Предишни търгове на този имот
29.12.16 г., 23:49 targimot.com
46.0 м²
19 312,00 лв
Предишни търгове на този имот
29.12.16 г., 19:43 targimot.com
68.0 м²
20 550,00 лв
Предишни търгове на този имот
29.12.16 г., 19:41 targimot.com
58.0 м²
26 184,00 лв
Предишни търгове на този имот
29.12.16 г., 17:59 targimot.com
94.0 м²
48 825,00 лв

Едностаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК град Перник, улица Юрий Гагарин, блок 46, вход А, етаж 8, апартамент 22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – жилище, апартамент №22 /двадесет и две/, с идентификатор 55871.514.95.1.22 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, две, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-91 от 13.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно схема № 15-17787-06.02.2014 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Перник, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.514.95 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет/– находящ се в гр. Перник, община Перник, област Перник, ул. Юрий Гагарин, блок 46 /четирдесет и шест/, етаж 8 /осми/, вход А, с посочена в документа площ от 46.30 кв.м. /четирдесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: мазе № 2- 6.42 кв. м. /шест цяло и четирдесет и две стотни квадратни метра/ и 0.392% /нула цяло триста деветдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници /съседи/: на същия етаж – обект с идентификатор 55871.514.95.1.23 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, две, три/, обект с идентификатор 55871.514.95.1.21 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, две, едно/, под обекта – обект с идентификатор 55871.514.95.1.19 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, едно, девет/, над обекта – няма.
28.12.16 г., 23:49 targimot.com
46.0 м²
29 820,00 лв

Двустаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК град Перник, улица Юрий Гагарин, блок 46, вход А, етаж 8, апартамент 23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – жилище, апартамент №23 /двадесет и три/, с идентификатор 55871.514.95.1.23 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, две, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-91 от 13.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно схема № 15-17793-06.02.2014 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Перник, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.514.95 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет/– находящ се в гр. Перник, община Перник, област Перник, ул. Юрий Гагарин, блок 46 /четирдесет и шест/, етаж 8 /осми/, вход А, с посочена в документа площ от 65.30 кв.м. /шестдесет и пет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: мазе № 2- 6.42 кв. м. /шест цяло и четирдесет и две стотни квадратни метра/ и 0.392% /нула цяло триста деветдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите помещения, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници /съседи/: на същия етаж – обект с идентификатор 55871.514.95.1.22 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, две, две/, обект с идентификатор 55871.514.95.1.44 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, четири, четири/, под обекта – обект с идентификатор 55871.514.95.1.20 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, четири, точка, девет, пет, точка, едно, точка, две, нула/, над обекта – няма.
28.12.16 г., 15:06 targimot.com
65.0 м²
36 810,00 лв
Предишни търгове на този имот
23.12.16 г., 17:56 targimot.com
92.0 м²
22 440,00 лв

Тристаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК УЛ.СИЛИСТРА БЛ.6,АП.8,ВХ.А,ЕТ.4
Предишни търгове на този имот
23.12.16 г., 17:56 targimot.com
92.0 м²
22 440,00 лв

Тристаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК УЛ."МИНЬОР" БЛ.1,АП.19
Предишни търгове на този имот
21.12.16 г., 19:44 targimot.com
78.0 м²
53 625,00 лв

Тристаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК УЛ.БЕНКОВСКИ БЛ.10,ЕТ.4,ВХ.А,АП.12
Предишни търгове на този имот
21.12.16 г., 19:39 targimot.com
91.0 м²
61 875,00 лв

Тристаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК УЛ.КРАКРА 71,ЕТ4,АП.10
Предишни търгове на този имот
21.12.16 г., 19:36 targimot.com
107.0 м²
52 500,00 лв

Тристаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК УЛ.КРАКРА 71,ЕТ4,АП.10
Предишни търгове на този имот
21.12.16 г., 12:26 targimot.com
107.0 м²
52 500,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ кв.Зона Б-17, ул. Перник № 176, вх.Б, ет.12, ап.121
АПАРТАМЕНТ № 121 (сто двадесет и едно), находящ се в гр. София, Столична община - Район "Възраждане", на XI (единадесетия) етаж в жилищната сграда на улица "Перник'' № 176 (сто седемдесет и шест), вход „Б”, (стар административен адрес: кв."Зона Б - 19 /деветнадесет/” улица „Перник” №129-137 /сто двадесет и девет - сто тридесет и седем/, блок №11 -12 /единадесет - дванадесет/, вход "Б"), който апартамент се състои от три стаи, столова, кухня - ниша и сервизни помещения, със застроена площ от 100,72 (сто цяло и седемдесет и две стотни) квадратни, метра, при съседи: стълбище, двор, апартамент №122 (сто двадесет и две), двор, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №40 (четиридесет), без посочена площ съгласно доказателствения акт за собственост, при съседи: коридор, мазе №39 (тридесет и девет), мазе №41 (четиридесет и едно, калкан, заедно с 0,652% (нула цяло шестстотин петдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, като съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда, изд. от СГКК – София, апартаментът е нанесен като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.306.228.4.38 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, триста и шест, точка, двеста двадесет и осем, точка, четири, точка, тридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София, одобрени със Заповед № РД-18-32/01.04.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Възраждане, ул.Перник № 176, вх.Б, ет.11, ап.121, самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.306.228, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 100.72 кв.м., прилежащи части: избено помещение № 40 и 0.652% идеални части от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.306.228.4.39, под обекта: 68134.306.228.4.34; над обекта: 68134.306.228.4.42. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 130 050 лв. (сто и тридесет хиляди и петдесет лева).
14.12.16 г., 9:03 targimot.com
101.0 м²
130 050,00 лв

Двустаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК град Перник, улица Младен Стоянов, блок 4, вход В, етаж 5
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – жилище, апартамент № 58 /петдесет и осем/ с идентификатор 55871.515.7285.1.58 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, пет, точка, седем, две, осем, пет, точка, едно, точка, пет, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-91 от 13.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно схема № 15-509231-23.11.2015 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Перник, с площ на имота от 65.37 кв. м. /шестдесет и пет цяло тридесет и седем квадратни метра/, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.515.7285 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, пет, точка, седем, две, осем, пет/– находящ се в гр. Перник, община Перник, област Перник, ул. Младен Стоянов, блок 4 /четири/, вход В, етаж 5 /пети/, прилежащи части: идеални части от общите помещения, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници /съседи/: на същия етаж – обект с идентификатор 55871.515.7285.1.59 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, пет, точка, седем, две, осем, пет, точка, едно, точка, пет, девет/, обект с идентификатор 55871.515.7285.1.37 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, пет, точка, седем, две, осем, пет, точка, едно, точка, три, седем/, под обекта – обект с идентификатор 55871.515.7285.1.55 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, пет, точка, седем, две, осем, пет, точка, едно, точка, пет, пет/, над обекта – обект с идентификатор 55871.515.7285.1.61 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, пет, точка, седем, две, осем, пет, точка, едно, точка, шест, едно/
13.12.16 г., 19:27 targimot.com
67.0 м²
19 968,00 лв

Едностаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК ул. "Отец Паисий", бл. 10, вх. А, ет. 7, ап. 86
Предишни търгове на този имот
11.12.16 г., 18:34 targimot.com
33.0 м²
21 750,00 лв
Предишни търгове на този имот
11.12.16 г., 7:58 targimot.com
87.0 м²
33 420,00 лв
Предишни търгове на този имот
11.12.16 г., 7:18 targimot.com
65.0 м²
30 960,00 лв
Предишни търгове на този имот
11.12.16 г., 7:18 targimot.com
75.0 м²
52 102,00 лв
Предишни търгове на този имот
11.12.16 г., 7:18 targimot.com
69.0 м²
36 060,00 лв

Двустаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК УЛ.ДОБРУДЖА БЛ.29,ВХ.Б,ЕТ.3,АП.33
Предишни търгове на този имот
10.12.16 г., 22:20 targimot.com
58.0 м²
26 184,00 лв

Двустаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК КВ.ХУМНИ ДОЛ БЛ.16,ЕТ.1,АП.43
Предишни търгове на този имот
10.12.16 г., 22:20 targimot.com
58.0 м²
24 750,00 лв

Двустаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК ул. "Юрий Гагарин", бл. 42, вх. Е, ет. 7, ап. 133
Предишни търгове на този имот
10.12.16 г., 22:20 targimot.com
65.0 м²
24 000,00 лв

Двустаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК ул. "Рашо Димитров", бл. 70, вх. В, ет. 2, ап. 49
Предишни търгове на този имот
10.12.16 г., 22:19 targimot.com
66.0 м²
24 000,00 лв

Двустаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК У.СТРУМА БЛ.48,ВХ.В,ЕТ.5,АП.43
Предишни търгове на този имот
10.12.16 г., 22:19 targimot.com
61.0 м²
33 750,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Перник
1 2 3