Имотът се намира в близост до околовръстния път на гр. Петрич с много добре изградена инфраструктура. В близост има много новопостроени жилищни блокове. Вид и година на строителство: Сградата е завършена и е в експлоатация от 2008 г., монолитна конструкция. Напълно изградена инфраструктура. Сградата е на четири етажа /три жилищни и един терасовиден/ партер, където са разположени магазини (без сутерен).Сградата е без асансьор. В жилищата са прекарани Ел. и ВиК инсталации до фаза "тапа" и "точка". Монтирана е външна дограма и входни врати на апартаментите. Общите части са завършени, терасите към апартаментите- също. Апартаментите са на мазилка и замазка, монтирана дограма, без врати. Предимства: Кварталът е с добре изградена инфраструктура и е изцяло застроен с нови кооперации. Сградата е завършена и притежава АКТ 16 от 2010 година. Изпълнени са изцяло вътрешните "ВиК и "Ел." Инсталации. Апартаментите са просторни с функционално разпределение на помещенията и панорамна гледка.
10.01.17 г., 11:51 magazinera.bg
3 стаи
95.0 м²
26 000,00 €

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ. "СОЛУНСКА" № 33
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от източната масивна жилищна сграда петно № 1 /едно/, състояща се от три жилищни и един гаражен етаж, разрешена като етапно строителство и построена до I ви етап „Гаражен и първи жилищен етаж”, представляваща Сграда с идентификатор № 56126.601.703.3 /пет, шест, едно, две, шест, точка, шест, нула, едно, точка, седем, нула, три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Солунска” № 33, с посочена в документа площ от 102.00 кв.м. /сто и два квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, брой нива: 2 /две/, която сграда е построена върху държавен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV 703 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и трети/, в квартал 14 /четиринадесети/ по плана на гр.Петрич, при съседи на имота: улица, УПИ III, УПИ IX и УПИ V, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор № 56126.601.703 /пет, шест, едно, две, шест, точка, шест, нула, едно, точка, седем, нула, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Солунска” № 33, с посочена в документа площ от 681.00 кв.м. /шестстотин осемдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 703, квартал: 14, парцел: IV, при съседи: 56126.601.713, 56126.601.712, 56126.601.711, 56126.601.704, 56126.601.218, 56126.601.702. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 39 112,50 лв. / тридесет и девет хиляди сто и дванадесет лева и петдесет стотинки /.
22.12.16 г., 20:00 targimot.com
102.0 м²
39 112,00 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ. "СОЛУНСКА" №33
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от източната масивна жилищна сграда петно № 1 /едно/, състояща се от три жилищни и един гаражен етаж, разрешена като етапно строителство и построена до I ви етап „Гаражен и първи жилищен етаж”, представляваща Сграда с идентификатор № 56126.601.703.3 /пет, шест, едно, две, шест, точка, шест, нула, едно, точка, седем, нула, три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Солунска” № 33, с посочена в документа площ от 102.00 кв.м. /сто и два квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, брой нива: 2 /две/, която сграда е построена върху държавен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV 703 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и трети/, в квартал 14 /четиринадесети/ по плана на гр.Петрич, при съседи на имота: улица, УПИ III, УПИ IX и УПИ V, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор № 56126.601.703 /пет, шест, едно, две, шест, точка, шест, нула, едно, точка, седем, нула, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Солунска” № 33, с посочена в документа площ от 681.00 кв.м. /шестстотин осемдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 703, квартал: 14, парцел: IV, при съседи: 56126.601.713, 56126.601.712, 56126.601.711, 56126.601.704, 56126.601.218, 56126.601.702. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 39 112,50 лв. / тридесет и девет хиляди сто и дванадесет лева и петдесет стотинки /.
22.12.16 г., 20:00 targimot.com
102.0 м²
39 112,00 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ. "ДОНЧО ЛАЗАРОВ" № 1, ЕТ. 3, АП.6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.600.3937.1.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди деветстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 70/14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Петрич, ул. "Дончо Лазаров" №1, ет.3, ап.6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.3937 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, три хиляди деветстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 1 /едно/, с площ от 45.90 кв.м. /четиридесет и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ведно с припадащите се ид. ч. от общите на сградата и пр. на стр. върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56126.600.3937.1.5, 56126.600.3937.1.7, под обекта 56126.600.3937.1.2, над обекта: 56126.600.3937.1.10, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, със застроена площ от 45.90 /четиридесет и пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: дневна, трапезария с кухненски кът, спалня, тоалетна с баня, преддверие и два балкона, при съседи на апартамента: апартамент № 5 /пет/, апартамент № 7 /седем/, коридор и от две страни външна стена, отдолу апартамент № 2 /две/, отгоре апартамент № 10 /десет/, разположен на ТРЕТИ ЕТАЖ на кота +6.10м. /плюс шест цяло и десет стотни метра/ от жилищна кооперация с магазин и гаражи блок №1 /едно/, със застроена площ съгласно одобрен архитектурен проект от 03.07.2006г. на Главния архитект на община Петрич от 216 кв.м. /двеста и шестнадесет квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 1 205 кв.м. /хиляда двеста и пет квадратни метра/, която жилищна кооперация е построена в северната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I 3937, 3931 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди деветстотин тридесет и седем и три хиляди деветстотин тридесет и едно/ в квартал 318 /триста и осемнадесети/ по плана на гр. Петрич, с площ на имота от 1 348 кв.м. /хиляда триста четиридесет и осем квадратни метра/, при съседи на имота по скица: изток и север улици, запад ПИ № 4714 и юг УПИ II 3931, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 29 160,00 лв. / двадесет и девет хиляди сто и шестдесет лева /.
15.12.16 г., 22:33 targimot.com
46.0 м²
29 160,00 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. Тома Митов № 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56126.602.2342.1.1 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Петрич, п.к. 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), ул. Тома Митов № 44 (четиридесет и четири), ет. 1 (първи), с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; със застроена площ 93.00 кв.м (деветдесет и три квадратни метра), брой нива на обекта: 1 (едно); заедно с прилежащи части – съответните идеални общи части на сградата; при съседи самостоятелни обекти – на същия етаж - няма; под обекта: 56126.602.2342.1.8 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, осем), 56126.602.2342.1.9 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, девет), 56126.602.2342.1.10 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, десет), 56126.602.2342.1.7 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, седем); над обекта: 56126.602.2342.1.2 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две, точка, едно, точка, две), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.2342 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот гр. Петрич, п.к. 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет), ул. Тома Митов № 44 (четиридесет и четири), с площ на имота по кадастрална скица 177 кв.м (сто седемдесет и седем квадратни метри) трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 метра); номер по предходен план 2342 (две хиляди триста четиридесет и две), кв. 206 (двеста и шест), парцел XIII (осми) при съседи на поземления имот: 56126.602.2343 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста четиридесет и три), 56126.602.2383 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди триста осемдесет и три), 56126.602.4668 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, четири хиляди шестотин шестдесет и осем), 56126.602.2462 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестотин и две, точка, две хиляди четиристотин шестдесет и две), който обект в сграда, съгласно документ за собственост (Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 49, том 1, рег. № 1060, дело № 44 от 06.03.2009г. на нотариус с рег. № 287 на РНК) е идентичен с ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана застроена площ на етажа от 93.00 (деветдесет и три) кв.м от двуетажната масивна жилищна сграда, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, построена в поземлен имот с планоснимачен № 2342 (две хиляди триста четиридесет и две) в кв. 206 (двеста и шести) по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № РД-02-14-248 от 02.07.1987г. при съседи на имота: от запад – ул. Тома Митов; от север: УПИ XIV 2341, от изток – ПИ 2383 и от юг – ПИ 2343, която сграда съгласно удостоверение изх. № 25/05.03.2009г., издадена от общ. Петрич е надстроена с още един трети жилищен етаж плюс мансарден етаж – ателиета.
7.12.16 г., 20:56 targimot.com
93.0 м²
31 200,00 лв

Едностаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ Ж.К.ИЗТОК 02 БЛ2 ВХ.Б ЕТ.7 АП.20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.602.1067.3.20 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и две точка хиляда шестдесет и седем точка три точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-70/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 40,17 /четиридесет цяло и седемнадесет/ кв. м. с прилежащи части: мазе 10 /десет/ - 3,50 /три цяло и петдесет/ кв.м., 1,5353% /едно цяло пет хиляди триста петдесет и три процента/ идеални общи части на сградата и 4,34 % /четири цяло тридесет и четири процента/ от правото на строеж с адрес на имота: гр. Петрич, жк.„Изток”, № 2, бл. 2, вх. Б, ет. 7, ап. 20 находящ се в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.602.1067 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и две точка хиляда шестдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, при съседи на имота съгласно схема № 6945/15.04.2011 г. на СГКК- Благоевград: на същия етаж – имот с идент. № 56126.602.1067.3.19 и № 56126.602.1067.3.21, под обекта - имот с идент. № 56126.602.1067.3.17, над обекта – няма, представляващ съгласно документ за собственост ЕДНОСТАЙНО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град Петрич, в кв.„Изток”, представляващо АПАРТАМЕНТ № 20 /двадесет/ на седми жилищен етаж на блок № 2, вх. Б, построен върху държавна земя в квартал 143 по плана на гр. Петрич, състоящ се от една стая и кухня, със застроена площ от 40.17 кв.м. ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 с полезна площ от 3.50 кв. м., ведно с 1.5353 % кв. м. идеални части от общите части на сградата и 4.34 идеални част от общите части на правото н а строеж върху мястото, при съседи на жилището:от изток – двор, от запад – улица, от север – апартамент № 19, от юг – апартамент № 21, отгоре – покрив, отдолу – апартамент № 17.
1.12.16 г., 21:21 targimot.com
40.0 м²
7 776,00 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ.ДУНАВ № 10 ЕТ.3 АП.5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.5 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 58.90 кв.м. /петдесет и осем цяло и деветдесет квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 5, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.394.5.4, под обекта: 56126.600.394.5.2, 56126.600.394.5.3, над обекта: 56126.600.394.5.6, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, състоящ се от дневна с кухненски бокс и трапезария с площ от 33.30 /тридесет и три цяло и тридесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 10.90 /десет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 10.90 /десет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., санитарно помещение /баня с тоалетна/ с площ от 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., антре и две тераси, находящ се в източната част на ТРЕТИЯ жилищен етаж, застроен на кота + 5.60 /плюс пет цяло и шестдесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – двор, от юг – двор, от запад – стълбищна клетка и апартамент № 4, отгоре – апартамент № 6 и отдолу – апартамент № 3, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото
1.12.16 г., 20:45 targimot.com
58.0 м²
50 400,00 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ.ДУНАВ №10 ЕТ.3 АП.4
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.4 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 44.85 кв.м. /четиридесет и четири цяло и осемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 4, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.600.394.5.5, под обекта: 56126.600.394.5.2, над обекта: 56126.600.394.5.6, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, състоящ се от дневна с площ от 28.30 /двадесет и осем цяло и тридесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 12.75 /дванадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., санитарно помещение /баня с тоалетна/ с площ от 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м. и антре, находящ се в западната част на ТРЕТИЯ жилищен етаж, застроен на кота + 5.60 /плюс пет цяло и шестдесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – стълбищна клетка и апартамент № 5, от юг – двор, от запад - УПИ VIII-393, от север – двор, отгоре – апартамент № 6 и отдолу – апартамент № 2, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото
1.12.16 г., 20:12 targimot.com
44.0 м²
32 460,00 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ УЛ.ДУНАВ №10 ЕТ.3 АП.6
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.600.394.5.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири точка пет точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, одобрени със Заповед № РД 18-70/14.12.2010г., самостоятелния обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.600.394 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка триста деветдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ от 47.53 кв.м. /четиридесет и седем цяло и петдесет и три квадратни метра/, прилежащи части: няма данни, адрес на имота: гр. Петрич, ул. Дунав № 10, ет. 3, ап. 6, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.600.394.5.4, 56126.600.394.5.5, над обекта: няма, представляващ съгласно документ за собственост САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, състоящ се от дневна с площ от 27.18 /двадесет и седем цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., спалня с площ от 12.75 /дванадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., две санитарни помещения /баня с тоалетна/ с площ на всяко от по 3.80 /три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., антре и две тераси, находящ се на ЧЕТВЪРТИ терасовиден етаж, предназначен за жилещен, застроен на кота + 8.40 /плюс осем цяло и четиридесет стотни/ от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА масивна жилищна сграда – южен калкан, построена в южната част на урегулиран поземлен имот VII – 394 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и четири/, в квартал 47 /четиридесет и седми/ по плана на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г. на Кмета на Община-Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м. и при съседи на имота: от изток – улица „Любен Каравелов”, от юг улица „Дунав”, от запад – УПИ VIII-393 и от север – УПИ VI-395 и при съседи на жилищния апартамент: от изток – двор, от юг – двор, от запад – УПИ VIII-393, от север – масивна жилищна сграда – северен калкан и отдолу апартамент № 4 и апартамент № 5, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото
1.12.16 г., 19:10 targimot.com
47.0 м²
74 940,00 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №22, ет.3, ап.23
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2336.1.23, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 101,50кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.24; 56126.602.2336.1.22, Под обекта: 56126.602.2336.1.15, Над обекта: 56126.602.2336.1.31 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.23 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №23, с площ от 101,28кв.м., ВЕДНО с 9,98кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: двор, ап.№24, коридор и ап.№22 Начална цена 52 925лв. /петдесет и две хиляди деветстотин двадесет и пет лева./
21.11.16 г., 20:42 targimot.com
101.0 м²
52 925,00 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №22, ет.3, ап.23
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2336.1.24, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 92,55кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.23, Под обекта: 56126.602.2336.1.16, Над обекта: 56126.602.2336.1.32 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.24 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №24, с площ от 92,26кв.м., ВЕДНО с 9,09кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: от две страни – двор, стълбище, коридор и ап.№23 Начална цена 48 204лв. /четиридесет и осем хиляди двеста и четири лева./
21.11.16 г., 19:41 targimot.com
93.0 м²
48 204,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1031.4.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, ж.к. „Изток“, п.к.2850, №16, бл.16, вх.Б, ет.6, ап.18, самостоятелния обект се намира в сграда 4, разположена в поземлен имот с изентификатор 56126.602.1031, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 57,78 кв.м., прилежащи части: 2,4696% идеални части на сградата и правото на строеж, избено помещение №18, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.602.1031.4.17; под обекта: 56126.602.1031.4.15; над обекта: 56126.602.1031.4.21. Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ №18, в бл.16, вх.Б, на VІ етаж, находящ се в ж.к.“Изток“, гр. Петрич, състоящ се от две стаи и кухня с 57,78 кв.м. застроена площ, при съседи: от изток – двор; от запад – двор и апартамент №17 на Величка Димитрова Кантарджиева, от север – жилищен блок №15, от юг – ст.кл. и ап.17 на Величка Димитрова Кантарджева, горе – апартамент №21 на Васко Борисов Костов и отдолу – апартамент №15 на Христо Николов Калугеров, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №18, при съседи: от изток – мазе №19 на Димитър Любенов Маринопоски; от запад – мазе №17 на Величка Димитрова Кантарджиева; от север – коридор; от юг – мазе №2, вх.А на Надежда Георгиева Гогова; отгоре – ап.№1 на Иван Сотиров Шимов, заедно с 2,4696% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Начална цена 14 484лв. /четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири лева./
10.11.16 г., 19:35 targimot.com
58.0 м²
14 484,00 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Яне Сандански" №37, ет.2, ап.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1306.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 44,77кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.1306, в сграда: 56126.602.1306.1, по кадастралната карта на гр.Петрич. Прилежащи части: Заедно с припадащите се общи части на сградата и правото на строеж върху мястото и Мазе №2 с площ от 2,71кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.1306.1.3; 56126.602.1306.1.1, Под обекта: 56126.602.1306.1.31; 56126.602.1306.1.32, Над обекта: 56126.602.1306.1.6 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Яне Сандански“ №37, ет.2, ап.2 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №2, находящ се на втори етаж от жилищния блок на ул. „Яне Сандански“ №37 в гр. Петрич, със застроена площ от 44,77кв.м., състоящ се от: спалня, кухня, и сервизно помещение, ВЕДНО с МАЗЕ №2 с площ от 2,71кв.м., ВЕДНО с припадащите се общи части на сградата. Начална цена 25 133лв. /двадесет и пет хиляди сто тридесет и три лева./
10.11.16 г., 19:33 targimot.com
45.0 м²
25 133,00 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Стою Хаджиев" 31, ет.7, ап.24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1256.1.24, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 67,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.1256, в сграда: 56126.602.1256.1, по кадастралната карта на гр.Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.1256.1.23, Под обекта: 56126.602.1256.1.20, Над обекта: 56126.602.1256.1.28 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Стою Хаджиев“ №1, ет.7, ап.24 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №24, със застроена площ от 66,93кв.м., състоящ се от: стая, хол, кухня, баня с тоалетна и коридор, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №24 с площ от 4,98кв.м., КАКТО и 3,402%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: север – стълбище, юг – градинка, изток – ап.№23, запад – двор, отгоре – ап.№28, отдолу – ап.№20 и съседи на избеното помещение: север – стълбище, юг – коридор, изток – мазе №8 и запад – мазе №18, който апартамент се намира в осеметажна масивна жилищна сграда, изградена УПИ І, пл.№1256, кв. 127, по плана на гр. Петрич от 1988г., идентична с жилищен блок на ул. „Стою Хаджиев“ №1, при съседи на имота: от две страни – улици, УПИ ХІV-1260, УПИ ХVІ-1258 и УПИ ХV-1258 Начална цена 40 970лв./четиридесет хиляди деветстотин и седемдесет лева./
10.11.16 г., 19:20 targimot.com
67.0 м²
40 970,00 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, ул. "Солунска", № 27, ет. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ЖИЛИЩЕН/ АПАРТАМЕНТ, със застроена площ по строителни книжа от 110 кв.м. / сто и десет квадратни метра/, състоящ се от три стаи, столова с кухненски бокс, сервизни помещения, коридор и пет тераси, разположен на целия първи жилищен етаж, ЗАЕДНО със северозападното ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, включващо две свързани помещения, антре, сервизно помещение и две тераси, ВЕДНО със СРЕДНИЯ ГАРАЖ със застроена площ по проект от 14. 75 кв.м. / четиринадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/ и стаята зад гаража, със застроена площ от 6, 90 кв.м. /шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ВЕДНО със северното ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ, ЗАЕДНО с 1/ 3 /една трета/ идеална част от общите части на ЧЕТИРИЕТАЖНАТА МАСИВНАЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от гаражен етаж и три жилищни етажа, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII /седеми/, отреден за имот с планоснимачен № 645/шестстотин и четиридесет и пет, в квартал 15 /петнадесети/ по действащия устройствен план на град Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990 г., с площ на урегулирания поземлен имот от 730 кв.м. /седемстотин и тридесет квадратни метра/, при съседи на апартамента по проект: югоизток - двор; североизток - улица; северозапад - двор; югозапад – двор;отгоре - жилище и отдолу - гаражен етаж, и при съседи на УПИ: от две страни - улици и УПИ VIII - 634 и УПИ VI – 644, КАКТО и с припадащото се на жилището право на строеж върху урегулирания имот: съгласно Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 094, том III, рег.№ 7693, дело № 456 от 2008 год., вписан в служба по вписванията гр.Петрич под дв.вх.№ 1749 / 24.07.2008 год., акт № 172, том VI, дело № 1426 / 08 г., партидна книга: 12832, 23086, 23944, 23945.
4.11.16 г., 15:33 targimot.com
110.0 м²
60 690,00 лв

Многостаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Кочо Мавродиев" №6, ет.1
АПАРТАМЕНТ с идентификатор 56126.602.2783.1.1 по кадастралната карта на гр. Петрич с площ /при замерване на място/ от 154,00кв.м., находящ се на втори етаж от двуетажна масивна сграда с търговски обекти на първо ниво и второ жилищно ниво, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, входно антре, коридор и четири тераси, ВЕДНО с ½ идеална част от таван и ½ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Кочо Мавродиев“ №6, ет.1 Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78 от 20.10.2004г. Начална цена 54 045лв. /петдесет и четири хиляди четиридесет и пет лева./
4.11.16 г., 4:59 targimot.com
154.0 м²
54 045,00 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр.Петрич, ж.к.''Изток'', бл.12, ет.8, ап.22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.602.1031.8.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Петрич, п.к. 2850, ж.к."Изток", бл. 12, ет. 8, ап. 22, самостоятелният обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1031, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: съответните идеални общи части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.602.1031.8.23, под обекта: 56126.602.1031.8.19, над обекта: няма, собственост на Емилия Борисова Пецева и Симеон Стоянов Пецев, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 17619/28.09.2012 год., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, който имот е идентичен с ЖИЛИЩЕ - АРАТАМЕНТ № 22 /двадесет и втори/, находящ се на осми етаж в осеметажната масивна жилищна сграда със стоманобетонна конструкция – блок № 12 /дванадесет/, в ж.к. „Изток”, при съседи на жилището по декларация на собствениците: ап. № 23, стълбищна клетка и асансьор, улица, двор, отгоре-таван, отдолу-ап. № 19, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І /първи/, в квартал 143 /сто четиридесет и трети/ по плана на град Петрич, при съседи на УПИ: ул.”Рокфелер”, ул.”Ел Тепе” и свободен терен, собственост на СИМЕОН СТОЯНОВ ПЕЦЕВ и ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ПЕЦЕВА, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот.
3.11.16 г., 17:14 targimot.com
17 539,00 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. „Димитър Гощанов” 6, бл.3, ет.9, ап.35
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.602.1463.1.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Димитър Гощанов” 6, бл.3, ет.9, ап.35, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1463, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 50.47 кв. м. /петдесет цяло четиридесет и седем квадратни метра/, прилежащи части: Мазе 13; 3.07475 % идеални общи части на сградата, Ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.602.1463.1.34, 56126.602.1463.1.36; под обекта: 56126.602.1463.1.31; над обекта: няма. Сградата, в която се намира апартаментът е изградена по системата на ППП. Обектът е построен през 1976 г. В жилището са обособени кухня, дневна и спалня, санитарен възел, коридор и тераса. Състоянието на обекта е добро и се характеризира със следното: Подовите настилки са естествен паркет в дневната и спалнята и балатум в кухнята. Стените са с тапети и дървена обшивка. Санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата в жилището е ПВЦ – бяла с изключение на тази в спалнята – дървена, а вътрешните врати са дървени. Стълбищната клетка е с мозайка по стъпала и мазилка и латекс по стени. Покривът е плосък с хидроизолация. Имотът се намира в идеален център на гр. Петрич, в квартала зад ГУМ, в близост до черквата, пазара, много магазини, банки и др. До оценявания имот има места за паркиране. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура, която включва водопровод, канализация, транспортна достъпност. Кварталът е с изграждаща се инженерна инфраструктура. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.
27.10.16 г., 22:08 targimot.com
50.0 м²
14 400,00 лв

Двустаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр.Петрич, п.к. 2850, ул."Цар Борис ІІІ" № 46, ет. 1, ап. 4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56126.601.1496.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Петрич, п.к. 2850, ул."Цар Борис ІІІ" № 46, ет. 1, ап. 4, самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1496, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 74.85 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра и осемдесет и пет квадратни сантиметра/, прилежащи части: мазе, таванско помещение и съответните идеални общи части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.601.1496.3.3, под обекта: 56126.601.1496.3.17, над обекта: 56126.601.1496.3.8, собственост на Борис Вангелов Вангелов, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 12813/13.07.2012 год., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, който имот е идентичен с АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се на първи жилищен етаж, явяващ се втори етаж над магазинния етаж от четириетажната МЖСБ, построена в южната част на УПИ VІІ, квартал 39, по плана на град Петрич, одобрен със Заповед № 1037/27.07.1997 год. на Кмета на Община Петрич, който апартамент се състои от две стаи и кухня, с обща застроена площ от 74.85 кв.м., при съседи на жилището: изток-стълбище, запад-двор, север-двор, юг-апартамент № 3, отгоре апартамент № 8, отдолу-по документ за собственост -Стол, по удостоверение на Община Петрич-магазин, ведно с припадащите се таванско помещение и избено помещение и ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
27.10.16 г., 13:36 targimot.com
75.0 м²
37 868,00 лв

Едностаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ гр. Петрич, жк.„Изток”, № 2, бл. 2, вх. Б, ет. 7, ап. 20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.602.1067.3.20 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и две точка хиляда шестдесет и седем точка три точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-70/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 40,17 /четиридесет цяло и седемнадесет/ кв. м. с прилежащи части: мазе 10 /десет/ - 3,50 /три цяло и петдесет/ кв.м., 1,5353% /едно цяло пет хиляди триста петдесет и три процента/ идеални общи части на сградата и 4,34 % /четири цяло тридесет и четири процента/ от правото на строеж с адрес на имота: гр. Петрич, жк.„Изток”, № 2, бл. 2, вх. Б, ет. 7, ап. 20 находящ се в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56126.602.1067 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин и две точка хиляда шестдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, при съседи на имота съгласно схема № 6945/15.04.2011 г. на СГКК- Благоевград: на същия етаж – имот с идент. № 56126.602.1067.3.19 и № 56126.602.1067.3.21, под обекта - имот с идент. № 56126.602.1067.3.17, над обекта – няма, представляващ съгласно документ за собственост ЕДНОСТАЙНО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град Петрич, в кв.„Изток”, представляващо АПАРТАМЕНТ № 20 /двадесет/ на седми жилищен етаж на блок № 2, вх. Б, построен върху държавна земя в квартал 143 по плана на гр. Петрич, състоящ се от една стая и кухня, със застроена площ от 40.17 кв.м. ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 с полезна площ от 3.50 кв. м., ведно с 1.5353 % кв. м. идеални части от общите части на сградата и 4.34 идеални част от общите части на правото н а строеж върху мястото, при съседи на жилището:от изток – двор, от запад – улица, от север – апартамент № 19, от юг – апартамент № 21, отгоре – покрив, отдолу – апартамент № 17.
24.10.16 г., 14:40 targimot.com
40.0 м²
7 368,00 лв

Тристаен апартамент ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул.Истра №2, ет.3, ап.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 56126.600.4658.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Петрич, одобрени със Заповед №РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Петрич, п.к. 2850, ул. „Истра“ №2, ет.3, ап.2, с площ по документ за собственост от 94.65 кв.м., намиращ се в града №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.600.4568, с площ на поземления имот по скица №12110/05.07.2012г. на СГКК-Благоевград от 460 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), номер по предходен план: 4658, квартал 323, парцел IV, ведно с 6.08 кв.м. от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно схема №12111/05.07.2012г. на СГКК-Благоевград: на същия етаж – 56126.600.4658.1.8, под обекта – 56126.600.4658.1.6, над обекта – 56126.600.4658.1.12, като апартамента съгласно нотариален акт за собственост представлява: ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ №2 със застроена площ от 94.65 кв.м., който апартамент се състои от: дневна с площ от 25.80 кв.м., тераса към дневната с площ от 6.20 кв.м., детска стая с площ от 20.15 кв.м., кухненски бокс с площ от 7.80 кв.м., тераса към кухненския бокс с площ от 3.40 кв.м., баня с площ от 4.60 кв.м., родителска стая с площ от 14.15 кв.м., коридор с площ от 10.18 кв.м., тоалетна с площ от 2.37 кв.м., при съседи на апартамента, съгласно одобрен архитектурен проект от 01.07.2005г. на Гл. архитект на Община Петрич: север – двор, запад – стълбищна клетка и апартамент №1 на същия етаж, юг – апартамент №3 на същия етаж, изток – двор, отгоре – апартамент №2 на жилищен етаж, построен на кота +8.25 метра, отдолу – апартамент №1 на жилищен етаж, построен на кота +2.75 метра, разположен в ИЗТОЧНАТА ЧАСТ на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ЧЕТВЪРТИ като поредност в сградата/, изграден на кота +5.50 метра от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 268.42 кв.м. и разгъната застроена площ от 1 406 кв.м., построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV, отреден за част от поземлен имот 4658, квартал 323 по плана на гр.Петрич, одобрен със Заповед №I-I-50/12.07.1997г. на Кмета на Община Петрич, с площ на УПИ от 470 кв.м., при съседи на УПИ по скица №1184/01.12.2009г. на Община Петрич: запад – улица с осови точки 1134-1134 А, изток – улица „Истра“ с осови точки 94-1138, север – УПИ II-6719, и юг - УПИ V, ведно с 7.164 % идеални части, равняващи се на 6.08 кв.м. от общите части на сградата, БЕЗ МАЗЕ, както и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото.
24.10.16 г., 13:33 targimot.com
95.0 м²
60 000,00 лв
Продавам апартамент в идеалния център на град Петрич . Намира се в близост до магазин от голяма хранителна верига ,детска градина , градски парк , хотели ,заведения ,административни и обществени сгради .Жилището е с вътрешна и външна изолация , алуминиева и ПВЦ дограма , с монтирани външни ролетни щори . Апартамента се състои от хол , спалня , кухненски бокс ,детска стая ,баня с тоалетна ,антре и тераса ,предлагаща чудесна гледка към планина Беласица и Пирин планина . Продава се обзаведен като са включени и всички електроуреди -два ЛСД телевизора , готварска печка, пералня, хладилник с фризер ,сушилня за дрехи ,дребните кухненски уреди. В цената влизат и два японски инверторни климатика с висок енергиен клас . Има и мазе 15 кв.м. Допълнителна информация Вид апартамент 3-стаен Вид строителство Тухла Етаж 2 Квадратура 65 кв. м Екстри Вода , Интернет , Климатик
6.10.16 г., 16:23 bezplatno.net
3 стаи
65.0 м²
39 900,00 €
АДРЕС Недвижими Имоти продава тристаен панелен апартамент с отделна кухня в гр. Петрич. Застроена площ – 83,51 кв. м, разпределена на кухня, дневна, две спални, санитарен възел, антре и балкон. Жилището е разположено на първи етаж, има изложение юг, север. Състояние на имота: стени – фино завършени; под – мокет, балатум и теракота; дограма – дървена; входна врата – метална; интериорни врати – дървени; санитарен възел – напълно оборудван; окабеляване за кабелна телевизия, интернет и телефон. Отоплението на жилището е посредством локално парно на дърва. Към имота има прилежащо складово помещение с площ 5,70 кв. м.СГРАДА: Сградата е построена през 1986 г., с панелна конструкция. Има пет жилищни етажа, като на всеки етаж има по 3 апартамента. Общите части се поддържат в добро състояние, входната врата се заключва.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Сградата се намира в ж.к. "Самуил", в близост до магазини за хранителни стоки, кафенета и детска градина.ПРЕДИМСТВА: - функционално вътрешно разпределение; - добре поддържани общи части; - разумна офертна цена. Купувачът заплаща агентско възнаграждение в размер на 3% /без ДДС/.Обади се СЕГА и цитирай този код 258514!
29.08.16 г., 13:06 address.bg
84.0 м²
21 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Петрич
1 2