Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Васил Априлов“ № 5
Самостоятелен обект в дванадесет етажна жилищна сграда- блок, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов“ № 5, представляващ Апартамент № 46, разположен на дванадесети жилищен етаж, със застроена площ от 74.60 кв.м. /седемдесет и четири цяло и шестдесет стотни/,състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения., ведно с таванско помещение № 18 с площ от 3.24 кв.м., ведно с избено помещение №22, с площ от 5.39 кв.м., ведно с 2.20% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, която сграда е застроена върху държавна земя в УПИ I- жилищно строителство, гаражи и магазини, в кв. 415 по плана на гр. Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, при съседи на апартамента:изток-двор, запад-ап. № 47 и юг- двор и при съседи на избеното помещение:североизток -жил. блок, югоизток-двор и югозапад- изба № 5, а съгласно схема на АГКК –Пазарджик - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1373.1.46 по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-97/28.10.2008 г на АГКК, с адрес на имота : гр.Пазарджик п.к.4400, ул.”Васил Априлов” № 5, ет.12, ап.№ 46, който самостоятелен обект се намира на дванадесети жилищен етаж в сграда с идентификатор 55155.503.1373.1, с жилищно предназначение, състояща се от дванадесет надземни етажа, построена в ПИ с идентификатор 55155.503.1373, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ от 74,60 кв.м., брой нива на обекта: 1/ едно/, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - 55155.503.1373.1.47, и 55155.503.1373.1.45, под обекта - 55155.503.1373.1.42, над обекта - няма, ведно с прилежащите към самостоятелния обект Избено помещение №22 със застроена площ от 5,39 кв.м., Таванско помещение №18 с площ 3,24 кв.м. и 2,22% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж.
20.01.17 г., 18:27 targimot.com
75.0 м²
24 396,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.Проф.Иван Батаклиев"№10, вх.А, ет3, ап.8
Предишни търгове на този имот
18.01.17 г., 19:26 targimot.com
58.0 м²
35 025,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Завоя на черна“ № 22, ет. 1, ап. 1
2/3 ид. части (две трети идеални части) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.603.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, шест, нула, три, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Завоя на черна“ № 22, ет. 1, ап. 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на самостоятелния обект: 82,17 кв.м. (осемдесет и два цяло и седемнадесет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.603.1.2; под обекта: 55155.503.603.1.32, 55155.503.603.1.31; над обекта: 55155.503.603.1.3, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно) с идентификатор 55155.503.603.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, шест, нула, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Завоя на черна“ № 20-22, с площ на сградата: 412 кв. м. (четиристотин и дванадесет квадратни метра), брой етажи: 7 (седем), предназначение на сградата: жилищна сграда – многофамилна, която сграда с идентификатор 55155.503.603.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.603 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, шест, нула, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Завоя на черна“ № 20, с площ на поземления имот: 547 кв. м. (петстотин четиридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м), номер по предходен план: квартал: 371 (триста седемдесет и едно), парцел I, при съседи на поземления имот: 55155.503.602; 55155.503.604; 55155.503.9582 и 55155.503.9575, ВЕДНО с избено помещение № 1, ведно с 3,5944 % ид.ч. (три цяло пет хиляди деветстотин четиридесет и четири десетохилядни) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 55155.503 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.503.603. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 37 592,50 лв. (тридесет и седем хиляди петстотин деветдесет и два лева и петдесет стотинки), съставляваща 75 % от цената, съгласно съгласно чл. 485 във връзка с чл. 468 от ГПК.
18.01.17 г., 11:44 targimot.com
82.0 м²
37 592,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.Васил Априлов №7
Предишни търгове на този имот
12.01.17 г., 15:21 targimot.com
78.0 м²
32 025,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Завоя на черна“ № 22, ет. 1, ап. 1
2/3 ид. части (две трети идеални части) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.603.1.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, шест, нула, три, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Завоя на черна“ № 22, ет. 1, ап. 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на самостоятелния обект: 82,17 кв.м. (осемдесет и два цяло и седемнадесет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.603.1.2; под обекта: 55155.503.603.1.32, 55155.503.603.1.31; над обекта: 55155.503.603.1.3, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно) с идентификатор 55155.503.603.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, шест, нула, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Завоя на черна“ № 20-22, с площ на сградата: 412 кв. м. (четиристотин и дванадесет квадратни метра), брой етажи: 7 (седем), предназначение на сградата: жилищна сграда – многофамилна, която сграда с идентификатор 55155.503.603.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.603 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, шест, нула, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Завоя на черна“ № 20, с площ на поземления имот: 547 кв. м. (петстотин четиридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м), номер по предходен план: квартал: 371 (триста седемдесет и едно), парцел I, при съседи на поземления имот: 55155.503.602; 55155.503.604; 55155.503.9582 и 55155.503.9575, ВЕДНО с избено помещение № 1, ведно с 3,5944 % ид.ч. (три цяло пет хиляди деветстотин четиридесет и четири десетохилядни) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 55155.503 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.503.603. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 56 388,75 лв. (петдесет и шест хиляди триста осемдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки), съставляваща 75 % от цената, съгласно съгласно чл. 484, чл. 485 във връзка с чл. 468 от ГПК.
10.01.17 г., 18:22 targimot.com
82.0 м²
56 388,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК л.”Рила” №50
Самостоятелен обект в пететажва сграда с жилищно предназначение - АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, находящ се на III-ти /трети/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори/ по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м. при съседи на апартамента: изток - двор и апартамент № 8, запад - улица, юг - стьлбищна клетка, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 9.26 /девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв. м. при съседи на избеното помещение: изток – двор, запад - коридор, север - коридор и ведно с 3.4768 % /три цяло, четири хиляди седемстотин шестдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, а съгласно схема на АГКК- Пазарджик - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.598.1.7 по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-97/28.10.2008 г на ИД на АГКК, с адрес на имота : гр.Пазарджик п.к.4400, ул.”Рила” №50, ет.3, ап.№7, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, състояща се от пет надземни етажа, разположена в ПИ с идентификатор 55155.502.598, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ от 64,48 кв.м., брой нива на обекта: 1, при граници и съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 55155.502.598.1.8, под обекта - 55155.502.598.1.4, над обекта – 55155.502.598.1.10, ведно с припадащите към обекта: Таванско помещение №7, Избено помещение с площ 9,26 кв.м. и 3,4768% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
9.01.17 г., 18:29 targimot.com
64.0 м²
27 375,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Клокотница“ № 40, ет. 2, ап. 2
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.900.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, девет, нула, нула, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Клокотница“ № 40, ет. 2, ап. 2; предназначение на самостоятелния обект в сграда: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ на самостоятелния обект в сграда: 114.00 кв.м.; ниво: 1; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 55155.501.900.1.1; над обекта: 55155.501.900.1.3; който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.900.1.2 се намира в сграда № 1 с идентификатор 55155.501.900.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, девет, нула, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Клокотница“ № 40; застроена площ на сградата: 111 кв.м.; брой етажи: 5; предназначение: жилищна сграда – многофамилна; номер по предходен план: 501090001, която сграда с идентификатор 55155.501.900.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.900 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, девет, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Клокотница“ № 40; площ на поземления имот: 313 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м); номер по предходен план: 5010900, квартал: 246, парцел: IV; при съседи на поземления имот: 55155.501.990, 55155.501.989, 55155.501.901, 55155.501.9567, 55155.501.988 по копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а с описание по договорна ипотека, както следва: ВТОРИЯТ ЕТАЖ от четириетажна жилищна сграда, находяща се в град Пазарджик, Община Пазарджик, Област Пазарджик, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.900.1.2 (петдесет и пет хиляди, сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Клокотница“ № 40 (четиридесет), етаж 2 (две), апартамент 2 (две), с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 114 (сто и четиринадесет) кв. метра, състоящ се от дневна, трапезария, кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна, преддверие, антре и две тераси, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж: няма, под обекта: 55155.501.900.1.1 и над обекта: 55155.501.900.1.3, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 55155.501.900.1 (петдесет и пет хиляди, сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.900 (петдесет и пет хиляди, сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин) с площ от 313 (триста и тринадесет) кв. метра, с трайно предназанчение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 м до 15 м), при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.501.990, 55155.501.989, 55155.501.901, 55155.501.9567 и 55155.501.988, стар идентификатор на имота: парцел IV- 3522 от квартал 246, по регулационния план на град Пазарджик, с площ от 346,50 кв. метра ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата с идентификатор 55155.501.900.1 и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор 55155.501.900. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 55 145,25 лева (петдесет и пет хиляди сто четиридесет и пет лева и двадесет и пет стотинки), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484 от ГПК, чл. 485 от ГПК, във връзка с чл. 468 от ГПК.
5.01.17 г., 0:58 targimot.com
114.0 м²
55 145,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Дунав № 6, ет. 13, ап. 59
1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.1399.1.59 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда триста деветдесет и девет, точка едно, точка петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Дунав № 6, ет. 13, ап. 59. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1399 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда триста деветдесет и девет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 89.45 кв.м. /осемдесет и девет квадратни метра и четиридесет и пет квадратни сантиметра/. Прилежащи части: Изба № 59 и 1.5687 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.503.1399.1.60. Под обекта 55155.503.1399.1.53, Над обекта: няма.
4.01.17 г., 18:15 targimot.com
89.0 м²
13 687,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.Васил Априлов №7
Предишни търгове на този имот
4.01.17 г., 12:14 targimot.com
78.0 м²
32 025,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.Васил Априлов №7
Предишни търгове на този имот
4.01.17 г., 12:14 targimot.com
78.0 м²
32 025,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Георги Пенев” № 33, ет. 2
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.506.1070.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, нула, седем, нула, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 (тридесет и три), ет. 2 (две), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, площ 125 кв. м. (сто двадесет и пет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 55155.506.1070.1.1, над обекта: 55155.506.1070.1.3, който СОС се намира в сграда с идентификатор 55155.506.1070.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, нула, седем, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 (тридесет и три), със застроена площ 121 кв. м. (сто и двадесет и един квадратни метра), брой етажи: 4 (четири), предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1070 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, нула, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 (тридесет и три), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 135, квартал: 124, парцел – XI, при съседи на поземления имот: 55155.506.1071, 55155.506.1109, 55155.506.1062, 55155.506.1069, ВЕДНО с изба и 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.1070.1 – описание съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а с описание съгласно нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.506.1070.1.2 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда и седемдесет, точка, едно, точка, две/ съгласно издадена схема № 133/16.01.2009 година, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 /тридесет и три/, етаж 2 /втори/, апартамент 2 /втори/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, състояща се от 3 /три/ етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1070 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда и седемдесет/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 125 кв.м. /сто двадесет и пет квадратни метра/, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 55155.506.1070.1.1, над обекта: 55155.506.1070.1.3, ВЕДНО с 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от имота, в който е построена сградата, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55155.506.1070 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда и седемдесет/, съгласно издадена скица № 15/09.01.2009 година, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Пенев” № 33 /тридесет и три/, целият с площ от 514 кв.м. /петстотин и четиринадесет квадратни метра/, с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, със стар идентификатор 135 /сто тридесет и пет/, квартал 124 /сто двадесет и четири/, при съседи 55155.506.1070, 55155.506.1071, 55155.506.1109, 55155.506.1062, 55155.506.1069. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 39768,75 лв. (тридесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
4.01.17 г., 11:58 targimot.com
125.0 м²
39 768,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Маестро Г.Атанасов” №7
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.552.1.1 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка петстотин и три точка петстотин петдесет и две точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сградата - няма изменение, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. Маестро Г.Атанасов” №7 /седем/, ет.1 /първи/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, с идентификатор 55155.503.552.1, която сграда е на четири надземни етажа от 0/нула/ до 3/три/ включително, разположена в поземления имот с идентификатор 55155.503.552 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка петстотин и три точка петстотин петдесет и две/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 102.00/сто и два/кв.м., ВЕДНО с прилежащи части: северозападна стая на тавански етаж с площ 5.00 /пет/кв.м., северозападна стая в избения етаж с площ 16.00 /шестнадесет/ кв.м., помещението под стълбището и 1/3 /една трета/ ид. част от общите части на сградата, ниво:1/едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта: 55155.503.552.1.5, 55155.503.552.1.6, 55155.503.552.1.4, над обекта: 55155.503.552.1.2., ВЕДНО с 1/3 ид. части от имота върху който е построена сградата, който поземлен имот е с пълен идентификатор 55155.503.552 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка петстотин и три точка петстотин петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 97/28.10.2008г.на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. Маестро Г.Атанасов” №7, с площ 295 /двеста деветдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор:5166, парцел VIII /осем/, при съседи на парцела: съгласно Скица на поземлен имот: 55155.503.9595, 55155.503.553, 55155.503.555, 55155.503.556, 55155.503.551, а съгласно документ за собственост, представляващ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна масивна жилищна сграда, застроен на площ 102.00/сто и два/кв.м., находящ се в гр. Пазарджик, ЕКНМ-55155, в парцел VIII-5166 /римско осем за имот планоснимачен номер пет хиляди сто шестдесет и шест/, в кв. 376”а" /триста седемдесет и шест - буква „а”/ по регулационния план на град Пазарджик, състоящ се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения, както и северозападна стая на таванския етаж - от към улицата с площ 5.00 /пет/ кв.м. и северозападна стая в избения етаж - от към двора с площ 16 /шестнадесет/ кв.м. и помещението, което се образува под самото стълбище, а така също и 1/3 /една трета/ идеална част от общите части на сградата и 1/3 /една трета/ идеална част от дворното място, в парцел VIII-5166 /римско осем за имот пл. № пет хиляди сто шестдесет и шест/, състоящ се целия от 329 /триста двадесет и девет/ кв.м. в кв. 376”а” /триста седемдесет и шест - буква „а"/, при съседи на парцела: имот - 5165, имот - 5167, имот - 5169 и улица.
4.01.17 г., 0:14 targimot.com
102.0 м²
56 632,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 2, ап. 71
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.71 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 2, ап. 71, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), площ: 97,04 кв.м. (деветдесет и седем цяло и четири стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.506.289.3.72, 55155.506.289.3.70; под обекта: 55155.506.289.3.23, 55155.506.289.3.24, 55155.506.289.3.25, 55155.506.289.3.47, 55155.506.289.3.46, 55155.506.289.3.45, 55155.506.289.3.44, 55155.506.289.3.43 и 55155.506.289.3.42; над обекта: 55155.506.289.3.9 и 55155.506.289.3.8, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.71 е разположен в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, ведно с 14,33 кв.м. (четиринадесет цяло и тридесет и три стотни кв.м.) ид. части от общите части на сградата на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 32 605,20 лв. (тридесет и две хиляди шестстотин и пет лева и двадесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 19:02 targimot.com
97.0 м²
32 605,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 15
1./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.15 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 15, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 103,97 кв.м. (сто и три цяло и деветдесет и седем кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.14, 55155.506.289.3.16; под обекта: 55155.506.289.3.9; над обекта: 55155.506.289.3.20, 55155.506.289.3.21, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.15 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Апартамент № 15 (петнадесет), разположен на четвърти жилищен етаж, застроен на площ от 103,97 кв.м. (сто и три цяло и деветдесет и седем кв.м.), при съседи: апартамент № 14, апартамент № 16 и стълбищна клетка, ведно с 12,63 (дванадесет цяло и шестдесет и три) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.31 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, три, едно) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1 (един), площ на самостоятелния обект: 4,09 кв.м. (четири цяло и девет стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.506.289.3.32; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.70; 55155.506.289.3.1, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.31 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Мазе № 1 (едно), разположено на I (първи) етаж, с площ от 4,09 кв.м. (четири цяло и девет стотни кв.м.), ведно с 0,50 кв.м. (нула цяло и петдесет стотни кв.м.) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3; Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижим имот, описан под т. 1 по-горе, е в размер на 35 915,40 лева (тридесет и пет хиляди деветстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 18:02 targimot.com
104.0 м²
35 915,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 16
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.16 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 16, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 139,27 кв.м. (сто и тридесет и девет цяло и деветдесет и седем кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.15, 55155.506.289.3.17; под обекта: 55155.506.289.3.10, 55155.506.289.3.11; над обекта: 55155.506.289.3.20, 55155.506.289.3.21, 55155.506.289.3.22, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.16 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост:Апартамент № 16 (шестнадесет), разположен на четвърти жилищен етаж, застроен на площ от 139,27 кв.м. (сто тридесет и двет цяло и двадесет и седем стотни кв.м.), ведно с 16,92 (шестнадесет цяло и деветдесет и два) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, ведно с 41,42/861 (четиридесет и едно цяло и четиридесет и две стотни върху осемстотин шестдесет и едно) идеални части поземлен имот с идентификатор 55155.506.289. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 49 279,80 лева (четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и девет лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 18:01 targimot.com
139.0 м²
49 279,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 17
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 4, ап. 17, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 126,21 кв.м. (сто двадесет и шест цяло и двадесет и един кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.16; под обекта: 55155.506.289.3.11, 55155.506.289.3.12; над обекта: 55155.506.289.3.22, 55155.506.289.3.21, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.17 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289. 3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Апартамент № 17 (седемнадесети), разположен на четвърти жилищен етаж, застроен на площ от 126,21 кв.м. (сто двадесет и шест цяло и двадесет и един кв.м.), при съседи: апартамент № 16, стълбищна клетка и улица, ведно с припадащите се на този обект 15,33 (петнадесет цяло и тридесет и три) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.46 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, четири, шест) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1 (един), площ на самостоятелния обект: 4,90 кв.м. (четири цяло и деветдесет стотни кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.506.289.3.45, 55155.506.289.3.25; 55155.506.289.3.47; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.71; 55155.506.289.3.72, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.46 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Мазе № 16 (шестнадесет), разположено на ниво I (първи) етаж, с площ от 4,90 кв.м. (четири цяло и деветдесет стотни кв.м.), ведно с 0,60 кв.м. (нула цяло и петдесет и шестдесет стотни кв.м.) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289; Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижим имот, описан под т. 1 по-горе, е в размер на 43 582,80 лева (четиридесет и три хиляди петстотин осемдесет и два лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 18:01 targimot.com
126.0 м²
43 582,00 лв
Предлагаме за продажба апартаменти в нова модерна сграда в град Велинрад. Градът е разположен в Родопите и е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като "СПА столицата на Балканите". В града има множество санаториуми, лечебници, модерни СПА центрове и хотели. Само на 10 км от него се намира ски курорт, в близост е и красивия язовир Батак. Втория по големина град в страната Пловдив и летището се намират на 90 км от градчето. В сградата се предлагат за продажба апартаменти със степен на завършеност "на шпакловка и замазка". Апартаментите са със замазка на стените, цимент на пода, PVC дограма. Бъдещите собственици на тези апартаменти ще имат възможност да ги завършат и обзаведат според собствените потребности и желания. Климатът в района е чудесен - лятото е прохладно, а зимата е мека. Градът е заобиколен от красиви борови гори, като наличието на ясно време и обилно слънцегреене е характерно за него. Апартаментите могат да се използват както за целогодишно ползване, така и за почивка и спа процедури, които курорта предлага. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
23.12.16 г., 19:26 bulgarianproperties.bg
24 310,00 €
Нов СТИЛЕН И АРТИСТИЧЕН апартамент със италиански мебели и камина Нов двустаен апартамент със собствен ограден двор. Апартаментът се намира на партерния етаж и има собствен ограден двор, които може да се използва и за паркиране на кола. Площта на апартамента е 59,44 кв.м. Той се състои от просторна дневна, спалня с дрешник, антре и голяма баня. Продава се в пълно ново обзавеждане и оборудване. СГРАДА: Сградата е с акт 16, луксозно изпълнени общи части, топло- и звукоизолация. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Имотът се намира в кв. Лъджене, в близост от нови големи хотели с модерни СПА-центрове и минерални басейни. ПРЕДИМСТВА: Нов, луксозен апартамент. Собствен ограден двор с възможност за оформяне на своя градинка и паркиране на кола. Град Велинград („СПА столицата на Балканите“) привлича туристите с красива природа, наличие на лековити минерални извори и благоприятни климатични особености. Намира се на 100 км от Пловдив и най-близкото летище Крумово, на 36 км от Пазарджик, на 196 км от Смолян. СПА курорт Велинград е разположен в най-хубавата част на Западните Родопи – в живописна долина на река Чепинска, на височина 750 м. Градът е популярен с карстовия извор Клептуза и едноименния парк с две езера, с разнообразието от термални зони на територията на града. Освен отлични условия за СПА туризъм, ски спортове, лов, риболов, планински туризъм в околностите (най-близкия ски курорт е на 12 км), градът разполага с голямо разнообразие от ежедневни удобства, услуги, обществени институции и други, необходими за вашия спокоен и комфортен начин на живот. Подарете си мечтан нов дом, съчетаващ креативен дизайн, уют, тишина и спокойствие, комуникативна локация, красива природа и удобства на съвременното обслужване и инфраструктура. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
22.12.16 г., 20:19 bulgarianproperties.bg
59.0 м²
45 000,00 €

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Бузлуджа” № 10, ет. 7
ИД № 20118200402044 - Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 55155.502.871.1.28 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, осем, седем, едно, точка, едно, точка, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 10, ет. 7, ап. 28, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 с идентификатор 55155.502.871.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 10, със застроена площ на сградата от 309 кв. м. (триста и девет кв. м.), брой етажи: 9 /девет/, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, която сграда с идентификатор 55155.502.871.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.871 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 10, със застроена площ на поземления имот от 309 кв. м. (триста и девет кв. м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, номер по предходен план 10610, при съседи на поземления имот: 55155.502.1678; с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 80,07 кв. м. (осемдесет цяло и седем стотни кв. м.), при съседи на СОС по скица: на същия етаж: 55155.502.871.1.27; под обекта: 55155.502.871.1.24; над обекта: 55155.502.871.1.32, ВЕДНО с прилежащите му таванско помещение № 28 (двадесет и осем), избено помещение № 28 (двадесет и осем) на площ от 1,53 кв. м. (едно цяло петдесет и три стотни кв. м.), ВЕДНО с припадащите се 3,494 % (три цяло четиристотин деветдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сграда с идентификатор 55155.502.871.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.871. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.871.1.28 по документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 28 (двадесет и осем), състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80,07 кв. м. (осемдесет цяло и седем стотни квадратни метра), разположен на VІІІ – ми (осми) етаж, съгласно нот. акт, а съгласно удостоверение за идентичност на VІІ - ми (седми) етаж и представляващ самостоятелно жилище от осеметажен жилищен блок в гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 10 (десет), построен в кв. 242 (двеста четиридесет и две) по плана на гр. Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, ведно с прилежащите му таванско помещение № 28 (двадесет и осем), избено помещение № 28 (двадесет и осем) на площ от 1,53 кв. м. (едно цяло петдесет и три стотни кв. м.), ведно с припадащите се 3,494 % (три цяло четиристотин деветдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседи на апартамента: запад – СК, север – улица и юг – двор, при съседи на таванското помещение съгласно титул за собственост: изток – коридор, север – таван № 29 и юг – коридор, и при съседи на избеното помещение, съгласно титул за собственост: изток – коридор, север – мазе № 29 и юг – мазе № 27. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 23 250 лева (двадесет и три хиляди двеста и петдесет лева), съставляваща 75 % от цената, определена в Протокол на ЧСИ от 14.12.2016 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК.
22.12.16 г., 11:56 targimot.com
80.0 м²
23 250,00 лв
3 стаи
101.0 м²
37 000,00 €

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК УЛ. ПЛОВДИВСКА 8 ЕТ.5
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.12.2016г. дo 23.01.2017г., ще се проведе трета публична продан – първа по ред, в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (23.01.2017г.), като обявяването на купувач ще се извърши нa 24.01.2017г. (вторник) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3, за удовлетворяване вземането на взискателя по изпълнителното дело, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в новострояща се МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин и гаражи, завършена в груб вид – със завършени строителни работи до 63 % / шестдесет и три процента /, представляващ ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ № 10 (ДЕСЕТ), разположен на пети мансарден етаж на сградата – кота + 14.50 / четиринадесет цяло и петдесет стотни / със застроена площ от 93.10 кв.м. (деветдесет и три цял и десет стотни) , ВЕДНО с припадащите се 9.48 % (девет цяло и четиридесет и осем цяло стотни процента) идеални части от общите части на сградата. ведно с припадащите се 34.46 кв.м. / 460.67 кв.м идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 452 (четиристотин петдесет и втори), в който е построена сградата, съставляваща УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV - 3578, целия с площ от 460. 67 кв.м. (четиристотин и шестдесет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра), кадастрален район № 503, в квартал 339 „а“ (триста тридесет и девети буква „а“) по плана на гр. Пазарджик с административен адрес гр. Пазарджик, ул. Пловдивска № 8, етаж 5 мансарден, апартамент 10, при съседи на апартамента: двор ПИ № 453 и улица и съседи на имота; североизток - улица „Пловдивска“ ; северозапад – ПИ № 451 ; юзозапад - ПИ № 453 и юзозапад - ПИ № 454. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 46 728(четиридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и осем)лв., съставляваща 75% от началната цена на имота определена с Протокол от 16.11.2016г. на ЧСИ Мария Ангелова, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимият имот е собственост на длъжника ВАСИЛ СЕРГЕЕВ ШАЛАМАНОВ, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стян Михайловски“ №18 и МАЯ ИЛИЕВА ГАЛЬОВА, с адрес: гр. Велинград, ул. „Георги Бенковски“ №36. Върху описания САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ № 10 (ДЕСЕТ), има следните вписвания: Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 6558 / 15.07.2014г., том 2, № 271 / 2014г., дв. вх. рег. № 6542/15.07.2014 г. по ИД 771/ 2012г. на ЧСИ М. Ангелова; Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 4529 / 30.05.2012г., том 1, № 228 / 2012г., дв. вх. рег. № 4531 / 30.05.2012г. по ИД 1258/ 2011г. на ДСИ Пазарджик; Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 3582 / 19.07.2010г., том 2, № 61 / 2010г., дв. вх. рег. № 3572 / 19.07.2010г. по ИД 759 / 2010г. на ЧСИ Н. Митев. Книга ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вх. рег. № 86959 / 26.09.2008г., том 005, № 50 / 2008 г., вид дело Нотариално дело 5545 / 26.09.2008г., дв. вх. рег. № 7579 / 25.09.2008г. - вписана в полза на Булбанк Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач / управител чрез кантората на ЧСИ. Задатъкът от 10% върху началната цена за всеки един от имотите поотделно следва да се заплати по посочената банкова сметка на ЧСИ съгл. чл. 489 ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, както следва: „ЦКБ“ АД, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC CECBBGSF, по изпълнително дело № 20148840401153 на ЧСИ, рег. № 884. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМАНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 24.01.2017г. (вторник) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
9.12.16 г., 21:03 targimot.com
93.0 м²
46 728,00 лв

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Петър Мусевич” № 57, ет. 2, ап. 2
ид № 20118200402418 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.505.255.1.2 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, две, пет, пет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петър Мусевич” № 57, ет. 2, ап. 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ 122,40 кв. м. /сто двадесет и два цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.505.255.1.1, под обекта: 55155.505.255.1.3, над обекта: няма, ВЕДНО с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/, с площ 88 кв. м. /осемдесет и осем квадратни метра/, който обект е разположен в сграда с идентификатор 55155.505.255.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, две, пет, пет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петър Мусевич” № 57, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.505.255 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, две, пет, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петър Мусевич” № 57, с площ 280 кв. м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 м), който имот съставлява УПИ II-8744 /урегулиран поземлен имот, означен като парцел втори, за имот осем хиляди седемстотин четиридесет и четири/, в квартал 46 „б” /четиридесет и шести, буква „б”/, по плана на град Пазарджик, ул. „Петър Мусевич” № 57, при съседи: ПИ № 8743, ПИ № 8745 и от две страни улици, ВЕДНО с 15,991 % /петнадесет цяло деветстотин деветдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 55155.505.255.1 и 15.991 % /петнадесет цяло деветстотин деветдесет и една хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.255. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 69 000,00 лв. (шестдесет и девет хиляди лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
8.12.16 г., 22:01 targimot.com
122.0 м²
69 000,00 лв

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. БЕЛАСИЦА № 8
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.443.1.5 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, четиристотин четиридесет и три, точка, едно, точка, пет), находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. / 28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БЕЛАСИЦА № 8, ет. 4, ап. 5, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.443 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, четиристотин четиридесет и три), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 107.90 кв.м. (сто и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра), прилежащи части: таванска стая № 5 (пет) с площ 17,01 кв.м. (седемнадесет цяло и една стотна квадратни метра), 12.9 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 55155.503.443.1.6, Под обекта: 55155.503.443.1.3, Над обекта: 55155.503.443.1.7. Стар идентификатор: няма.
8.12.16 г., 21:45 targimot.com
108.0 м²
54 960,00 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Пловдивска” № 70
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ от осеметажен блок Г, находящ се на ул. „Пловдивска” № 70, кв. 515 по плана на гр. Пазарджик, съставляващ апартамент № 24, разположен на осми етаж, със застроена площ от 61.16 кв.м., състоящ се от една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение № 24 на площ от 3.47 кв.м., както и 1.9755 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседи на жилището: юг - ап. 46, изток - двор, запад - улица и съседи на избата: изток - коридор, север - стълбище, юг - коридор, който имот съгласно справка по кадастрална карта представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 55155.507.39.4.24 /пет пет едно пет пет, точна, пет нула седем, точка, три девет, точка, четити, точка, две, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на имота: ул. ПЛОВДИВСКА № 70, ет. 8, ап. 24. Самостоятелния обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.39. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Нива на обекта: 1 /едно/. Съседи на самостоятелния обект в сградата: На същия етаж: 55155.507.39.4.23; Под обекта: 55155.507.39.4.21; Над обекта: няма.
8.12.16 г., 21:26 targimot.com
61.0 м²
21 600,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Пазарджик
1 2 3 4 5 6