от 61,31кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.557, в сграда: 56126.601.5578.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и от таван с площ от 112,75; Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.601.557.1.10, Под обекта: няма, Над обекта: 56126.601.557.1.10; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №31, ет.0; Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, със застроена площ от 61,31кв.м., разположен на първи етаж, застроен на кота 0,00м., от триетажна масивна жилищна сграда, построена в северната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І, пл.№557, квартал 43, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 420,00кв.м., при съседи на имота: от изток – УПИ ІІ с пл.№552, от юг – УПИ ХІV с пл.№558, от запад – улица „Цар Борис“ и от север – улица с о.т. 137-о.т.138 Забележка: Достъпът до самостоятелния обект се осъществява от стълбищната клетка на сграда с ид. 56126.601.227.2. Начална цена 34 542лв./тридесет и четири хиляди петстотин четиридесет и два лева./
3.04.17 г., 17:37 targimot.com
61.0 м²
34 542 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ. "ДОНЧО ЛАЗАРОВ" №1, ЕТ. 3, АП. 6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.600.3937.1.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди деветстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, ул. "Дончо Лазаров" №1, ет.3, ап.6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.3937 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди деветстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1 /едно/, с площ от 45.90 кв.м. /четиридесет и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се ид. ч. от общите на сградата и пр. на стр. върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56126.600.3937.1.5, 56126.600.3937.1.7, под обекта 56126.600.3937.1.2, над обекта: 56126.600.3937.1.10, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, със застроена площ от 45.90 /четиридесет и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: дневна, трапезария с кухненски кът, спалня, тоалетна с баня, преддверие и два балкона, при съседи на апартамента: апартамент № 5 /пет/, апартамент № 7 /седем/, коридор и от две страни външна стена, отдолу апартамент № 2 /две/, отгоре апартамент № 10 /десет/, разположен на ТРЕТИ ЕТАЖ на кота +6.10м. /плюс шест цяло и десет стотни метра/ от жилищна кооперация с магазин и гаражи блок №1 /едно/, със застроена площ съгласно одобрен архитектурен проект от 03.07.2006г. на Главния архитект на община Петрич от 216 кв.м. /двеста и шестнадесет квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 1 205 кв.м. /хиляда двеста и пет квадратни метра/, която жилищна кооперация е построена в северната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I 3937, 3931 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди деветстотин тридесет и седем и три хиляди деветстотин тридесет и едно/ в квартал 318 /триста и осемнадесети/ по плана на гр. Петрич, с площ на имота от 1 348 кв.м. /хиляда триста четиридесет и осем квадратни метра/, при съседи на имота по скица: изток и север улици, запад ПИ № 4714 и юг УПИ II 3931, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 28 890,00 лв. / двадесет и осем хиляди осемстотин и деветдесет лева /.
3.04.17 г., 15:26 targimot.com
46.0 м²
28 890 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 47.53 кв.м. /четиридесет и седем цяло и петдесет и три квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 6, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.600.394.5.4, 56126.600.394.5.5, над обекта: няма, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, състоящ се от дневна с площ от 27.18 /двадесет и седем цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 12.75 /дванадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., две санитарни помещения /баня с тоалетна/ с площ на всяко от по 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., антре и две тераси, находящ се на ЧЕТВЪРТИ терасовиден етаж, предназначен за жилещен, застроен на кота + 8.40 /плюс осем цяло и четиридесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – двор, от юг – двор, от запад – УПИ VIII-393, от север – масивна жилищна сграда – северен калкан и отдолу апартамент № 4 и апартамент № 5, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото, с началната цена на имота 74 250 лева
23.03.17 г., 17:44 targimot.com
48.0 м²
74 250 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, УЛ. Георги Урумов № 37
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.603.1828.2.1 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда осемстотин двадесет и осем точка две точка едно/, самостоятелния обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.603.1828 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда осемстотин двадесет и осем/, с предназначение – жилище, апартамент, с площ – няма данни, брой нива на обекта – 1 /един/, ведно с таванско помещение и припадащите се общи части на сградата по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния Директор на АК, находящ се в гр. Петрич, ул. Георги Урумов № 37, ет. 1 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 56126.603.1828.2.5, 56126.603.1828.2.6, 56126.603.1828.2.9, 56126.603.1828.2.8, 56126.603.1828.2.7, 56126.603.1828.2.4, над обекта – 56126.603.1828.2.2, а по документ за собственост представляващ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ построен на кота + 0.00 /нула/, състоящ се от дневна с площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, спалня с площ от 13.2 /тринадесет цяло и две/ кв.м., спалня с площ от 11.3 /единадесет цяло и три/ кв.м., спалня с площ от 11.3 /единадесет цяло и три/ кв.м., коридор с площ от 6 /шест/ кв.м., трапезария с площ от 11.1 /единадесет цяло и едно/ кв.м., кухненски бокс с площ от 5.4 /пет цяло и четири/ кв.м., антре с площ от 1.3 /едно цяло и три/ кв.м., баня с тоалетна с площ от 5.2 /пет цяло и два/ кв.м., входно антре с площ от 3.5 /три цяло и пет/ кв.м. и стълбищна клетка, ВЕДНО с гараж и стая зад него, построени на кота -2.26 /минус две цяло двадесет и шест/ от ТРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща южен калкан, построена в урегулиран поземлен имот ХІІ – 1828 /дванадесет, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин двадесет и осем/ в кв. 87 /осемдесет и седем/ по подробния устройствен план на гр. Петрич от 1988г., при съседи на УПИ: север – УПИ ХІІІ /тринадесет/, запад – улица, юг – улица и изток УПИ ХІ /единадесет/, ВЕДНО с припадащите се идеални части от таванските помещения и от общите части на сградата, както и от правото на строеж върху мястото
23.03.17 г., 17:46 targimot.com
117.0 м²
58 500 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.5 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 58.90 кв.м. /петдесет и осем цяло и деветдесет квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 5, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.394.5.4, под обекта: 56126.600.394.5.2, 56126.600.394.5.3, над обекта: 56126.600.394.5.6, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, състоящ се от дневна с кухненски бокс и трапезария с площ от 33.30 /тридесет и три цяло и тридесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 10.90 /десет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 10.90 /десет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., санитарно помещение /баня с тоалетна/ с площ от 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., антре и две тераси, находящ се в източната част на ТРЕТИЯ жилищен етаж, застроен на кота + 5.60 /плюс пет цяло и шестдесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – двор, от юг – двор, от запад – стълбищна клетка и апартамент № 4, отгоре – апартамент № 6 и отдолу – апартамент № 3, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото, с началната цена на имота 49 950 лева
23.03.17 г., 17:49 targimot.com
59.0 м²
49 950 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 4
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.4 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 44.85 кв.м. /четиридесет и четири цяло и осемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 4, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.394.5.5, под обекта: 56126.600.394.5.2, над обекта: 56126.600.394.5.6, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, състоящ се от дневна с площ от 28.30 /двадесет и осем цяло и тридесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 12.75 /дванадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., санитарно помещение /баня с тоалетна/ с площ от 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м. и антре, находящ се в западната част на ТРЕТИЯ жилищен етаж, застроен на кота + 5.60 /плюс пет цяло и шестдесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – стълбищна клетка и апартамент № 5, от юг – двор, от запад - УПИ VIII-393, от север – двор, отгоре – апартамент № 6 и отдолу – апартамент № 2, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото, с началната цена на имота 32 250 лева
23.03.17 г., 17:43 targimot.com
44.0 м²
32 250 лв
RE/MAX Infinity Ви предлага : двустаен апартамент, намиращ се на пети жилищен етаж в девет етажна жилищна сграда. Апартаментът е с чиста жилищна площ от 68 кв.м., без общите части + мазе 4 кв.м. Състои се от просторен хол, кухня, спалня, два балкона, банята и тоалетна. Дограмата в спалнята е PVC, останалите стаи двоен дървен стъклопакет, стените - мазилка. Имота е в много добро състояние, готов за нанасяне на новодомците. Едно от преимуществата на имота е , че е вътрешен. Това го прави топъл през зимата и прохладен през лятото. Местоположението на апартамента е в центъра на град Петрич, района на училище ''Христо Смирненски'', детска градина, денонощен супермаркет, аптека и заведение с детски кът.
17.03.17 г., 17:56 bazar.bg
2 стаи
68.0 м²
23 000 €

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №22, ет.3, ап.24
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2336.1.24, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 92,55кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.23, Под обекта: 56126.602.2336.1.16, Над обекта: 56126.602.2336.1.32 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.24 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №24, с площ от 92,26кв.м., ВЕДНО с 9,09кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: от две страни – двор, стълбище, коридор и ап.№23 Начална цена 54 224лв. /петдесет и четири хиляди двеста двадесет и четири лева./
2.03.17 г., 20:36 targimot.com
93.0 м²
54 224 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №22, ет.3, ап.23
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2336.1.23, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 101,50кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.24; 56126.602.2336.1.22, Под обекта: 56126.602.2336.1.15, Над обекта: 56126.602.2336.1.31 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.23 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №23, с площ от 101,28кв.м., ВЕДНО с 9,98кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: двор, ап.№24, коридор и ап.№22 Начална цена 59 472лв. /петдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и два лева./
2.03.17 г., 20:39 targimot.com
102.0 м²
59 472 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ж.к. "Изток" №16, бл.16, вх.Б, ет.6, ап.18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1031.4.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, ж.к. „Изток“, п.к.2850, №16, бл.16, вх.Б, ет.6, ап.18, самостоятелния обект се намира в сграда 4, разположена в поземлен имот с изентификатор 56126.602.1031, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 57,78 кв.м., прилежащи части: 2,4696% идеални части на сградата и правото на строеж, избено помещение №18, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.602.1031.4.17; под обекта: 56126.602.1031.4.15; над обекта: 56126.602.1031.4.21. Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ №18, в бл.16, вх.Б, на VІ етаж, находящ се в ж.к.“Изток“, гр. Петрич, състоящ се от две стаи и кухня с 57,78 кв.м. застроена площ, при съседи: от изток – двор; от запад – двор и апартамент №17 на Величка Димитрова Кантарджиева, от север – жилищен блок №15, от юг – ст.кл. и ап.17 на Величка Димитрова Кантарджева, горе – апартамент №21 на Васко Борисов Костов и отдолу – апартамент №15 на Христо Николов Калугеров, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №18, при съседи: от изток – мазе №19 на Димитър Любенов Маринопоски; от запад – мазе №17 на Величка Димитрова Кантарджиева; от север – коридор; от юг – мазе №2, вх.А на Надежда Георгиева Гогова; отгоре – ап.№1 на Иван Сотиров Шимов, заедно с 2,4696% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Начална цена 18 105лв. /осемнадесет хиляди сто и пет лева./
21.02.17 г., 20:02 targimot.com
58.0 м²
18 105 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Стою Хаджиев" №1, ет.7, ап.24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1256.1.24, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 67,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.1256, в сграда: 56126.602.1256.1, по кадастралната карта на гр.Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.1256.1.23, Под обекта: 56126.602.1256.1.20, Над обекта: 56126.602.1256.1.28 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Стою Хаджиев“ №1, ет.7, ап.24. Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №24, със застроена площ от 66,93кв.м., състоящ се от: стая, хол, кухня, баня с тоалетна и коридор, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №24 с площ от 4,98кв.м., КАКТО и 3,402%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: север – стълбище, юг – градинка, изток – ап.№23, запад – двор, отгоре – ап.№28, отдолу – ап.№20 и съседи на избеното помещение: север – стълбище, юг – коридор, изток – мазе №8 и запад – мазе №18, който апартамент се намира в осеметажна масивна жилищна сграда, изградена УПИ І, пл.№1256, кв. 127, по плана на гр. Петрич от 1988г., идентична с жилищен блок на ул. „Стою Хаджиев“ №1, при съседи на имота: от две страни – улици, УПИ ХІV-1260, УПИ ХVІ-1258 и УПИ ХV-1258 Начална цена 32 776лв./тридесет и две хиляди седемстотин седемдесет и шест лева./
21.02.17 г., 18:53 targimot.com
67.0 м²
32 776 лв

Многостаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. Солунска № 27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ЖИЛИЩЕН/ АПАРТАМЕНТ, със застроена площ по строителни книжа от 110 кв.м. /сто и десет квадратни метра/, състоящ се от три стаи, столова с кухненски бокс, сервизни помещения, коридор и пет тераси, разположен на целия първи жилищен етаж, ЗАЕДНО със северозападното ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, включващо две свързани помещения, антре, сервизно помещение и две тераси, ВЕДНО със СРЕДНИЯ ГАРАЖ със застроена площ по проект от 14. 75 кв.м. / четиринадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/ и стаята зад гаража, със застроена площ от 6, 90 кв.м. /шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ВЕДНО със северното ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ, ЗАЕДНО с 1/ 3 /една трета/ идеална част от общите части на ЧЕТИРИЕТАЖНАТА МАСИВНАЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от гаражен етаж и три жилищни етажа, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII /седеми/, отреден за имот с планоснимачен № 645/шестстотин и четиридесет и пет, в квартал 15 /петнадесети/ по действащия устройствен план на град Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990 г., с площ на урегулирания поземлен имот от 730 кв.м. /седемстотин и тридесет квадратни метра/, при съседи на апартамента по проект: югоизток - двор; североизток - улица; северозапад - двор; югозапад – двор;отгоре - жилище и отдолу - гаражен етаж, и при съседи на УПИ: от две страни - улици и УПИ VIII - 634 и УПИ VI – 644, КАКТО и с припадащото се на жилището право на строеж върху урегулирания имот.
22.02.17 г., 9:20 targimot.com
110.0 м²
55 000 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Яне Сандански" №37, ет.2, ап.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1306.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 44,77кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.1306, в сграда: 56126.602.1306.1, по кадастралната карта на гр.Петрич. Прилежащи части: Заедно с припадащите се общи части на сградата и правото на строеж върху мястото и Мазе №2 с площ от 2,71кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.1306.1.3; 56126.602.1306.1.1, Под обекта: 56126.602.1306.1.31; 56126.602.1306.1.32, Над обекта: 56126.602.1306.1.6 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Яне Сандански“ №37, ет.2, ап.2 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №2, находящ се на втори етаж от жилищния блок на ул. „Яне Сандански“ №37 в гр. Петрич, със застроена площ от 44,77кв.м., състоящ се от: спалня, кухня, и сервизно помещение, ВЕДНО с МАЗЕ №2 с площ от 2,71кв.м., ВЕДНО с припадащите се общи части на сградата. Начална цена 20 106лв. /двадесет хиляди сто и шест лева./
21.02.17 г., 18:57 targimot.com
45.0 м²
20 106 лв
Имотът се намира в близост до околовръстния път на гр. Петрич с много добре изградена инфраструктура. В близост има много новопостроени жилищни блокове. Вид и година на строителство: Сградата е завършена и е в експлоатация от 2008 г., монолитна конструкция. Напълно изградена инфраструктура. Сградата е на четири етажа /три жилищни и един терасовиден/ партер, където са разположени магазини (без сутерен).Сградата е без асансьор. В жилищата са прекарани Ел. и ВиК инсталации до фаза "тапа" и "точка". Монтирана е външна дограма и входни врати на апартаментите. Общите части са завършени, терасите към апартаментите- също. Апартаментите са на мазилка и замазка, монтирана дограма, без врати. Предимства: Кварталът е с добре изградена инфраструктура и е изцяло застроен с нови кооперации. Сградата е завършена и притежава АКТ 16 от 2010 година. Изпълнени са изцяло вътрешните "ВиК и "Ел." Инсталации. Апартаментите са просторни с функционално разпределение на помещенията и панорамна гледка.
10.01.17 г., 11:51 magazinera.bg
3 стаи
95.0 м²
26 000 €

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ. "ДОНЧО ЛАЗАРОВ" № 1, ЕТ. 3, АП.6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.600.3937.1.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди деветстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, ул. "Дончо Лазаров" №1, ет.3, ап.6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.3937 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди деветстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1 /едно/, с площ от 45.90 кв.м. /четиридесет и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се ид. ч. от общите на сградата и пр. на стр. върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56126.600.3937.1.5, 56126.600.3937.1.7, под обекта 56126.600.3937.1.2, над обекта: 56126.600.3937.1.10, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, със застроена площ от 45.90 /четиридесет и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: дневна, трапезария с кухненски кът, спалня, тоалетна с баня, преддверие и два балкона, при съседи на апартамента: апартамент № 5 /пет/, апартамент № 7 /седем/, коридор и от две страни външна стена, отдолу апартамент № 2 /две/, отгоре апартамент № 10 /десет/, разположен на ТРЕТИ ЕТАЖ на кота +6.10м. /плюс шест цяло и десет стотни метра/ от жилищна кооперация с магазин и гаражи блок №1 /едно/, със застроена площ съгласно одобрен архитектурен проект от 03.07.2006г. на Главния архитект на община Петрич от 216 кв.м. /двеста и шестнадесет квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 1 205 кв.м. /хиляда двеста и пет квадратни метра/, която жилищна кооперация е построена в северната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I 3937, 3931 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди деветстотин тридесет и седем и три хиляди деветстотин тридесет и едно/ в квартал 318 /триста и осемнадесети/ по плана на гр. Петрич, с площ на имота от 1 348 кв.м. /хиляда триста четиридесет и осем квадратни метра/, при съседи на имота по скица: изток и север улици, запад ПИ № 4714 и юг УПИ II 3931, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 29 160,00 лв. / двадесет и девет хиляди сто и шестдесет лева /.
15.12.16 г., 22:33 targimot.com
46.0 м²
29 160 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ. "СОЛУНСКА" №33
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от източната масивна жилищна сграда петно № 1 /едно/, състояща се от три жилищни и един гаражен етаж, разрешена като етапно строителство и построена до I ви етап „Гаражен и първи жилищен етаж”, представляваща Сграда с идентификатор № 56126.601.703.3 /пет, шест, едно, две, шест, точка, шест, нула, едно, точка, седем, нула, три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Солунска” № 33, с посочена в документа площ от 102.00 кв.м. /сто и два квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, брой нива: 2 /две/, която сграда е построена върху държавен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV 703 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и трети/, в квартал 14 /четиринадесети/ по плана на гр.Петрич, при съседи на имота: улица, УПИ III, УПИ IX и УПИ V, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор № 56126.601.703 /пет, шест, едно, две, шест, точка, шест, нула, едно, точка, седем, нула, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Солунска” № 33, с посочена в документа площ от 681.00 кв.м. /шестстотин осемдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 703, квартал: 14, парцел: IV, при съседи: 56126.601.713, 56126.601.712, 56126.601.711, 56126.601.704, 56126.601.218, 56126.601.702. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 39 112,50 лв. / тридесет и девет хиляди сто и дванадесет лева и петдесет стотинки /.
22.12.16 г., 20:00 targimot.com
102.0 м²
39 112 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ. "СОЛУНСКА" № 33
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от източната масивна жилищна сграда петно № 1 /едно/, състояща се от три жилищни и един гаражен етаж, разрешена като етапно строителство и построена до I ви етап „Гаражен и първи жилищен етаж”, представляваща Сграда с идентификатор № 56126.601.703.3 /пет, шест, едно, две, шест, точка, шест, нула, едно, точка, седем, нула, три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Солунска” № 33, с посочена в документа площ от 102.00 кв.м. /сто и два квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, брой нива: 2 /две/, която сграда е построена върху държавен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV 703 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и трети/, в квартал 14 /четиринадесети/ по плана на гр.Петрич, при съседи на имота: улица, УПИ III, УПИ IX и УПИ V, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор № 56126.601.703 /пет, шест, едно, две, шест, точка, шест, нула, едно, точка, седем, нула, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Солунска” № 33, с посочена в документа площ от 681.00 кв.м. /шестстотин осемдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 703, квартал: 14, парцел: IV, при съседи: 56126.601.713, 56126.601.712, 56126.601.711, 56126.601.704, 56126.601.218, 56126.601.702. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 39 112,50 лв. / тридесет и девет хиляди сто и дванадесет лева и петдесет стотинки /.
22.12.16 г., 20:00 targimot.com
102.0 м²
39 112 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. Тома Митов № 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56126.602.2342.1.1 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Петрич, п.к. 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), ул. Тома Митов № 44 (четиридесет и четири), ет. 1 (първи), с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; със застроена площ 93.00 кв.м (деветдесет и три квадратни метра), брой нива на обекта: 1 (едно); заедно с прилежащи части – съответните идеални общи части на сградата; при съседи самостоятелни обекти – на същия етаж - няма; под обекта: 56126.602.2342.1.8 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, осем), 56126.602.2342.1.9 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, девет), 56126.602.2342.1.10 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, десет), 56126.602.2342.1.7 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, седем); над обекта: 56126.602.2342.1.2 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, две), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.2342 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот гр. Петрич, п.к. 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), ул. Тома Митов № 44 (четиридесет и четири), с площ на имота по кадастрална скица 177 кв.м (сто седемдесет и седем квадратни метри) трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 метра); номер по предходен план 2342 (две хиляди триста четиридесет и две), кв. 206 (двеста и шест), парцел XIII (осми) при съседи на поземления имот: 56126.602.2343 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и три), 56126.602.2383 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста осемдесет и три), 56126.602.4668 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, четири хиляди шестотин шестдесет и осем), 56126.602.2462 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди четиристотин шестдесет и две), който обект в сграда, съгласно документ за собственост (Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 49, том 1, рег. № 1060, дело № 44 от 06.03.2009г. на нотариус с рег. № 287 на РНК) е идентичен с ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана застроена площ на етажа от 93.00 (деветдесет и три) кв.м от двуетажната масивна жилищна сграда, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, построена в поземлен имот с планоснимачен № 2342 (две хиляди триста четиридесет и две) в кв. 206 (двеста и шести) по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № РД-02-14-248 от 02.07.1987г. при съседи на имота: от запад – ул. Тома Митов; от север: УПИ XIV 2341, от изток – ПИ 2383 и от юг – ПИ 2343, която сграда съгласно удостоверение изх. № 25/05.03.2009г., издадена от общ. Петрич е надстроена с още един трети жилищен етаж плюс мансарден етаж – ателиета.
7.12.16 г., 20:56 targimot.com
93.0 м²
31 200 лв
RE/MAX Infinity Ви предлага етаж от къща с 527 кв.м. дворно място. Апартамента е разположен на трети жилищен етаж от три етажна масивна жилищна сграда. С площ от 108 кв.м. чиста жилищна площ, ведно с правото на строеж върху мястото, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и заедно с 527 кв.м. идеални части от дворното място с площ на целия парцел от 844 кв.м..Етажа се състои от входен коридор, кухня, трапезария, просторен хол с преход, детска стая, спалня, два балкона, баня с тоалетна, тоалетна и сервизно помещение. Дограмата е двоен дървен стъклопакет, пода – дюшеме, стените мазилка. Изложението на апартамента е изток- юг, най – доброто изложение. Много светъл и просторен апартамент, топъл през зимата. Сградата е на калкан от северната страна.Местоположението на имота е в близост до Трето Основно Училище ‘’ Гоце Делчев’’, детска градина, голям супер-маркет и всички удобства който предоставя близостта с централната градска част. Свържете се с мен 0884702020 и аз ще Ви помогна да намерите своя дом мечта.
13.12.16 г., 17:46 bazar.bg
3 стаи
130.0 м²
42 000 €

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №22, ет.3, ап.23
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2336.1.23, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 101,50кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.24; 56126.602.2336.1.22, Под обекта: 56126.602.2336.1.15, Над обекта: 56126.602.2336.1.31 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.23 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №23, с площ от 101,28кв.м., ВЕДНО с 9,98кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: двор, ап.№24, коридор и ап.№22 Начална цена 52 925лв. /петдесет и две хиляди деветстотин двадесет и пет лева./
21.11.16 г., 20:42 targimot.com
101.0 м²
52 925 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Петрич
1 2