3 стаи
80 м²
43,000 лв
2017-8-16
След шпакловка и замазка.
Ощеbazar.bg
2 стаи
66 м²
45,000 лв
2017-8-15
Жилището се намира в центъра на града,нуждае се от ремонт.
Ощеbazar.bg

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

ЕТРОПОЛЕ гр.Етрополе, област Софийска, ул.”Максим Горки” №5, ет.2
82 м²
42,000 лв
2017-5-18
1. Западният апартамент, със застроена площ от 82 (осемдесет и два) кв.метра, находящ се на втория етаж от триетажна масивна стоманенобетонна жилищна сграда, ведно с ½ (една втора) идеална част от общите части на сградата, построена в УПИ V-473 (пети за имот планоснимачен номер четиристотин седемдесет и трети) в кв.66 (шестдесет и шести) по подробния устройствен план на гр.Етрополе, с урегулирана площ от 892 (осемстотин деветдесет и два) кв.метра, при граници: улица, УПИ I – за храм Св.”Архангел Михаил”, УПИ – IV-472, УПИ II-475, УПИ II-476 в същия квартал. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описанания имот, от която да започне наддаването, е 42 000 лв. /четиридесет и две хиляди лева/.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

ЕТРОПОЛЕ гр.Етрополе, област Софийска, ул.”Максим Горки” №5, ет.2
81 м²
41,520 лв
2017-5-18
2. Югоизточен апартамент със застроена площ от 81 (осемдесет и един) кв.метра, находящ се на втория етаж от триетажна масивна стоманенобетонна жилищна сграда, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с трите източни мазета, без площ, заедно с ½ (една втора) от 1/3 (една трета) идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, целият с площ от 1102 (хиляда сто и два) кв.метра по нотариален акт, а по скица 892 (осемстотин деветдесет и два) кв.метра, съставляващ по скица УПИ V-473 (пети за имот планоснимачен номер четиристотин седемдесет и трети) в кв.66 (шестдесет и шести) по подробния устройствен план на гр.Етрополе, община Етрополе, област София, при граници и съседи: улица, УПИ I – за храм Св.”Архангел Михаил”, УПИ – IV-472, УПИ II-475, УПИ II-476 в същия квартал. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 41 520 лв. /четиридесет и една хиляди петстотин и двадесет лева/. Всички желаещи да огледат продаваните недвижими имоти могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението им в гр.Етрополе, област Софийска, ул.”Максим Горки” №5, ет.2, след предварително обаждане на тел: 0896 183 748 – лице за контакт Иван Иванов.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

ЕТРОПОЛЕ бул. Руски №188, бл.1, вх.В, ет.3, ап.35
70 м²
16,800 лв
2017-3-23
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

ЕТРОПОЛЕ бул. Руски № 100
92 м²
88,350 лв
2016-11-4
АПАРТАМЕНТ № 24, в квартал 90 по плана на град Етрополе, в блок № 1, вход Г, етаж № 2, със застроена площ от 92,41 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище, кантора, апартамент с № 25 на Ганчо Георгиев Иванов и двор, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1, вход Г, с площ от 8,73 кв.м., при съседи: коридор, коридор, избено помещение № 2, на апартамент 25 на Ганчо Георгиев Иванов, заедно с 3,08 % идеални части от общите части на сградата и от съответното право на строеж върху мястото, върху което е построена сградата.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Етрополе, Апартамент продажба

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица “Александър Стамболийски” № 39
97 м²
48,180 лв
2017-7-28
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1607 / 2016 г. с Изх. № 33453/ 28.07.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 25.08.2017г. до 17.00 часа на 25.09.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, собственост на ВАСИЛ ИВАНОВ ГОЛЕМАНОВ, от гр. Койнаре, ул. „Стефан Караджа“ № 41 и СТАНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА-ГОЛЕМАНОВА, от гр. Етрополе, ул. „Марийка Гаврилова“ № 73, чрез назначеният им от съда особен представител адв. Павлина Александрова от АК – гр. Плевен, със съдебен адрес гр.Плевен, ул.“Катя Попова“ №2, ет.2, офис 7, а именно: 1. АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесети/, находящ се в град Плевен, етажна собственост в сградата на ЖСК “9-ти септември“ на улица “Александър Стамболийски” № 39 /тридесет и девет/, вход “Д”, на VI /шестия/ етаж, с изложение - запад, състоящ се от три стаи, столова, кухненски бокс, баня и тоалетна, със застроена площ 96,94 кв.м. /деветдесет и шест цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи: изток- апартамент № 14 на Красимир Митев Денчев и стълбище, запад- улица, север - улица “Александър Стамболийски”, юг- вход “Г, ЗАЕДНО с принадлежащите на апартамента МАЗА № 13 /тринадесет/ с полезна площ 9,88 кв.м. /девет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи: изток- маза №12 на Милка Николова Върбинска и Йото Йолов Върбински, запад- улица, север- ул.”Ал.Стамболийски”, юг-коридор, и ТАВАН № 13 /тринадесет/ с полезна площ 8,86кв.м. /осем цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи: изток- двор, запад- коридор, север-ул.“Ал.Стамболийски”, юг-таван №14 на Красимир Митев Денчев, както и припадащите се 3,184% /три цяло сто осемдесет и четири хилядни/ процента идеални части от общите части на сградата, и 1,940% /едно цяло деветстотин и четиридесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, отстъпено върху държавна земя в УПИ № I /първи/ в квартал 309 /триста и девет/ по плана на град Плевен, който имот представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.61.1.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, шестдесет и едно, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. Д, ет. 5, ап. 13, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.61 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, шестдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.662.61.1.14; под обекта - имот с идентификатор 56722.662.61.1.10; над обекта – имот с идентификатор 56722.662.61.1.16. - при първоначална цена – 48 180 лева /четиридесет и осем хиляди сто и осемдесет лева/ 2. ГАРАЖ № 3 /трети/, находящ се в град Плевен, етажна собственост в сградата на ЖСК “9-ти септември“ на улица “Александър Стамболийски” № 39, във вход “Д”, със застроена площ 20,76кв.м. /двадесет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи: изток- маза №2 на Иван Петров Цанов и Виолета Николаева Цанова и двор, запад- гараж №4 на Татяна Ангелова Кушева, север- ул.”Ал.Стамболийски", юг-коридор, заедно с 0,381% /нула цяло триста осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху държавна земя, както и процент на участие 0,574 /нула цяло петстотин седемдесет и четири хилядни/, който представлява самостоятелен обект с идентификатор 56722.662.61.1.25 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, шестдесет и едно, точка, едно, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. Д, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.61 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, шестдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.662.61.1.24; под обекта - няма; над обекта – имоти с идентификатори 56722.662.61.1.3 и 56722.662.61.1.2. - при първоначална цена – 7 920 лева /седем хиляди деветстотин и двадесет лева/; Тежести за имотите: вписана договорна ипотека том 7, акт №87/2007г. в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393; възбрана том 5, акт №91/2016г. в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, съгласно удостоверения за тежести с Изх.№6008; 6009/27.12.2016г. на Агенция по Вписванията, Имотен Регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр.Плевен, на горепосочения адрес, след предварително съгласуване с г-н Ивелин Георгиев, на тел.064/893 124 назначен пазач на имотите. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401607/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 26.09.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица “Александър Стамболийски” № 39
97 м²
60,225 лв
2017-6-2
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1607 / 2016 г. с Изх. № 20571/ 19.05.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 03.06.2017г. до 17.00 часа на 03.07.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, собственост на ВАСИЛ ИВАНОВ ГОЛЕМАНОВ, от гр. Койнаре, ул. „Стефан Караджа“ № 41 и СТАНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА-ГОЛЕМАНОВА, от гр. Етрополе, ул. „Марийка Гаврилова“ № 73, чрез назначеният им от съда особен представител адв. Павлина Александрова от АК – гр. Плевен, със съдебен адрес гр.Плевен, ул.“Катя Попова“ №2, ет.2, офис 7, а именно: 1. АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесети/, находящ се в град Плевен, етажна собственост в сградата на ЖСК “9-ти септември“ на улица “Александър Стамболийски” № 39 /тридесет и девет/, вход “Д”, на VI /шестия/ етаж, с изложение - запад, състоящ се от три стаи, столова, кухненски бокс, баня и тоалетна, със застроена площ 96,94 кв.м. /деветдесет и шест цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи: изток- апартамент № 14 на Красимир Митев Денчев и стълбище, запад- улица, север - улица “Александър Стамболийски”, юг- вход “Г, ЗАЕДНО с принадлежащите на апартамента МАЗА № 13 /тринадесет/ с полезна площ 9,88 кв.м. /девет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи: изток- маза №12 на Милка Николова Върбинска и Йото Йолов Върбински, запад- улица, север- ул.”Ал.Стамболийски”, юг-коридор, и ТАВАН № 13 /тринадесет/ с полезна площ 8,86кв.м. /осем цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи: изток- двор, запад- коридор, север-ул.“Ал.Стамболийски”, юг-таван №14 на Красимир Митев Денчев, както и припадащите се 3,184% /три цяло сто осемдесет и четири хилядни/ процента идеални части от общите части на сградата, и 1,940% /едно цяло деветстотин и четиридесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, отстъпено върху държавна земя в УПИ № I /първи/ в квартал 309 /триста и девет/ по плана на град Плевен, който имот представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.61.1.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, шестдесет и едно, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. Д, ет. 5, ап. 13, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.61 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, шестдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.662.61.1.14; под обекта - имот с идентификатор 56722.662.61.1.10; над обекта – имот с идентификатор 56722.662.61.1.16. - при първоначална цена – 60 225 лева /шестдесет хиляди двеста двадесет и пет лева/ Началната цена на имота е в размер на 75% от пазарната стойност в размер на 80300, определена от вещо лице. Данъчната оценка на имота е в размер на 41 350 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. 2. ГАРАЖ № 3 /трети/, находящ се в град Плевен, етажна собственост в сградата на ЖСК “9-ти септември“ на улица “Александър Стамболийски” № 39, във вход “Д”, със застроена площ 20,76кв.м. /двадесет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи: изток- маза №2 на Иван Петров Цанов и Виолета Николаева Цанова и двор, запад- гараж №4 на Татяна Ангелова Кушева, север- ул.”Ал.Стамболийски", юг-коридор, заедно с 0,381% /нула цяло триста осемдесет и една хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху държавна земя, както и процент на участие 0,574 /нула цяло петстотин седемдесет и четири хилядни/, който представлява самостоятелен обект с идентификатор 56722.662.61.1.25 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, шестдесет и едно, точка, едно, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. Д, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.61 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, шестдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.662.61.1.24; под обекта - няма; над обекта – имоти с идентификатори 56722.662.61.1.3 и 56722.662.61.1.2. - при първоначална цена – 9 900 лева /девет хиляди и деветстотин лева/; Началната цена на имота е в размер на 75% от пазарната стойност в размер на 13200 лева, определена от вещо лице. Данъчната оценка на имота е в размер на 6714.70 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имотите: вписана договорна ипотека том 7, акт №87/2007г. в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393; възбрана том 5, акт №91/2016г. в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, съгласно удостоверения за тежести с Изх.№6008; 6009/27.12.2016г. на Агенция по Вписванията, Имотен Регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр.Плевен, на горепосочения адрес, след предварително съгласуване с г-н Ивелин Георгиев, на тел.064/893 124 назначен пазач на имотите. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401607/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 04.07.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com