Многостаен апартамент ВАРНА

ВАРНА ЖК ВЛ-ВО, М-СТ ЧЕНГЕ КУЛА, 10135.4504.590.1.14
Изпълнително дело №: 20137110400002 Изходящ №: 50031 / 15.12.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017 до 20.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА СЛАВЕВА - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК и ТОДОР МАРКОВ СЛАВЕВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20137110400002 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АПАРТАМЕНТ №14 /четиринадесет/ в новострояща се жилищна сграда, със завършен груб строеж в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. Вл. Варненчик, м - ст Ченгене кула, с административен адрес бл. 61 /шестдесет и едно/, на четвърти /тавански/ етаж, представляващ имот с идентификатор : 10135.4504.590.1.14 /десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири. петстотин и деветдесет. Едно. четиринадесет/ с площ от 96.49 /деветдесет и шест цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от : коридор, дневна с трапезария, две бани с тоалет, две тераси и три тавански складови помещения, при граници по нотариален акт : улици , дворно място , ап .№ 13 и стълбище , по схема: на етажа - 013, под обекта - 011, 012 и над обекта - няма, както и 6.6545 % /шест цяло и шест хиляди петстотин четиридесет и пет десетохилядни процента/ от общите части на сградата и 1.2948 % /едно цяло и две хиляди деветстотин четиридесет и осем десетохилядни процента/ от правото на строеж върху мястото, съставляващо имот с идентификатор : 10135.4504.590 /десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири. петстотин и деветдесет./ с площ от 3500 /три хиляди и петстотин/ кв.м., по нотариален акт и от 3125 /три хиляди сто и двадесет и пет/ кв.м., по скица, с трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - средно застрояване, стар идентификатор - ПИ № 469 /четиристотин шестдесети девет/, идентичен с УПИ Х - 469 /десет - четиристотин шестдесет и девет /, в кв. 43 /четиридесет и три/ по плана на І - ви /първи/ м.р. на ж.к. Вл. Варненчик при граници : 4504.24, 4504.33, 4504.26, 4504.30, и 4504.34. Имотът е ипотекиран в полза на БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 300000 /триста хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 62775.00 лв. (шестдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и пет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 20.01.2017 до 20.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 20.01.2017 до 20.02.2017, след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Банка Пиреос България АД, IBAN BG08 PIRB 9170 1602 4311 30, BIC код PIRBBGSF, по изп.дело 20137110400002. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 20.01.2017 до 20.02.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 21.02.2017 от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
19.01.17 г., 18:11 targimot.com
96.0 м²
62 775,00 лв

Двустаен апартамент ВАРНА

ВАРНА М-СТ ЧЕНГЕНЕ КУЛА БЛ63, АП 16
Изпълнително дело №: 20167110400421 Изходящ №: 39259 / 03.10.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 14.11.2016 до 14.12.2016 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 14.12.2016, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИВАН РАДКОВ БАНКОВ, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20167110400421 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, представляващ обект с идентификатор № 10135.4504.590.3.16 /едно нула едно три пет точка читири пет нула четири точка пет девет нула точка три точка едно шест/, находящ се в жилищна сграда с идентификатор № 10135.4504.590.3 /едно нула едно три пет точка читири пет нула четири точка пет девет нула точка три/, в гр. Варна, ж.к."Владислав Варненчик", м-ст "Ченгене кула", бл. 63 /шестдесет и три/, а именно: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, на четвърти етаж, със застроена площ по документ за собственост от 70.63 /седемдесет цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м., а по кадастрална схема с площ от 76.03 /седемдесет и шест цяло и три стотни/ кв.м., състоящ се от коридор, дневна с трапезария, баня – тоалет, две тераси и две тавански складови помещения, при граници съгласно предходен документ за собственост: улица, дворно място, апартамент № 15 и стълбище, и съседи съгласно схема: на същия етаж - обекти № 10135.4504.590.3.15, отдолу - обект № 10135.4504.590.3.11, № 10135.4504.590.3.12, отгоре – няма, ведно с 4.8951 % /четири цяло осем хиляди деветстотин петдесет и една десетохилядни процента/ ид. части, равняващи се на 5.40 /пет цяло и четиридесет стотни/ кв.м. ид.части, от общите части на сградата, а също така и 0.9726 /нула цяло девет хиляди седемстотин двадесет и шест десетохилядни процента/ ид.части от правото на строеж върху дворното място с идентификатор № 10135.4504.590 /едно нула едно три пет точка четири пет нула четири точка пет девет нула/, в което е построена сградата с идентификатор № 10135.4504.590.3 /едно нула едно три пет точка читири пет нула четири точка пет девет нула точка три/, цялото с площ 3500 /три хиляди и петстотин/ кв.м., съгласно документ за собственост, а съгласно скица с площ от 3125 /три хиляди сто двадесет и пет/ кв.м., съставляващо съгласно предходен документ за собственост УПИ № Х-469 /десет римско - четиристотин шестдесет и девет/, идентичен с бивш ПИ № 469 /четиристотин шестдесет и девет/, в кв. 43 /четиридесет и три/ по плана на ж.к."Владислав Варненчик", І-ви /първи/ микрорайон на комплекса. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 37 500 /тридесет и седем хиляди и петстотин/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 75 000.00 лв. (седемдесет и пет хиляди лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 14.11.2016 до 14.12.2016 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 14.11.2016 до 14.12.2016, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес в гр. Варна, жк Владислав Варненчик, бл. 63, ет. 4, ап. 16. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20167110400421. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 14.11.2016 до 14.12.2016, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 15.12.2016 от 13.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота. Частен съдебен изпълнител:.......................................... / подпис и печат /
24.10.16 г., 14:56 targimot.com
76.0 м²
75 000,00 лв
Просторен и удобен дом за вашето семейство – мезонет с 4 спални в гр. Кула, близо до училище, детска градина, полицейско управление, общината. Градът е разположен в Северозападна България, трети по големина в областта след Видин и Белоградчик. Намира се на 30 км западно от Видин и на 13 км от границата със Сърбия. Мезонетът е разположен на 3-ти етаж в тухлена сграда, строена през 1994 година. Жилището е с изложение изток-запад, РЗП 180 кв.м. + мазе 20 кв.м. + гараж 20 кв.м. Състои се от голям коридор, антре, кухня с трапезария, хол, три спални, две бани с тоалетна на първото ниво и кухненски бокс и трапезария, една спалня, баня и тоалетна (на второто ниво). Има и три тераси, като едната е голяма (двойна). Стаите са завършени с подови настилки теракот и паркет, стени боя и латекс, ПВЦ дограма. Отоплението е с климатици, камина, подово отопление. Жилището е снабдено с телефон, кабелна телевизия, интернет, СОТ. Имотът е разположен на комуникативно място в близост до центъра на града с разнообразие от ежедневни услуги, удобства и обществени институции. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
26.08.16 г., 4:13 bulgarianproperties.bg
180.0 м²
60 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Кула

Самостоятелна сграда на бул. Цариградско шосе

Област София гр. София кв. "Горубляне" ул. Павел Красов
етап „груб строеж” като се очаква получаване на Разрешение за ползване през 2018г. Визията на сградата ще е в унисон със ... предлата възможности за вътрешни преустройства по желание на бъдещите собственици. Могат да се направят подобрения в ... , като са налице хеликоптерна площадка; авто шоурум; бизнес сграда и други. Има разрешителни за рекламни пана на фасадата
Днес в 12:04 bulgarianproperties.bg
3709.0 м²
4 450 800,00 €
Ай Би Джи предлага за продажба тристаен апартамент със страхотен панорамен изглед. В близост до апартамента се намират ... целия апартамент и от нея се открива панорамна гледка към Левента и Телевизонната кула. Апартамента е с ТЕЦ и е за ... основен ремонт. Освен с посредничество при продажба, ние съдействаме за ипотечни и други кредити без допълнителни такси от
18.01.17 г., 16:03 bazar.bg
3 стаи
76.0 м²
27 000,00 €
Продава се изключително просторен, светъл и луксозно завършен четиристаен апартамент, находящ се в най-тихата и красива ... част на Лозенец в близост до Водната кула. Апартаментът се състои от входно антре, просторен отворен дневен трактс ... италиански мрамор в баните. Окачени тавани с вградена вентилация. Отоплението е ТЕЦ. Сградата е с луксозни общи части и 24 часова охрана.БРОКЕР ВЕНЕРА ИЛИЕВА 0879898893 ЗА Ч.Л.
11.01.17 г., 13:12 bazar.bg
4 стаи
226.0 м²
359 890,00 €
мезонет, находящ се на ул. Плачковица до Водната кула. Районът е тих и спокоен, а сградата е с добре поддържани общи ... прекрасна панорама от всички стаи. КЪМ ИМОТА ИМА НЕВЕРОЯТНА ПОКРИВНА ТЕРАСА, което дава възможност за надстрояване или в най ... -лошия случай обособяването на един прекрасен двор (използва се само от този апартамент, като има и писмено разрешение от
22.12.16 г., 11:01 bazar.bg
136.0 м²
198 000,00 €

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, район Люлин, жилищен комплекс Люлин 2, бул.”Панчо Владигеров”№74, кула Запад
метра и нула сантиметра в 10 (десет) етажна сграда 1 (едно) (КУЛА ЗАПАД) разположена в поземлен имот с идентификатор ... самостоятелния обект-за търговска дейност с граници на същия етаж 68134.4356.589.1.77/шест, осем, едно, три, четири, точка ... /трети/, от юг - Детски клуб, отгоре- Апартамент №3 /трети/ на първи надпартерен етаж, отдолу – подземен паркинг на сутеренен етаж от сградата.
15.12.16 г., 19:17 targimot.com
52.0 м²
67 500,00 лв

Мезонет, 136m 2 (продажба)

жк. Лозенец, София
мезонет, находящ се на ул. Плачковица до Водната кула. Районът е тих и спокоен, а сградата е с добре поддържани общи ... прекрасна панорама от всички стаи. КЪМ ИМОТА ИМА НЕВЕРОЯТНА ПОКРИВНА ТЕРАСА, което дава възможност за надстрояване или в най ... -лошия случай обособяването на един прекрасен двор (използва се само от този апартамент, като има и писмено разрешение от
5.12.16 г., 16:28 homes.bg
136.0 м²
198 000,00 €
Агенция да недвижими имоти 'Регент' предлага за продажба едноспален дизайнерски апартамент в центъра на град Габрово ... . Разположен на една от търговските улици на града, с панорамна гледка към телевизионната кула и в непосредствена близост ... , апартамента предлага комфорт и уют. Имота се продава с наематели с дългосрочен договор с доходност от 7 % годшно.
24.11.16 г., 17:46 bazar.bg
1 стая
36.0 м²
63 000,00 лв

Двустаен, 51m 2 (продажба)

к.к.Слънчев Бряг, общ. Несебър
. Осигурявайки застрахователна защита за Вашия имот, получавате сигурност и спокойствие за Вас и Вашето семейство. ЛИЧНА ОФЕРТА ... ! ЕКСКЛУЗИВНИ ПРАВА! Предлагаме на Вашето внимание 2-стаен апартамент е с обща площ 50,53 кв.м. (застроена 42,77 кв.м ... Ривиера. Арките и меките пастелни тонове, застарените керемиди и орнаментите, часовниковата кула, много цветя, палми и
22.11.16 г., 7:10 homes.bg
51.0 м²
33 993,00 €

Парцел, 8704m 2 (продажба)

с.Лозенец, област Бургас
природен комплекс "Ропотамо", а на юг - Природен парк "Странджа" Отреден е за курортен комплекс с апартаменти и КОО за ... сезонно обитаване. Комплеска е с проект за хотелска сграда, състояща се от пет блока и една зелена кула. Предвиден е
26.10.16 г., 15:53 homes.bg
8704.0 м²
1 044 480,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... модерна жилищната сграда с апартаменти в уютното крайморско градче Несебър. Тя е ситуирана на 150 м. от плажната ивица с ... отлична изградена инфраструктура, предлагаща добри условия за спорт (открит басейн, в непосредствена бизост - тенис
13.10.16 г., 4:05 bazar.bg
2 стаи
48.0 м²
37 283,00 €
Просторен и светъл 4-стаен апартамент с отделна кухня и трапезария 120 кв.м ЧЖП без терасите, в тухлена кооперация от ... 1974 г. Намира се ул.Плачковица, близо до Водната кула, сред много зеленина и големи отстояния от съседните сгради. Пред ... блока има възможност за свободно паркиране на голям паркинг. Открива се панорамна гледка към Витоша. Жилището се състои
12.10.16 г., 16:14 bazar.bg
4 стаи
150.0 м²
150 000,00 €
Изключителен многостаен апартамент с РЗП - 225 кв.м. Находящ се в най-хубавата част на Лозенец до бул.Джеймс Баучер и ... водната кула. Апартамента се състои от огромна дневна с трапезария и кухня, три спални, едната със самостоятелна баня ... стълбища, подземен паркинг с гаражи.ТОП местоположение, до водната кула в горен Лозенец, бул.Джеймс Баучер, престижен
12.10.16 г., 14:27 bazar.bg
225.0 м²
335 000,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... да се обитават по отделно като се получават апартаменти с по две спални, има и тераса. В подземния етаж е парното ... като жилищен. Състоянието на имота като цяло е добро и след малък ремонт може да се превърне в отлично място за живеене
12.10.16 г., 10:15 bazar.bg
170.0 м²
61 250,00 €
продажба монолитен тухлен тристаен апартамент на втори етаж със самостоятелен вход. Апартаментът е разположен в монолитна ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... този сайт. Референтен номер: VT 3065 Тел: 0882 817 481, 062 605 486 Отговорен брокер: Стефан Консулов Предлагаме за
11.10.16 г., 19:45 bazar.bg
3 стаи
80.0 м²
35 250,00 €
Цената е за директни клиенти! При покупка на нашата оферта получавате подарък: 1-годишна застраховка против пожар ... , природни бедствия и аварии. Осигурявайки застрахователна защита за Вашия имот, получавате сигурност и спокойствие за Вас и ... Вашето семейство. ЛИЧНА ОФЕРТА! ЕКСКЛУЗИВНИ ПРАВА! Предлагаме на Вашето внимание 2-стаен апартамент е с обща площ 50,53
6.10.16 г., 16:35 alo.bg
51.0 м²
33 993,00 €
природен комплекс "Ропотамо", а на юг - Природен парк "Странджа" Отреден е за курортен комплекс с апартаменти и КОО за ... сезонно обитаване. Комплеска е с проект за хотелска сграда, състояща се от пет блока и една зелена кула. Предвиден е
12.09.16 г., 23:35 officespace.bg
1 044 480,00 €
Всички апартаменти в сградата се сдават в степен на завършеност "до ключ", с качествени материали. Помещенията в обекта ... и обособена част за деца. Осигурени са дванадесет места за паркиране в двора. При обемното изграждане на сградата е ... търсен акцент при южната фасада с оформяне на кула в подпокривните нива с окачена фасада. В сградата е монтиран и луксозен
29.08.16 г., 12:55 address.bg
56.0 м²
48 246,00 €
Четиристаен апартамент в тухлена сграда от 70-те години. Кооперацията се намира в Лозенец, близо до Водната кула сред
29.08.16 г., 12:31 address.bg
120.0 м²
130 000,00 €
Изключителен многостаен апартамент с РЗП - 225 кв.м. Находящ се в най-хубавата част на Лозенец до бул.Джеймс Баучер и ... водната кула. Апартамента се състои от огромна дневна с трапезария и кухня, три спални, едната със самостоятелна баня ... фоае и стълбища, подземен паркинг с гаражи.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ТОП местоположение, до водната кула в горен Лозенец
27.08.16 г., 2:46 address.bg
225.0 м²
335 000,00 €

Двуетажна къща във Винярдс Резорт / Vineyards Resort

България, Област Бургас, в района на гр. Бургас, Уайнярдс - The Vineyards Spa Resort
С удоволствие ви отправяме атрактивно предложение за продажба на двуетажна, изцяло обзаведена и оборудвана вила с двор ... българска архитектура. Състои се от 21 вилни къщи, 5 жилищни сгради с ваканционни апартаменти и 1 хотелска част. Има собствена ... , фитнес, солариум, джакузи, рецепция, конферентна и бизнес зала, интернет зала, Ахелойската кула-музей. Можем да
27.08.16 г., 0:12 luximoti.bg
3 стаи
143.0 м²
95 000,00 €

Проект „Скритата Долина”

Област Смолян Близо до к.к. Пампорово до комплекс „Малина”
Предлага се за продан уникален парцел за инвестиция, ведно с подробен проект за ваканционен комплекс с апартаменти ... комплекса. Парцелът се предлага с подробен проект за построяването на ваканционен комплекс с апартаменти и обща ... • готов подробен проект за ваканционен комплекс с апартаменти • отлична инфраструктура • наличие на гореща минерална вода
27.08.16 г., 0:08 bulgarianproperties.bg
5862.0 м²
730 000,00 €

Двуетажна къща във Винярдс Резорт / Vineyards Resort

Област Бургас Близо до гр. Бургас
С удоволствие ви отправяме атрактивно предложение за продажба на двуетажна, изцяло обзаведена и оборудвана вила с двор ... българска архитектура. Състои се от 21 вилни къщи, 5 жилищни сгради с ваканционни апартаменти и 1 хотелска част. Има собствена ... , фитнес, солариум, джакузи, рецепция, конферентна и бизнес зала, интернет зала, Ахелойската кула-музей. Можем да
9.08.16 г., 4:11 bulgarianproperties.bg
143.0 м²
95 000,00 €
1466. Едностаен монолитен апартамент в идеален център на гр.Хасково. Предлагаме на Вашето внимание ЗА ПРОДАЖБА ... ЕДНОСТАЕН МОНОЛИТЕН АПАРТАМЕНТ / СТУДИО / , ситуиран в идеален център на гр.Хасково. Апартаментът е разположен на 1-ви жилищен ... : Централен площад Часовникова кула Търговски обекти Финансови институции Драматичен театър ”Иван Димов”
19.07.16 г., 17:34 alo.bg
38.0 м²
50 000,00 лв

Собственик продава голям парцел земя черешова овощна градина до Баритна Мина - ранна череша 4.2дка

парцел земя с възможност за жилищно строителство на къща вила гр. Стара Загора обл. Стара Загора
, изграждащо се в момента от другата страна на Стара Загора, е на повече от 10км от парцела! продавам отличен имот подходящ за ... строеж до 3 нива/етажа до вилна зона двор/дворно място апартамент упи земеделска земя за активен инвестиционен проект ... регулация земеделска земя източно от пътя за село Змейово/Змеево Люляк Телевизионна/Телевизионната кула. Възможно
18.07.16 г., 19:53 alo.bg
14 700,00 €