Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, жилищен комплекс "Червен Бряг", бл. 114
АПАРТАМЕНТ № 23 /двадесет и три/ с кад. № 43952.504.126.34.23 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и четири, точка, сто двадесет и шест, точка, тридесет и четири, точка, двадесет и три/, находящ се в гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“ бл. 114, представляващ сграда с кад. № 43952.504.126.34 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и четири, точка, сто двадесет и шест, точка, тридесет и четири/, вх. „В“ на VIII /осми/ етаж, със застроена площ от 79,89 /седемдесет и девет цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от: две спални, дневна, кухня, баня, тоалетна и коридори и тераса, заедно с ИЗБЕНОТО ПОМЕЩЕНИЕ № 23 /двадесет и три/ с полезна площ от 2,53 /две цяло петдесет и три стотни/ кв.м., заедно с 1,7935 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 43952.504.126 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и четири, точка, сто двадесет и шест/, при съседи на апартамента: на същия етаж: № 43952.504.126.35.21 и № 43952.504.126.34.22; под обекта: № 43952.504.126.34.20. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400298
Вчера в 17:59 targimot.com
80.0 м²
27 000,00 лв

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ ГР. ЛОВЕЧ, Ж.К. "ЧЕРВЕН БРЯГ" , БЛ. 120, ВХ. Б, ЕТ. 3
Недвижим имот представляващ самостоятелен обект в сграда - АПАРТАМЕНТ № 4 с идентификатор 43952.504.147.4.16, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Ловеч, ж. к. „Червен бряг“, бл. 120, вх. Б, ет. 3, със застроена площ 135.42 кв. м., заедно с таван № 10 с площ 25.10 кв. м., избено помещение № 4 с площ 17 кв. м. и гараж № 6 с площ 18 кв. м. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.504.147. Съседи на самостоятелния обект в сградата са имоти с идентификатори, както следва: на същия етаж недвижим имот с идентификатор 43952.504.147.4.17 и 43952.504.147.4.18, под обекта недвижим имот с идентификатор 43952.504.147.4.13 и на същия етаж недвижим имот с идентификатор 43952.504.147.4.19. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20158790400943
17.01.17 г., 18:10 targimot.com
135.0 м²
67 177,00 лв

Двустаен апартамент Златна Панега

Златна Панега с. Златна Панега, обл. Ловеч, бл. № 3, вх. "Б", ет. 3
АПАРТАМЕНТ №12, /дванадесети/, на третия жилищен етаж, вх. „Б“, в жилищна сграда – бл. № 3 /три/, със застроена площ на това жилище /апартамент/ от 44.48 кв.м / четиридесет и четири кв.м четиридесет и осем кв.см./, състоящо се от дневна /кухня/, спалня, антре, баня с тоалетна и тераса, при граници и съседи: север-преградна стена, юг-стълбищна клетка, запад-външна стена, изток-общ коридор и апартамент №11, ведно с принадлежащото към това жилище ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с № 12 /дванадесет/, със светла площ от 7.13 кв.м /седем кв.м и тринадесет кв.см./, при граници и съседи на същото: изток-външна стена, запад-коридор, север-избено помещение № 11, юг-стълбищна клетка, както и общо 5.68611% /пет цяло шейсети осемстотин и единадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя, представляваща и заснета по застройтелния и устройствен план на с. Златна Панега от 1985г. като парцел II-534 /втори за пл.номер петстотин трийсет и четири/ в кв. 21 /двайсет и първи/, отредена по същия план „за жилищно строителство, трафопост и озеленяване“, при граници и съседи на този имот по Скица №337/ 03.09.2008г. на Кметство Златна Панега: улица от двете страни, УПИ III – терен отреден по плана „за обществено обслужване и озеленяване“, имот-терен отреден по плана „за стопански нужди“. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20138790400197
13.01.17 г., 18:26 targimot.com
44.0 м²
5 220,00 лв

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. "Пано Рогозаров" № 15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N. 43952.509.9584.1.4 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно точка четири/ със застроена площ 120 кв.м. в гр. Ловеч, общ. Ловеч, по кадастрална карта одобрена със Заповед N. РД-18-10/17.04.07г. на Изп. директор на АК, находящ се на ул. “Пано Рогозаров“ N.15, като самостоятелния обект попада в сграда N. 43952.509.9584.1 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно/, в поземлен имот с кад. N.43952.509.9584 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири/, представляващ жилище, АПАРТАМЕНТ /първи етаж на триетажна масивна жилищна сграда-западен близнак/, състоящ се от спалня, хол, кухня с бокс, сервизни помещения и тераси, заедно с ½ /една втора/ ид.част от тавана на западния близнак, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 43952.509.9584.1.5 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно точка пет/; над обекта: 43952.509.9584.1.5 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно точка пет/, заедно със северна маза в приземния етаж. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 84/2014г.
13.01.17 г., 17:40 targimot.com
120.0 м²
16 800,00 лв

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. "Отец паисий" № 23, ет.2
AПАРТАМЕНТ с идентификатор № 43952.513.2037.1.3 / четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди тридесет и седем точка едно точка три / по кадастралната карта на гр. Ловеч одобрена със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Ловеч, ул.“Отец Паисий“ № 23, ет.2 със застроена площ 82.52 / осемдесет и две цяло и петдесет и две стотни / кв. метра, самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно / разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.513.2037 / четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди тридесет и седем /, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж; няма под обекта; 43952.513.2023.1.1, 43952.513.2037.1.2, над обекта: 43952.513.2037.1.4, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ: с площ от 14.40 / четиринадесет цяло и четиридесет стотни / кв. м, 1/2 /една втора/ ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ с кадастрален идентификатор № 43952.513.2037 и самостоятелен обект в сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20168790400067
9.01.17 г., 18:21 targimot.com
83.0 м²
39 024,00 лв

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Неизвестна, вх. Б
1.Апартамент № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, жилищен комплекс „Изгрев“, бл. 412 /четиристотин и дванадесет/, вх. Б, ет. 1 / първи/, ап.1 /първи/, който, съгласно схема № 16925/ 11.05.2011г. на СГКК- Ловеч, представлява самостоятелен обект с идентификатор № 43952.510.86.1.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест точка, едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-10/17.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.510.86 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест/ със застроена площ на жилището от 126.29 кв.м. /сто двадесет и шест цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра/, ниво I /едно/, с предназначение- жилище, апартамент, състоящ се от: две спални, дневна, столова, кухня, килер, баня, тоалетна, входно антре и три тераси, при съседни самостоятелни обекти на апартамента по кадастралната схема: на същия етаж- 43952.510.86.1.10, под обекта- 43952.510.86.1.8, 43952.510.86.1.7, 43952.510.86.1.6 и 43952.510.86.1.9, над обекта: 43952.510.86.1.13, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с полезна площ от 11.49 кв.м. /единадесет цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници на избеното помещение по документ за собственост: на изток- избено помещение № 2, на запад-асансьор, на юг- коридор, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с полезна площ от 19.81 кв.м. /деветнадесет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/ при граници на таванското помещение по документ за собственост: на изток- таванско помещение № 2 и коридор, на запад- асансьор, на юг- коридор и заедно с припадащите се 4.77267 % /четири цяло и седемдесет и седем хиляди двеста шестдесет и седем стохилядни процента/ от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 43952.510.86 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест/ Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 671/16
4.01.17 г., 0:14 targimot.com
126.0 м²
80 002,00 лв

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, обл. Ловеч, ул. "Дунав", бл. "Дунав", вх. Б, ап. 6
Апартамент № 6 (шест) с площ 56.93 кв. м. (петдесет и шест цяло и деветдесет и три стотни квадратни метра), състоящ се от хол, кухня, баня и тоалетна, две тераси, с предназначение: жилище, апартамент, представляващ самостоятелен обект с пълен кадастрален № 73198.501.30.2.6 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три нула точка две точка шест), находящ се в гр. Троян, област Ловешка, с адрес: ул. „Дунав“ № 4, в сградата на етажна собственост на ЖСК „Дунав“, на II (втори) етаж от секция „Б“, която сграда е заснета като имот с пълен кадастрален № 73198.501.30.2 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три нула точка две), построена в поземлен имот с пълен кадастрален № 73198.501.30 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три нула), съгласно кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД 18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на АК, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – имот № 73198.501.30.2.5, имот № 73198.501.30.2.7, под обекта – имот № 73198.501.30.2.1 и над обекта – имот № 73198.501.30.2.11, ведно с прилежащите към апартамента МАЗЕ № 6 (шест) с площ от 13.92 кв. м. (тринадесет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници: коридор, край на регулацията, мазе на Георги Пенков, земя, както и ТАВАН № 17 (седемнадесет) с площ от 27.63 кв. м. (двадесет и седем цяло шестдесет и три стотни квадратни метра), при граници: край на регулацията , коридор, таван на Иван Митев, апартамент на Румяна Христова и покрив, а също и 1,56 % (едно цяло петдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с пълен кадастрален № 73198.501.30 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три нула). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1463/16.
16.12.16 г., 20:32 targimot.com
57.0 м²
41 250,00 лв

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. "Цар Освободител" № 38, ет. 3, ап. 12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.47.3.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със заповед № РД - 18 - 10/17.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Ловеч, ул. "Цар Освободител" № 38, бл. "Цар Освободител", ет. 3, ап. 12, разположен в сграда № 3, изградена в имот с идентификатор 43952.514.47, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой обекти - 1, ниво 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 43952.514.47.3.11, под обекта 43952.514.47.3.8 и над обекта 43952.514.47.3.16, заедно с избено помещение № 7 и таванско помещение № 8 и съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №612/16
14.12.16 г., 21:05 targimot.com
104.0 м²
47 662,00 лв

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ж.к. "Червен бряг", бл. 120, вх. "Б", ет. 5, ап. 10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 43952.504.147.4.22 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто четиридесет и седем точка четири точка двадесет и две) в град ЛОВЕЧ, община Ловеч, област Ловеч, адрес: жилищен комплекс "Червен бряг", блок № 120 (сто и двадесет), вход „Б“, на V (пети) етаж, предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 95, 03 (деветдесет и пет цяло и три стотни) квадратни метра, състоящ се от: спалня, дневна, столова-кухня, антре, баня с тоалетна, коридор, тераса, при граници по схема на имота №2368/14.09.2007год. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ловеч: на същия етаж: имот № 43952.504.147.4.23 и имот№43952.504.147.4.24, под обекта - имот № 43952.504.147,4.19, а по Нотариален акт за собственост върху жилище, строено на държавно място от ЖСК "Никола Фичев", бл. 120, вх "Б", гр. Ловеч, № 11, том III, рег. № 2239, дело № 208/1998год. на нотариус рег. № 139 с район на действие Районен съд гр. Ловеч: от три страни - поземлен имот, апартамент № 11 (единадесет), стълбище, апартамент № 12 (дванадесет), отдолу - апартамент № 7., отгоре - покривна тераса, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (десет) с полезна площ 14,40 (четиринадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра, при граници: стълбище, таванско помещение № 11 (единадесет), коридор, вход "А" на блок № 1201 таванско помещение № 7 (седем), заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (десет) с полезна площ от 11, 00 (единадесет) кв. м., при граници: стълбище, коридор, избено помещение № 6 (шест), апартамент № 1 (едно), заедно с припадащите се 6, 1798 % (шест цяло, хиляда седемстотин деветдесет и осем десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата с кадастрален № 43952.504.147.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто четиридесет и седем точка четири) и правото на строеж върху поземлен имот № 43952.504.147 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто четиридесет и седем точка четири) съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД – 18 – 10/17.04.2007 год. на Агенция по кадастър. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20158790400918
14.12.16 г., 21:03 targimot.com
95.0 м²
43 620,00 лв

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ж.к. "Червен бряг", бл. 120, вх. "Б", ет. 5, ап. 10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 43952.504.147.4.22 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто четиридесет и седем точка четири точка двадесет и две) в град ЛОВЕЧ, община Ловеч, област Ловеч, адрес: жилищен комплекс "Червен бряг", блок № 120 (сто и двадесет), вход „Б“, на V (пети) етаж, предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 95, 03 (деветдесет и пет цяло и три стотни) квадратни метра, състоящ се от: спалня, дневна, столова-кухня, антре, баня с тоалетна, коридор, тераса, при граници по схема на имота №2368/14.09.2007год. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ловеч: на същия етаж: имот № 43952.504.147.4.23 и имот№43952.504.147.4.24, под обекта - имот № 43952.504.147,4.19, а по Нотариален акт за собственост върху жилище, строено на държавно място от ЖСК "Никола Фичев", бл. 120, вх "Б", гр. Ловеч, № 11, том III, рег. № 2239, дело № 208/1998год. на нотариус рег. № 139 с район на действие Районен съд гр. Ловеч: от три страни - поземлен имот, апартамент № 11 (единадесет), стълбище, апартамент № 12 (дванадесет), отдолу - апартамент № 7., отгоре - покривна тераса, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (десет) с полезна площ 14,40 (четиринадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра, при граници: стълбище, таванско помещение № 11 (единадесет), коридор, вход "А" на блок № 1201 таванско помещение № 7 (седем), заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (десет) с полезна площ от 11, 00 (единадесет) кв. м., при граници: стълбище, коридор, избено помещение № 6 (шест), апартамент № 1 (едно), заедно с припадащите се 6, 1798 % (шест цяло, хиляда седемстотин деветдесет и осем десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата с кадастрален № 43952.504.147.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто четиридесет и седем точка четири) и правото на строеж върху поземлен имот № 43952.504.147 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто четиридесет и седем точка четири) съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД – 18 – 10/17.04.2007 год. на Агенция по кадастър. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20158790400918
14.12.16 г., 20:03 targimot.com
95.0 м²
43 620,00 лв

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ж.к. "Младост" бл. №320, вх. "Г", ет. 4
АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/ в урбанизирана територия на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с адрес ж.к. „Младост“, бл. 320 /триста и двадесет/, вх. Г, на четвърти етаж, представляващ самостоятелен жилищен обект с идентификационен номер 43952.511.48.2.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка четиридесет и осем точка две точка десет/, попадащ в сграда с идентификационен номер 43952.511.48.2 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка четиридесет и осем точка две/ по кадастралната карта на града, одобрена със заповед № РД – 18- 10 / 17.04.2007 на изпълнителния директор на АК-СК-Ловеч, със застроена площ 75.44 /седемдесет и пет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м. състоящ се от дневна, спалня, столова с бокс, баня с тоалетна, дрешник, коридор, тераси, ведно с прилежащото МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ и заедно припадащите се 1.04805 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификационен номер 43952.511.48 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка четиридесет и осем/, при граници и съседни самостоятелни обекти: на същия етаж № 43952.511.48.2.11; под обекта № 43952.511.48.2.7; над обекта № 43952.511.48.2.13. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20158790400122
9.12.16 г., 21:05 targimot.com
75.0 м²
34 500,00 лв

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Луковит, ж. бл. „Слънце“, вх. „Б“, етаж 1
АПАРТАМЕНТ № 2 /две/ в гр. Луковит, ж. бл. „Слънце“, вх. „Б“, етаж 1 /първи/, със застроена площ 62.06 /шестдесет и две цяло и шест стотни/ кв.м., състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна, коридор и тереса, при съседи: улица, апартамент на Веселин Илиев Вътов, двор, апартамент на Цанко Кунчев и стълбищна клетка, ведно с прилежащото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 /четиринадесет/ с полезна площ 12.76 /дванадесет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., ведно с МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с полезна площ 7.82 /седем цяло и осемдесет и две стотни/ кв.м. и ведно с припадащите се 3.065 /три цяло шестдесет и пет хилядни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общински УПИ I – 2640 /първи – пл. номер две хиляди шестстотин и четиридесет/ в кв. 230 /двеста и тридесети/ по ПУП – ПРЗ на града за централна градска част отреден „За жилищно строителство и трафопост“, одобрен със Заповед № 318/1998г. на Кмета на Община Луковит, при граници на имота по пазписен лист: от три страни – улици – „Шипка“, „Възраждане“, „Рилец“, УПИ XXI – 2641 – наследници на Рафаил Николов Койчев и УПИ II – 2644 – на Ана Арсова Лазарова и Пламен Иванов Лазаров. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №
9.12.16 г., 19:57 targimot.com
62.0 м²
17 655,00 лв

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 332, бл. „Строител - 1“, вх.Б, ет.7, ап.18
НЕДВИЖИМ ИМОТ, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.501.204.4.41 /седем, три, едно, девет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири, точка, четири, точка, четири, едно/, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 332, бл. „Строител - 1“, вх.Б, ет.7, ап.18, със застроена площ 63.93 /шестдесет и три цяло деветдесет и три стотни / кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение, коридор и две тереси, при граници и съседи: изток – двор; запад – двор; север – двор; юг – стълбище и апартамент № 19 на Иван Нешев, отгоре апартамент № 21 на Илия Костадинов, отдолу – апартамент № 15, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 /двадесет и едно/ с площ 3.19 /три цяло и деветнадесет стотин/кв.м., при граници и съседи: изток – мазе на Иван Пешев, запад – мазе на Калчо Нанков, юг – коридор, отгоре – апартамент № 2 на Евгени Моновски, заедно с припадащите му се 1.167 % /едно цяло сто шестдесет и седем хилядни процента/ идеални части от жилищната сграда, заснета като имот с кадастрален № 172, и правото на строеж върху парцел I /първи/ - „За жилищно строителство и магазини“ в квартал 232, съгласно сега действащия кадастрален и регулационен план на квартал „Велчевски“, както и всички подобрения в имота.
8.12.16 г., 21:27 targimot.com
64.0 м²
22 140,00 лв

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, , ж.к. "Младост", бл. 316, вх. "Г", ет. 5
Апартамент № 13 (тринадесет) в гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, бл. 316 (триста и шестнадесет), вх. „Г“, на 5 (пети) етаж, с изложение: изток, състоящ се от: спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна, коридор и тераса, със ЗП от 58.41 (петдесет и осем цяло и четиридесет и една) кв.м., при граници и съседи: на изток и на запад- двор, на север- апартамент от вх. „Д“, на юг- апартамент № 14, отгоре- апартамент № 16, отдолу- апартамент № 10, заедно с прилежащото му мазе № 13 (тринадесет), с площ от 2.56 кв.м., при граници и съседи: избено помещение № 12, избено помещение № 14, коридор, абонатно помещение, заедно с 0.87514 % ид. части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху УПИ съставляващ парцел I-9617, в кв. 5 по плана на гр. Ловеч, а съгласно скица: самостоятелен обект с идентификатор № 43952.511.52.10.13, като същият се намира в сграда № 10, разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.511.52, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, находящо се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, бл. 316, вх. Г, ет. 5, ап. 13. При съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 43952.511.52.10.14, под обекта № 43952.511.52.10.10, над обекта № 43952.511.52.10.16. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1239/16
5.12.16 г., 20:18 targimot.com
58.0 м²
29 712,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.506.966.1.6 по КК на гр.Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10 от 20.04.2007 г. на ИД на АК, с адрес на имота: град Ловеч, п.к. 5500, ул. „Св.Св. Кирил и Методий" № 2, ет.2, ап.4, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.966, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ по доказателствен акт 93.87 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня-столова, бокс, баня, тоалетна, килер, коридор, тераси, при съседни имоти с идентификатори: на същия етаж 43952.506.966.1.5, под обекта: 43952.506.966.1.3, над обекта 43952.506.966.1.9, Т^ едно с принадлежащите на обекта: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 2, при съседи: двор, таван на Петко и Георги Тодорови Йонови, тава на Васил Маринов, коридор, таван на Рада Станчева, отгоре - подпокривно пространство, отдолу - апартаменти и МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 4, при съседи: коридор, мазе на Тошко Стоянов, улица, ул."Търговска", мазе на Рада Станчева, отгоре - магазин, както и припадащите се на обекта 8.75221 % идеални части от общите части на сграда № 1 и съответните идеални части от правото на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 43952.506.966, както и всички подобрения в имота.
2.12.16 г., 19:48 targimot.com
94.0 м²
61 807,00 лв

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. "Никола Петков" № 2
Апартамент № 16 (шестнадесет), находящ се на 5 (пети) етаж, вход „В“ от ЖСК Пролет гр. Ловеч, ул. „Никола Петков“ № 2, вх. В, ет. 5, със застроена площ 79.32 /седемдесет и девет цяло и тридесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от: дневна, спалня, кухня, баня, тоалетна, тераси и антре, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 144, том 1, дело № 271/1996г. на ЛРС, а съгласно схема на имота № 570/31.01.2008г. на Служба по кадастъра гр. Ловеч: АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесети/ кадастрален номер 43952.513.4539.3.13 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, четири хиляди петстотин тридесет и девет, точка, три, точка, тринадесет/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ попадащ в сграда с кадастрален номер 43952.513.4539.3 / четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, четири хиляди петстотин тридесет и девет, точка, три/. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 43952.513.4539.3.14, под обекта: 43952.513.4539.3.9, над обекта: 43952.513.4539.3.17, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 (шестнадесет) със светла площ 9.12 /девет цяло и дванадесет стотни/ кв.м., ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 /шестнадесет/, със светла площ 4.87 /четири цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м., заедно с припадащите се 1.74799 % (едно цяло, седемдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и девет стохилядни процента) идеални части от общите части на сградата с № 43952.513.4539.3 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, четири хиляди петстотин тридесет и девет, точка, три) и отстъпеното право на строеж върху урегулиран поземлен имот № 43952.513.4539 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка, петстотин и тринадесет, точка, четири хиляди петстотин тридесет и девет/, съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на Агенция по кадастъра. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1435/16
30.11.16 г., 20:44 targimot.com
79.0 м²
48 750,00 лв

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, жк. "Червен Бряг", бл. 120, вх. "Б", ет. 3
Недвижим имот представляващ самостоятелен обект в сграда - АПАРТАМЕНТ № 4 с идентификатор 43952.504.147.4.16, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Ловеч, ж. к. „Червен бряг“, бл. 120, вх. Б, ет. 3, със застроена площ 135.42 кв. м., заедно с таван № 10 с площ 25.10 кв. м., избено помещение № 4 с площ 17 кв. м. и гараж № 6 с площ 18 кв. м. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.504.147. Съседи на самостоятелния обект в сградата са имоти с идентификатори, както следва: на същия етаж недвижим имот с идентификатор 43952.504.147.4.17 и 43952.504.147.4.18, под обекта недвижим имот с идентификатор 43952.504.147.4.13 и на същия етаж недвижим имот с идентификатор 43952.504.147.4.19. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20158790400943
28.11.16 г., 20:35 targimot.com
135.0 м²
67 200,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.1241.2.33 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: град Ловеч, п.к.5500, ул. „Александър Стамболийски" № 15, ет. 9, ап. 23, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.1241, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ по жазателствен акт 33,25 кв.м., състоящ се от кухня, спалня, баня с тоалетна, коридор и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 43952.513.1241.2.32, 43952.513.1241.2.34, под обекта 43952.513.1241.2.30, над обекта - няма, заедно с принадлежащите му: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № I. при граници: таван на Илия Петров, коридор, стълбище, двор, отдолу - апартаменти и МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 22, при граници: улица „Ал.Стамболийски", шахти, коридор, мазе на Калчо Бояджиев, както и припадащите се на обекта 1,9266 % ид. части от общите части на сграда № 2 и съответните идеални части от от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор: 43952.513.1241.
21.11.16 г., 14:12 targimot.com
33.0 м²
26 325,00 лв

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. "Пано Рогозанов" № 15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N. 43952.509.9584.1.4 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно точка четири/ със застроена площ 120 кв.м. в гр. Ловеч, общ. Ловеч, по кадастрална карта одобрена със Заповед N. РД-18-10/17.04.07г. на Изп. директор на АК, находящ се на ул. “Пано Рогозаров“ N.15, като самостоятелния обект попада в сграда N. 43952.509.9584.1 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно/, в поземлен имот с кад. N.43952.509.9584 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири/, представляващ жилище, АПАРТАМЕНТ /първи етаж на триетажна масивна жилищна сграда-западен близнак/, състоящ се от спалня, хол, кухня с бокс, сервизни помещения и тераси, заедно с ½ /една втора/ ид.част от тавана на западния близнак, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 43952.509.9584.1.5 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно точка пет/; над обекта: 43952.509.9584.1.5 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно точка пет/, заедно със северна маза в приземния етаж. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 84/2014г.
28.10.16 г., 12:01 targimot.com
120.0 м²
21 000,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.511.72.5.20 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГ КК, с адрес на имота: гр. Ловеч. п.к. 5500, ж.к. Младост, бл. 302, вх. В, ет. 7, ап. 20, находящ си в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.511.72, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ по доказателствен акт 59.36 кв.м., състоящ се от спалня, дневна, кухня, коридор, баня с тоалетна и тераси, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж: 43952.511.72.5.19, 43952.511.72.5.21, над обекта: 43952.511.72.5.17, над обекта: 43952.511.72.5.23,, заедно с припадащите му се идеални чести от общите части на сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.511.72, както и съответните идеални чести от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952.511.72,
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
59.0 м²
45 825,00 лв

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ЖСК "Мимоза", ул. "Търговска" № 67 а
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, на II /втори/ етаж, в ЖСК „Мимоза“, на ул. „Търговска“ № 67 а, в гр. Ловеч, със застроена площ от 102.89 /сто и две цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, дневна, столова с бокс, килер, баня, тоалетна, коридор и тераси при съседи: улица, двор, Никола Петков, ЖСК „Сердика“, долу – Аптечно управление, горе – Георги Йонов, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ при съседи: Георги Йонов, двор, ЖСК „Съгласие“, Петко Иванов, долу – апартамент и МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 5 /пет/ при съседи: улица, коридор, вход за Г.О., Петко Иванов, Петко Йонов, заедно с припадащите се на апартамента 9.52269 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавен парцел VII /осми/ в гр. Ловеч, при граници: ул. „Търговска“, ЖСК „Сердика“, ЖСК „Лястовица“, Петко Георгиев“, Игнат Игнев и Тодор Богоев, съставляващ Самостоятелен обект в сграда с кадастрален № 43952.506.948.1.2 /четири, три, девет, пет, две, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, осем, точка, едно, точка,две/ в гр. Ловеч, Община Ловеч, с адрес ул. „Търговска“ № 67, ет. 1, ап. 1, попадащ в сграда с кадастрален № 43952.506.948.1 /четири, три, девет, пет, две, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, осем, точка, едно/, в поземлен имот с кадастрален № 43952.506.948 /четири, три, девет, пет, две, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, осем/, с предназначение – Жилище, апартамент, при съседи самостоятелни обекти на същия етаж – 43952.506.966.1.1, 43952.506. 948.1.1, над обекта 43952.506.948.1.4, а също съгласно СХЕМА № 2092/31.08.2007г., презаверена на 16.01.2008г. при Агенция по геодезия, картография и кадастър, служба – Ловеч, издадена въз основа на Кадастрална карта, одобрена със Заповед РД – 18-10/17.04.2007Г. на Изп. директор на АК. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 337/2013г.
24.10.16 г., 14:36 targimot.com
103.0 м²
43 837,00 лв

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ж.к. "Червен бряг", бл. 120, вх. Б, ет. 3
Недвижим имот представляващ самостоятелен обект в сграда - АПАРТАМЕНТ № 4 с идентификатор 43952.504.147.4.16, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Ловеч, ж. к. „Червен бряг“, бл. 120, вх. Б, ет. 3, със застроена площ 135.42 кв. м., заедно с таван № 10 с площ 25.10 кв. м., избено помещение № 4 с площ 17 кв. м. и гараж № 6 с площ 18 кв. м. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.504.147. Съседи на самостоятелния обект в сградата са имоти с идентификатори, както следва: на същия етаж недвижим имот с идентификатор 43952.504.147.4.17 и 43952.504.147.4.18, под обекта недвижим имот с идентификатор 43952.504.147.4.13 и на същия етаж недвижим имот с идентификатор 43952.504.147.4.19.
24.10.16 г., 14:35 targimot.com
135.0 м²
84 000,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.511.53.8.10 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Ловеч. п.к. 5500, ж.к. МЛАДОСТ, бл. 317. вх. А, ет. 4, ап. 10, находящ се в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.511.53, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива I. с площ по доказателствен акт 76.26 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, детска, кухня, баня-тоалетна, коридор и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.511.53.8.11, под обекта: 43952.511.53.8.7, над обекта: 43952.511.53.8.13, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10. с полезна площ 5.34 кв.м., при граници и съседи: мазе № 11 на Румен Петров, от две страни коридор и двор, заедно с припадащите се на обекта 1.04958% идеални части от общите части на сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.511.53, както и и съответните идеални чести от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952.511.53.
24.10.16 г., 13:30 targimot.com
76.0 м²
54 397,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Ловеч
1 2