Двустаен апартамент ВИДИН

ВИДИН УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№8,ВХ.А,ЕТ.5
Предишни търгове на този имот
5.01.17 г., 18:18 targimot.com
68.0 м²
50 250,00 лв

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. Васил Левски 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян,ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
15.12.16 г., 21:05 targimot.com
98.0 м²
60 675,00 лв

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян,ул. "Васил Левски" № 296, вх. А, ет. 3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /АПАРТАМЕНТ/ - № 73198.501.250.1.7 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно, точка, седем/ по кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 95.61 /деветдесет и пет цяло шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, коридор и две тераси, при граници по акт: река, стълбище, апартамент № 6 /шест/ на Цветанка Станкова, апартамент № 8 /осем/ на Лилия Ампирска и дворно място, отгоре апартамент № 12 /дванадесет/, отдолу апартамент № 3 /три/ на Найден Станков,, и при граници по схема: на същия етаж имот № 73198.501.250.1.8 /седем три девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно, точка, осем/, № 3l98.501.250.1.6 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, едно, точка, едно, точка, шест/, заедно с принадлежащите му МАЗЕ № 28 /двадесет и осем/ със застроена площ 5,57 /пет цяло петдесет и седем стотни/ кв.м., при граници по акт: коридор, двор, мазе № 29 /двадесет и девет/ на Лилия Ампирска, мазе № 27 /двадесет и седем/, отдолу -земя, отгоре магазин, и 4.08 % /четири цяло и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в която попада обекта, с № 73198.501.250.1 седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно/, и 4.08.% /четири цяло и осем стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху Поземлен имот, № 73198.501.250 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, по кадастралната карта на гр. Троян. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №434/14
14.12.16 г., 21:05 targimot.com
96.0 м²
39 000,00 лв

Тристаен апартамент БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА ул. Васил Левски № 30
Съгласно приложено обявлени.
13.12.16 г., 9:04 targimot.com
92.0 м²
34 500,00 лв

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336, вх. А, ет. 5, ап. 12
Апартамент № 12 (дванадесет) със застроена площ от 68.95 кв.м. (шестдесет и осем цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), находящ се във вх.А, на жилищен блок на ул."Васил Левски" №336 (триста тридесет и шест), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.501.204.1.13 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, тринадесет) по кадастралната карта на гр.Троян. община Троян, при граници на апартамента: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.14 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, четиринадесет) и самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.37 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, тридесет и седем); под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.10 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, десет) и над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 73198,501.204.1.1 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, едно), заедно с прилежащо мазе №12 (дванадесет) със застроена площ 3,04 кв.м. (три цяло и четири стотни квадратни метра), при граници: север - коридор; изток - мазе №9 (девет); юг - мазе №3 (три); запад - мазе №13 (тринадесет); отгоре - ап.№2 (две) и отдолу земя, както и съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху парцела. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №
9.12.16 г., 19:17 targimot.com
69.0 м²
25 500,00 лв

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 332, бл. „Строител - 1“, вх.Б, ет.7, ап.18
НЕДВИЖИМ ИМОТ, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.501.204.4.41 /седем, три, едно, девет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири, точка, четири, точка, четири, едно/, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 332, бл. „Строител - 1“, вх.Б, ет.7, ап.18, със застроена площ 63.93 /шестдесет и три цяло деветдесет и три стотни / кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение, коридор и две тереси, при граници и съседи: изток – двор; запад – двор; север – двор; юг – стълбище и апартамент № 19 на Иван Нешев, отгоре апартамент № 21 на Илия Костадинов, отдолу – апартамент № 15, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 /двадесет и едно/ с площ 3.19 /три цяло и деветнадесет стотин/кв.м., при граници и съседи: изток – мазе на Иван Пешев, запад – мазе на Калчо Нанков, юг – коридор, отгоре – апартамент № 2 на Евгени Моновски, заедно с припадащите му се 1.167 % /едно цяло сто шестдесет и седем хилядни процента/ идеални части от жилищната сграда, заснета като имот с кадастрален № 172, и правото на строеж върху парцел I /първи/ - „За жилищно строителство и магазини“ в квартал 232, съгласно сега действащия кадастрален и регулационен план на квартал „Велчевски“, както и всички подобрения в имота.
8.12.16 г., 21:27 targimot.com
64.0 м²
22 140,00 лв

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. "Васил Левски" № 10
1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 10, представляващ съгласно документ за собственост – Н.А. № 12, том 2, дело № 598/1967 г. на Д. Стефанов – В. Търновски народен съдия: АПАРТАМЕНТ № 7, вх. „Б”, етаж IV, находящ се в жилищен блок „Правда 2“, при граници: изток – апартамент на Георги Тодоров Костов, север – двор, запад – магазин, юг – ул. „Васил Левски“, състоящ се от: три стаи, кухня, баня, клозет, коридор и дрешник, със застроена площ от 86,50 квадратни метра. Избено помещение № 5 от 5,63 квадратни метра, при граници: изток – изба на Георги Тодоров Костов, север - двор, запад – изба на Кина Мартинова и др., юг – магазини, ведно с 5,92 % идеални части от общите части на сградата и 5,92 % идеални части от правото на строеж върху парцел V в квартал 59 по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно КККР – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.504.391.3.28 при съседи: СОС с идентификатори 10447.504.391.3.26 и 10447.504.391.3.27.
7.12.16 г., 19:56 targimot.com
43.0 м²
22 500,00 лв

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.501.204.1.18 - АПАРТАМЕНТ № 18 ( осемнадесет ), находящ се на седмия етаж на жилищен блок „Строител – 2“, на ул. „Васил Левски“ № 338, вх. А, със застроена от 62,57 ( шестдесет и две цяло и петдесет и седем стотни ) кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение, коридор и две тераси, представляващ самостоятелен обект в сграда 73198.501.204.1 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно ) по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД -18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, в поземлен имот 73198.501.204 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири ), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 73198.501.204.1.19 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка едно девет ) и 73198.501.204.1.43 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка четири три ), под обекта: 73198.501.204.1.1 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка едно ), над обекта: 73198.501.204.1.21 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка две едно ), ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 ( едно ) с площ от 2,25 ( две цяло и двадесет и пет стотни ) кв.м., ведно с 2,15 % идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху парцел IX ( девети ), кв. 15 ( петнадесет ) – стар, който съгласно акт за собственост се намира на ул. „Васил Левски“ № 336, вх. А. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 188/2016г.
16.11.16 г., 21:49 targimot.com
63.0 м²
22 500,00 лв

Двустаен апартамент ЧИРПАН

ЧИРПАН ул. Васил Левски № 21, вх. А, ет. 1, ап. 3
Предишни търгове на този имот
4.11.16 г., 10:18 targimot.com
60.0 м²
23 000,00 лв

Двустаен апартамент БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА ул. "Васил Левски" № 34, вх. "А", ет. 2
1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ /седми/, квартал 131 /сто тридесет и първи/ по плана на гр. Бяла Слатина, ул. "Васил Левски" № 34, вх. "А", етаж 2, със застроена площ от 67,40 кв.м. /шестдесет и седем цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: изток - апартамент № 5, запад - стълбище, отгоре - апартамент № 9 и отдолу - апартамент № 3.
24.10.16 г., 14:57 targimot.com
67.0 м²
9 450,00 лв

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. Васил Левски №92, ет.4, ап.6
Предишни търгове на този имот
24.10.16 г., 14:50 targimot.com
69.0 м²
64 125,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Левски, ул. "Васил Левски"

Двустаен, 69m 2 (продажба)

кв. Аспарухово, Варна
близост до училище Васил Левски и супермаркет БИЛА. Подход от бул. Народни будители и ул. Св.Св. Кирил и Методий ... Чудесен двустаен апартамент с площ от 68,70кв.м. с общи части и застроена площ от 59,08кв.м., находящ се на трети етаж ... петкамерен профил. Акт 16!! МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Двустайният апартамент се намира в кв. Аспарухово. Непосредствен
Вчера в 23:50 homes.bg
69.0 м²
42 000,00 €

Тристаен, 74m 2 (продажба)

кв. Аспарухово, Варна
училище Васил Левски и супермаркет БИЛА. Подход от бул. Народни будители и ул. Св.Св. Кирил и Методий. ПРЕДИМСТВА: Малка ... Чудесен тристаен апартамент с площ от 74,37кв.м. с общи части и застроена площ от 63,81кв.м., находящ се на трети етаж ... петкамерен профил. Акт 16!! МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Тристайният апартамент се намира в кв. Аспарухово. Непосредствен близост до
Вчера в 23:49 homes.bg
74.0 м²
46 000,00 €
Районен съд - гр. Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16 ... Апартамент с допълнителни помещения и гараж, заедно с ид.ч. от УПИ, представляващи: 1/3 идеална част от поземлен имот с ... на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Велико Търново с адрес на имота гр. Велико Търново, ул. Колю
Вчера в 17:07 bazar.bg
150.0 м²
30 600,00 €
/2011 г. се подават в сградата на Районен съд - гр. Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16. ... Търново, ул. Бачо Киро No6, ет.1; тел: 062/638070. Начална цена 74 800.00 лева. Предложения за участие в търга по изп.д. 477 ... АПАРТАМЕНТ 33, на шести жилищен етаж от вход В на, ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ОФИСИ - СЕКЦИЯ Б И СЕКЦИЯ В , построена на
Вчера в 17:06 bazar.bg
119.0 м²
38 250,00 €
/2011 г. се подават в сградата на Районен съд - гр. Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16. ... Търново, ул. Бачо Киро No6, ет.1; тел: 062/638070. Начална цена 74 800.00 лева. Предложения за участие в търга по изп.д. 477 ... АПАРТАМЕНТ 33, на шести жилищен етаж от вход В на, ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ОФИСИ - СЕКЦИЯ Б И СЕКЦИЯ В , построена на
Вчера в 17:02 bazar.bg
3 стаи
119.0 м²
38 250,00 €
Предлагам за продажба хубав двустаен апартамент в кв. Оборище. Намира се близо до ул. Искър, в района на Софийска ... . Сградата е с разрешение за ползване от 2006 година, с приветлива фасада и отлично поддържани общи части. В апартамента
Вчера в 13:35 mirela.bg
54.0 м²
85 000,00 €

Етаж от къща САМОКОВ

САМОКОВ гр.Самоков, област Софийска, ул.”Васил Левски” №3, ет.1
-23-94-3067/15.11.2007 г., с адрес: гр.Самоков, ул.”Васил Левски” 3, целият с площ от 455 кв.м./четиристотин петдесет и ... . на Изпълнителния директор на АК гр. София, изменена по ИК-23-С-100/30.01.2008 г., с адрес гр. Самоков, ул.”Васил Левски ... местонахождението му в гр.Самоков, област Софийска, ул.”Васил Левски” №3, ет.1, след предварително обаждане на тел: 0884 58
16.01.17 г., 18:25 targimot.com
102.0 м²
47 680,00 лв

Тристаен, 90m 2 (продажба)

Център, София GLOBAL CONSULT
луксозен ремонт на ул. Граф Игнатиев близо до бул Васил Левски . Разпределение хол с балкон + бокс с прозорец , 2 спални ... Продава 3-СТАЕН 130000 EUR Местоположение: град София Район: Център Под район: ул. Граф Игнатиев Данни: Квадратура: 90 ... . Area: 90 sq.m.; Floor: 3 furnished by designer Apartment luxuriously & renovated on Graf Ignatiev Str. near Vasil Levski
16.01.17 г., 14:29 homes.bg
90.0 м²
130 000,00 €

Тристаен, 88m 2 (продажба)

Цветен, Варна Светослава Рашкова
която е разположена сградата е с пряк достъп до бул. Васил Левски и ул. Ян Палах. Апартаментът е с площ 89 кв.м. и се ... OPEN HOUSE предлага на Вашето внимание ТРИСТАЕН апартамент в НОВА сграда. Местоположението на сградата е близо до ... състои от коридор, кухня с дневен тракт, килер, ДВЕ спални, баня и тоалетна отделно и голяма тераса. Всички апартаменти
16.01.17 г., 13:01 homes.bg
88.0 м²
65 000,00 €

Двустаен, 59m 2 (продажба)

Цветен, Варна Светослава Рашкова
която е разположена сградата е с пряк достъп до бул. Васил Левски и ул. Ян Палах. Апартаментът е с площ 59 кв.м. и се ... OPEN HOUSE предлага на Вашето внимание ДВУСТАЕН апартамент в НОВА сграда. Местоположението на сградата е близо до ... състои от коридор, кухня с дневен тракт, килер, спалня, баня с тоалет и тераса. Всички апартаменти ще бъдат изпълнени по
16.01.17 г., 12:14 homes.bg
59.0 м²
44 000,00 €
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН тристаен апартамент след ОСНОВЕН РЕМОНТ на ТОП ЛОКАЦИЯ - в самото начало на ул. Крум Попов в Лозенец ... - само на няколко минути от Марая, ВИАС, метростанция Васил Левски и бул. Евлоги Георгиев. Сградата е масивна тухлена сграда ... - изцяло санирана! Апартаментът е СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ, подготвен за довършване по вкуса на новия си собственик
15.01.17 г., 13:17 imot.bg
3 стаи
103.0 м²
119 000,00 €
Продавам хубав двустаен апартамент на много комуникативно място в кв. Левски - на съвсем близко разстояние до Втори ... корпус на ВИНС. В района има множество посещавани заведения и магазини. Транспортните връзки са удобни по бул. Васил Левски ... и ул. Студентска. Общите части на сградата се поддържат много добре. Предстои саниране. Има асансьор. Апартаментът е
15.01.17 г., 12:21 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
48 700,00 €
Продавам просторен двустаен апартамент на ул. 6-ти септември, в близост до бул. Патриарх Евтимий, бул. Евлоги Георгиев ... и бул. Васил Левски. Въпреки близостта си до три от основните булеварди в централната градска част, апартаментът се ... намира в тиха и слънчева зона с много зеленина. Две от основните метростанции в центъра - НДК и Стадион Васил Левски се
15.01.17 г., 5:20 bazar.bg
2 стаи
93.0 м²
132 900,00 €

Продава 3-СТАЕН, град Стара Загора, ОРБ

град Стара Загора, ОРБ Екзарх Антим I 109
близо до парк Аязмото и центъра на града. Адрес ул. Екзарх Антим I 109 (отсечката между ул. Васил Левски и бул. Ген ... Тристайни, двустайни апартаменти и гаражи в ново строяща се сграда. Апартамент в новострояща се сграда в тиха улица ... - шпакловка, замазка, санитарни възли на тапа, екстериорна и интериорни врати. Възможност за покупка на гаражи.
14.01.17 г., 12:10 imot.bg
3 стаи
86.0 м²
49 800,00 €

Продава 2-СТАЕН, град Стара Загора, ОРБ

град Стара Загора, ОРБ Екзарх Антим I 109
близо до парк Аязмото и центъра на града. Адрес ул. Екзарх Антим I 109 (отсечката между ул. Васил Левски и бул. Ген ... Двустайни, тристайни апартаменти и гаражи в ново строяща се сграда. Апартамент в новострояща се сграда в тиха улица ... - шпакловка, замазка, санитарни възли на тапа, екстериорна и интериорни врати. Възможност за покупка на гаражи.
14.01.17 г., 12:09 imot.bg
2 стаи
65.0 м²
38 900,00 €

Двустаен тухлен обзаведен апартамент базар Левски

област Варненска , гр. Варна, Базар Левски
. Паркира се свободно в района. В близост са Майчин дом, ул. Мир и бензиностанция OMV, бул. Васил Левски, базар Левски ... двустаен апартамент с чиста застроена площ 59 кв. м, на трети етаж в четириетажна тухлена сграда с асансьор, построена 2008 г ... кв. м) и баня с тоалетна (2, 03 кв. м). Изток (хол и кухня) - запад (спалня). Жилището се продава обзаведено.Кухня и
14.01.17 г., 11:02 pozvanete.bg
52 000,00 €

Етаж от къща ТРЯВНА

ТРЯВНА ул. "Васил Левски" № 33
/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Трявна, ул."Васил Левски" № 33 /тридесет и три ... Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Трявна, ул."Васил Левски" № 33 /тридесет и ... плана на гр. Трявна, ул. "Васил Левски" № 33 /тридесет и три/, целият с площ от 483 /четиристотин и осемдесет и три/ кв.м
13.01.17 г., 18:25 targimot.com
92.0 м²
22 003,00 лв
Тристаен апартамент за продажба в София: Ексклузивно предложение за имот на ул. "ген. Гурко" и бул. "Христо и Евлоги ... паркирането на един автомобил. В близост до имота се намират: Национален стадион "Васил Левски", "Княжевска градина ... . метра. Едно от важните преимущества на този апартамент е вътрешното му разпределение, което е функционално, с напълно
13.01.17 г., 16:14 homes.bg
135.0 м²
206 000,00 €
Продавам просторен двустаен апартамент на ул. 6-ти септември, в близост до бул. Патриарх Евтимий, бул. Евлоги Георгиев ... и бул. Васил Левски. Въпреки близостта си до три от основните булеварди в централната градска част, апартаментът се ... намира в тиха и слънчева зона с много зеленина. Две от основните метростанции в центъра - НДК и Стадион Васил Левски се
13.01.17 г., 7:13 homes.bg
93.0 м²
132 900,00 €

Тристаен, 73m 2 (продажба)

Варна, област Варна
Кънчев и детска ясла Роза. Транспортните връзки с центъра на града са удобни по бул. Васил Левски и ул. Ян Палах ... Предлагам ексклузивно тристаен апартамент на много хубаво място в Цветен квартал - на ул. Роза, близо до ОУ Ангел ... . Околоблоковите пространства са широки, има достатъчно места за свободно паркиране. Районът е спокоен и благоустроен. Сградата е
10.01.17 г., 13:27 homes.bg
73.0 м²
48 000,00 €

Двустаен, 64m 2 (продажба)

жк. Левски, Варна
Продавам хубав двустаен апартамент на много комуникативно място в кв. Левски - на съвсем близко разстояние до Втори ... корпус на ВИНС. В района има множество посещавани заведения и магазини. Транспортните връзки са удобни по бул. Васил Левски ... и ул. Студентска. Общите части на сградата се поддържат много добре. Има асансьор. Апартаментът е със застроена площ от
10.01.17 г., 13:23 homes.bg
64.0 м²
52 000,00 €
Продавам ексклузивно много хубав двустаен апартамент, със стилен интериор и качествено обзавеждане, в нова сграда на ул ... центъра на града и кварталите са удобни по бул. Васил Левски. Сградата е построена и въведена в експлоатация през 2007-ма ... . Арх. Дабко Дабков. Намира се над МЦ Майчин дом в кв. Левски. В близост има голям хипермаркет. Транспортните връзки с
8.01.17 г., 7:30 bazar.bg
2 стаи
75.0 м²
58 000,00 €
Кънчев и детска ясла Роза. Транспортните връзки с центъра на града са удобни по бул. Васил Левски и ул. Ян Палах ... Предлагам ексклузивно тристаен апартамент на много хубаво място в Цветен квартал - на ул. Роза, близо до ОУ Ангел ... . Околоблоковите пространства са широки, има достатъчно места за свободно паркиране. Районът е спокоен и благоустроен. Сградата е
8.01.17 г., 6:46 bazar.bg
3 стаи
73.0 м²
48 000,00 €
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН тристаен апартамент след ОСНОВЕН РЕМОНТ на ТОП ЛОКАЦИЯ - в самото начало на ул. Крум Попов в Лозенец ... - само на няколко минути от Марая, ВИАС, метростанция Васил Левски и бул. Евлоги Георгиев. Сградата е масивна тухлена сграда ... - изцяло санирана! Апартаментът е СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ, подготвен за довършване по вкуса на новия си собственик
7.01.17 г., 14:59 imot.bg
3 стаи
103.0 м²
119 000,00 €