3 стаен апартамент

стадиона гр. Петрич обл. Благоевград
80.0 м²
33 900 €
Вчера в 1:44
Продавам(директно от собственик)апартамент под стадиона. В момента работи като зъболекарски кабинет. Нов ремонтиран с висококачествени материали. Кухни и баня. Възможен коментар на цената, но само при сериозен интерес. Газифициран Гараж/Паркомясто Панорама планина След ремонт
Още alo.bg

Многостаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр.Петрич, ул.''Скопие'' 11, ет.1, ап.5
116 500 лв
19.07.17 г., 10:24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.600.366.6.3, гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със заповед: 18-12866-13.10.2014 г./13.10.2014 г. на НАЧАЛНИК на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр.Петрич, п.к.2850, ул.‘‘Скопие‘‘ № 11, ет.1, ап.5, самостоятелният обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.600.366, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части:..., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.366.6.2, под обекта: 56126.600.366.6.5, 56126.600.366.6.7, 56126.600.366.6.6, над обекта: 56126.600.366.6.4, съгласно справка по КККР на гр.Петрич, който обект съгласно Нотариален акт за учредяване на Договорна ипотека № 122, том I, рег. № 1708, дело № 111 от 2007 г. на Нотариус Костадинка Топалова, с рег.№ 510 в регистъра на НК, вписан в Служба по вписванията при РС-Петрич в дв.вх.рег. № 529 от 07.03.2007 г., акт № 70, том I, представлява: САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ - АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/ по проект, застроен на кота + 2.60 /плюс две цяло и шестдесет стотни / метра и + 3.40 /плюс три цяло и четиридесет стотни/ метра, състоящ се от дневна, три спални, дневна-кабинет, кухненски бокс, стая за почивка, тоалетна, баня, разположен на ВТОРИ ЕТАЖ от триетажната масивна жилищна сграда, състояща се от един нежилищен етаж и два жилищни етажи, построена в югозападната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ – 366 /тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста шестдесет и шести/, в квартал 37 /тридесет и седми/ по плана на град Петрич от 1990 год., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, с площ на имота от 691 кв.м. /шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, при съседи на УПИ: от североизток – УПИ ХІV-365, от изток - УПИ ХІІ-427, от юг-улица и от северозапад-улица.
Още targimot.com
45.0 м²
25 800 лв
4.07.17 г., 17:38
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.4 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 44.85 кв.м. /четиридесет и четири цяло и осемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 4, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.394.5.5, под обекта: 56126.600.394.5.2, над обекта: 56126.600.394.5.6, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, състоящ се от дневна с площ от 28.30 /двадесет и осем цяло и тридесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 12.75 /дванадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., санитарно помещение /баня с тоалетна/ с площ от 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м. и антре, находящ се в западната част на ТРЕТИЯ жилищен етаж, застроен на кота + 5.60 /плюс пет цяло и шестдесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – стълбищна клетка и апартамент № 5, от юг – двор, от запад - УПИ VIII-393, от север – двор, отгоре – апартамент № 6 и отдолу – апартамент № 2, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото, с началната цена на имота 25 800
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 6
48.0 м²
59 400 лв
4.07.17 г., 17:41
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 47.53 кв.м. /четиридесет и седем цяло и петдесет и три квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 6, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.600.394.5.4, 56126.600.394.5.5, над обекта: няма, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, състоящ се от дневна с площ от 27.18 /двадесет и седем цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 12.75 /дванадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., две санитарни помещения /баня с тоалетна/ с площ на всяко от по 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., антре и две тераси, находящ се на ЧЕТВЪРТИ терасовиден етаж, предназначен за жилещен, застроен на кота + 8.40 /плюс осем цяло и четиридесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – двор, от юг – двор, от запад – УПИ VIII-393, от север – масивна жилищна сграда – северен калкан и отдолу апартамент № 4 и апартамент № 5, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото, с началната цена на имота 59 400 лева (
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 5
59.0 м²
39 960 лв
4.07.17 г., 17:39
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.5 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 58.90 кв.м. /петдесет и осем цяло и деветдесет квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 5, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.394.5.4, под обекта: 56126.600.394.5.2, 56126.600.394.5.3, над обекта: 56126.600.394.5.6, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, състоящ се от дневна с кухненски бокс и трапезария с площ от 33.30 /тридесет и три цяло и тридесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 10.90 /десет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 10.90 /десет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., санитарно помещение /баня с тоалетна/ с площ от 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., антре и две тераси, находящ се в източната част на ТРЕТИЯ жилищен етаж, застроен на кота + 5.60 /плюс пет цяло и шестдесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – двор, от юг – двор, от запад – стълбищна клетка и апартамент № 4, отгоре – апартамент № 6 и отдолу – апартамент № 3, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото, с началната цена на имота 39 960 лева
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ. "ДОНЧО ЛАЗАРОВ" № 1, ЕТ. 3, АП. 6
46.0 м²
23 112 лв
30.06.17 г., 17:37
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.600.3937.1.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди деветстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, ул. "Дончо Лазаров" №1, ет.3, ап.6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.3937 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди деветстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1 /едно/, с площ от 45.90 кв.м. /четиридесет и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се ид. ч. от общите на сградата и пр. на стр. върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56126.600.3937.1.5, 56126.600.3937.1.7, под обекта 56126.600.3937.1.2, над обекта: 56126.600.3937.1.10, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, със застроена площ от 45.90 /четиридесет и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: дневна, трапезария с кухненски кът, спалня, тоалетна с баня, преддверие и два балкона, при съседи на апартамента: апартамент № 5 /пет/, апартамент № 7 /седем/, коридор и от две страни външна стена, отдолу апартамент № 2 /две/, отгоре апартамент № 10 /десет/, разположен на ТРЕТИ ЕТАЖ на кота +6.10м. /плюс шест цяло и десет стотни метра/ от жилищна кооперация с магазин и гаражи блок №1 /едно/, със застроена площ съгласно одобрен архитектурен проект от 03.07.2006г. на Главния архитект на община Петрич от 216 кв.м. /двеста и шестнадесет квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 1 205 кв.м. /хиляда двеста и пет квадратни метра/, която жилищна кооперация е построена в северната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I 3937, 3931 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди деветстотин тридесет и седем и три хиляди деветстотин тридесет и едно/ в квартал 318 /триста и осемнадесети/ по плана на гр. Петрич, с площ на имота от 1 348 кв.м. /хиляда триста четиридесет и осем квадратни метра/, при съседи на имота по скица: изток и север улици, запад ПИ № 4714 и юг УПИ II 3931, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 23 112,00 лв. / двадесет и три хиляди сто и дванадесет лева /.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Яне Сандански" №37, ет.2, ап.2
45.0 м²
18 012 лв
15.06.17 г., 23:31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1306.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 44,77кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.1306, в сграда: 56126.602.1306.1, по кадастралната карта на гр.Петрич. Прилежащи части: Заедно с припадащите се общи части на сградата и правото на строеж върху мястото и Мазе №2 с площ от 2,71кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.1306.1.3; 56126.602.1306.1.1, Под обекта: 56126.602.1306.1.31; 56126.602.1306.1.32, Над обекта: 56126.602.1306.1.6 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Яне Сандански“ №37, ет.2, ап.2 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №2, находящ се на втори етаж от жилищния блок на ул. „Яне Сандански“ №37 в гр. Петрич, със застроена площ от 44,77кв.м., състоящ се от: спалня, кухня, и сервизно помещение, ВЕДНО с МАЗЕ №2 с площ от 2,71кв.м., ВЕДНО с припадащите се общи части на сградата. Начална цена 18 012лв. /осемнадесет хиляди и дванадесет лева./
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №22, ет.3, ап.24
93.0 м²
43 379 лв
15.06.17 г., 20:26
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2336.1.24, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 92,55кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.23, Под обекта: 56126.602.2336.1.16, Над обекта: 56126.602.2336.1.32 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.24 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №24, с площ от 92,26кв.м., ВЕДНО с 9,09кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: от две страни – двор, стълбище, коридор и ап.№23 Начална цена 43 379лв. /четиридесет и три хиляди триста седемдесет и девет лева./
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №22, ет.3, ап.23
102.0 м²
47 578 лв
15.06.17 г., 20:28
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2336.1.23, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 101,50кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.24; 56126.602.2336.1.22, Под обекта: 56126.602.2336.1.15, Над обекта: 56126.602.2336.1.31 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.23 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №23, с площ от 101,28кв.м., ВЕДНО с 9,98кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: двор, ап.№24, коридор и ап.№22 Начална цена 47 578лв. /четиридесет и седем хиляди петстотин седемдесет и осем лева./
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Стою Хаджиев" №1, ет.7, ап.23
67.0 м²
30 098 лв
15.06.17 г., 20:26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1256.1.24, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 67,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.1256, в сграда: 56126.602.1256.1, по кадастралната карта на гр.Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.1256.1.23, Под обекта: 56126.602.1256.1.20, Над обекта: 56126.602.1256.1.28 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Стою Хаджиев“ №1, ет.7, ап.24. Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №24, със застроена площ от 66,93кв.м., състоящ се от: стая, хол, кухня, баня с тоалетна и коридор, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №24 с площ от 4,98кв.м., КАКТО и 3,402%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: север – стълбище, юг – градинка, изток – ап.№23, запад – двор, отгоре – ап.№28, отдолу – ап.№20 и съседи на избеното помещение: север – стълбище, юг – коридор, изток – мазе №8 и запад – мазе №18, който апартамент се намира в осеметажна масивна жилищна сграда, изградена УПИ І, пл.№1256, кв. 127, по плана на гр. Петрич от 1988г., идентична с жилищен блок на ул. „Стою Хаджиев“ №1, при съседи на имота: от две страни – улици, УПИ ХІV-1260, УПИ ХVІ-1258 и УПИ ХV-1258 Начална цена 30 098лв./тридесет хиляди деветдесет и осем лева./
Още targimot.com

Многостаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. "Параскева Филипова" № 3
120.0 м²
22 455 лв
23.06.17 г., 20:19
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ четвърти етаж от четириетажната масивна жилищна сграда - застройка № 2 (две), с площ на етажа от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), която сграда е построена на калкан в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти), в квартал 355 (триста петдесет и пети) по плана на гр.Петрич, утвърден със Заповед № І-С-16 от 14.01.2000г. на Кмета на Община Петрич, ВЕДНО с ГАРАЖ с площ от 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), находящ се в югоизточната част на гаражния етаж на сградата, както и ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, находящо се в северозападната част на таванския етаж на сградата, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица № 821/17.06.2008г. на Община Петрич- от запад - улица с о.т. 822-805, от север-улица с о.т. 805-806, от изток- улица с о.т. 806-818.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Истра" №2. ет.3, ап.2
95.0 м²
45 000 лв
2.06.17 г., 20:31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 56126.600.4658.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Петрич, одобрени със Заповед №РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Петрич, п.к. 2850, ул. „Истра“ №2, ет.3, ап.2, с площ по документ за собственост от 94.65 кв.м., намиращ се в града №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.600.4568, с площ на поземления имот по скица №12110/05.07.2012г. на СГКК-Благоевград от 460 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), номер по предходен план: 4658, квартал 323, парцел IV, ведно с 6.08 кв.м. от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно схема №12111/05.07.2012г. на СГКК-Благоевград: на същия етаж – 56126.600.4658.1.8, под обекта – 56126.600.4658.1.6, над обекта – 56126.600.4658.1.12, като апартамента съгласно нотариален акт за собственост представлява: ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ №2 със застроена площ от 94.65 кв.м., който апартамент се състои от: дневна с площ от 25.80 кв.м., тераса към дневната с площ от 6.20 кв.м., детска стая с площ от 20.15 кв.м., кухненски бокс с площ от 7.80 кв.м., тераса към кухненския бокс с площ от 3.40 кв.м., баня с площ от 4.60 кв.м., родителска стая с площ от 14.15 кв.м., коридор с площ от 10.18 кв.м., тоалетна с площ от 2.37 кв.м., при съседи на апартамента, съгласно одобрен архитектурен проект от 01.07.2005г. на Гл. архитект на Община Петрич: север – двор, запад – стълбищна клетка и апартамент №1 на същия етаж, юг – апартамент №3 на същия етаж, изток – двор, отгоре – апартамент №2 на жилищен етаж, построен на кота +8.25 метра, отдолу – апартамент №1 на жилищен етаж, построен на кота +2.75 метра, разположен в ИЗТОЧНАТА ЧАСТ на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ЧЕТВЪРТИ като поредност в сградата/, изграден на кота +5.50 метра от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 268.42 кв.м. и разгъната застроена площ от 1 406 кв.м., построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV, отреден за част от поземлен имот 4658, квартал 323 по плана на гр.Петрич, одобрен със Заповед №I-I-50/12.07.1997г. на Кмета на Община Петрич, с площ на УПИ от 470 кв.м., при съседи на УПИ по скица №1184/01.12.2009г. на Община Петрич: запад – улица с осови точки 1134-1134 А, изток – улица „Истра“ с осови точки 94-1138, север – УПИ II-6719, и юг - УПИ V, ведно с 7.164 % идеални части, равняващи се на 6.08 кв.м. от общите части на сградата, БЕЗ МАЗЕ, както и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ. "СОЛУНСКА" №33
102.0 м²
39 112 лв
2.06.17 г., 18:54
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от източната масивна жилищна сграда петно № 1 /едно/, състояща се от три жилищни и един гаражен етаж, разрешена като етапно строителство и построена до I ви етап „Гаражен и първи жилищен етаж”, представляваща Сграда с идентификатор № 56126.601.703.3 /пет, шест, едно, две, шест, точка, шест, нула, едно, точка, седем, нула, три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Солунска” № 33, с посочена в документа площ от 102.00 кв.м. /сто и два квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, брой нива: 2 /две/, която сграда е построена върху държавен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV 703 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и трети/, в квартал 14 /четиринадесети/ по плана на гр.Петрич, при съседи на имота: улица, УПИ III, УПИ IX и УПИ V, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор № 56126.601.703 /пет, шест, едно, две, шест, точка, шест, нула, едно, точка, седем, нула, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Солунска” № 33, с посочена в документа площ от 681.00 кв.м. /шестстотин осемдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 703, квартал: 14, парцел: IV, при съседи: 56126.601.713, 56126.601.712, 56126.601.711, 56126.601.704, 56126.601.218, 56126.601.702. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 39 112,50 лв. / тридесет и девет хиляди сто и дванадесет лева и петдесет стотинки /.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Сандо Китанов" №9, вх.А, ет.2, ап.4
89.0 м²
47 288 лв
18.05.17 г., 20:16
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.603.7743.7.4 по кадастралната карта на гр. Петрич, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 89,43кв.м., брой нива на обекта: 1; Прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4 и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №15, както и 4,654%идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.603.7743.7.5, Под обекта: 56126.603.7743.7.1, Над обекта: 56126.603.7743.7.7. Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Сандо Китанов“ №9, вх.А, ет.2, ап.4. Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕ №4, находящо се на втори етаж, вх.А от девететажна масивна жилищна сграда – блок „Явор“, заснета като поземлен имот с пл.№2321 и находяща се в УПИ ІІ, отредено за жилищно строителство, в квартал 69, по действащия план на гр. Петрич, което жилище се състои от: две стаи, хол, кухня, сервизни помещения и антрета, със застроена площ от 89,43кв.м., ВЕДНО с прилежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4 и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №15, КАКТО и 4.654%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на блока: изток – ул. „Сандо Китанов“, запад – двор, север – ул. „Бъкстон“, юг – двор, съседи на жилището: изток – ул. „Сандо Китанов“, запад – ап. на ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ, юг – коридор, съседи на избеното помещение: изток – стълбище, запад – коридор, север – мазе на ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ, юг – коридор и при съседи на таванското помещение: изток – таван на НИКОЛА ХРИСТОВ КОВОАЧЕВ, запад – коридор, север – таван на КРАСИМИРА СТОЯНОВА ГЯУРОВА и юг – двор. Начална цена 47 288лв./четиридесет и седем хиляди двеста осемдесет и осем лева./
Още targimot.com
3 стаи
99.0 м²
50 400 лв
20.04.17 г., 23:42
Апартаментът се намира в новопостроена жилищна сграда. Функционално се състои от: коридор, дневна, трапезария и кухненски бокс, спалня, детска, тоалетна и баня и две тераси. Помещенията са на гипсова шпакловка и циментова замазка. За закупуването на апартамента предлагаме на изгодни схеми за кредит/лизинг. Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на Купувача. Сградата е завършена и се използва от 2008г., монолитна конструкция. Напълно изградена инфраструктура. Сградата е на четири етажа /три жилищни и един терасовиден/ + партер, където са разположени магазини (без сутерен). Сградата е без асансьор. В жилищата са изградени електро и ВиК инсталации до фаза 'тапа' и 'точка'. Монтирана е външна дограма и входни врати на апартаментите. Общите части са завършени, терасите към апартаментите - също.
Още bazar.bg

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ж. к. „Изток”, блок 3, етаж 1, апартамент 1
75.0 м²
37 125 лв
30.04.17 г., 20:00
Предмет на публичната продан е: АПАРТАМЕНТ №1 /едно/, блок №3 /три/, на първи етаж в квартал 143 /сто четиридесет и трети/ по плана на гр. Петрич, адрес на имота: гр. Петрич, ж. к. „Изток”, блок 3 /три/, етаж 1/първи/, апартамент 1 /едно/, състоящ се от две стаи и кухня със застроена площ от 75.01 кв. м. /седемдесет и пет цяло и нула една стотни квадратни метра/, ведно с избено помещение №18 /осемнадесет/ и 4.6152 % /четири цяло шест хиляди сто петдесет и два процента/ идеални от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – двор, запад – жилищен блок №6а, север – двор, юг – стълбищна клетка, горе – ап. №4 на Петър Андонов Керемедчиев, долу – мазета, и при съседи на избеното помещение: изток – коридор, запад – жилищен блок №6a, север – двор, юг – мазе №19 на Здравко Димитров Методиев, горе – ап. №1 на Андон Иванов Боронсузов. Имотът е нанесен като в кадастралната карта САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.602.1067.2.1 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, хиляда шестдесет и седем, точка, две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. №3, бл. 3, ет. 1, ап.1, самостоятелния обект се намира в сграда № 2/две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1067 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и две, точка, хиляда шестдесет и седем/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 75.01 кв.м. /седемдесет и пет цяло и един стотни квадратни метра/, прилежащи части: 4.6152 % ид. части от общите части и право на строеж и избено помещение №18 /осемнадесет/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж56126.602.1067.2.2, под обекта: няма, над обекта: 56126.602.1067.2.5, 56126.602.1067.2.4. Сградата, в която се намира имотът, е изградена по метода на едропанелното жилищно строителство. Строителството е извършено през 1983 г. Апартаментът се състои от коридор, дневна с кухня и усвоена тераса, две спални с една тераса, коридор и баня с тоалетна. Състоянието на апартамента се характеризира със следното: стените в апартамента са с тапети и фаянс, а подът в стаите е на теракот и ламиниран паркет. Входната врата е дървена. Дограмата е дървена, двукатна. Терасата е с метална дограма и теракот по пода. Изолация по външни стени. За сградата е прекарана ел. и ВиК инсталация. Стълбищната клетка е с шпакловка и латекс, както и блажна боя по цокъл, стъпалата са с мозайка. Имот се намира в ж.к. „Изток”, гр. Петрич, в непосредствена близост до бул Рокфелер, гробищния парк на града. Пътят до и край обекта е асфалтиран. До имота има места за паркиране. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул.Истра №2, ет.3, ап.2
95.0 м²
50 400 лв
13.04.17 г., 9:23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 56126.600.4658.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Петрич, одобрени със Заповед №РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Петрич, п.к. 2850, ул. „Истра“ №2, ет.3, ап.2, с площ по документ за собственост от 94.65 кв.м., намиращ се в града №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.600.4568, с площ на поземления имот по скица №12110/05.07.2012г. на СГКК-Благоевград от 460 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), номер по предходен план: 4658, квартал 323, парцел IV, ведно с 6.08 кв.м. от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно схема №12111/05.07.2012г. на СГКК-Благоевград: на същия етаж – 56126.600.4658.1.8, под обекта – 56126.600.4658.1.6, над обекта – 56126.600.4658.1.12, като апартамента съгласно нотариален акт за собственост представлява: ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ №2 със застроена площ от 94.65 кв.м., който апартамент се състои от: дневна с площ от 25.80 кв.м., тераса към дневната с площ от 6.20 кв.м., детска стая с площ от 20.15 кв.м., кухненски бокс с площ от 7.80 кв.м., тераса към кухненския бокс с площ от 3.40 кв.м., баня с площ от 4.60 кв.м., родителска стая с площ от 14.15 кв.м., коридор с площ от 10.18 кв.м., тоалетна с площ от 2.37 кв.м., при съседи на апартамента, съгласно одобрен архитектурен проект от 01.07.2005г. на Гл. архитект на Община Петрич: север – двор, запад – стълбищна клетка и апартамент №1 на същия етаж, юг – апартамент №3 на същия етаж, изток – двор, отгоре – апартамент №2 на жилищен етаж, построен на кота +8.25 метра, отдолу – апартамент №1 на жилищен етаж, построен на кота +2.75 метра, разположен в ИЗТОЧНАТА ЧАСТ на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ЧЕТВЪРТИ като поредност в сградата/, изграден на кота +5.50 метра от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 268.42 кв.м. и разгъната застроена площ от 1 406 кв.м., построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV, отреден за част от поземлен имот 4658, квартал 323 по плана на гр.Петрич, одобрен със Заповед №I-I-50/12.07.1997г. на Кмета на Община Петрич, с площ на УПИ от 470 кв.м., при съседи на УПИ по скица №1184/01.12.2009г. на Община Петрич: запад – улица с осови точки 1134-1134 А, изток – улица „Истра“ с осови точки 94-1138, север – УПИ II-6719, и юг - УПИ V, ведно с 7.164 % идеални части, равняващи се на 6.08 кв.м. от общите части на сградата, БЕЗ МАЗЕ, както и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Кочо Мавродиев" №6, ет.1
154.0 м²
43 236 лв
7.04.17 г., 0:37
АПАРТАМЕНТ с идентификатор 56126.602.2783.1.1 по кадастралната карта на гр. Петрич с площ /при замерване на място/ от 154,00кв.м., находящ се на втори етаж от двуетажна масивна сграда с търговски обекти на първо ниво и второ жилищно ниво, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, входно антре, коридор и четири тераси, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Кочо Мавродиев“ №6, ет.1 Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78 от 20.10.2004г. Начална цена 43 236лв. /четиридесет и три хиляди двеста тридесет и шест лева./
Още targimot.com

Многостаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №31, ет.2
166.0 м²
83 457 лв
3.04.17 г., 18:11
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.557.1.9, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ от 166,45кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.557, в сграда: 56126.601.5578.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и от таван с площ от 112,75; Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 56126.601.557.1.10, Над обекта: 56126.601.557.1.6, Стар идентификатор: 56126.601.557.1.5; 56126.601.557.1.4 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №31, ет.2 Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕН АПАРРТАМЕНТ, със застроена площ от 166,45кв.м., разположен на първи етаж етаж, застроен на кота +6,75м., от триетажна масивна жилищна сграда, построена в северната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І, пл.№557, квартал 43, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 420,00кв.м., при съседи на имота: от изток – УПИ ІІ с пл.№552, от юг – УПИ ХІV с пл.№558, от запад – улица „Цар Борис“ и от север – улица с о.т. 137-о.т.138 Забележка: Апартамента се намира на трети етаж. Достъпът до имота се осъществява по вътрешна стаманобетонна, двураменна стълба изградена от второ ниво на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.557.1.10 /Ресторант/. Начална цена 83 457лв./осемдесет и три хиляди четиристотин петдесет и седем лева./
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №31, ет.0
61.0 м²
34 542 лв
3.04.17 г., 17:37
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.557.1.8, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ от 61,31кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.557, в сграда: 56126.601.5578.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и от таван с площ от 112,75; Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.601.557.1.10, Под обекта: няма, Над обекта: 56126.601.557.1.10; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №31, ет.0; Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, със застроена площ от 61,31кв.м., разположен на първи етаж, застроен на кота 0,00м., от триетажна масивна жилищна сграда, построена в северната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І, пл.№557, квартал 43, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 420,00кв.м., при съседи на имота: от изток – УПИ ІІ с пл.№552, от юг – УПИ ХІV с пл.№558, от запад – улица „Цар Борис“ и от север – улица с о.т. 137-о.т.138 Забележка: Достъпът до самостоятелния обект се осъществява от стълбищната клетка на сграда с ид. 56126.601.227.2. Начална цена 34 542лв./тридесет и четири хиляди петстотин четиридесет и два лева./
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ. "ДОНЧО ЛАЗАРОВ" №1, ЕТ. 3, АП. 6
46.0 м²
28 890 лв
3.04.17 г., 15:26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.600.3937.1.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди деветстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, ул. "Дончо Лазаров" №1, ет.3, ап.6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.3937 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди деветстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1 /едно/, с площ от 45.90 кв.м. /четиридесет и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се ид. ч. от общите на сградата и пр. на стр. върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56126.600.3937.1.5, 56126.600.3937.1.7, под обекта 56126.600.3937.1.2, над обекта: 56126.600.3937.1.10, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, със застроена площ от 45.90 /четиридесет и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: дневна, трапезария с кухненски кът, спалня, тоалетна с баня, преддверие и два балкона, при съседи на апартамента: апартамент № 5 /пет/, апартамент № 7 /седем/, коридор и от две страни външна стена, отдолу апартамент № 2 /две/, отгоре апартамент № 10 /десет/, разположен на ТРЕТИ ЕТАЖ на кота +6.10м. /плюс шест цяло и десет стотни метра/ от жилищна кооперация с магазин и гаражи блок №1 /едно/, със застроена площ съгласно одобрен архитектурен проект от 03.07.2006г. на Главния архитект на община Петрич от 216 кв.м. /двеста и шестнадесет квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 1 205 кв.м. /хиляда двеста и пет квадратни метра/, която жилищна кооперация е построена в северната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I 3937, 3931 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди деветстотин тридесет и седем и три хиляди деветстотин тридесет и едно/ в квартал 318 /триста и осемнадесети/ по плана на гр. Петрич, с площ на имота от 1 348 кв.м. /хиляда триста четиридесет и осем квадратни метра/, при съседи на имота по скица: изток и север улици, запад ПИ № 4714 и юг УПИ II 3931, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 28 890,00 лв. / двадесет и осем хиляди осемстотин и деветдесет лева /.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап.
48.0 м²
74 250 лв
23.03.17 г., 17:44
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 47.53 кв.м. /четиридесет и седем цяло и петдесет и три квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 6, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.600.394.5.4, 56126.600.394.5.5, над обекта: няма, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, състоящ се от дневна с площ от 27.18 /двадесет и седем цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 12.75 /дванадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., две санитарни помещения /баня с тоалетна/ с площ на всяко от по 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., антре и две тераси, находящ се на ЧЕТВЪРТИ терасовиден етаж, предназначен за жилещен, застроен на кота + 8.40 /плюс осем цяло и четиридесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – двор, от юг – двор, от запад – УПИ VIII-393, от север – масивна жилищна сграда – северен калкан и отдолу апартамент № 4 и апартамент № 5, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото, с началната цена на имота 74 250 лева
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, УЛ. Георги Урумов № 37
117.0 м²
58 500 лв
23.03.17 г., 17:46
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.603.1828.2.1 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда осемстотин двадесет и осем точка две точка едно/, самостоятелния обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.603.1828 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и три точка хиляда осемстотин двадесет и осем/, с предназначение – жилище, апартамент, с площ – няма данни, брой нива на обекта – 1 /един/, ведно с таванско помещение и припадащите се общи части на сградата по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния Директор на АК, находящ се в гр. Петрич, ул. Георги Урумов № 37, ет. 1 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 56126.603.1828.2.5, 56126.603.1828.2.6, 56126.603.1828.2.9, 56126.603.1828.2.8, 56126.603.1828.2.7, 56126.603.1828.2.4, над обекта – 56126.603.1828.2.2, а по документ за собственост представляващ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ построен на кота + 0.00 /нула/, състоящ се от дневна с площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, спалня с площ от 13.2 /тринадесет цяло и две/ кв.м., спалня с площ от 11.3 /единадесет цяло и три/ кв.м., спалня с площ от 11.3 /единадесет цяло и три/ кв.м., коридор с площ от 6 /шест/ кв.м., трапезария с площ от 11.1 /единадесет цяло и едно/ кв.м., кухненски бокс с площ от 5.4 /пет цяло и четири/ кв.м., антре с площ от 1.3 /едно цяло и три/ кв.м., баня с тоалетна с площ от 5.2 /пет цяло и два/ кв.м., входно антре с площ от 3.5 /три цяло и пет/ кв.м. и стълбищна клетка, ВЕДНО с гараж и стая зад него, построени на кота -2.26 /минус две цяло двадесет и шест/ от ТРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща южен калкан, построена в урегулиран поземлен имот ХІІ – 1828 /дванадесет, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин двадесет и осем/ в кв. 87 /осемдесет и седем/ по подробния устройствен план на гр. Петрич от 1988г., при съседи на УПИ: север – УПИ ХІІІ /тринадесет/, запад – улица, юг – улица и изток УПИ ХІ /единадесет/, ВЕДНО с припадащите се идеални части от таванските помещения и от общите части на сградата, както и от правото на строеж върху мястото
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 5
59.0 м²
49 950 лв
23.03.17 г., 17:49
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.5 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 58.90 кв.м. /петдесет и осем цяло и деветдесет квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 5, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.394.5.4, под обекта: 56126.600.394.5.2, 56126.600.394.5.3, над обекта: 56126.600.394.5.6, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, състоящ се от дневна с кухненски бокс и трапезария с площ от 33.30 /тридесет и три цяло и тридесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 10.90 /десет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 10.90 /десет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., санитарно помещение /баня с тоалетна/ с площ от 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., антре и две тераси, находящ се в източната част на ТРЕТИЯ жилищен етаж, застроен на кота + 5.60 /плюс пет цяло и шестдесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – двор, от юг – двор, от запад – стълбищна клетка и апартамент № 4, отгоре – апартамент № 6 и отдолу – апартамент № 3, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото, с началната цена на имота 49 950 лева
Още targimot.com
1 2 3