Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 15
1./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.15 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 15, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 103,97 кв.м. (сто и три цяло и деветдесет и седем кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.14, 55155.506.289.3.16; под обекта: 55155.506.289.3.9; над обекта: 55155.506.289.3.20, 55155.506.289.3.21, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.15 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Апартамент № 15 (петнадесет), разположен на четвърти жилищен етаж, застроен на площ от 103,97 кв.м. (сто и три цяло и деветдесет и седем кв.м.), при съседи: апартамент № 14, апартамент № 16 и стълбищна клетка, ведно с 12,63 (дванадесет цяло и шестдесет и три) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.31 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, три, едно) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1 (един), площ на самостоятелния обект: 4,09 кв.м. (четири цяло и девет стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.506.289.3.32; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.70; 55155.506.289.3.1, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.31 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Мазе № 1 (едно), разположено на I (първи) етаж, с площ от 4,09 кв.м. (четири цяло и девет стотни кв.м.), ведно с 0,50 кв.м. (нула цяло и петдесет стотни кв.м.) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3; Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижим имот, описан под т. 1 по-горе, е в размер на 35 915,40 лева (тридесет и пет хиляди деветстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 18:02 targimot.com
104.0 м²
35 915,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 16
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.16 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 16, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 139,27 кв.м. (сто и тридесет и девет цяло и деветдесет и седем кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.15, 55155.506.289.3.17; под обекта: 55155.506.289.3.10, 55155.506.289.3.11; над обекта: 55155.506.289.3.20, 55155.506.289.3.21, 55155.506.289.3.22, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.16 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост:Апартамент № 16 (шестнадесет), разположен на четвърти жилищен етаж, застроен на площ от 139,27 кв.м. (сто тридесет и двет цяло и двадесет и седем стотни кв.м.), ведно с 16,92 (шестнадесет цяло и деветдесет и два) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, ведно с 41,42/861 (четиридесет и едно цяло и четиридесет и две стотни върху осемстотин шестдесет и едно) идеални части поземлен имот с идентификатор 55155.506.289. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 49 279,80 лева (четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и девет лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 18:01 targimot.com
139.0 м²
49 279,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 17
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 17, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 126,21 кв.м. (сто двадесет и шест цяло и двадесет и един кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.16; под обекта: 55155.506.289.3.11, 55155.506.289.3.12; над обекта: 55155.506.289.3.22, 55155.506.289.3.21, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.17 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289. 3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Апартамент № 17 (седемнадесети), разположен на четвърти жилищен етаж, застроен на площ от 126,21 кв.м. (сто двадесет и шест цяло и двадесет и един кв.м.), при съседи: апартамент № 16, стълбищна клетка и улица, ведно с припадащите се на този обект 15,33 (петнадесет цяло и тридесет и три) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.46 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, четири, шест) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1 (един), площ на самостоятелния обект: 4,90 кв.м. (четири цяло и деветдесет стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.506.289.3.45, 55155.506.289.3.25; 55155.506.289.3.47; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.71; 55155.506.289.3.72, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.46 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Мазе № 16 (шестнадесет), разположено на ниво I (първи) етаж, с площ от 4,90 кв.м. (четири цяло и деветдесет стотни кв.м.), ведно с 0,60 кв.м. (нула цяло и петдесет и шестдесет стотни кв.м.) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289; Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижим имот, описан под т. 1 по-горе, е в размер на 43 582,80 лева (четиридесет и три хиляди петстотин осемдесет и два лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 18:01 targimot.com
126.0 м²
43 582,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Пирдоп № 4, вх. А, ап. 4
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 55155.506.1081.1.4 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, нула, осем, едно, точка, едно, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. Пирдоп № 4, вх. А, ап. 4. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1081 в квартал 138 /сто тридесет и осем/ по плана на гр.Пазарджик. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ от 97.54 кв.м. /деветдесет и седем цяло петдесет и четири стотни квадратни метра/, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: изток - двор, запад - апартамент № 5 и стълбищна клетка, север - улица и юг - апартамент № 5 и двор, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 /седемнадесет/ при съседи: коридор, изба №32, изба №18, двор и апартамент №2, както и припадащите се 2.38 % ид. ч. /две цяло тридесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
8.11.16 г., 22:18 targimot.com
98.0 м²
57 000,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Райко Алексиев“ № 4
½ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 55155.505.139.1.18 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет, точка, едно, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ АПАРТАМЕНТ № 18 (осемнадесети), находящ се на V (пети) етаж от сграда № 1 (едно) с идентификатор № 55155.505.139.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет, точка, едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 55155.505.139 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с административен адрес ул. „Райко Алексиев“ № 4 (четири), с площ на СОС от 55,73 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра и седемдесет и три квадратни дециметра), при граници и съседи на СОС съгласно кадастрална карта: на същия етаж - СОС с идентификатор N° 55155.505.139.1.17 и СОС с идентификатор N° 55155.505.139.1.19 под обекта - СОС с идентификатор N° 55155.505.139.1.14; над обекта - СОС с идентификатор № 55155.505.139.1.22 ведно с прилежащото избено помещение № 16 (шестнадесет) с площ от 2,66 кв.м. (два квадратни метра и шестдесет и шест квадратни дециметра), при граници на избеното помещение: север - избено помещение N° 17, юг - улица, запад - коридор, ведно с 3,2594 % (три цяло две хиляди петстотин деветдесет и четири десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор № 55155505.139.1 и от правото на строеж
8.11.16 г., 16:19 targimot.com
56.0 м²
7 509,00 лв
Предлагаме за продажба четиристаен тухлен апартамент с КОМУНИКАТИВНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ , В ТОП ЦЕНТЪРА НА ГРАДА.Жилището се състои от:антре , спалня с тераса , просторен хол с преходна стая ,всекидневна с кухненски бокс с две тераси , баня и тоалетна.Към апартамента има и избено помещение.Стара дървена дограма.Апартамента е за ремонт.Обява 70137 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ АГЕНЦИЯ 'ЗЕМЯ' , ПОСЕТЕТЕ И САЙТА НИ: WWW.ZEMIA.BG Допълнителна информация Вид апартамент 4-стаен Вид строителство Тухла Етаж 3 Квадратура 120 кв. м
20.10.16 г., 18:10 bezplatno.net
4 стаи
120.0 м²
42 000,00 €
Общи данни за имота: 5-етажна сграда, построена през 1997г., без асансьор, санирана, газифицирана. Сградата е разположена на тиха улица, близо до центъра на града. Данни за жилището: Апартаментът е мансарден тип, разположен на 4 и 5 ет., със застроена площ 93.49кв.м. и избено помещение към него от 22кв.м.На І. етаж са разположени просторна всекидневна, кухня, антре и санитарен възел. Стълбището, свързващо двата етажа е масивно, бетоново. На вторият етаж са разположени две спални, коридор и санитарен възел. От двете спални има излаз до една обща голяма тераса. От кухнята има достъп до друга тераса.Под - без замазка; стени - шпакловани; дограма - двуслойна, дървена. Допълнителна информация Вид апартамент Мезонет Вид строителство Тухла Етаж 4 Квадратура 116 кв. м
12.07.16 г., 15:34 bezplatno.net
116.0 м²
36 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Пазарджик, 4
Предлагаме за продажба четиристаен луксозен апартамент в района на градската градина с площ 131кв.м. Жилището се състои ... тоалетна.Две големи тераси.Жилището е газифицирано. Продава се с обзавеждането - климатици , мебели и всички ел.уреди. В ... сградата има асансьор. Обява 70149 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ АГЕНЦИЯ 'ЗЕМЯ' , ПОСЕТЕТЕ И САЙТА НИ: WWW.ZEMIA.BG
11.01.17 г., 12:16 bazar.bg
4 стаи
131.0 м²
72 050,00 €

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Георги Пенев” № 33, ет. 2
, точка, едно, нула, седем, нула, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик ... , общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес ... на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 (тридесет и три), ет. 2 (две), предназначение на
4.01.17 г., 11:58 targimot.com
125.0 м²
39 768,00 лв
Предлагаме за продажба напълно обзаведено луксозно жилище- четиристаен апартамент в идеален център на гр. Пазарджик в
3.01.17 г., 13:01 bazar.bg
4 стаи
148.0 м²
71 000,00 €
чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице ... Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... сградата на Районен съд гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ №3, на АПАРТАМЕНТ № 21, находящ се на II - ри жилищен етаж в бл. „В
23.12.16 г., 18:01 targimot.com
63.0 м²
39 687,00 лв
чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице ... Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... сградата на Районен съд гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ №3, на АПАРТАМЕНТ № 21, находящ се на II - ри жилищен етаж в бл. „В
23.12.16 г., 18:01 targimot.com
63.0 м²
39 687,00 лв
Предлагаме за продажба двустаен апартамент ново строителство в центъра на Пазарджик в близост до Механотехникума и ... Ескулап с площ 69,5 кв.м. на 4 етаж последен. Площта е разпределена между хол с трапезария и кухненски бокс(общо помещение
21.12.16 г., 18:05 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
48 000,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК УЛ. ПЛОВДИВСКА 8 ЕТ.5
. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3, за удовлетворяване вземането на взискателя по изпълнителното дело, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ... Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден, за ... за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр
9.12.16 г., 21:03 targimot.com
93.0 м²
46 728,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. БЕЛАСИЦА № 8
на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БЕЛАСИЦА № 8, ет. 4, ап. 5, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно ... , петстотин и три, точка, четиристотин четиридесет и три, точка, едно, точка, пет), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ... , обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. / 28.10.2008
8.12.16 г., 21:45 targimot.com
108.0 м²
54 960,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Пловдивска” № 70
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ от осеметажен блок Г, находящ се на ул. „Пловдивска” № 70, кв. 515 по плана на гр. Пазарджик ... , съставляващ апартамент № 24, разположен на осми етаж, със застроена площ от 61.16 кв.м., състоящ се от една стая, дневна ... сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.39. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище
8.12.16 г., 21:26 targimot.com
61.0 м²
21 600,00 лв
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ДА ЗАКУПИТЕ ЧЕТИРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ С ПЕРФЕКТНО И ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРЕДПОЧИТАН ЗА ЖИВЕЕНЕ ... СЪСТОЯНИЕ, ЗА РЕМОНТ СА САНИТАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАВА СЕ ВЪВ ВИДА ОТ СНИМКОВИЯТ МАТЕРИАЛ- СПАЛНЯ СЕКЦИЯ, ХОЛОВА ГАРНИТУРА ... СПАЛНИ / С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ТРЕТА СПАЛНЯ/, ТРЕТА ТЕРАСА, КОРИДОР, БАНЯ С ТОАЛЕТНА, ОТДЕЛНО ТОАЛЕТНА
6.12.16 г., 18:08 bazar.bg
4 стаи
111.0 м²
65 000,00 лв
Тристаен монолитен апартамент с площ от 94 кв.м. в центъра на гр. Пазарджик,тиха улица зад училище Георги ... Брегов.Жилището е на етаж 4 мансарден с минимални скосявания в стаите.Състояние: стени боядисани с латекс,подови настилки ламиниран ... паркет,баня с тоалетна напълно завършена,навсякъде ПВЦ дограма.Прекарани тръби за отопление на газ.Състои се от дневна с
6.12.16 г., 16:37 bazar.bg
3 стаи
94.0 м²
40 000,00 €
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ МНОГОСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ В СУПЕР ЦЕНТЪРА НА ГРАД ПАЗАРДЖИК С РЕАЛНА ПЛОЩ ОТ 156 КВ.М, КЪМ АПАРТАМЕНТА ... ИМА ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 6 КВ.М И МАНСАРДА С ПЛОЩ ОТ 32 КВ.М НАМИРАЩА СЕ НАД САМОТО ЖИЛИЩЕ/ПРОДАВА СЕ ОТДЕЛНО, ЦЕНАТА Й ... . В ТРАПЕЗАРИЯТА И ХОЛА Е СМЕНЕНА ДОГРАМАТА, ПОДА НАВСЯКЪДЕ Е ЕСТЕСТВЕН ПАРКЕТ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ АГЕНЦИЯ 'ИМОТ КОРЕКТ' ТЕЛ: 0898 333 919
5.12.16 г., 18:08 bazar.bg
4 стаи
156.0 м²
41 000,00 €

Двустаен апартамент ПЕЩЕРА

ПЕЩЕРА ул.Хан Пресиян 12
предназначение на имота – жилище, апартамент, находящ се на адрес:гр.Пещера, ул.Хан Пресиян 12, бл.Б, ет.4, ап.35, разположен ... Апартамент №35 на четвърти етаж от масивна осеметажна жилищна сграда- блок 6, вх.Б, с пл.№2819, построена в УПИ I ... Пресиян 12, бл.Б, ет.4, ап.35, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 60.66 кв.м
14.11.16 г., 13:18 targimot.com
61.0 м²
23 250,00 лв
Продава се четиристаен апартамент в град Велинград, квартал-Лъджене, в близост до много добра централна локация ... , баня, две тоалетни и отделни две тераси. Жилищната сграда е с одобрен проект за саниране, енергийна ефективност и предстои изпълнение през НОВАТА 2017г..
10.11.16 г., 13:40 bazar.bg
4 стаи
104.0 м²
36 000,00 €

Тристаен, 140m 2 (продажба)

Център, Пазарджик
Агенция за недвижими имоти 'Дом-ко' предлага на вашето внимание в идеален център на град Пазарджик, тухлен апартамент с ... площ 106 кв.м., заемащ целия трети етаж в сградата, както и 1/2 от таванското помещение, преустроено за живеене с ... голяма панорамна тераса и 1/4 идеална част от парцела, в който е построена сградата, целия с площ от 210 кв.м
4.11.16 г., 9:18 homes.bg
140.0 м²
130 000,00 лв
АГЕНЦИЯ 'ИМОТ КОРЕКТ' ВИ ПРЕДЛАГА ДА ЗАКУПИТЕ ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ /ЕТАЖ ОТ КЪЩА/С РЕАЛНА ПЛОЩ ОТ 120 КВ.М НА ВТОРИ ... ВСЕКИДНЕВНАТА/, НАПРАВЕНА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ НА ЦЕЛИЯТ АПАРТАМЕНТ. В ЦЕНАТА Е ВКЛЮЧЕНО И ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 15 КВ.М ... , ПРЕДПОЧИТАНА ЕТАЖНОСТ, ПО ЕДИН АПАРТАМЕНТ НА ЕТАЖ, РЕАЛНА КВАДРАТУРА, ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ!
27.10.16 г., 19:09 bazar.bg
4 стаи
120.0 м²
39 900,00 €
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЧЕТИРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В МАСИВНА МОНОЛИТНА СГРАДА. ЖИЛИЩЕТО СЕ НАМИРА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ПЪРВИ ЕТАЖ В ... ТРИЕТАЖНА КООПЕРАЦИЯ В БЛИЗОСТ ДО СУПЕР ЦЕНТЪРА НА ГРАДА, ДО УЧИЛИЩА И МАГАЗИНИ. ОБЩАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ Е 220 КВ.М- АПАРТАМЕНТ ... 132 КВ.М, МАЗЕ 44.16, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЖИВЕЕНЕ С ПОЛЩ ОТ 44.16 КВ.М. ПЛОЩА НА АПАРТАМЕНТА Е
25.10.16 г., 14:03 bazar.bg
4 стаи
220.0 м²
45 000,00 €
Предлагаме за продажба просторен тристаен монолитен апартамент в кооперация в центъра на града в района на Пътно ... управление на отлично място за живеене в тих квартал. Жилището е разположено на четвърти жилищен етаж последен с площ от 149
25.10.16 г., 13:41 bazar.bg
4 стаи
149.0 м²
100 000,00 лв
ПРЕДЛАГАМЕ ЧЕТИРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ СТАРО СТРОИТЕЛСТВО В БЛИЗОСТ ДО ПЛУВНИЯ БАСЕЙН.АПАРТАМЕНТА Е С ПЛОЩ ОТ 154 КВ.М
25.10.16 г., 13:37 bazar.bg
4 стаи
154.0 м²
100 000,00 лв
Тристаен апартамент ново строителство в центъра на гр. Пазарджик в близост до училища и магазин Лидъл. Жилището е на 4
25.10.16 г., 13:33 bazar.bg
3 стаи
98.0 м²
37 000,00 €

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. БЕЛАСИЦА № 8
на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БЕЛАСИЦА № 8, ет. 4, ап. 5, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно ... , петстотин и три, точка, четиристотин четиридесет и три, точка, едно, точка, пет), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ... , обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. / 28.10.2008
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
108.0 м²
68 700,00 лв

ПРОДАВА ТРИСТАЕН НОВ В ЦЕНТЪР

България, Пазарджик, Център
Тристаен апартамент ново строителство в центъра на гр. Пазарджик в близост до училища и магазин Лидъл. Жилището е на 4
24.10.16 г., 13:47 ignatov-imoti.com
37 000,00 €
Предлагаме за продажба тристайно жилище ново строителство в центъра на гр. Пазарджик в района на бул. Цар ... Освободител.Състоянието му е на шпакловка и замазка с пвц дограма.Разположен е на 4 жилищен етаж-последен в кооперация,площ от 155
24.10.16 г., 13:46 ignatov-imoti.com
85 000,00 лв

Стая ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД УЛ ЮНДОЛА 33 А
подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането ... на ЧСИ Мария Ангелова в гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11 тел за връзка в кантора на ЧСИ 0882 14 87 99. ОБЯВЯВАНЕТО на ... Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик
24.10.16 г., 13:41 targimot.com
32.0 м²
21 000,00 лв