Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Хан Крум“ № 13, ет. 2, ап. 1
122 м²
94,116 лв
2017-12-29
2./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.654.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, четири, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 13, ет. 2, ап. 1, предназначение на самостоятелния ибект: Жилище, апартамент, , брой нива на обекта: 1 (едно), площ на самостоятелния обект по акт за собственост: 121,70 кв.м. (сто двадесет и един цяло и седемдесет стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 55155.501.654.1.2; под обекта: 55155.501.654.1.10 и 55155.501.654.1.9 и над обекта: 55155.501.654.1.3, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.654.1.1 се намира в сграда с идентификатор 55155.501.654.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 13, предназначение на сградата: жилищна сграда – многофамилна, брой етажи: 5 (пет), брой самостоятелни обекти: 10 (десет), площ на сградата: 247 кв.м. (двеста четиридесет и седем кв.м.), която сграда с идентификатор 55155.501.654 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 13, вид територия: урбанизирана, начин на трайно позлване: средно застрояване (от 10 до 15 m), площ на поземления имот: 565 кв.м. (петстотин шестдесет и пет кв.м.), стар номер: 5010654, квартал: 0, ВЕДНО с избено помещение № 2 (две) с квадратура 12,72 кв.м. (дванадесет цяло и седемдесет и две стотни кв.м.), при съседи на избата: от югоизток - улица, от североизток - изба № 3; от северозапад – коридор, от югозапад – изба № 1, ВЕДНО с 12,40 % (дванадесет цяло и четиридесет стотни) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.501.654.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.501.654 Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 94 116,00 лева (деветдесет и четири хиляди сто и шестнадесет лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 484 и чл. 485, ал. 4 от ГПК, във вр. с чл. 485, ал. 3 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Хан Крум“ № 13, ет. 2, ап. 1
122 м²
92,248 лв
2017-10-31
2./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.654.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, четири, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 13, ет. 2, ап. 1, предназначение на самостоятелния ибект: Жилище, апартамент, , брой нива на обекта: 1 (едно), площ на самостоятелния обект по акт за собственост: 121,70 кв.м. (сто двадесет и един цяло и седемдесет стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 55155.501.654.1.2; под обекта: 55155.501.654.1.10 и 55155.501.654.1.9 и над обекта: 55155.501.654.1.3, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.654.1.1 се намира в сграда с идентификатор 55155.501.654.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 13, предназначение на сградата: жилищна сграда – многофамилна, брой етажи: 5 (пет), брой самостоятелни обекти: 10 (десет), площ на сградата: 247 кв.м. (двеста четиридесет и седем кв.м.), която сграда с идентификатор 55155.501.654 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпънителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 13, вид територия: урбанизирана, начин на трайно позлване: средно застрояване (от 10 до 15 m), площ на поземления имот: 565 кв.м. (петстотин шестдесет и пет кв.м.), стар номер: 5010654, квартал: 0, ВЕДНО с избено помещение № 2 (две) с квадратура 12,72 кв.м. (дванадесет цяло и седемдесет и две стотни кв.м.), при съседи на избата: от югоизток - улица, от североизток - изба № 3; от северозапад – коридор, от югозапад – изба № 1, ВЕДНО с 12,40 % (дванадесет цяло и четиридесет стотни) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.501.654.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.501.654 Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 92 248,00 лева (деветдесет и две хиляди двеста четиридесет и осем лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Дунав № 6, ет. 13, ап. 59
89 м²
13,687 лв
2017-1-4
1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.1399.1.59 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда триста деветдесет и девет, точка едно, точка петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Дунав № 6, ет. 13, ап. 59. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1399 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда триста деветдесет и девет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 89.45 кв.м. /осемдесет и девет квадратни метра и четиридесет и пет квадратни сантиметра/. Прилежащи части: Изба № 59 и 1.5687 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.503.1399.1.60. Под обекта 55155.503.1399.1.53, Над обекта: няма.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Витоша №13, ет.2
120 м²
34,005 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.502.510.1.5/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и две, точка, петстотин и десет, точка, едно, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, със застроена площ от 120/сто и двадесет/ квадратни метра, заемащ целия втори етаж от триетажна многофамилна жилищна сграда №1/едно/, с идентификатор на сградата №55155.502.510.1, със застроена площ на сградата от 134/сто тридесет и четири/ квадратни метра, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.502.510, с административен адрес на обекта: гр.Пазарджик, ул. Витоша №13/тринадесет/, ет.2/етаж втори/, ап.5/пет/, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под обекта: №55155.502.510.1.4, над обекта: №55155.502.510.1.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3/една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор №55155.502.510, с площ от 272/двеста седемдесет и два/ квадратни метра, с адрес: гр. Пазарджик, ул. Витоша №13, при граници и съседи на поземления имот: №55155.502.512, №55155.502.511, №55155.502.9536, №55155.502.9534, №55155.502.507, №55155.502.508, №55155.502.509, който поземлен имот представлява част от ПИ №510, съставляващ УПИ V-3774, кв.328 по плана на гр.Пазарджик, целият с площ съгласно нотариален акт от 283.40 кв.м.;
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Витоша №13, ет.2
120 м²
34,005 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.502.510.1.5/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и две, точка, петстотин и десет, точка, едно, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, със застроена площ от 120/сто и двадесет/ квадратни метра, заемащ целия втори етаж от триетажна многофамилна жилищна сграда №1/едно/, с идентификатор на сградата №55155.502.510.1, със застроена площ на сградата от 134/сто тридесет и четири/ квадратни метра, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.502.510, с административен адрес на обекта: гр.Пазарджик, ул. Витоша №13/тринадесет/, ет.2/етаж втори/, ап.5/пет/, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под обекта: №55155.502.510.1.4, над обекта: №55155.502.510.1.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3/една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор №55155.502.510, с площ от 272/двеста седемдесет и два/ квадратни метра, с адрес: гр. Пазарджик, ул. Витоша №13, при граници и съседи на поземления имот: №55155.502.512, №55155.502.511, №55155.502.9536, №55155.502.9534, №55155.502.507, №55155.502.508, №55155.502.509, който поземлен имот представлява част от ПИ №510, съставляващ УПИ V-3774, кв.328 по плана на гр.Пазарджик, целият с площ съгласно нотариален акт от 283.40 кв.м.;
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пазарджик, 13, Апартамент продажба

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 3, ап. 21
60 м²
16,740 лв
2018-1-11
13./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.13 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 3, ап. 21, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 60.21 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.14, под обекта: 02837.11.513.1.7, над обекта: няма, ВЕДНО с 0,0456 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 13 по-горе, е в размер на 16 740,27 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева и двадесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 4, ап. 31
50 м²
13,823 лв
2018-1-11
19./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.19 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 4, ап. 31, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 50.01 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.20, под обекта: 02837.11.513.16, 02837.11.513.17, над обекта: няма, ВЕДНО с 0,0379 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 19 по-горе, е в размер на 13 823,46 лв. (тринадесет хиляди осемстотин двадесет и три лева и четиридесет и шест стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 2, ап. 13
66 м²
18,360 лв
2018-1-11
9./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.9 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 2, ап. 13, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 65.84 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.8, 02837.11.513.1.10, под обекта: 02837.11.513.1.3, над обекта: 02837.11.513.1.15, ВЕДНО с 0,0499 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 9 по-горе, е в размер на 18 360,27 лв. (осемнадесет хиляди триста и шестдесет лева и двадесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

ПАНАГЮРИЩЕ ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „Б“, ет. 4, ап. 14
60 м²
30,847 лв
2017-12-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.4351.1.46 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно, точка, едно, точка, четири, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД – 18 - 39/17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Панагюрище, п.к. 4500, ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „Б“, ет. 4, ап. 14, с брой нива обекта: 1 (едно), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседи: на същия етаж: 55302.501.4351.1.45, 55302.501.4351.1.47, под обекта - 55302.501.4351.1.42, над обекта: 55302.501.4351.1.50, който СОС с идентификатор 55302.501.4351.1.46 се намира в сграда с идентификатор 55302.501.4351.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД – 18 - 39/17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Панагюрище, п.к. 4500, ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „А“, „Б“, със застроена площ: 523 кв. м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), с брой етажи: 8 (осем), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда с идентификатор 55302.501.4351.1 се намира в поземлен имот с идентификатор 55302.501.4351 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД – 18 - 39/17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Панагюрище, п.к. 4500, ул. „Пятигорск“, с площ: 523 кв. м. (петстотин и двадесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с номер по предходен план: 4351, квартал: 229, при съседи: 55302.501.4625, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по нотариален акт: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в масивен осеметажен жилищен блок № 5 (пет), вход „Б“ (буква „Б“), построен в УПИ – Жилищен комплекс в квартал 229 (двеста двадесет девет) по плана на гр. Панагюрище, ж.к. „Оптикоелектрон I“, разположен на етаж IV (четвърти), състоящ се от спалня, дневна, кухня - бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 60,24 кв. м. (шестдесет цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра), при съседи на апартамента: изток - двор, север - апартамент № 13 (тринадесет), запад – апартамент № 15 (петнадесет), ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 (шестнадесет) с полезна площ 2,66 кв. м. (две цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра), при съседи на избеното помещение: юг - коридор, север – избено помещение № 17 (седемнадесет) и 3,3934 % (три цяло и три хиляди деветстотин тридесет и четири десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Началната цена за недвижимия имот, от която ще започне наддаването, е в размер на 30 847,50 лв. (тридесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и петдесет стотинки), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 от ГПК и чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Бенковски №114, ет. 6, ап. 18
66 м²
32,000 лв
2017-12-7
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.506.1118.1.18/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, осемнадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с последно изменение: няма заповед за изменение в КККР, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №55155.506.1118.1 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.506.1118/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет/, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" №114, ет.6, ап.18, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ: 65.88 кв.м.(шестдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: избено помещение №18/осемнадесет/ и припадащите се 5.1043 %/пет цяло хиляда и четиридесет и три десетохилядни процента/ ид.ч.от общ.ч.на сградата и от правото на строеж, при съседи на обекта: на същия етаж: №55155.506.1118.1.17/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, седемнадесет/, под обекта: №55155.506.1118.1.15/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, петнадесет/, над обекта: няма, с описание съгласно нотариален акт за собственост: ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ №18, находящ се във вход "А" на сградата, на шести етаж, със застроена площ от 65.88/шестдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №18/осемнадесет/, ВЕДНО с припадащите се 5.1043/пет цяло хиляда и четиридесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, която сграда е построена върху държавна земя в квартал 13/тринадесети/, по план на град Пазарджик, с административен адрес на апартамента: гр. Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" №114/сто и четиринадесет/, вход А/буква "А"/, ет.6/шести/, ап.№18/осемнадесети/, при съседи на апартамента: югозапад-двор, североизток-апартамент №17, югоизток-двор, северозапад-стълбище и съседи на избеното помещение: югозапад- двор, североизток- изба №17, югоизток- двор, северозапад- коридор.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 1, ап. 6
43 м²
13,200 лв
2017-10-17
6./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.6 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 1, ап. 6, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 42.90 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.5, под обекта: няма, над обекта: 02837.11.513.1.12, ВЕДНО с 0,0325 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 6 по-горе, е в размер на 13 200,30 лв. (тринадесет хиляди и двеста лева и тридесет стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 3, ап. 21
60 м²
18,600 лв
2017-10-17
13./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.13 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 3, ап. 21, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 60.21 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.14, под обекта: 02837.11.513.1.7, над обекта: няма, ВЕДНО с 0,0456 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 13 по-горе, е в размер на 18 600,30 лв. (осемнадесет хиляди и шестстотин лева и тридесет стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Батак

Батак м. Правия път, ет. 2, ап. 13
66 м²
20,400 лв
2017-10-17
9./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.9 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. 2, ап. 13, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 65.84 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.8, 02837.11.513.1.10, под обекта: 02837.11.513.1.3, над обекта: 02837.11.513.1.15, ВЕДНО с 0,0499 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 9 по-горе, е в размер на 20 400,30 лв. (двадесет хиляди и четиристотин лева и тридесет стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

ПАНАГЮРИЩЕ ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „Б“, ет. 4, ап. 14
60 м²
34,275 лв
2017-8-1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.4351.1.46 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно, точка, едно, точка, четири, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД – 18 - 39/17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Панагюрище, п.к. 4500, ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „Б“, ет. 4, ап. 14, с брой нива обекта: 1 (едно), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседи: на същия етаж: 55302.501.4351.1.45, 55302.501.4351.1.47, под обекта - 55302.501.4351.1.42, над обекта: 55302.501.4351.1.50, който СОС с идентификатор 55302.501.4351.1.46 се намира в сграда с идентификатор 55302.501.4351.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД – 18 - 39/17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Панагюрище, п.к. 4500, ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „А“, „Б“, със застроена площ: 523 кв. м. (петстотин двадесет и три квадратни метра), с брой етажи: 8 (осем), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда с идентификатор 55302.501.4351.1 се намира в поземлен имот с идентификатор 55302.501.4351 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД – 18 - 39/17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Панагюрище, п.к. 4500, ул. „Пятигорск“, с площ: 523 кв. м. (петстотин и двадесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с номер по предходен план: 4351, квартал: 229, при съседи: 55302.501.4625, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по нотариален акт: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в масивен осеметажен жилищен блок № 5 (пет), вход „Б“ (буква „Б“), построен в УПИ – Жилищен комплекс в квартал 229 (двеста двадесет девет) по плана на гр. Панагюрище, ж.к. „Оптикоелектрон I“, разположен на етаж IV (четвърти), състоящ се от спалня, дневна, кухня - бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 60,24 кв. м. (шестдесет цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра), при съседи на апартамента: изток - двор, север - апартамент № 13 (тринадесет), запад – апартамент № 15 (петнадесет), ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 (шестнадесет) с полезна площ 2,66 кв. м. (две цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра), при съседи на избеното помещение: юг - коридор, север – избено помещение № 17 (седемнадесет) и 3,3934 % (три цяло и три хиляди деветстотин тридесет и четири десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Началната цена за недвижимия имот, от която ще започне наддаването, е в размер на 34 275,00 лв. (тридесет и четири хиляди двеста седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 17
126 м²
34,866 лв
2017-6-23
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 17, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 126,21 кв.м. (сто двадесет и шест цяло и двадесет и един кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.16; под обекта: 55155.506.289.3.11, 55155.506.289.3.12; над обекта: 55155.506.289.3.22, 55155.506.289.3.21, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.17 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289. 3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Апартамент № 17 (седемнадесети), разположен на четвърти жилищен етаж, застроен на площ от 126,21 кв.м. (сто двадесет и шест цяло и двадесет и един кв.м.), при съседи: апартамент № 16, стълбищна клетка и улица, ведно с припадащите се на този обект 15,33 (петнадесет цяло и тридесет и три) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.46 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, четири, шест) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1 (един), площ на самостоятелния обект: 4,90 кв.м. (четири цяло и деветдесет стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.506.289.3.45, 55155.506.289.3.25; 55155.506.289.3.47; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.71; 55155.506.289.3.72, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.46 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Мазе № 16 (шестнадесет), разположено на ниво I (първи) етаж, с площ от 4,90 кв.м. (четири цяло и деветдесет стотни кв.м.), ведно с 0,60 кв.м. (нула цяло и петдесет и шестдесет стотни кв.м.) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289; Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижим имот, описан под т. 1 по-горе, е в размер на 34 866,24 лв. (тридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки), съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 02.06.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
Ощеtargimot.com