Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК № 24, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 17
59.0 м²
15 000 лв
30.06.17 г., 20:33
АПАРТАМЕНТ №17 с идентификатор 46045.501.239.1.17, със застроена площ от 59.03 (петдесет и девет цяло нула три стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Перелик №24, вх.Б, ет.2, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.239.1.18, 46045.501.239.1.7 и 46045.501.239.1.8, под обекта - 46045.501.239.1.13, над обекта - 46045.501.239.1.21, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.239.1, с площ от 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.239, с площ от 2031 (две хиляди тридесет и един) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 46045.501.762, 46045.501.252, 46045.501.926, 46045.501.744, 46045.501.922 и 46045.501.925, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 с полезна площ от 8.25 (осем цяло двадесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с 4.022 % (четири цяло нула двадесет и две хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Още targimot.com

Многостаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ЯВОР № 9, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 13
93.0 м²
23 250 лв
2.06.17 г., 16:39
АПАРТАМЕНТ №13 с идентификатор 46045.501.357.2.13, със застроена площ от 92.59 (деветдесет и две цяло петдесет и девет стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Явор № 9, вх. В, ет. 1, ап. 13, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.357.2.14 и 46045.501.357.2.8, под обекта - няма, над обекта - 46045.501.357.2.15, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.357.2, с площ от 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.357, с площ от 14434 (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.148, 46045.501.910, 46045.501.909, 46045.501.415 и 46045.501.908, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 с полезна площ от 14.95 (четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни) кв.м., при съседи: избено помещение № 15 и коридор, ВЕДНО с 5.57 (пет цяло петдесет и седем стотни) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Още targimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК № 24, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 17
59.0 м²
16 000 лв
21.04.17 г., 15:28
АПАРТАМЕНТ №17 с идентификатор 46045.501.239.1.17, със застроена площ от 59.03 (петдесет и девет цяло нула три стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Перелик №24, вх.Б, ет.2, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.239.1.18, 46045.501.239.1.7 и 46045.501.239.1.8, под обекта - 46045.501.239.1.13, над обекта - 46045.501.239.1.21, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.239.1, с площ от 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.239, с площ от 2031 (две хиляди тридесет и един) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 46045.501.762, 46045.501.252, 46045.501.926, 46045.501.744, 46045.501.922 и 46045.501.925, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 с полезна площ от 8.25 (осем цяло двадесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с 4.022 % (четири цяло нула двадесет и две хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Още targimot.com

Многостаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ЯВОР № 9, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 13
93.0 м²
22 400 лв
6.03.17 г., 17:02
АПАРТАМЕНТ №13 с идентификатор 46045.501.357.2.13, със застроена площ от 92.59 (деветдесет и две цяло петдесет и девет стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Явор № 9, вх. В, ет. 1, ап. 13, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.357.2.14 и 46045.501.357.2.8, под обекта - няма, над обекта - 46045.501.357.2.15, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.357.2, с площ от 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.357, с площ от 14434 (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.148, 46045.501.910, 46045.501.909, 46045.501.415 и 46045.501.908, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 с полезна площ от 14.95 (четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни) кв.м., при съседи: избено помещение № 15 и коридор, ВЕДНО с 5.57 (пет цяло петдесет и седем стотни) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Още targimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. РОДОПИ № 29, ВХ. Б, ЕТ. 3, АП. 14
67.0 м²
14 000 лв
6.03.17 г., 20:36
АПАРТАМЕНТ № 14, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 46045.501.409.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 66.51 кв.м. (шестдесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Родопи № 29, вх. Б, ет. 3, ап. 14, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 46045.501.409.1.15, 46045.501.409.1.8, под обекта: 46045.501.409.1.11, над обекта: няма, находящ се в ТРИЕТАЖНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 46045.501.409.1, със застроена площ от 413 кв.м. (четиристотин и тринадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.409, с площ от 738 кв.м. (седемстотин тридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.435, 46045.501.410, 46045.501.434, 46045.501.911, 46045.501.909, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 с полезна площ от 6.19 кв.м. (шест цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: изба № 13 и коридор, ВЕДНО с 6.8166 % (шест цяло осем хиляди сто шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 6.8166 % (шест цяло осем хиляди сто шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Още targimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК № 24, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 17
59.0 м²
20 000 лв
12.01.17 г., 12:21
АПАРТАМЕНТ №17 с идентификатор 46045.501.239.1.17, със застроена площ от 59.03 (петдесет и девет цяло нула три стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Перелик №24, вх.Б, ет.2, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.239.1.18, 46045.501.239.1.7 и 46045.501.239.1.8, под обекта - 46045.501.239.1.13, над обекта - 46045.501.239.1.21, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.239.1, с площ от 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.239, с площ от 2031 (две хиляди тридесет и един) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 46045.501.762, 46045.501.252, 46045.501.926, 46045.501.744, 46045.501.922 и 46045.501.925, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 с полезна площ от 8.25 (осем цяло двадесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с 4.022 % (четири цяло нула двадесет и две хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Още targimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК № 24, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 17
59.0 м²
20 000 лв
15.12.16 г., 21:09
АПАРТАМЕНТ №17 с идентификатор 46045.501.239.1.17, със застроена площ от 59.03 (петдесет и девет цяло нула три стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Перелик №24, вх.Б, ет.2, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.239.1.18, 46045.501.239.1.7 и 46045.501.239.1.8, под обекта - 46045.501.239.1.13, над обекта - 46045.501.239.1.21, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.239.1, с площ от 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.239, с площ от 2031 (две хиляди тридесет и един) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 46045.501.762, 46045.501.252, 46045.501.926, 46045.501.744, 46045.501.922 и 46045.501.925, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 с полезна площ от 8.25 (осем цяло двадесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с 4.022 % (четири цяло нула двадесет и две хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Още targimot.com

Многостаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ЯВОР № 9, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 13
93.0 м²
28 000 лв
15.12.16 г., 22:56
АПАРТАМЕНТ №13 с идентификатор 46045.501.357.2.13, със застроена площ от 92.59 (деветдесет и две цяло петдесет и девет стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Явор № 9, вх. В, ет. 1, ап. 13, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.357.2.14 и 46045.501.357.2.8, под обекта - няма, над обекта - 46045.501.357.2.15, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.357.2, с площ от 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.357, с площ от 14434 (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.148, 46045.501.910, 46045.501.909, 46045.501.415 и 46045.501.908, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 с полезна площ от 14.95 (четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни) кв.м., при съседи: избено помещение № 15 и коридор, ВЕДНО с 5.57 (пет цяло петдесет и седем стотни) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Още targimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. РОДОПИ № 29, ВХ. Б, ЕТ. 3, АП. 14
67.0 м²
17 500 лв
24.11.16 г., 20:39
АПАРТАМЕНТ № 14, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 46045.501.409.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 66.51 кв.м. (шестдесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Родопи № 29, вх. Б, ет. 3, ап. 14, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 46045.501.409.1.15, 46045.501.409.1.8, под обекта: 46045.501.409.1.11, над обекта: няма, находящ се в ТРИЕТАЖНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 46045.501.409.1, със застроена площ от 413 кв.м. (четиристотин и тринадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.409, с площ от 738 кв.м. (седемстотин тридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.435, 46045.501.410, 46045.501.434, 46045.501.911, 46045.501.909, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 с полезна площ от 6.19 кв.м. (шест цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: изба № 13 и коридор, ВЕДНО с 6.8166 % (шест цяло осем хиляди сто шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 6.8166 % (шест цяло осем хиляди сто шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Още targimot.com

Едностаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. РЕПУБЛИКА № 24, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 10
42.0 м²
20 000 лв
10.11.16 г., 17:00
АПАРТАМЕНТ №10 с идентификатор 46045.501.55.1.10, находящ се на адрес гр. Мадан, ул. "Република" №26, вх.А, ет.3, ап.10, общ. Мадан, обл. Смолян, със застроена площ от 41.84 (четиридесет и едно цяло и осемдесет и четири стотни) кв.м., при граници на апартамента съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 46045.501.55.1.9 и 46045.501.55.1.11, под обекта – 46045.501.55.1.6, над обекта – 46045.501.55.1.14, който апартамент е самостоятелно обособен обект от многофамилна жилищна сграда с идентификатор 46045.501.55.1 и площ от 667 (шестстотин шестдесет и седем) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.55 с площ от 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници на поземления имот: 46045.501.174, 46045.501.893, 46045.501.894 и 46045.501.939, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 с полезна площ 3.35 (три цяло тридесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с прилежащите 1.55% идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Още targimot.com

Многостаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ЯВОР № 9, ВХ. В, ЕТЪ. 1, АП. 13
93.0 м²
30 300 лв
24.10.16 г., 14:32
АПАРТАМЕНТ №13 с идентификатор 46045.501.357.2.13, със застроена площ от 92.59 (деветдесет и две цяло петдесет и девет стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Явор № 9, вх. В, ет. 1, ап. 13, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.357.2.14 и 46045.501.357.2.8, под обекта - няма, над обекта - 46045.501.357.2.15, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.357.2, с площ от 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.357, с площ от 14434 (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.148, 46045.501.910, 46045.501.909, 46045.501.415 и 46045.501.908, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 с полезна площ от 14.95 (четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни) кв.м., при съседи: избено помещение № 15 и коридор, ВЕДНО с 5.57 (пет цяло петдесет и седем стотни) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Още targimot.com

Етаж от къща МАДАН

МАДАН УЛ. ТУРИСТИЧЕСКА № 23, ЕТ. 3
72.0 м²
7 200 лв
11.07.17 г., 20:05
и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с ... административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Туристическа, № 23, ет.3, намиращ се в
Още targimot.com

Етаж от къща МАДАН

МАДАН УЛ. ВЪЗХОД № 21, ЕТ. 2
77.0 м²
15 000 лв
2.06.17 г., 18:36
предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Възход № 21, ет ... и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на
Още targimot.com

Етаж от къща МАДАН

МАДАН УЛ. ТУРИСТИЧЕСКА № 23, ЕТ. 3
72.0 м²
9 000 лв
27.04.17 г., 18:28
и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с ... административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Туристическа, № 23, ет.3, намиращ се в
Още targimot.com

Етаж от къща МАДАН

МАДАН УЛ. ВЪЗХОД № 21, ЕТ. 2
77.0 м²
16 000 лв
6.03.17 г., 19:02
предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Възход № 21, ет ... и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на
Още targimot.com

Етаж от къща МАДАН

МАДАН УЛ. ТУРИСТИЧЕСКА № 23, ЕТ. 3
72.0 м²
9 520 лв
17.01.17 г., 19:27
и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с ... административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Туристическа, № 23, ет.3, намиращ се в
Още targimot.com

Етаж от къща МАДАН

МАДАН УЛ. ВЪЗХОД № 21, ЕТ. 2
77.0 м²
20 000 лв
24.11.16 г., 19:35
предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Възход № 21, ет ... и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на
Още targimot.com

Етаж от къща МАДАН

МАДАН УЛ. ТУРИСТИЧЕСКА № 23, ЕТ. 3
72.0 м²
11 900 лв
9.11.16 г., 21:19
и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с ... административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Туристическа, № 23, ет.3, намиращ се в
Още targimot.com

Тристаен апартамент Магарджица

Магарджица УЛ. РЕПУБЛИКА № 24, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 17
75.0 м²
36 000 лв
10.11.16 г., 16:19
АПАРТАМЕНТ №17 с идентификатор 46045.501.55.1.17, находящ се на адрес гр. Мадан, ул. "Република" №26, вх.А, ет.5, ап.17 ... , общ. Мадан, обл. Смолян, със застроена площ от 74.66 (седемдесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м., при ... – 46045.501.55.1.13, над обекта – няма, който апартамент е самостоятелно обособен обект от многофамилна жилищна сграда с
Още targimot.com

Етаж от къща МАДАН

МАДАН УЛ. ВЪЗХОД № 21, ЕТ. 2
77.0 м²
17 600 лв
24.10.16 г., 14:11
предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Възход № 21, ет ... и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на
Още targimot.com

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Дружба № 2 /две/, ул. Йосиф Дайнелов № 28А,
110.0 м²
38 670 лв
24.10.16 г., 14:31
63427.4.2339, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ ... сградата, при съседи за обект: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.4.2339.1.1, над обекта: 63427.4.2339.1.3, което е ... описанието на имота съобразно кадастрална скица и схема, а съгласно документ за собственост, представляващ: 1/2 /една втора
Още targimot.com
350 000 лв
21.07.16 г., 18:41
Продавам къща на три етажа в дворно място цялото от - парцел - УПИ I-1559, с площ от - 8900.000 кв. м . Намирасе до ... , телевизор. - На трети етаж има голям таван, който може да се също де с преустрои в малък апартамент. Има радиатори във ... .; ВТОРО ХАЛЕ с площ 171кв.м.; ТРЕТО ХАЛЕ с площ 171кв.м., обл. СМОЛЯН, общ. МАДАН, с. Лещак Първоначалната цена е от 350 000
Още bezplatno.net