АПАРТАМЕНТ с АКТ 16

гр. Кърджали, Възрожденци
17.01.17 г., 17:26 bazar.bg
3 стаи
95.0 м²
33 700,00 €

Многостаен апартамент КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ кв."Възрожденци", бул. "Христо Ботев" №113, бл.“Кораба“, ет.1, ап.1.
АПАРТАМЕНТ №1 /едно/, находящ се в гр.Кърджали, кв."Възрожденци", бул."Христо Ботев", ет.1, попадащ като самостоятелен обект с №40909.111.381.1.1 /четири нула девет нула девет точка едно едно едно точка три осем едно точка едно точка едно/ в сграда №40909.111.381.1 / четири нула девет нула девет точка едно едно едно точка три осем едно точка едно/, построена в поземлен имот № 40909.111.381 /четири нула девет нула девет точка едно едно едно точка три осем едно/ съгласно единния идентификатор, състоящ се от коридор, три спални, дневна трапезария с кухненски бокс, две бани, мокро помещение и тераса, със застроена площ от 186.72 /сто осемдесет и шест цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти: над обекта - № 40909.111.381.1.2; под обекта- № 40909.111.381.1.4, № 40909.111.381.1.5 и № 40909.111.381.1.6, ведно с принадлежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ /СКЛАД/ №1 /едно/ с площ от 6.75 /шест цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м.; при граници на склада: северозапад - стълбище; горе- склад №2; долу- котелно, и КОТЕЛНО с площ от 6.75 /шест цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м., при граници на котелното: северозапад- стълбище; горе- склад №1, долу- терен, както и 16.097 % /шестдесет цяло и деветдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 10.42 /десет цяло и четиридесет и две стотни/ кв.м. и 16.097 % /шестнадесет цяло и деветдесет и седем хилядни процента/ от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 759.75 /седемстотин петдесет и девет цяло и седемдесет и петстотни/ кв.м.
10.01.17 г., 12:04 targimot.com
187.0 м²
86 153,00 лв

Продавам апартамент гр. Кърджали

гр. Кърджали, Веселчане
3.01.17 г., 15:53 bazar.bg
3 стаи
80.0 м²
55 000,00 лв

Двустаен апартамент КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ кв. "Възрожденци", бул. "Христо Ботев" № 40
І имот: Жилищен апартамент № 15 с идентификатор на самостоятелен обект в сграда №40909.116.232.1.15 по КККР, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600, кв.Възрожденци, бул. Христо Ботев № 40, ет.5, състоящ се от две стаи, коридор, сервизно помещение и тераса, с обща застроена площ от 83.11 кв.м., ведно с припадащите се 3.52% идеални части, от общите части на сградата в размер на 8.37 кв. м., както и правото на строеж върху 91.48 кв. м. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.116.232.1.15 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шестнадесет, точка, двеста тридесет и две, точка, едно, точка, петнадесет/ в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18 66 / 18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Кърджали, п.к. 6600, кв. "Възрожденци", бул. "Христо Ботев" № 40, ет. 5 /пети/, обект № 2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 40909.116.232, 40909.116.233. Предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 83,11 кв.м. Прилежащи части: 3,52% ид.части в размер на 8,37кв.м.от общите части на сградата и правото на строеж върху 91.48кв.м. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.116.232.1.14; Под обекта: 40909.116.232.1.13; 40909.116.232.1.12; Над обекта: няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 49 706,25 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН И ШЕСТ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ И ПЕТ СТ./ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ІІ имот: Търговски обект с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.116.232.1.21 по КККР, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600, кв.Възрожденци, бул.Христо Ботев № 40, ет.-1, състоящ се от търговска зала и санитарно помещение, със застроена площ на обекта в размер на 50.57 кв.м., ведно с припадащите се 3.06% идеални части, от общите части на сградата и правото на строеж върху 50.57 кв. м. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.116.232.1.21 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шестнадесет, точка, двеста тридесет и две, точка, едно, точка, двадесет и едно/ в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18 66 / 18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Кърджали, п.к. 6600, кв. "Възрожденци", бул. "Христо Ботев" № 40, ет. 1 /минус едно/, обект търговски. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 40909.116.232, 40909.116.233. Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 50,57 кв.м. Прилежащи части: 3,06%ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху 50,57кв.м. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма.Над обекта: 40909.116.232.1.16; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 52 687,50 /ПЕТДЕСЕТ И ДВЕ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛВ. И ПЕТДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ІІІ имот: ГАРАЖ № 2 с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.116.232.1.23 по КККР, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600, кв.Възрожденци, бул.Христо Ботев № 40, ет.1, със застроена площ на гаража от 27.26 кв.м., ведно с припадащите се към гаража 1.32% идеални части, съответстващи на 29,23 кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху 56.49 кв. м. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.116.232.1.23 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шестнадесет, точка, двеста тридесет и две, точка, едно, точка, двадесет и три/ в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18 66 / 18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Кърджали, п.к. 6600, кв. "Възрожденци", бул. "Христо Ботев" № 40, ет. 1 /минус едно/, гараж № 2 /две/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 40909.116.232, 40909.116.233. Предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 27,26 кв.м. Прилежащи части: 1,32% ид.части в размер на 29,23кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху 56,49кв.м. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.116.232.1.24; 40909.116.232.1.22; Под обекта: няма.Над обекта: 40909.116.232.1.18; 40909.116.232.1.17. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 15 073,50 /ПЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ СЕДЕМДЕСЕТ И ТРИ ЛВ. И ПЕТДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
9.11.16 г., 17:56 targimot.com
83.0 м²
49 706,00 лв

АПАРТАМЕНТИ В ЗАВЪРШЕН ВИД с АКТ 16

гр. Кърджали, Възрожденци
1.11.16 г., 9:57 bazar.bg
3 стаи
83.0 м²
34 400,00 €

Многостаен апартамент КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ Бул.“Сан Стефано“ № 16а
АПАРТАМЕНТ № 7 с идентификатор на самостоятелен обект в СГРАДА 40909.110.181.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със Заповед № РД - 18 - 66/18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес гр. Кърджали, бул. „Сан Стефано" № 16а, разположен на четвъртия /тавански/ етаж на масивна четириетажна жилищна сграда с активен партер с идентификатор на СГРАДА № 40909.110.181.1 по кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ на апартамент 136,37 кв.м., състоящ се от три спални, дневна със столова, кухненски бокс, две бани с тоалетни, дрешник и котелно, при граници на апартамента съгласно документ за собственост: север - стълбище и апарт.№ 8, изток- ул.”Сан Стефано”, юг - ул.„Тутракан", долу - ап.№ 7, и при граници на апартамента съгласно схема: На същия етаж: 40909.110.181.1.8; Под обекта: 40909.110.181.1.5; Над обекта: няма; ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 , разположено в сутерена на сградата, със застроена площ 5,02 кв.м., при граници: север - мазе № 5, юг- мазе № 3, запад - коридор, изток - ул."Сан Стефано", както и съответните проценти идеални части от общите части на сградата, и припадащите се проценти идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор № 40909.110.181 по кадастралната карта на гр.Кърджали.
24.10.16 г., 14:40 targimot.com
136.0 м²
74 424,00 лв

Многостаен апартамент КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ кв."Възрожденци", бул. "Христо Ботев" №113, бл.“Кораба“, ет.1, ап.1
АПАРТАМЕНТ №1 /едно/, находящ се в гр.Кърджали, кв."Възрожденци", бул."Христо Ботев", ет.1, попадащ като самостоятелен обект с №40909.111.381.1.1 /четири нула девет нула девет точка едно едно едно точка три осем едно точка едно точка едно/ в сграда №40909.111.381.1 / четири нула девет нула девет точка едно едно едно точка три осем едно точка едно/, построена в поземлен имот № 40909.111.381 /четири нула девет нула девет точка едно едно едно точка три осем едно/ съгласно единния идентификатор, състоящ се от коридор, три спални, дневна трапезария с кухненски бокс, две бани, мокро помещение и тераса, със застроена площ от 186.72 /сто осемдесет и шест цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти: над обекта - № 40909.111.381.1.2; под обекта- № 40909.111.381.1.4, № 40909.111.381.1.5 и № 40909.111.381.1.6, ведно с принадлежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ /СКЛАД/ №1 /едно/ с площ от 6.75 /шест цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м.; при граници на склада: северозапад - стълбище; горе- склад №2; долу- котелно, и КОТЕЛНО с площ от 6.75 /шест цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м., при граници на котелното: северозапад- стълбище; горе- склад №1, долу- терен, както и 16.097 % /шестдесет цяло и деветдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 10.42 /десет цяло и четиридесет и две стотни/ кв.м. и 16.097 % /шестнадесет цяло и деветдесет и седем хилядни процента/ от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 759.75 /седемстотин петдесет и девет цяло и седемдесет и петстотни/ кв.м.
24.10.16 г., 14:35 targimot.com
187.0 м²
95 539,00 лв
Предишни търгове на този имот
24.10.16 г., 13:33 targimot.com
81.0 м²
34 240,00 лв

Дава под наем

град Кърджали
дава под наем стая и кухня 100 лв Допълнителна информация Вид апартамент 3-стаен Вид строителство Тухла Етаж 8 Квадратура 110 кв. м Особенности Асансьор , С паркинг
21.10.16 г., 13:43 bezplatno.net
3 стаи
110.0 м²
100,00 лв
20.10.16 г., 14:35 bazar.bg
1 стая
31.0 м²
14 500,00 €

Апартамент в гр.Кърджали

гр. Кърджали, Център
16.10.16 г., 14:05 bazar.bg
122.0 м²
42 000,00 €

Апартамент в гр.Кърджали

гр. Кърджали, Център
30.09.16 г., 18:29 bazar.bg
122.0 м²
42 000,00 €

Тристаен апартамент в Кърджали

гр. Кърджали, Възрожденци
13.09.16 г., 10:35 bazar.bg
3 стаи
79.0 м²
55 000,00 лв

Продавам апартамент

гр. Кърджали, Възрожденци
1.09.16 г., 18:35 bazar.bg
2 стаи
55.0 м²
28 000,00 лв

Дава под наем

град Кърджали
дава под наем стая и кухня 100 lv Допълнителна информация Вид апартамент 3-стаен Вид строителство Тухла Етаж 8 Квадратура 110 кв. м Особенности Асансьор , С паркинг Екстри Интернет
21.07.16 г., 18:41 bezplatno.net
3 стаи
110.0 м²
100,00 лв

Апартамент от собственика

гр. Кърджали, Възрожденци
Предлага апартамент от собственика старо строителство-панел в кв. Възрожденци на пъви етаж .Жилището е с площ 90 кв.м състоящ се от:просторен хол,две спални,кухня 12кв.м с остъклена тераса , баня с тоалетна,мазе18кв.м,две тераси, +паркомясто 18кв.м възможнПредлага апартамент от собственика старо строителство-панел в кв. Възрожденци на пъви етаж .Жилището е с площ 90 кв.м състоящ се от:просторен хол,две спални,кухня 12кв.м с остъклена тераса , баня с тоалетна,мазе18кв.м,две тераси, +паркомясто 18кв.м възможност за построяване на гараж. Ремонтиран терикод фаяанс на пода в сяка стая,обзаведен.Имота е на тихо и спокойно място в района на стотните блокове в близост се намират спирка,магазини,заведения,детцка площадка . !ост за построяване на гараж. Ремонтиран терикод фаяанс на пода в сяка стая,обзаведен.Имота е на тихо и спокойно място в района на стотните блокове в близост се намират спирка,магазини,заведения,детцка площадка . !!
19.07.16 г., 14:31 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
54 500,00 €
100.0 м²
85 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Кърджали

Едностаен, 45m 2 (продажба)

Център, Кърджали Ергюн Сюлейман
Продава апартамент, старо строителство - гредоред, в Центъра на град Кърджали, в района на Поликлиниката. Жилището е с
Днес в 13:24 homes.bg
45.0 м²
18 000,00 €

Тристаен, 100m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали
Агенция за недвижими имоти 'Тенденс' предлага на вашето внимание слънчев и просторен апартамент - ново строителство, с
Днес в 10:33 homes.bg
100.0 м²
73 000,00 лв
Апартамент ново строителство, състоящ се от голям хол с кухненски кът, две спални, баня-тоалетна, две тераси, голямо
Вчера в 1:38 bazar.bg
3 стаи
110.0 м²
85 000,00 лв

Тристаен, 100m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали Ергюн Сюлейман
Агенция за недвижими имоти „ТБС БГпропъртис” предлага на вашето внимание слънчев и просторен апартамент от 100 кв.м на
Вчера в 11:08 homes.bg
100.0 м²
73 000,00 лв

Двустаен, 67m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали Ергюн Сюлейман
Продава апартамент, старо строителство - панел, в централната част на квартал Възрожденци, недалеч от бензиностанция
17.01.17 г., 11:36 homes.bg
67.0 м²
59 500,00 лв
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, близо до Кауфланд. Стая и бокс със санитарен възел. 0887873051 ЗАКС
16.01.17 г., 22:08 bazar.bg
1 стая
42.0 м²
36 000,00 лв

Двустаен, 65m 2 (продажба)

Център, Кърджали
Продавам апартамент в района на Автогарата с ремонт,състои се от хол,трапезария с кухненски бокс,спалня,баня,тераса
16.01.17 г., 12:05 homes.bg
65.0 м²
54 500,00 лв
Продава ремонтиран тристаен апартамент ново строителство в централната част на кв. 'Възрожденци', около Меаца, състои
13.01.17 г., 14:20 bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
72 000,00 €

Двустаен, 66m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали
Продавам двустаен преустроен в тристаен апартамент в централната част на Възрожденци около Симекс,състои се от две
13.01.17 г., 14:11 homes.bg
66.0 м²
48 000,00 лв

Тристаен, 92m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали Танер Емин
Продава апартамент, ново строителство - в процес на строителство, в квартал Възрожденци, на булевард "Христо Ботев ... , която е обща за двете стаи. Апартамента е разположен на пети, последен етаж, сградата ще бъде снабдена с асансьор. Имота е
13.01.17 г., 14:10 homes.bg
92.0 м²
54 000,00 лв
Апартамент старо строителство тухлен до автогарата на 4 етаж състоящ се от кухня, килер който е преустроен на малка
13.01.17 г., 13:30 bazar.bg
3 стаи
66.0 м²
73 000,00 лв
Продава апартамент, старо строителство - тухла, в широкия център на град Кърджали, в района на Езиковата гимназия
13.01.17 г., 13:10 bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
70 000,00 лв
Предлагаме, Ви за продажба апартамент старо строителство тухлен, втори жилищен етаж намиращ се близо до Дома на
12.01.17 г., 22:49 bazar.bg
2 стаи
40.0 м²
46 000,00 лв
Продавам луксозно ремонтиран тристаен апартамент ново строителство с акт 16 в централната част на кв.'Възрожденци ... ', около Меаца, състои се от две спални, хол и кухня, баня, тераса, жилището е в много добро състояние, продава се с наличното обзавеждане.
11.01.17 г., 17:17 bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
72 000,00 €
Продава апартамент панел в централната част на кв.'Възрожденци' с две спални, хол и кухня.Сменена дограма. 0887873051 закс
11.01.17 г., 17:10 bazar.bg
3 стаи
78.0 м²
55 000,00 лв

Тристаен, 103m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали Танер Емин
Продава апартамент, ново строителство - в процес на строителство, в квартал Възрожденци, на самия булевард 'Христо ... тераса, която е обща за трите стаи. Апартамента е разположен на трети жилищен етаж, сградата ще бъде снабдена с асансьор
11.01.17 г., 11:59 homes.bg
103.0 м²
60 500,00 лв

Двустаен, 73m 2 (продажба)

Център, Кърджали
Продавам апартамент,ново строителство. Намиращ се в идеален център,в близост до училище Отец Паисий. Апартамента се
10.01.17 г., 19:16 homes.bg
73.0 м²
60 000,00 лв

Двустаен, 142m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали Ергюн Сюлейман
Продава апартамент, ново строителство - напълно завършен, с акт 16, в квартал Възрожденци, в района на 90-тите блокове
8.01.17 г., 8:38 homes.bg
142.0 м²
62 000,00 лв

Тристаен, 150m 2 (продажба)

Център, Кърджали
Продавам апартамент в центъра на град Кърджали до спортната площадка. Апартамента се състои от голям хол с кухненски
7.01.17 г., 13:11 homes.bg
150.0 м²
130 000,00 лв
Продава апартамент, старо строителство - тухла, в квартал Веселчане, недалеч от ул.Осми март. Жилището е с площ 70 кв.м
6.01.17 г., 13:04 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
38 000,00 лв
Продава апартамент, старо строителство - тухла, в центъра на град Кърджали, в района на Поликлиниката. Жилището е с ... . Апартамента е топъл и слънчев, започнат е ремонт - ЕЛ и ВИК инсталациите са сменени, закупени са и част от материалите за
6.01.17 г., 12:16 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
35 000,00 €

Тристаен, 130m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали
Продавам тристаен апартамент ново строителство, в централната част на кв. Възрожденци, в района на ресторант Меаца
5.01.17 г., 16:39 homes.bg
130.0 м²
95 000,00 лв

Тристаен, 100m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали
Продавам тристаен мансарден апартамент - ново строителство, в Топ центъра на кв. Възрожденци, с прекрасен изглед към
5.01.17 г., 16:39 homes.bg
100.0 м²
64 000,00 лв
Продава апартамент, ново строителство - завършен, с акт 16, в Централната част на квартал Възрожденци, в района на ... . Апартамента е малък и компактен, подходящ е за покупка с цел инвестиция (отдаване под наем). Жилището е разположено на
5.01.17 г., 12:12 bazar.bg
2 стаи
55.0 м²
42 000,00 лв