Тристаен апартамент АЙТОС

АЙТОС ул. Васил Левски № 44
72.0 м²
45 375 лв
18.07.17 г., 22:27
Още targimot.com

Многостаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31
98.0 м²
45 000 лв
13.07.17 г., 23:03
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
Още targimot.com

Многостаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31
98.0 м²
45 000 лв
13.07.17 г., 23:03
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336
63.0 м²
22 500 лв
15.06.17 г., 23:30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.501.204.1.18 - АПАРТАМЕНТ № 18 ( осемнадесет ), находящ се на седмия етаж на жилищен блок „Строител – 2“, на ул. „Васил Левски“ № 338, вх. А, със застроена от 62,57 ( шестдесет и две цяло и петдесет и седем стотни ) кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение, коридор и две тераси, представляващ самостоятелен обект в сграда 73198.501.204.1 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно ) по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД -18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, в поземлен имот 73198.501.204 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири ), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 73198.501.204.1.19 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка едно девет ) и 73198.501.204.1.43 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка четири три ), под обекта: 73198.501.204.1.1 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка едно ), над обекта: 73198.501.204.1.21 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка две едно ), ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 ( едно ) с площ от 2,25 ( две цяло и двадесет и пет стотни ) кв.м., ведно с 2,15 % идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху парцел IX ( девети ), кв. 15 ( петнадесет ) – стар, който съгласно акт за собственост се намира на ул. „Васил Левски“ № 336, вх. А. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 188/2016г.
Още targimot.com

Тристаен апартамент БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА Ж.К. ЦЕНО МАВРОВ УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 30 ВХ. А
92.0 м²
25 800 лв
20.06.17 г., 20:28
Още targimot.com

Двустаен апартамент ВИДИН

ВИДИН УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №8,ВХ.А,ЕТ.5
68.0 м²
38 250 лв
2.06.17 г., 18:23
Още targimot.com

Тристаен апартамент ВИДИН

ВИДИН ул."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №12ЕТ.2
60.0 м²
25 200 лв
13.06.17 г., 20:34
Още targimot.com

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336, вх. А, ет. 5, ап. 12
69.0 м²
20 002 лв
5.04.17 г., 20:52
Апартамент № 12 (дванадесет) със застроена площ от 68.95 кв.м. (шестдесет и осем цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), находящ се във вх.А, на жилищен блок на ул."Васил Левски" №336 (триста тридесет и шест), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.501.204.1.13 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, тринадесет) по кадастралната карта на гр.Троян. община Троян, при граници на апартамента: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.14 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, четиринадесет) и самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.37 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, тридесет и седем); под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.10 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, десет) и над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 73198,501.204.1.1 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, едно), заедно с прилежащо мазе №12 (дванадесет) със застроена площ 3,04 кв.м. (три цяло и четири стотни квадратни метра), при граници: север - коридор; изток - мазе №9 (девет); юг - мазе №3 (три); запад - мазе №13 (тринадесет); отгоре - ап.№2 (две) и отдолу земя, както и съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху парцела. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №692/15
Още targimot.com

Тристаен апартамент БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА ул. Васил Левски № 30
92.0 м²
27 600 лв
6.03.17 г., 20:36
Съгласно приложено обявление.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 296, вх. А, ет. 3
96.0 м²
31 200 лв
2.03.17 г., 13:00
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /АПАРТАМЕНТ/ - № 73198.501.250.1.7 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно, точка, седем/ по кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 95.61 /деветдесет и пет цяло шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, коридор и две тераси, при граници по акт: река, стълбище, апартамент № 6 /шест/ на Цветанка Станкова, апартамент № 8 /осем/ на Лилия Ампирска и дворно място, отгоре апартамент № 12 /дванадесет/, отдолу апартамент № 3 /три/ на Найден Станков,, и при граници по схема: на същия етаж имот № 73198.501.250.1.8 /седем три девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно, точка, осем/, № 3l98.501.250.1.6 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, едно, точка, едно, точка, шест/, заедно с принадлежащите му МАЗЕ № 28 /двадесет и осем/ със застроена площ 5,57 /пет цяло петдесет и седем стотни/ кв.м., при граници по акт: коридор, двор, мазе № 29 /двадесет и девет/ на Лилия Ампирска, мазе № 27 /двадесет и седем/, отдолу -земя, отгоре магазин, и 4.08 % /четири цяло и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в която попада обекта, с № 73198.501.250.1 седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно/, и 4.08.% /четири цяло и осем стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху Поземлен имот, № 73198.501.250 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, по кадастралната карта на гр. Троян. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400434
Още targimot.com

Нов тристаен апартамент в кв. Васил Левски

Област Видин гр. Видин кв. "Васил Левски" ул. Широка
89.0 м²
34 359 €
1.03.17 г., 21:00
Новопостроен тристаен апартамент (2012 година) в кв. Васил Левски, на много комуникативно място – на ул. Широка в близост има училище, детска градина, магазини, пазара, полицията. Жилището е с изложение изток-запад. Намира се на 4-ти етаж, с РЗП - 89 кв.м. + мазе и паркинг. Апартаментът се разпределя между кухня с трапезария и хол заедно, две спални, дрешник, баня с тоалетна, две тераси – на кухнята и едната спалня. Стаите са завършени с под - замазка, стени гипскартон, PVC дограма. Баня и тоалетна на тапа. Апартаментът е ново строителство с акт 16. Нужни са довършителни работи и подходящо обзавеждане. Имотът разполага с кабелна телевизия и интернет. Сградата е снабдена с асансьор. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Двустаен апартамент ВИДИН

ВИДИН УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №8,ВХ.А,ЕТ.5
68.0 м²
40 200 лв
6.03.17 г., 19:09
Още targimot.com

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Васил Левски" № 29, бл. К-2, ет. 8, ап. 31
98.0 м²
48 540 лв
24.02.17 г., 21:00
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян,ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ВИДИН

ВИДИН УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№8,ВХ.А,ЕТ.5
68.0 м²
50 250 лв
5.01.17 г., 18:18
Още targimot.com

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. Васил Левски 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31
98.0 м²
60 675 лв
15.12.16 г., 21:05
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян,ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян,ул. "Васил Левски" № 296, вх. А, ет. 3
96.0 м²
39 000 лв
14.12.16 г., 21:05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /АПАРТАМЕНТ/ - № 73198.501.250.1.7 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно, точка, седем/ по кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 95.61 /деветдесет и пет цяло шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, коридор и две тераси, при граници по акт: река, стълбище, апартамент № 6 /шест/ на Цветанка Станкова, апартамент № 8 /осем/ на Лилия Ампирска и дворно място, отгоре апартамент № 12 /дванадесет/, отдолу апартамент № 3 /три/ на Найден Станков,, и при граници по схема: на същия етаж имот № 73198.501.250.1.8 /седем три девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно, точка, осем/, № 3l98.501.250.1.6 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, едно, точка, едно, точка, шест/, заедно с принадлежащите му МАЗЕ № 28 /двадесет и осем/ със застроена площ 5,57 /пет цяло петдесет и седем стотни/ кв.м., при граници по акт: коридор, двор, мазе № 29 /двадесет и девет/ на Лилия Ампирска, мазе № 27 /двадесет и седем/, отдолу -земя, отгоре магазин, и 4.08 % /четири цяло и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в която попада обекта, с № 73198.501.250.1 седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно/, и 4.08.% /четири цяло и осем стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху Поземлен имот, № 73198.501.250 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, по кадастралната карта на гр. Троян. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №434/14
Още targimot.com

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. "Васил Левски" № 10
43.0 м²
22 500 лв
7.12.16 г., 19:56
1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 10, представляващ съгласно документ за собственост – Н.А. № 12, том 2, дело № 598/1967 г. на Д. Стефанов – В. Търновски народен съдия: АПАРТАМЕНТ № 7, вх. „Б”, етаж IV, находящ се в жилищен блок „Правда 2“, при граници: изток – апартамент на Георги Тодоров Костов, север – двор, запад – магазин, юг – ул. „Васил Левски“, състоящ се от: три стаи, кухня, баня, клозет, коридор и дрешник, със застроена площ от 86,50 квадратни метра. Избено помещение № 5 от 5,63 квадратни метра, при граници: изток – изба на Георги Тодоров Костов, север - двор, запад – изба на Кина Мартинова и др., юг – магазини, ведно с 5,92 % идеални части от общите части на сградата и 5,92 % идеални части от правото на строеж върху парцел V в квартал 59 по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно КККР – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.504.391.3.28 при съседи: СОС с идентификатори 10447.504.391.3.26 и 10447.504.391.3.27.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336, вх. А, ет. 5, ап. 12
69.0 м²
25 500 лв
9.12.16 г., 19:17
Апартамент № 12 (дванадесет) със застроена площ от 68.95 кв.м. (шестдесет и осем цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), находящ се във вх.А, на жилищен блок на ул."Васил Левски" №336 (триста тридесет и шест), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.501.204.1.13 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, тринадесет) по кадастралната карта на гр.Троян. община Троян, при граници на апартамента: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.14 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, четиринадесет) и самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.37 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, тридесет и седем); под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.10 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, десет) и над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 73198,501.204.1.1 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, едно), заедно с прилежащо мазе №12 (дванадесет) със застроена площ 3,04 кв.м. (три цяло и четири стотни квадратни метра), при граници: север - коридор; изток - мазе №9 (девет); юг - мазе №3 (три); запад - мазе №13 (тринадесет); отгоре - ап.№2 (две) и отдолу земя, както и съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху парцела. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №
Още targimot.com

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 332, бл. „Строител - 1“, вх.Б, ет.7, ап.18
64.0 м²
22 140 лв
8.12.16 г., 21:27
НЕДВИЖИМ ИМОТ, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.501.204.4.41 /седем, три, едно, девет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири, точка, четири, точка, четири, едно/, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 332, бл. „Строител - 1“, вх.Б, ет.7, ап.18, със застроена площ 63.93 /шестдесет и три цяло деветдесет и три стотни / кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение, коридор и две тереси, при граници и съседи: изток – двор; запад – двор; север – двор; юг – стълбище и апартамент № 19 на Иван Нешев, отгоре апартамент № 21 на Илия Костадинов, отдолу – апартамент № 15, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 /двадесет и едно/ с площ 3.19 /три цяло и деветнадесет стотин/кв.м., при граници и съседи: изток – мазе на Иван Пешев, запад – мазе на Калчо Нанков, юг – коридор, отгоре – апартамент № 2 на Евгени Моновски, заедно с припадащите му се 1.167 % /едно цяло сто шестдесет и седем хилядни процента/ идеални части от жилищната сграда, заснета като имот с кадастрален № 172, и правото на строеж върху парцел I /първи/ - „За жилищно строителство и магазини“ в квартал 232, съгласно сега действащия кадастрален и регулационен план на квартал „Велчевски“, както и всички подобрения в имота.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ЧИРПАН

ЧИРПАН ул. Васил Левски № 21, вх. А, ет. 1, ап. 3
60.0 м²
23 000 лв
4.11.16 г., 10:18
Още targimot.com

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336
63.0 м²
22 500 лв
16.11.16 г., 21:49
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.501.204.1.18 - АПАРТАМЕНТ № 18 ( осемнадесет ), находящ се на седмия етаж на жилищен блок „Строител – 2“, на ул. „Васил Левски“ № 338, вх. А, със застроена от 62,57 ( шестдесет и две цяло и петдесет и седем стотни ) кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение, коридор и две тераси, представляващ самостоятелен обект в сграда 73198.501.204.1 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно ) по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД -18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, в поземлен имот 73198.501.204 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири ), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 73198.501.204.1.19 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка едно девет ) и 73198.501.204.1.43 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка четири три ), под обекта: 73198.501.204.1.1 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка едно ), над обекта: 73198.501.204.1.21 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка две едно ), ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 ( едно ) с площ от 2,25 ( две цяло и двадесет и пет стотни ) кв.м., ведно с 2,15 % идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху парцел IX ( девети ), кв. 15 ( петнадесет ) – стар, който съгласно акт за собственост се намира на ул. „Васил Левски“ № 336, вх. А. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 188/2016г.
Още targimot.com