Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Клокотница“ № 40, ет. 2, ап. 2
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.900.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, девет, нула, нула, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Клокотница“ № 40, ет. 2, ап. 2; предназначение на самостоятелния обект в сграда: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ на самостоятелния обект в сграда: 114.00 кв.м.; ниво: 1; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 55155.501.900.1.1; над обекта: 55155.501.900.1.3; който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.900.1.2 се намира в сграда № 1 с идентификатор 55155.501.900.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, девет, нула, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Клокотница“ № 40; застроена площ на сградата: 111 кв.м.; брой етажи: 5; предназначение: жилищна сграда – многофамилна; номер по предходен план: 501090001, която сграда с идентификатор 55155.501.900.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.900 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, девет, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Клокотница“ № 40; площ на поземления имот: 313 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м); номер по предходен план: 5010900, квартал: 246, парцел: IV; при съседи на поземления имот: 55155.501.990, 55155.501.989, 55155.501.901, 55155.501.9567, 55155.501.988 по копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а с описание по договорна ипотека, както следва: ВТОРИЯТ ЕТАЖ от четириетажна жилищна сграда, находяща се в град Пазарджик, Община Пазарджик, Област Пазарджик, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.900.1.2 (петдесет и пет хиляди, сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Клокотница“ № 40 (четиридесет), етаж 2 (две), апартамент 2 (две), с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 114 (сто и четиринадесет) кв. метра, състоящ се от дневна, трапезария, кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна, преддверие, антре и две тераси, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж: няма, под обекта: 55155.501.900.1.1 и над обекта: 55155.501.900.1.3, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 55155.501.900.1 (петдесет и пет хиляди, сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.900 (петдесет и пет хиляди, сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин) с площ от 313 (триста и тринадесет) кв. метра, с трайно предназанчение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 м до 15 м), при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.501.990, 55155.501.989, 55155.501.901, 55155.501.9567 и 55155.501.988, стар идентификатор на имота: парцел IV- 3522 от квартал 246, по регулационния план на град Пазарджик, с площ от 346,50 кв. метра ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата с идентификатор 55155.501.900.1 и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор 55155.501.900. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 55 145,25 лева (петдесет и пет хиляди сто четиридесет и пет лева и двадесет и пет стотинки), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484 от ГПК, чл. 485 от ГПК, във връзка с чл. 468 от ГПК.
5.01.17 г., 0:58 targimot.com
114.0 м²
55 145,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Георги Пенев” № 33, ет. 2
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.506.1070.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, нула, седем, нула, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 (тридесет и три), ет. 2 (две), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, площ 125 кв. м. (сто двадесет и пет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 55155.506.1070.1.1, над обекта: 55155.506.1070.1.3, който СОС се намира в сграда с идентификатор 55155.506.1070.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, нула, седем, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 (тридесет и три), със застроена площ 121 кв. м. (сто и двадесет и един квадратни метра), брой етажи: 4 (четири), предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1070 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, нула, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 (тридесет и три), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 135, квартал: 124, парцел – XI, при съседи на поземления имот: 55155.506.1071, 55155.506.1109, 55155.506.1062, 55155.506.1069, ВЕДНО с изба и 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.1070.1 – описание съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а с описание съгласно нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.506.1070.1.2 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда и седемдесет, точка, едно, точка, две/ съгласно издадена схема № 133/16.01.2009 година, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 /тридесет и три/, етаж 2 /втори/, апартамент 2 /втори/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, състояща се от 3 /три/ етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1070 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда и седемдесет/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 125 кв.м. /сто двадесет и пет квадратни метра/, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 55155.506.1070.1.1, над обекта: 55155.506.1070.1.3, ВЕДНО с 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от имота, в който е построена сградата, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55155.506.1070 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда и седемдесет/, съгласно издадена скица № 15/09.01.2009 година, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 /тридесет и три/, целият с площ от 514 кв.м. /петстотин и четиринадесет квадратни метра/, с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, със стар идентификатор 135 /сто тридесет и пет/, квартал 124 /сто двадесет и четири/, при съседи 55155.506.1070, 55155.506.1071, 55155.506.1109, 55155.506.1062, 55155.506.1069. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 39768,75 лв. (тридесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
4.01.17 г., 11:58 targimot.com
125.0 м²
39 768,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 2, ап. 71
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.71 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 2, ап. 71, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), площ: 97,04 кв.м. (деветдесет и седем цяло и четири стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.506.289.3.72, 55155.506.289.3.70; под обекта: 55155.506.289.3.23, 55155.506.289.3.24, 55155.506.289.3.25, 55155.506.289.3.47, 55155.506.289.3.46, 55155.506.289.3.45, 55155.506.289.3.44, 55155.506.289.3.43 и 55155.506.289.3.42; над обекта: 55155.506.289.3.9 и 55155.506.289.3.8, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.71 е разположен в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, ведно с 14,33 кв.м. (четиринадесет цяло и тридесет и три стотни кв.м.) ид. части от общите части на сградата на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 32 605,20 лв. (тридесет и две хиляди шестстотин и пет лева и двадесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 19:02 targimot.com
97.0 м²
32 605,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Петър Мусевич” № 57, ет. 2, ап. 2
ид № 20118200402418 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.505.255.1.2 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, две, пет, пет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петър Мусевич” № 57, ет. 2, ап. 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ 122,40 кв. м. /сто двадесет и два цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.505.255.1.1, под обекта: 55155.505.255.1.3, над обекта: няма, ВЕДНО с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/, с площ 88 кв. м. /осемдесет и осем квадратни метра/, който обект е разположен в сграда с идентификатор 55155.505.255.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, две, пет, пет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петър Мусевич” № 57, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.505.255 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, две, пет, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петър Мусевич” № 57, с площ 280 кв. м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 м), който имот съставлява УПИ II-8744 /урегулиран поземлен имот, означен като парцел втори, за имот осем хиляди седемстотин четиридесет и четири/, в квартал 46 „б” /четиридесет и шести, буква „б”/, по плана на град Пазарджик, ул. „Петър Мусевич” № 57, при съседи: ПИ № 8743, ПИ № 8745 и от две страни улици, ВЕДНО с 15,991 % /петнадесет цяло деветстотин деветдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 55155.505.255.1 и 15.991 % /петнадесет цяло деветстотин деветдесет и една хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.255. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 69 000,00 лв. (шестдесет и девет хиляди лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
8.12.16 г., 22:01 targimot.com
122.0 м²
69 000,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Витоша №13, ет.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.502.510.1.5/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и две, точка, петстотин и десет, точка, едно, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, със застроена площ от 120/сто и двадесет/ квадратни метра, заемащ целия втори етаж от триетажна многофамилна жилищна сграда №1/едно/, с идентификатор на сградата №55155.502.510.1, със застроена площ на сградата от 134/сто тридесет и четири/ квадратни метра, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.502.510, с административен адрес на обекта: гр.Пазарджик, ул. Витоша №13/тринадесет/, ет.2/етаж втори/, ап.5/пет/, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под обекта: №55155.502.510.1.4, над обекта: №55155.502.510.1.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3/една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор №55155.502.510, с площ от 272/двеста седемдесет и два/ квадратни метра, с адрес: гр. Пазарджик, ул. Витоша №13, при граници и съседи на поземления имот: №55155.502.512, №55155.502.511, №55155.502.9536, №55155.502.9534, №55155.502.507, №55155.502.508, №55155.502.509, който поземлен имот представлява част от ПИ №510, съставляващ УПИ V-3774, кв.328 по плана на гр.Пазарджик, целият с площ съгласно нотариален акт от 283.40 кв.м.;
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
120.0 м²
34 005,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Витоша №13, ет.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.502.510.1.5/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и две, точка, петстотин и десет, точка, едно, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, със застроена площ от 120/сто и двадесет/ квадратни метра, заемащ целия втори етаж от триетажна многофамилна жилищна сграда №1/едно/, с идентификатор на сградата №55155.502.510.1, със застроена площ на сградата от 134/сто тридесет и четири/ квадратни метра, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.502.510, с административен адрес на обекта: гр.Пазарджик, ул. Витоша №13/тринадесет/, ет.2/етаж втори/, ап.5/пет/, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под обекта: №55155.502.510.1.4, над обекта: №55155.502.510.1.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3/една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор №55155.502.510, с площ от 272/двеста седемдесет и два/ квадратни метра, с адрес: гр. Пазарджик, ул. Витоша №13, при граници и съседи на поземления имот: №55155.502.512, №55155.502.511, №55155.502.9536, №55155.502.9534, №55155.502.507, №55155.502.508, №55155.502.509, който поземлен имот представлява част от ПИ №510, съставляващ УПИ V-3774, кв.328 по плана на гр.Пазарджик, целият с площ съгласно нотариален акт от 283.40 кв.м.;
24.10.16 г., 14:36 targimot.com
120.0 м²
34 005,00 лв

Давам апартамент под наем

Пазарджик ул. Преспа 2
Апартамента е в централната част на града, срещу плувния басейн. Напълно обзаведен, след ремонт. Дава се с договор, един месец предплата, плащане на наема до 5-то число на месеца. Оглед по всяко време, след 10 часа.
2.04.16 г., 3:09 555.bg
2 стаи
80.0 м²
4,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Пазарджик, 2
Обява No 314 Предлагаме за продажба двустаен панелен апартамент в района на магазин Хускварна в кв. Ставропол. Жилището ... е с много добре поддържани общи части, с контрол на достъпа и е одобрена по програма за саниране. При интерес обадете
Вчера в 17:38 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
41 000,00 лв
Двустаен монолитен апартамент супер център в района зад Пощата,етаж 1.Площта на жилището е 63,24 кв.м. чиста жилищна
Вчера в 17:32 bazar.bg
2 стаи
63.0 м²
58 700,00 лв
Продава двустаен апартамент ново строителство в гр. Велинград в близост до хотел Роял Спа Велинград с площ от 55,50
Вчера в 17:22 bazar.bg
2 стаи
55.0 м²
41 000,00 €
ПРОДАВА ДВУСТАЕН НЕОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ В ПАЗАРДЖИК, УСТРЕМ. АПАРТАМЕНТА Е С ПЛОЩ 66 КВ.М.С ОБЩИТЕ ЧАСТИ, 54 КВ.М ... НАМИРА НА 4-ТИ ЕТАЖ. СЪСТОИ СЕ ОТ ВСЕКИДНЕВНА С КУХНЕНСКИ БОКС, СПАЛНЯ, БАНЯ С ТОАЛЕТНА И КОРИДОР. Има апартаменти и на 2 и 5 етаж.
Вчера в 17:15 bazar.bg
2 стаи
66.0 м²
45 144,00 лв
Предлагаме за продажба тристаен апартамент с площ 106,56 кв.м. ,чиста площ от 94,2 кв.м., намиращ се в кооперация в ... центъра на Пазарджик. Към апартамента в цената е включен и гараж с изба-24,33 кв.м. Апартамента е в добро състояние с ... алуминиева дограма, кухненско обзавеждане, легла в спалните. Продава се без ел. уредите. Апартамента се състои от: хол
Вчера в 17:09 bazar.bg
3 стаи
106.0 м²
40 392,00 €
Предлагаме за продажба двустаен апартамент в нова четириетажна кооперация с площ от 60кв.м. като в тях влизат 6-7 кв.м
Вчера в 16:48 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
24 600,00 €
Предлагаме ви двустаен монолитен апартамент в идеален център на гр. Пазарджик-пешеходна зона, разположен на втори етаж
19.01.17 г., 19:39 bazar.bg
2 стаи
69.0 м²
33 500,00 €
Продава панелен двустаен апартамент в квартал Ставропол в близост до училища, магазини и автобусни спирки с площ от 55
19.01.17 г., 17:04 bazar.bg
2 стаи
55.0 м²
43 000,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Завоя на черна“ № 22, ет. 1, ап. 1
2/3 ид. части (две трети идеални части) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.603.1.1 (пет, пет ... кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Завоя на черна“ № 22
18.01.17 г., 11:44 targimot.com
82.0 м²
37 592,00 лв
7402 - Апартамент разположен на пети непоследен етаж в известен СПА център. Жилището е уютно, напълно обзаведено и е ... подходящо както за почивка, така и за постоянно живеене. Има красив панорамен изглед. В сградата са монтирани два асаньора ... . На територията на комплекса има два басейна закрит и открит, помещения за спа - процедури, фитнес зала, джакузи, сауна
16.01.17 г., 16:27 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
63 000,00 €
ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА!!! Агенция за недвижими имоти 'Дом-ко' предлага да инвестирате в двустаен тухлен апартамент с площ ... 75.30 кв.м. в центъра на град Пазарджик, зад Пощата. Площта на жилището е разпределена по следния начин: входно антре ... изток-юг. Към имота има таванско помещение и избено помещение. Жилището е без подобрения, нуждае се от ремонт. За
13.01.17 г., 18:06 bazar.bg
2 стаи
75.0 м²
43 000,00 лв
Двустаен апартамент престроен на тристаен. Терасата към хола е затворена и кухненския бокс е изнесен на терасата
13.01.17 г., 11:19 bazar.bg
2 стаи
56.0 м²
53 000,00 лв
Предлагаме за продажба двустаен апартамент с площ от 68кв.м. в района на икономическия техникум. Хол ,спалня , кухня ... добро състояние. Обява 70146 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ АГЕНЦИЯ 'ЗЕМЯ' , ПОСЕТЕТЕ И САЙТА НИ: WWW.ZEMIA.BG
11.01.17 г., 11:43 bazar.bg
2 стаи
68.0 м²
40 000,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Завоя на черна“ № 22, ет. 1, ап. 1
2/3 ид. части (две трети идеални части) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.603.1.1 (пет, пет ... кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Завоя на черна“ № 22
10.01.17 г., 18:22 targimot.com
82.0 м²
56 388,00 лв
Предлагаме за продаажба двустаен тухлен апартамент с Акт 16 в новоизграждащ се затворен комплекс, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ... по проект, ЕЛ- на конзола - по проект. Врата - входна блиндирана. За повече информация и огледи: Тел. 0898 572 544 и 0877 973 196 - инж. Лилия Делева - ЛИА ВИП ХАУС ООД г. Пазарджик. ... прецизно и е съобразено с всички съвременни изисквания за качество - използват се най-добрите материали на пазара: червена
9.01.17 г., 13:32 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
23 400,00 €
ПРОДАВА СЕ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ. ЖИЛИЩНАТА ПЛОЩ Е РАЗПРЕДЕЛЕНА МЕЖДУ ХОЛ, СПАЛНЯ, ОТДЕЛНО КУХНЯ
9.01.17 г., 12:02 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
35 000,00 лв
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ 50 КВ.М НАПЪЛНО И ПЕРФЕКТНО ОБЗАВЕДЕН.СЪСТОИ СЕ ОТ ХОЛ С ... ПРОДАВА ОБЗАВЕДЕН, ОБЗАВЕЖДАНЕТО Е ВИДНО ОТ СНИМКОВИЯ МАТЕРИАЛ.КЪМ НЕГО ИМА И ПРИЛЕЖАЩО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 50КВ.М. НАМИРА СЕ В
4.01.17 г., 18:38 bazar.bg
2 стаи
50.0 м²
37 000,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Дунав № 6, ет. 13, ап. 59
. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул ... 1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.1399.1.59 /петдесет и пет хиляди сто ... /. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 89.45 кв.м
4.01.17 г., 18:15 targimot.com
89.0 м²
13 687,00 лв
Продава двустаен обзаведен апартамент в близост до 'Щаба' с площ 65 кв.м. на 9 етаж (не е последен). Подови настилки са
4.01.17 г., 16:51 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
25 000,00 €
Агенция за недвижими имоти 'Дом-ко' предлага за продажба двустаен панелен апартамент с площ 57 кв.м. на първи етаж ... тоалетна, спалня, кухненски бокс с малка тераса и просторен хол. За информация и огледи на жилището тел. 0878 85 95 05. Здравко Ватев. Реф. 8259
3.01.17 г., 18:14 bazar.bg
2 стаи
57.0 м²
43 000,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 15
акт за собственост: Апартамент № 15 (петнадесет), разположен на четвърти жилищен етаж, застроен на площ от 103,97 кв.м ... 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК. ... , точка, две, осем, девет, точка, три, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик
30.12.16 г., 18:02 targimot.com
104.0 м²
35 915,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 16
, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик ... , общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на ... самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 16, предназначение на самостоятелния обект
30.12.16 г., 18:01 targimot.com
139.0 м²
49 279,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 17
описание по акт за собственост: Апартамент № 17 (седемнадесети), разположен на четвърти жилищен етаж, застроен на площ от ... . Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта ... осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 18:01 targimot.com
126.0 м²
43 582,00 лв
да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на ... Подписаният Частен съдебен изпълнител Мария Ангелова, с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик ... сградата на Районен съд гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ №3, на АПАРТАМЕНТ № 21, находящ се на II - ри жилищен етаж в бл. „В
23.12.16 г., 18:01 targimot.com
63.0 м²
39 687,00 лв