Многостаен апартамент МОНТАНА

МОНТАНА ул."Славянска"№2, ет.3, ап.2
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /1/5 ид.ч./ с идентификатор 48489.8.46 по кадастралната карта на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес: ул. Славянска № 2, целия с площ от 256 кв. метра, с трайно предназначение: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: кв. 148, п. ІV, пл. № 1486, при съседи: 48489.8.45, 48489.8.47, 48489.8.3, 48489.8.159, 48489.7.51, заедно с построения в имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.8.46.1.3, с предназначение: жилище, апартамент, с адрес: ул. Славянска № 2, ет. 3, ап. 2, с площ по документ: 145,16 кв. метра, като самостоятелния обект попада в сграда № 48489.8.46.1 при съседни самостоятелни обекти: над обекта: 48489.8.46.1.2, над обекта: 48489.8.46.1.4, като неразделна част от обекта са: МАЗЕ № 2, заедно с 28.05 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху земята
25.11.16 г., 20:34 targimot.com
145.0 м²
107 925,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Монтана, ул. Славянска