Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ ул."Иван Вазов"№2, вх.А, ет.5, ап.14
САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №14/четиринадесет/, находящ се в гр.Кубрат, област Разград, с административен адрес : , ул.“Иван Вазов“№2 /две/, на V /пети / жилищен етаж, вход „А“, , с идентификатор № 40422.505.420.4.14 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка четиристотин и двадесет точка четири точка четиринадесет/ по кадастрална карта на гр.Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрена със заповед № РД -18- 51/ 27.07.2009г. на Изпълнителния директор АГКК, находящ се в поземлен имот с идентификатор №40422.505.420 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка четиристотин и двадесет / , състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 65.03 кв. м/ шестдесет и пет цяло и три стотни квадратни метра/ , при съседи : на същия етаж - №40422.505.420.4.15, №40422.505.420.4.13, под обекта - №40422.505.420.4.11 и над обекта - 40422.505.420.4.11, ведно с принадлежащото му избено помещение №14/четиринадесет/ с полезна площ от 4.47 кв.м / четири цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, при съседи : дясно – изба №13 на ап.13, външна стена и коридор , както и 5.65% /пет цяло шестдесет и пет стотни процента/ идеални части от от общите части на сградата и 71.71 кв.м / седемдесет и едно цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/ от отстъпеното право на строеж върху мястото, върху което е построена сградата – общинска собственост. При начална продажна цена 21 300.00 лева /двадесет и една хиляди и триста лева/. Тежести на имота: Договорна ипотека с вх.рег.№724, акт №26, дело№300, стр.1575 от 12.03.2008г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД гр. София и възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 10.04.2017г. - 08.00 часа. Крайна дата на проданта – 10.05.2017г. - 17.00 часа. Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 10.05.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемият имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в „Банка ДСК“ АД, IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF, по изпълнително дело №20107610400125. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 11.05.2017г. в 15:00 часа в сградата на Районен Съд – град Кубрат.
5.04.17 г., 20:51 targimot.com
65.0 м²
21 300 лв

Тристаен апартамент ВАРНА

ВАРНА гр. Варна, ул. „Хан Кубрат“ № 5 „А“, ет. 3
АПАРТАМЕНТ № 4 с идентификатор № 10135.3515.753.3.4, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Кубрат“ № 5 „А“, ет. 3 с площ от 89,71 кв. м., състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна, килер, антре и две тераси. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3515.753, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същият етаж: 10135.3515.753.3.3, под обекта: 10135.3515.753.3.2, 10135.3515.753.3.1 и над обекта: 10135.3515.753.3.6, ВЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 със застроена площ от 3,14 кв.м., при граници: избен коридор, изба № 5, изба № 3, подземен паркинг и проектен калкан, както и 5.9339 % ид.ч., равняващи се на 15,68 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото в което е построена сградата.
2.03.17 г., 20:39 targimot.com
90.0 м²
110 400 лв

Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ ул."Осми март "№1Б, вх.А, ет.5, ап.15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Осми март“ № 1 Б /едно, буква „Б“/, на пети жилищен етаж, във вход „А“ /буква „А“/, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 71.48 /седемдесет и едно цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, който самостоятелен обект е обозначен с идентификатор № 40422.505.1193.2.15 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три точка две точка петнадесет/ по КККР на град Кубрат, одобрен със Заповед № РД – 18- 51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1193 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три/, при съседни самостоятелни обекти на апартамента: на същия етаж – 40422.505.1193.2.28, 40422.505.1193.2.14, под обекта – 40422.505.1193.2.12, над обекта – няма, ведно с принадлежащото му избено помещение № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 3,80 /три цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, при съседи:ляво – изба № 9, дясно – изба № 3 и коридор, както и 3,85% / три цяло осемдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните припадащи се идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото. При начална продажна цена 17 520.00 лв. / седемнадесет хиляди петстотин и двадесет лева /. Тежести на имота :Законна ипотека в полза на „Банка ДСК „ ЕАД с Вх.рег.№ 248/07.02.2007г. , том І, №3, парт.книга стр.17232 на Служба по вписванита – Кубрат , Договорна ипотека в полза на “ Банка ДСК „ ЕАД , с вх.рег.№1817/17.06.2008г., акт №82, том І, дело №1057, стр. 17232 на Служба по вписванията – Кубрат, възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 27.02.2017г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 27.03.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 27.03.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в БАНКА ДСК ЕАД, IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20127610400604. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 28.03.2017г. в 15:45 часа в сградата на Районен Съд – град Кубрат. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан.
17.02.17 г., 20:19 targimot.com
71.0 м²
17 520 лв

Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ ул."Осми март "№1Б, вх.А, ет.5, ап.15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Осми март“ № 1 Б /едно, буква „Б“/, на пети жилищен етаж, във вход „А“ /буква „А“/, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 71.48 /седемдесет и едно цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, който самостоятелен обект е обозначен с идентификатор № 40422.505.1193.2.15 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три точка две точка петнадесет/ по КККР на град Кубрат, одобрен със Заповед № РД – 18- 51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1193 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда сто деветдесет и три/, при съседни самостоятелни обекти на апартамента: на същия етаж – 40422.505.1193.2.28, 40422.505.1193.2.14, под обекта – 40422.505.1193.2.12, над обекта – няма, ведно с принадлежащото му избено помещение № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 3,80 /три цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, при съседи:ляво – изба № 9, дясно – изба № 3 и коридор, както и 3,85% / три цяло осемдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните припадащи се идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото. При начална продажна цена 21 900.00 лв. / двадесет и една хиляди и деветстотин лева /. Тежести на имота :Законна ипотека в полза на „Банка ДСК „ ЕАД с Вх.рег.№ 248/07.02.2007г. , том І, №3, парт.книга стр.17232 на Служба по вписванита – Кубрат , Договорна ипотека в полза на “ Банка ДСК „ ЕАД , с вх.рег.№1817/17.06.2008г., акт №82, том І, дело №1057, стр. 17232 на Служба по вписванията – Кубрат, възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 16.12.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 16.01.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 16.01.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в БАНКА ДСК ЕАД, IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20127610400604.
14.12.16 г., 20:30 targimot.com
71.0 м²
21 900 лв

Двустаен апартамент в ж.к. "Лев Толстой"

Област София гр. София кв. "Толстой" Метростанция "Хан Кубрат"
Нашето ново изгодно предложение е този двустаен апартамент за продажба, разположен в близост до метростанция „Хан Кубрат”, в спокойния и добре уреден квартал "Лев Толстой". Апартаментът се намира на 3-ти от общо 16 етажа в жилищна сграда тип ЕПК, разполагаща с два поддържани асансьора. На всеки етаж има по общо 7 апартамента. Общата площ на предлагания имот е 60 кв.м., от които 55.24 са чиста площ. Квадратурата се разпределя между дневна, отделна кухня с преход към спалня, остъклена тераса, баня и коридори. В основния коридор има вградени гардероби, което е голямо удобство за място за съхранение. Жилището се нуждае от основен ремонт, за да придобие по-съвременен вид. Към момента подовите настилки са с балатум, а стените са облепени с тапети. Отоплението се осъществява с ТЕЦ. Има няколко възможни варианта за преустройство в зависимост от предпочитанията на новите собственици. След направени подобрения апартаментът ще бъде подходящ и за отдаване под наем. Място за паркиране има пред блока. Районът е приятен - непосредствено до блока има супермаркет, пазар, ресторант, училище, детска градина. Разполага с много добре развита инфраструктура и множество транспортни връзки. В близост минават автобуси номер 85 и 86. Налични са и трамвайни спирки за трамвай 12, 19, 11. Само на 10 минути пешеходно разстояние се намира и метрoстанция „Хан Кубрат”, а в бъдеще в още по-голяма близост - на бул. "Рожен" - ще бъде и метростанция "Толстой" от северния лъч на втория метродиаметър. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
30.03.16 г., 16:05 bulgarianproperties.bg
60.0 м²
39 500 €
Продавам двустаен апартамент в новострояща се сграда на тихо, но комуникативно място в жк Триъгълника и в ... непосредствена близост до метростанция Хан Кубрат. Имотът се състои от голяма дневна с тераса, спалня с тераса, баня с тоалетна
23.04.17 г., 13:01 imot.bg
2 стаи
70.0 м²
52 000 €
части, мазе, паркинг за живущите пред блока. Състояние - на шпакловка и замазка. Продава се и съседния апартамент с ... Акт 16 2014 г. Ексклузивно от МДдизайн! ТОП цена за района! Непреходен, източен апартамент с една спалня, дневна с ... , недалеч от Метроспирка Хан Кубрат, магазин Била, пазар, детска градина, училища. Огледи - по всяко време. 0888813777
20.04.17 г., 18:37 bazar.bg
2 стаи
67.0 м²
48 900 €
трамвайни спирки. На 10 мин. пешеходно разстояние до метростанция Хан Кубрат. Отстояние от съседни сгради. Сградата е с акт ... , обща тераса пред тях. Баня с тоалетна, входно антре с обособен кът за пералня и сушилня. ОТОПЛЕНИЕ: ЛО на ток. ПОДОВИ ... , последният детайл. Поръчкови мебели, които почти не са ползвани. Предлага се с цялото обзавеждане и техника. Готово за нанасяне
20.04.17 г., 23:38 bazar.bg
2 стаи
50.0 м²
63 800 €
, които осигуряват достъп за минути до стратегически места. Най-близката метростанция е 'Хан Кубрат', на 2 мин. от блока има ... Ексклузивно с ключ! Нов, двустаен, непреходен апартамент в близост до метро. В кв. Толстой, който е в удобна близост до ... ; на шпакловка и замазка; външна изолация; PVC дограма; окабеляване за интернет и цифрова телевизия; добри общи части
21.04.17 г., 1:57 bazar.bg
2 стаи
71.0 м²
51 820 €

Четиристаен, 132m 2 (продажба)

жк. Толстой, София Стефан Михайлов
Луксозен имот Асансьор Паркомясто Акт16 -2014 г. Ексклузивно от МДдизайн! Топ цена за района! Непреходен апартамент с ... общи части, паркинг за живущите пред блока. Перфектна локация - до магазин Лидл, недалеч от Метроспирка Хан Кубрат
8.04.17 г., 19:39 homes.bg
132.0 м²
106 999 €

Къща Марково

Марково ул. „Кубрат“ № 14
, община Родопи, област Пловдивска, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), с площ на поземления имот: 546 кв.м. (петстотин ... Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14 ... сграда за обитаване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма; 2. Сграда с идентификатор 47295.124.44.4
7.04.17 г., 16:42 targimot.com
170.0 м²
325 809 лв
Предлагам за продажба на просторен двустаен апартамент. Изложението е изток/запад и няма преход. Разпределението е две ... '', така и метростанция ''Хан Кубрат'', '' Лидъл'' е на две минути. Отлична локация и добро изложение, лесен достъп до центъра на София.
31.03.17 г., 13:04 bazar.bg
2 стаи
74.0 м²
44 900 €
Отличен просторен обезопасен двустаен апартамент- 70кв. м. ,на висок първи етаж, на 100м. от метростанция Хан Кубрат на ... границата на Надежда-2 и Толстой. Чист, уютен апартамент готов за нанасяне, изцяло южен, обзаведен с кухненски шкафове
28.03.17 г., 19:56 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
48 000 €
: АПАРТАМЕНТ 5, находящ се в гр. Асеновград, ул. Княз Борис I 27, ет.1, ап.5, представляващ самостоятелен обект в сграда ... , разположен на I етаж, вход Б , с предназначение жилище, апартамент , със застроена площ от 113.21 кв.м., заедно с изба 20 ... сградата и от правото на строеж върху терена СРОК ЗА ОГЛЕД И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ От 04.04.2017 До 04.05.2017 Предложения за
3.04.17 г., 20:15 bazar.bg
3 стаи
113.0 м²
69 750 лв
Акт 16 -2015 г. ТОП цена за района! Непреходен, източен апартамент с една спалня, дневна с кухня, баня и панорамна ... блока. Състояние - на шпакловка и замазка. Продава се и съседния апартамент с квадратура 65 м2., двустаен, западен ... тераса. Застроена площ с включена тераса - 57,34 м2. Отопление - ТЕЦ, луксозни общи части, мазе, паркинг за живущите пред
23.03.17 г., 13:58 bazar.bg
2 стаи
67.0 м²
48 999 €

Двустаен, 65m 2 (продажба)

жк. Толстой, София
Паркомясто Предлагам двустаен апартамент в нов панелен блок от 1980 год зад ''Била'', метростанция ''Хан Кубрат ... в прилично състояние. Намира се на уникално място с лесен достъп до центъра. Метростанция ''Хан Кубрат '' е на 2-3 мин.
28.03.17 г., 14:20 homes.bg
65.0 м²
58 500 €
общи части, паркинг за живущите пред блока. Състояние - завършен изцяло и обзаведен. Продава се и съседния апартамент с ... С Акт 16 от 2015 г. Топ цена за района! Готов за нанасяне! Непреходен, западен апартамент с една спалня със светла площ ... магазин Лидл, недалеч от Метроспирка Хан Кубрат, магазин Била, пазар, детска градина пред блока, училища. Огледи - по всяко време. 0888813777
23.03.17 г., 13:57 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
59 625 €
, свободно площи за паркиране. Градски превоз: трамвай 7 и метро - спирка 'Хан Кубрат'. За повече подробности и огледи ... НЕ Е НА БУЛЕВАРДА. ДО МЕТРОСТ. 'ХАН КУБРАТ' и БИЛЛА на ул.Хан Кубрат Предлагаме с чудесна панорама 2-ен, източен ... бул.Ломско шосе, съответно до БИЛЛА и метростанция Хан Кубрат, на 3, 4 спирки от центъра, сред богата зеленина
30.03.17 г., 8:58 bazar.bg
1 стая
60.0 м²
44 999 €

Двустаен, 74m 2 (продажба)

жк. Надежда 2, София
Предлагам за продажба на просторен двустаен апартамент. Изложението е изток/запад и няма преход. Разпределението е две ... '', така и метростанция ''Хан Кубрат'', '' Лидъл'' е на две минути. Отлична локация и добро изложение, лесен достъп до центъра на София.
31.03.17 г., 13:21 homes.bg
74.0 м²
44 900 €

Тристаен, 88m 2 (продажба)

жк. Надежда 2, София
Кубрат' и м. 'Надежда', училище, множество магазини и заведения за обществено хранене, клонове на банки. Жилището се намира ... ПРОСТОРЕН, НЕПРЕХОДЕН, СВЕТЪЛ АПАРТАМЕНТ, с отлична локация в квартала - на минути пешеходно разстояние до м. 'Хан ... едната спалня, с излаз и от втората. Апартаментът е за ремонт. НАСТИЛКИ: коридор и кухня - теракота; хол - естествен
24.03.17 г., 23:00 homes.bg
88.0 м²
65 900 €
Предлагаме апартамент в новострояща се сграда в кв. 'Триъгълника', на 2 минути пешеходно разстояние от метростанция ... 'Хан Кубрат'. Жилището е на трети реален етаж /втори жилищен/ в пет етажна жилищна сграда. Състои се от дневна с кухненски ... непосредствена близост до метростанция 'Хан Кубрат'. Районът е с изразено ново строителство на неголеми жилищни сгради, с
3.04.17 г., 19:18 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
52 000 €
БИЛЛА и метростанция Хан Кубрат, на 3, 4 спирки от центъра, сред богата зеленина , свободно площи за паркиране. Градски ... превоз: трамвай 7 и метро - спирка 'Хан Кубрат'. За повече подробности и огледи: Аг.Хирон55 - ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. тел. 0882-517005; 0899-833917 ... ДО МЕТРОСТ. 'ХАН КУБРАТ' и БИЛЛА. Предлагаме с чудесна панорама 2-ен, източен, вътрешен ап-т, стабилно строителство
9.03.17 г., 11:41 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
44 999 €

Двустаен, 67m 2 (продажба)

жк. Толстой, София Стефан Михайлов
, мазе, паркинг за живущите пред блока. Състояние - на шпакловка и замазка. Продава се и съседния апартамент с квадратура ... Асансьор Акт 16 2014 г. Ексклузивно от МДдизайн! ТОП цена за района! Непреходен, източен апартамент с една спалня ... , недалеч от Метроспирка Хан Кубрат, магазин Била, пазар, детска градина, училища. Огледи - по всяко време. 0888813777
18.03.17 г., 23:49 homes.bg
67.0 м²
48 999 €
НОВА ТУХЛА С АКТ 16 ОТ 2016 Г. ТОП ЛОКАЦИЯ! МЕЖДУ МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ И НАДЕЖДА! ЛОМСКО ШОСЕ И ПАЗАРА НА НАДЕЖДА ... , ЮГОИЗТОК, ДО УЧИЛИЩЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА И ПАРК, СЪСТОИ СЕ ОТ: ГОЛЯМА ВСЕКИДНЕВНА, СПАЛНЯ, БАНЯ И БАЛКОН. ПРОДАВА СЕ НА ШПАКЛОВКА И ЗАМАСКА.
10.03.17 г., 13:01 bazar.bg
2 стаи
68.0 м²
53 900 €
ОФ.26432 ТОП ЛОКАЦИЯ!!! ДО МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ , НОВ АПАРТАМЕНТ, ЧЕРВЕНА ТУХЛА, ПРЕД АКТ 15.СЪСТОИ СЕ ОТ ДВЕ СТАИ С ... ТЕРАСИ,БАНЯ,КИЛЕР И КОРИДОР. ЩЕ БЪДЕ ПРЕДАДЕН ОТ ИНВЕСТИТОРА НА ШПАКЛОВКА И ЗАМАСКА. Обявената цена е за ЧЛ, работим с ... колеги. За контакти: Зоя Георгиева - тел. 02/4928535 (вътр.217) и тел. 0889/166788. Професионално съдействие от ИМОТИ
13.03.17 г., 16:22 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
51 990 €
RE/MAX DIRECT продава ЕКСКЛУЗИВНО 3-ен апартамент на тихо, но много комуникативно място, в непосредствена близост до ... метростанция Хан Кубрат, пазар, училище, детска градина. Апартаментът е на шпакловка и замазка. Изложение: изток- запад ... асансьор за колите. Водещ брокер: Красимира Симеонова, 0888 30 40 43 www.remaxdirect.bg оферта 1959
16.03.17 г., 17:22 bazar.bg
3 стаи
114.0 м²
90 000 €
Мансарден апартамент в монолитна сграда,състоящ се от две стаи, тераса,и санитарен възел,в състояние на започнат ... ремонт.Намира се в Топ Център, ул. Хр.Г.Данов, до пл. Хан Кубрат /бивш х-л Балкан/
14.03.17 г., 11:53 homes.bg
55.0 м²
20 000 €

Двустаен, 65m 2 (продажба)

жк. Толстой, София Стефан Михайлов
Асансьор Акт16 -2014 г. Ексклузивно от МДдизайн!Топ цена за района! Готов за нанасяне! Непреходен, западен апартамент с ... . Продава се и съседния апартамент с квадратура 67 м2., двустаен, източен с цена - 48999 Е. Перфектна локация - до магазин Лидл ... м2. Отопление - ТЕЦ, луксозни общи части, паркинг за живущите пред блока. Състояние - завършен изцяло и обзаведен
18.03.17 г., 23:38 homes.bg
65.0 м²
59 620 €
ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА! Просторен и слънчев апартамент с изложение изток-запад. Саниран, шест камерна дограма с троен ... метростанция 'Хан Кубрат'. Сграда: Панелен блок от 1980г., добри общи части, детска площадка и игрище. Предимства: Изключителен имот, метростанция, възможно преустройство.
13.03.17 г., 7:05 bazar.bg
2 стаи
68.0 м²
52 000 €