Тристаен апартамент ЯМБОЛ

ЯМБОЛ АПАРТАМЕНТ №7, находящ се на четвърти етаж на сграда в гр.Ямбол, на ул.”Хан Кубрат”№6
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 01.02.2017г.-до 01.03.2017г.. ще се проведе ВТОРА публична продан по изп. дело №.20148780400493, в сградата на РС-Ямбол, като на 02.03.2017 г. в 9.00ч.в зала №5 ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „Алианц банк България”АД, а именно: АПАРТАМЕНТ №7, находящ се на четвърти етаж на сграда в гр.Ямбол, на ул.”Хан Кубрат”№6 , представляващ обект с ид.87374.539.157.1.7, със застроена площ от 82.56квм, ведно с 9.01% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, ведно със складово помещение № 8 с площ от 4.46квм, при съседи: №87374.539.157.1.8, 87374.539.157.1.5, 87374.539.157.1.14. Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 39 600/тридесет и девет хиляди и шестстотин лева/. Имотът е собственост на Гергана Константинова, която го е закупила с вещна тежест-учредена е ипотека в полза на взискателя за обезпечаване вземане в размер на 130000лв. главница, лихви и разноски. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол,което се отразява във входящия регистър.Направените предложения под оценката са недействителни .Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При възлагане на имота след публичната продан купувачът дължи разноски в общ размер на 5.6% върху стойността за издаване на постановление, местен данък при придобиване на имот, вписване и въвод. Проданта приключва в края на работния ден-01.03.2017г.-17,00ч. Гр.Ямбол, 03.01.2017г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова
4.01.17 г., 0:13 targimot.com
82.0 м²
39 600,00 лв

Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ ул."Осми март "№1Б, вх.А, ет.5, ап.15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Осми март“ № 1 Б /едно, буква „Б“/, на пети жилищен етаж, във вход „А“ /буква „А“/, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 71.48 /седемдесет и едно цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, който самостоятелен обект е обозначен с идентификатор № 40422.505.1193.2.15 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три точка две точка петнадесет/ по КККР на град Кубрат, одобрен със Заповед № РД – 18- 51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1193 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три/, при съседни самостоятелни обекти на апартамента: на същия етаж – 40422.505.1193.2.28, 40422.505.1193.2.14, под обекта – 40422.505.1193.2.12, над обекта – няма, ведно с принадлежащото му избено помещение № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 3,80 /три цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, при съседи:ляво – изба № 9, дясно – изба № 3 и коридор, както и 3,85% / три цяло осемдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните припадащи се идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото. При начална продажна цена 21 900.00 лв. / двадесет и една хиляди и деветстотин лева /. Тежести на имота :Законна ипотека в полза на „Банка ДСК „ ЕАД с Вх.рег.№ 248/07.02.2007г. , том І, №3, парт.книга стр.17232 на Служба по вписванита – Кубрат , Договорна ипотека в полза на “ Банка ДСК „ ЕАД , с вх.рег.№1817/17.06.2008г., акт №82, том І, дело №1057, стр. 17232 на Служба по вписванията – Кубрат, възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 16.12.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 16.01.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 16.01.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в БАНКА ДСК ЕАД, IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20127610400604.
14.12.16 г., 20:30 targimot.com
71.0 м²
21 900,00 лв

Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ град Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. Ген. ГУРКО № 1, вх.Г, ет.1, ап.61
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 40422.505.1668.1.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Кубрат, одобрени със Заповед РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 70.75 кв.м., с адрес на самостоятелния обект гр.Кубрат, ул. Ген. ГУРКО № 1, вх.Г, ет.1, ап.61, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1668, състоящ се от хол, спалня, кухня, сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имоти с идентификатори 40422.505.1668.1.62 и 40422.505.1668.1.44, под обекта - имот с идентификатор 40422.505.1668.1.90, над обекта - имот с идентификатор 40422.505.1668.1.65, ведно с прилежащото му избено помещение № 61, с полезна площ от 2.53 кв.м., при съседи: изба на сем.Витанови, изба на сем.Цоневи и горе-жилища на първи жилищен етаж, както и 1.52 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху 4.83 кв.м. от мястото, върху което е построена сградата - общинска собственост.
11.11.16 г., 21:11 targimot.com
71.0 м²
21 000,00 лв

Тристаен апартамент ЯМБОЛ

ЯМБОЛ АПАРТАМЕНТ №7, находящ се на четвърти етаж на сграда в гр.Ямбол, на ул.”Хан Кубрат”№6
АПАРТАМЕНТ №7, находящ се на четвърти етаж на сграда в гр.Ямбол, на ул.”Хан Кубрат”№6 , представляващ обект с ид.87374.539.157.1.7, със застроена площ от 82.56квм, ведно с 9.01% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, ведно със складово помещение № 8 с площ от 4.46квм, при съседи: №87374.539.157.1.8, 87374.539.157.1.5, 87374.539.157.1.14.
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
82.0 м²
49 500,00 лв

Двустаен апартамент в ж.к. "Лев Толстой"

Област София гр. София кв. "Толстой" Метростанция "Хан Кубрат"
Нашето ново изгодно предложение е този двустаен апартамент за продажба, разположен в близост до метростанция „Хан Кубрат”, в спокойния и добре уреден квартал "Лев Толстой". Апартаментът се намира на 3-ти от общо 16 етажа в жилищна сграда тип ЕПК, разполагаща с два поддържани асансьора. На всеки етаж има по общо 7 апартамента. Общата площ на предлагания имот е 60 кв.м., от които 55.24 са чиста площ. Квадратурата се разпределя между дневна, отделна кухня с преход към спалня, остъклена тераса, баня и коридори. В основния коридор има вградени гардероби, което е голямо удобство за място за съхранение. Жилището се нуждае от основен ремонт, за да придобие по-съвременен вид. Към момента подовите настилки са с балатум, а стените са облепени с тапети. Отоплението се осъществява с ТЕЦ. Има няколко възможни варианта за преустройство в зависимост от предпочитанията на новите собственици. След направени подобрения апартаментът ще бъде подходящ и за отдаване под наем. Място за паркиране има пред блока. Районът е приятен - непосредствено до блока има супермаркет, пазар, ресторант, училище, детска градина. Разполага с много добре развита инфраструктура и множество транспортни връзки. В близост минават автобуси номер 85 и 86. Налични са и трамвайни спирки за трамвай 12, 19, 11. Само на 10 минути пешеходно разстояние се намира и метрoстанция „Хан Кубрат”, а в бъдеще в още по-голяма близост - на бул. "Рожен" - ще бъде и метростанция "Толстой" от северния лъч на втория метродиаметър. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
30.03.16 г., 16:05 bulgarianproperties.bg
60.0 м²
39 500,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Кубрат

Тристаен, 74m 2 (продажба)

жк. Надежда 1, София Милена Стоянова
. инсталация е сменена Издърпано е и собствено отделно от другите апартаменти заземяване за дефектно токова защита. Във ... ЕКСКЛУЗИВНИ ПРАВА!Предлагаме много ТОПЪЛ непреходен двустаен апартамент, преустроен в тристаен. Жилището включва ... предвидено пространство за два вградени гардероба, баня с тоалетна, мазе. Намира се на място с много добра локация, в
Днес в 12:25 homes.bg
74.0 м²
63 000,00 €
Про Естейт ви предлага апартамент на изключително комуникативно място - на пет минути от метростанция 'Хан Кубрат ... градина, денонощен магазин, заведения за хранене. Състои се от хол, спалня, кухня, , килер, като това помещеание може да се ... сменени и всички топломери с такива за дистанционно отчитане, сменени са и двата водомера. Холът е разположен върху
Вчера в 13:11 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
62 880,00 €
50 М ОТ МЕТРОСТАНЦИЯ 'ХАН КУБРАТ'! ЧИСТА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ ОТ 98 КВ.М.!!! СЕТЪЛ!!! ТОПЪЛ!!! УЮТЕН!!! НЕПРЕХОДЕН. Предлагаме ... Ви просторен тристаен апартамент със следното разпределение: коридор, дневна с кух.бокс и трапезария,две непреходни ... спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна, както и четири тераси. За да добиете по-ясна представа сме приложили схема с
20.01.17 г., 16:03 bazar.bg
3 стаи
98.0 м²
80 000,00 €

Двустаен, 65m 2 (продажба)

жк. Надежда 3, София
Вътрешен, готов за нанасяне, двустаен апартамент на тихо място и същевременно комуникативно. Намира се близо до ... Фантастико, поликлиниката и ул.Хан Кубрат. Сградата е панел с поддържан вход и чип достъп. Апартаментът е с изложение- изток на ... . Апартаментът е в добро състояние. Настилки- ламиниран паркет и теракот. Продава се с кухненски шкафове и вграден гардероб
19.01.17 г., 5:49 homes.bg
65.0 м²
48 000,00 €

Двустаен, 93m 2 (продажба)

жк. Надежда 1, София Мая Георгиева
ПАНОРАМЕН!НЕПОСРЕДСТВЕНО до МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ!НЕПРЕХОДЕН двустаен апартамент, в НОВА ЛУКС сграда с акт 16.Ет.5/5
13.01.17 г., 16:31 homes.bg
93.0 м²
55 000,00 €
АГЕНЦИЯ 'СИСТИ' ПРОДАВА двустаен непреходен апартамент ново строителство с А16 на замазка и шпакловка със следното ... квадратура от 33 кв.м .Жилището е на комуникативно място в непосредствена близост до метростанция Хан Кубрат с изложение ... юг , север.Агенцията разполага с ключ за огледи.0888566626,0889999112
12.01.17 г., 12:15 bazar.bg
2 стаи
93.0 м²
62 000,00 €

Двустаен, 62m 2 (продажба)

жк. Толстой, София Нина Николова
Референтен Номер: 14567 Агенция АНРИ продава 2-стаен среден непреходен апартамент близо да Автобуси 83, 86, 108 ... ; Трамвай - 6, 12 ; Маршрутки - 18, 37 ; Метро - на 5 минути от метро станция Хан Кубрат. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в кв
11.01.17 г., 9:17 homes.bg
62.0 м²
62 880,00 €

Двустаен, 66m 2 (продажба)

жк. Толстой, София
Двустаен апартамент с площ от 66 кв.м. Състои се от дневна, спалня, кухня с усвоен балкон към нея, голяма тераса пред ... Кубрат", бул. Ломско шосе, магазин Билла и много други търговски обекти, училища и детски градини. ПРЕДИМСТВА: Отлична локация, атрактивна цена! Обади се СЕГА и цитирай този код 317878!
4.01.17 г., 23:30 homes.bg
66.0 м²
48 000,00 €
Двустаен апартамент с площ от 66 кв.м. Състои се от дневна, спалня, кухня с усвоен балкон към нея, голяма тераса пред ... : Сградата се намира на 100 метра от метростанция 'Хан Кубрат', бул. Ломско шосе, магазин Билла и много други търговски
3.01.17 г., 12:13 bazar.bg
2 стаи
66.0 м²
48 000,00 €
Двустаен апартамент полуобзаведен -панел от 1970 година . Комуникативно място на минути от Метро станция Хан Кубрат ... . Изложение Изток / Юг. Среден ,топъл апартамент с две тераси и мазе от 5 кв.м. Самостоятелна стая, кухня ,баня със ... санитарен възел, килер и просторен коридор . НОМЕР НА ОФЕРТА 5066 За въпроси, оглед и контакт: Благовеста Николова 0882480457 Огледи се провеждат и събота и неделя от 01.02.2017 година
2.01.17 г., 18:47 bazar.bg
2 стаи
62.0 м²
64 500,00 €

Тристаен, 98m 2 (продажба)

кв. Триъгълника, София Офис Люлин
обзаведен апартамент със следното функционално разпределение: Кухненски бокс с поръчкова кухня, нови вградени електроуреди, ПВЦ ... тераса . Две непреходни спални. Едната обзаведена с комплект спалня с гардероб, скрин, бюро за компютър и лавици . Втора ... и теракот. Стени латекс и фаянс. Целият апартамент е с вътрешна и външна изолация, качествена ПВЦ дограма. Отоплението е
29.12.16 г., 9:44 homes.bg
98.0 м²
80 000,00 €
ARCO REAL ESTATE предлага просторен апартамент на 100 метра от метро станция Хан Кубрат. Разпределение: дневна, спалня ... части на сградата. Изложението е към юг и изток. Отопление: ТЕЦ. Жилището е за ремонт. Само за директни клиенти на ... агенцията. За повече информация и огледи: Николай Иванов, 0894505922, 02/4677065. Оферта 22100
26.12.16 г., 20:37 imot.bg
2 стаи
68.0 м²
48 000,00 €
На вашето внимание Би Еф Еф предлага ТОП ОФЕРТА - тристаен НЕПРЕХОДЕН апартамент. Жилището е след ремонт , напълно ... НЕОБЗАВЕДЕН , намира се в непосредствена близост до метростанция Хан Кубрат. Апартаментът е с външна изолация , сменена ... една тоалетна , има и тераса. За повече информация ,огледи и още актуални оферти , Моля обадете се на посочения телефон. Референтен код 317745
21.12.16 г., 19:03 bazar.bg
3 стаи
89.0 м²
60 000,00 €

Тристаен, 89m 2 (продажба)

жк. Толстой, София Кристиян Георгиев
ТРИСТАЕН,НЕПРЕХОДЕН АПАРТАМЕНТ В БЛИЗОСТ ДО МЕТРОСТАНЦИЯ'ХАН КУБРАТ' НА 4 МИНУТИ. СЪСТОИ СЕ ОТ:КОРИДОР, ХОЛ,КУХНЯ,ДВЕ ... СПАЛНИ,ДВЕ БАНИ С ТОАЛЕТНИ,МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ И БАЛКОНИ.ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ. ЗА ДИРЕКТНИ КЛИЕНТИ НА ФИРМАТА. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ОГЛЕДИ:КРИСТИЯН АНЧЕВ
19.12.16 г., 9:10 homes.bg
89.0 м²
56 900,00 €

Двустаен, 68m 2 (продажба)

жк. Толстой, София
ARCO REAL ESTATE предлага просторен апартамент на 100 метра от метро станция Хан Кубрат. Разпределение: дневна, спалня ... части на сградата. Изложението е към юг и изток. Отопление: ТЕЦ. Жилището е за ремонт. Само за директни клиенти на ... агенцията. За повече информация и огледи: Николай Иванов, 0894505922, 02/4677065. Оферта №22100
17.12.16 г., 7:35 homes.bg
68.0 м²
48 000,00 €
Продавам тристаен апартамент на хубаво място в ж.к. Надежда 2. Намира се в удобна близост до бул. Ломско шосе ... , множество магазини и заведения. На еднакво разстояние (около 380 м) са метростанция Надежда и метростанция Хан Кубрат. Сградата ... е панелно строителство от 1989-та година. Апартаментът е разположен на предпочитания 4-ти етаж и е с характерното за
17.12.16 г., 4:14 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
63 900,00 €
ARCO REAL ESTATE предлага просторен апартамент на 100 метра от метро станция Хан Кубрат. Разпределение: дневна, спалня ... части на сградата. Изложението е към юг и изток. Отопление: ТЕЦ. Жилището е за ремонт. Само за директни клиенти на ... агенцията. За повече информация и огледи: Николай Иванов, 0894505922, 02/4677065. Оферта 22100
16.12.16 г., 17:59 bazar.bg
2 стаи
68.0 м²
48 000,00 €
Тристаен непреходен апартамент от 1989 год с югоизточно и северозападно изложение. Жилището е с три балкона - лоджии ... и отделно тоалетна. Намира се на метри от две метростанции, '' Надежда'' и ''Хан Кубрат''. Вблизост се намират ... супермаркет ''Била'', бул. Ломско шосе е на 1 мин. Тихо и уникално място за живеене, панорама към Витоша. Лесен достъп до центъра на София.
16.12.16 г., 15:30 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
64 000,00 €
Кубрат, Билла. Намира се в нова тухлена сграда от 2008 година с охраняем и заключващ се вход. Вътрешен апартамент на ... Едностаен апартамент на пиково място в район Надежда 2. Изложение - югоизток. Еднопространствено жилище позволяващо да
15.12.16 г., 17:16 bazar.bg
1 стая
43.0 м²
43 000,00 €
Кубрат' и м. 'Надежда', училище, множество магазини и заведения за обществено хранене, клонове на банки. Жилището се намира ... ПРОСТОРЕН, НЕПРЕХОДЕН, СВЕТЪЛ АПАРТАМЕНТ, с отлична локация в квартала - на минути пешеходно разстояние до м. 'Хан ... едната спалня, с излаз и от втората. Апартаментът е за ремонт. НАСТИЛКИ: коридор и кухня - теракота; хол - естествен
9.12.16 г., 20:06 bazar.bg
3 стаи
88.0 м²
62 890,00 €

Тристаен, 90m 2 (продажба)

жк. Надежда 2, София
Тристаен непреходен апартамент от 1989 год с югоизточно и северозападно изложение. Жилището е с три балкона - лоджии ... и отделно тоалетна. Намира се на метри от две метростанции, '' Надежда'' и ''Хан Кубрат''. Вблизост се намират ... супермаркет ''Била'', бул. Ломско шосе е на 1 мин. Тихо и уникално място за живеене, панорама към Витоша. Лесен достъп до центъра на София.
9.12.16 г., 16:29 homes.bg
90.0 м²
64 000,00 €

Тристаен, 90m 2 (продажба)

жк. Надежда 2, София Нина Николова
Референтен Номер: 14487 Агенция АНРИ продава 3-стаен непреходен апартамент до църквата Свети дух, между 2 метростанции ... Хан Кубрат и Надежда. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в кв.Надежда 2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ:Коридор, 2 стаи, хол, кухня с усвоен балкон
9.12.16 г., 9:29 homes.bg
90.0 м²
63 860,00 €

Двустаен, 62m 2 (продажба)

жк. Толстой, София
До метростанция Хан Кубрат, Била и Пощата - голям непреходен двустаен апартамент за частичен ремонт. Отлично запазен
5.12.16 г., 17:23 homes.bg
62.0 м²
43 300,00 €

Тристаен, 85m 2 (продажба)

жк. Толстой, София
Предлагам тристаен апартамент зад ''Била'' на метростанция ''Хан Кубрат''. Разпределението е две спални едната е с
30.11.16 г., 3:26 homes.bg
85.0 м²
62 000,00 €