Едностаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. „Бистрица“, бл. 50, ет. 6, ап. 21
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер № 68789.20.407.2.21 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и едно/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрен със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с административен адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, блок 50 /петдесет/, етаж 6 /шест/, апартамент 21 /двадесет и първи/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 47.11 /четиридесет и седем цяло и единадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, самостоятелния обект попада в сграда с идентификационен номер № 68789.20.407.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две/, построена в поземлен имот с идентификационен номер № 68789.20.407 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект № 68789.20.407.2.22 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и две/; под обекта: 68789.20.407.2.17 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка седемнадесет/; над обекта: 68789.20.407.2.25 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и пет/, ведно с прилежащите: избено помещение № 21 /двадесет и едно/, с полезна площ от 3.39 /три цяло тридесет и девет стотни/ квадратни метра, ведно с 2.648 % /две цяло шестстотин четиридесет и осем хилядни процента/ идеални части/от общите части на сградата и от правото на строеж
21.12.16 г., 20:28 targimot.com
47.0 м²
21 184,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Иван Шишман" №33, вх.Б, ет.7, ап.40
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА идентификационен № 68789.19.393.2.54, целият със застроена площ 66.76 кв.м., адрес на обекта гр. Дупница, ул. “Иван Шишман“ №33, вх.Б, ет.8, ап.55, находящ се в СГРАДА №2, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.19.393, с предназначение „Жилище, апартамент“, брой нива на обекта – 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на съшия етаж: № 68789.19.393.2.53 и № 68789.19.393.2.55; под обекта: № 68789.19.393.2.47; над обекта: няма, ВЕДНО с прилежащите части: МАЗЕ № 26 и 1.838 % от общите части на сградата и от правото на строеж “
15.12.16 г., 22:32 targimot.com
67.0 м²
15 900,00 лв

Тристаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. „Бистрица“ бл.70, вх.Б, ет.4, ап.27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификационен № 68789.20.405.11.24, по кадастралната карта на гр. Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с площ по документи от 88.13 кв.м, с административен адрес: ж.к. „Бистрица“ бл.70, вх.Б, ет.4, ап.27, попадащ в сграда с идентификационен № 68789.20.405.11, в поземлен имот с идентификационен № 68789.20.405, предназначение – Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификационен № 68789.20.405.10.14, обект с идентификационен № 68789.20.405.11.23, под обекта: обект с идентификационен № 68789.20.405.11.18, над обекта: обект с идентификационен № 68789.20.405.11.30, като неразделна част от самостоятелния обект са: МАЗЕ №12 и 3.655 % идеални части от общите части на сградата“, КОЙТО САМАСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е идентичен с „АПАРТАМЕНТ № 27, на V-ти етаж, вх.Б, в бл. №70, построен върху държавна земя, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, в жилищен комплекс „Бистрица“, състоящ се от три стаи, кухня, санитарен възел и входно антре, със застроена площ от 88.13 кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №12, с полезна площ от 5.47 кв.м., ВЕДНО с 3.655 % идеални части от общите части на сградата, при съседи на жилището: от изток – апартамент №26 и стълбище, от запад, север и юг – дворно място, отгоре – апартамент №30, отдолу - апартамент № 24 и при съседи на избеното помещение: от изток – вход А, от запад – коридор, от север – мазе №13, от юг – мазе № 11.
9.12.16 г., 20:58 targimot.com
88.0 м²
67 769,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Бистрица" бл.5, ет.2, ап.12
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68789.20.308.2.13, с трайно предназначение „Жилище, апартамент“, попадащ в сграда с идентификатор 68789.20.308.2, изградена в поземлен имот с идентификатор 68789.20.308, който обект се намира в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, в ж.к. „Бистрица“бл.5, ет. 2, ап.12, с площ 64.78 кв.м., брой нива на обекта - едно, при граници и съседи: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 68789.20.308.2.12, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор № 68789.20.308.2.7, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 68789.20.308.2.19, ВЕДНО с прилежащото МАЗЕ № 13, с площ от 3.05 кв.м., ВЕДНО с 1.432 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото“
23.11.16 г., 0:05 targimot.com
65.0 м²
33 750,00 лв

Едностаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. „Бистрица“, бл. 50, ет. 6, ап. 21
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер № 68789.20.407.2.21 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и едно/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрен със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с административен адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, блок 50 /петдесет/, етаж 6 /шест/, апартамент 21 /двадесет и първи/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 47.11 /четиридесет и седем цяло и единадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, самостоятелния обект попада в сграда с идентификационен номер № 68789.20.407.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две/, построена в поземлен имот с идентификационен номер № 68789.20.407 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект № 68789.20.407.2.22 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и две/; под обекта: 68789.20.407.2.17 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка седемнадесет/; над обекта: 68789.20.407.2.25 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и пет/, ведно с прилежащите: избено помещение № 21 /двадесет и едно/, с полезна площ от 3.39 /три цяло тридесет и девет стотни/ квадратни метра, ведно с 2.648 % /две цяло шестстотин четиридесет и осем хилядни процента/ идеални части/от общите части на сградата и от правото на строеж
10.11.16 г., 17:00 targimot.com
47.0 м²
26 406,00 лв

Тристаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул.Свети Княз Борис Първи 60,вх.1,ет.3,ап.4
Предишни търгове на този имот
1.11.16 г., 15:58 targimot.com
114.0 м²
52 740,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бузлуджа" № 18, ет.7, ап.27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.18.447.1.27 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район осемнадесет, имот четиристотин четиридесет и седем, сграда едно, обект двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на имота: гр. Дупница, ул.”Бузлуджа” № 18, ет.7, ап.27, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.18.447, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Площ по документ: 59.12 кв.м. /петдесет и девет цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68789.18.447.1.26, 68789.18.447.1.28, Под обекта: 68789.18.447.1.23, 68789.18.447.1.24, Над обекта: 68789.18.447.1.31, 68789.18.447.1.32, ведно с прилежащите таван № 27 /двадесет и седем/ с площ 6.26 кв.м./шест цяло двадесет и шест стотни квадратни метра/, мазе № 27/двадесет и седем/ с площ 2.23 кв.м./две цяло двадесет и три стотни квадратни метра/ и 3.36 % /три цяло тридесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съгласно Схема № 15-173139/02.06.2014 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, който обект е идентичен с недвижимия имот по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека в полза на „Банка ДСК” ЕАД с № 133, том I рег. № 1773, дело № 124 от 2009 г. на нотариус с рег. № 293 на НК на РБългария, вписан с вх. Рег. № 1264, Акт № 62, том 1/21.05.2009 г. в Служба по вписванията при РС Дупница/, а именно: АПАРТАМЕНТ № 27 /двадесет и седем/, на VII /седмия/ етаж, в жилищна сграда – блок, находящ се в гр. Дупница, ул.”Бузлуджа” № 18 със застроена площ от 47.12 кв.м. /четиридесет и седем цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от една стая, кухня, баня с тоалетна и коридор, при съседи на жилището: от север – стълбище и апартамент № 28, от юг – улица, от изток – апартамент № 26, от запад – апартамент № 28, отгоре – апартамент № 31 и отдолу – апартамент № 23, заедно с прилежащите ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 /двадесет и седем/, с полезна площ от 6.26 кв.м. /шест цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи на таванското помещение: от север – маш. помещение, от юг – улица, от изток – таван № 10 и от запад – таван № 1 и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 /двадесет и седем/, с полезна площ от 2.23 кв.м. /две цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, при съседи на избеното помещение: от север – дворно място, от юг – мазе № 28, от изток – тоалетна и от запад – коридор, ВЕДНО с 2.242 % /две цяло двеста четиридесет и две хилядни процента идеални части от общите части на сградата и правото на строеж/, ЗАЕДНО с присъединената към описания апартамент една стая – южна от съседния апартамент № 28 /двадесет и осем/, с квадратура от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, при съседи: от юг –улица, от запад – дворно място, от север – апартамент № 28 на Райчо и Йорданка Йовеви, от изток – апартамент № 27 на Спасия Васева и Бердж Аттарян, от горе – апартамент № 32 на Любен Николов и от долу – апартамент № 24 на семейство Велинови, като със стаята се прехвърлят и 1.12% ид.ч. /едно цяло и дванадесет стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и правото на строеж, като съгласно акт за узаконяване № 53 /петдесет и три/ от 28.07.1995 г. на Община Дупница с описаното присъединяване апартамент № 27 /двадесет и седем/ става с обща квадратура от 59.12 кв.м. /петдесет и девет цяло и дванадесет стотни квадратни метра, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 12 120 лв. /дванадесет хиляди сто и двадесет лева/.
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
59.0 м²
12 120,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Изгрев", бл. "Еделвайс" ет.2
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 4, в сграда на етажна собственост „Еделвайс“, на 2-ри етаж, с обща застроена площ от 67.29 кв.м., при съседи самостоятелни обекти: от горе – АПАРТАМЕНТ № 6 на Драгомир Благоев Методиев, от долу – АПАРТАМЕНТ № 2 на Лиляна Крумова Василева, от ляво – АПАРТАМЕНТ № 3 на Симеон Методиев Трайков и стълбище, ВЕДНО с 14.34 % идеални части от общите части на сградата и ВЕДНО с 14.325 % от правото на строеж, ВЕДНО с прилежащото му МАЗЕ № 7, с полезна площ от 14.60 кв.м., ВЕДНО с ДВА ГАРАЖА, с обща застроена площ от 24.68 кв.м., който обект попада в Сграда с идентификатор 68789.604.158.7, с административен адрес гр. Дупница, ул. „Изгрев“, с обща площ на цялата сграда, съгласно кадастралната карта от 157 кв.м.“ При първоначална цена за АПАРТАМЕНТА 7 650.00 лв. /седем хиляди шесттотин и петдесет лева /. При първоначална цена за ДВАТА ГАРАЖА 1 935.00 лв. /хиляда деветстотин тридесет и пет лева/.
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
67.0 м²
7 650,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Чавдар Войвода" №9, ет.3, ап.3
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 68789.13.371.8.12, който обект, съгласно кадастралната карта на гр. Дупница, е с адрес: ж.к. „Чавдар Войвода“ № 9, ет. 3, ап. 3, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор № 68789.13.371.8, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 68789.13.371, предназначение: жилище, апартамент, площ по документи от 73,78 кв. м., ВЕДНО с мазе № 7, ВЕДНО таван с площ от 14.00 кв.м. и 13,13% идеални части от общите части на сградата и от правето на строеж от дворното място“.
24.10.16 г., 14:53 targimot.com
74.0 м²
26 352,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Дупница" бл.1, ет.9, ап.49
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен № 68789.16.117.1.49, състоящ се от две стаи, кухня, антре и сервизни помещения, който ОБЕКТ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, обл. Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-05-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, е с административен адрес: ж.к. „Дупница“ №1, ет.9, ап.49, със застроена площ от 79.80 кв. м., брой нива на обекта - 1, с предназначение „Жилище, апартамент“, при съседи самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 68789.16.117.1.50, под обекта: обект с идентификатор 68789.16.117.1.43, над обекта: обект с идентификатор 68789.16.117.1.55, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №68, със застроена площ от 3.48 кв.м., ВЕДНО с 1.564 % идеални части от общи части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект попада в Сграда с идентификационен № 68789.16.117.1, която сграда е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.16.117.
24.10.16 г., 14:52 targimot.com
80.0 м²
39 898,00 лв

Многостаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Чавдар Войвода" №14, ет.4, ап.6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификационен номер 68789.13.371.3.13 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка тринадесет/, състоящ се от: три спални, дневна, трапезария, кухненски бокс, тоалетна, баня, килер, перално помещение находящ се в гр. Дупница, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789/ шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ по кадастрална карта, одобрена със заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес жк. „Чавдар Войвода“ № 14, ет. 4 – трети жилищен етаж, ап. 6, с предназначение: „Жилище – апартамент“, при съседи на същия етаж съгласно кадастрална карта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.14 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка четиринадесет/, под обекта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.11 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка единадесет/, над обекта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.15 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка петнадесет/, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, а съгласно окончателен разпределителен протокол – представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в гр. Дупница, на 3 /трети/етаж, със застроена площ от 136.00 кв. м /сто тридесет и шест квадратни метра/, ведно с МАЗЕ № 6/шест/, при съседи: мазе № 5 /пет/ - собственост на Димитър Хергелджиев и мазе № 7/седем/ - собственост на Иван Благоев .” При първоначална цена за самостоятелният обект 51 000.00 лв. /петдесет и една хиляди лева/. ГАРАЖ № 7/седем/, със застроена площ 35.00 кв.м/тридесет и пет квадратни метра/, при съседи гараж № 6 /шест/ и гараж № 8 /осем/, които обекти попадат в СГРАДА с идентификационен номер 68789.13.371.3/шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три/, която сграда е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 68789.13.371/шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно/. При първоначална цена за гаража 6 562.50 лв. /шест хиляди петстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки/.
24.10.16 г., 14:38 targimot.com
136.0 м²
51 000,00 лв

Тристаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Бистрица" бл.3, вх.В, ет.4, ап.55
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА идентификационен № 68789.20.308.1.39, целият със застроена площ 88.00 кв.м., адрес на обекта гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“ бл.3, вх.В, ет.4, ап.55, находящ се в СГРАДА №1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.20.308, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: №68789.20.308.1.40; под обекта: №68789.20.308.1.27; над обекта: №68789.20.308.1.51, ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 66, с полезна площ от 4.56 кв.м и ВЕДНО с 1.431 % от общите части на сградата и от правото на строеж“
24.10.16 г., 13:34 targimot.com
88.0 м²
40 875,00 лв

Тристаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Патриарх Евтимий" № 15, ет.5
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.18.141.1.8 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район осемнадесет, имот сто четиридесет и едно, сграда едно, обект осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на имота: гр. Дупница, ул.”Патриарх Евтимий” № 15, ет. 5, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.18.141, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Площ по документ: 113 кв.м. /сто и тринадесет квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 68789.18.141.1.6, 68789.18.141.1.7, Над обекта: няма, ведно с прилежащото МАЗЕ и 25.22 % /двадесет и пет цяло двадесет и две стотни идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж, съгласно Схема № 3615/07.08.2013 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 37 800 лв. /тридесет и седем хиляди и осемстотин лева/.
24.10.16 г., 13:30 targimot.com
113.0 м²
37 800,00 лв
Адрес- максимален избор, най добри цени! Имотът се намира в широк центъра на град Дупница. Разположен е в жилищна кооперация на 5 етажа с 10 апартамента, всеки на самостоятелна стълбищна площадка. Основното изложение е юг, изток. Намира се на 3 ет. В посочената квадратура са включени: - тристаен апартамент - 100,00 м2 / дневна и трапезария в една площ, отделно кухненски бокс, 2 спални, 1 бр. баня, 1 бр.WC, 2 тераси/. Жилището е в добро състояние с частично обзавеждане. Настилки - керамични плочи в коридорите, кухненския бокс, санитарните възли, паркет в останалите помещения. - офис на партерно ниво - 20,00 м2 - таванско ателие - 15,00 м2 - зимник - 20,00 м2СГРАДА: тухлен блок на 5 етажа с 10 апартаментаМЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: гр. Дупница, ул. Любен Каравелов 14 ет. 3, ап. 6ПРЕДИМСТВА: намиращ се до училище, автобусна спирка, на 5мин. от центъра на града.Обади се СЕГА и цитирай този код 255759!
29.08.16 г., 13:26 address.bg
100.0 м²
65 000,00 €
АДРЕС- максимален избор, най-добри цени! Предлагаме на Вашето внимание 3-стаен апартамент карабина на 1-ви етаж в сграда ново строителство намиращ в много тих и с много добра инфраструктура квартал. Апартамента се състой от всекидневна от която отделени помещения за кухненски бокс, баня и тоалетна, две спални, тераса и гараж с мазе. Сградата има външна изолация, алуминиева дограма, блиндирана входна врата.ПРЕДИМСТВА: В непосредствена близост до училище, автобусна спирка, на 20мин. пеша от центъра на града, добра инфраструктура.Обади се СЕГА и цитирай този код 257183!
29.08.16 г., 13:15 address.bg
100.0 м²
32 000,00 €
АДРЕС- максимален избор, най-добри цени! Предлагаме на Вашето внимание 2-стаен апартамент в топ центъра на гр. Дупница с изглед към главната пешеходна улица. Апартамента се състой от голям хол със слънчева тераса, спалня с тераса, антре, кухня и малка баня с тоалетна. Апартамента е за ремонт.СГРАДА: Сградата е в добро състояние, тухлена масивна, старо строителство.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: топ центърПРЕДИМСТВА: удобна задна тиха улица с възможност за паркиране на автомобил,Обади се СЕГА и цитирай този код 257698!
29.08.16 г., 13:13 address.bg
50.0 м²
18 918,00 €
Адрес- максимален избор, най добри цени! Предлагаме на Вашето внимание двустаен апартамент намиращ се в гр. Дупница жк. Дупница зад зеленчуковия пазар на града. Апартамента се състой от хол с тераса, спалния, кухня с тераса и баня с тоалетна. Апартамента е старо строителство до скоро е живяно в него. За освежителен ремонт е. Намира се на 7-ми жилищен етаж от 8 етажен блок с асансьор. Блока е добре поддържан, входната врата се заключва.ПРЕДИМСТВА: Намира се в широкия център на гр. Дупница на 6-7мин. от центъра на града, в близост до зеленчуков пазар, болница, училище, детска градина, детска площадка.Обади се СЕГА и цитирай този код 261852!
29.08.16 г., 12:40 address.bg
65.0 м²
18 406,00 €
Адрес - максимален избор, най-добри цени! Предлагаме на Вашето внимание двустаен апартамент намиращ се в сграда ново строителство с акт 16. Апартамента е на 3-ти жилищен етаж от 5 етажа. Състой се от голям хол, две спални, две тераси, мокро помещение и баня с тоалетна. На замазка и шпакловка.Сградата е напълно завършена и готова за живеене, намира се на тиха и спокойна улица в непосредствена близост до топ центъра на града.
29.08.16 г., 12:31 address.bg
78.0 м²
33 234,00 €
Адрес - максимален избор, най-добри цени! Предлагаме на вашето внимание едностаен апартамент намиращ се в гр. Дупница жк. Бистрица на 3-ти жилищен етаж в панелен блок. Състои се от кухня, дневна, санитарен възел и коридор. Дограмата по прозорци е подменена с ПВЦ - бяла, но входната врата е стара от шпервани плоскости.
29.08.16 г., 12:07 address.bg
45.0 м²
10 300,00 €
Адрес - максимален избор, най-добри цени! Предлагаме на Вашето внимание 2-стаен апартамент на 1-ви жилищен етаж в тухлена масивна сграда намираща се в село Пиперево на 2км. от гр. Дупница до главен път Е-79. Състои се от голям хол, спалния, кухня, мокро помещение и баня с тоалетна. Апартамента е частично ремонтиран сменени са дограмата, интериорните врати, входната врата, банята е изцяло направена с плочки, в кухнята има мивка и малък кухненски бокс. С две тераси и мазе 14кв.м. Много топъл и уютен.ПРЕДИМСТВА: На тихо и спокойно място, изглед към планината и борова гора.Обади се СЕГА и цитирай този код 267768!
28.08.16 г., 19:20 address.bg
64.0 м²
12 782,00 €
Адрес - максимален избор, най-добри цени! Предлагаме на Вашето внимание голям и просторен апартамент намиращ се в местността Таушаница гр. Дупница. Апартамента е на 1-ви жилищен етаж над гаражи, състои се от 2 спални, кухня с кухненски бокс, трапезария, голям хол баня с тоалетна и само тоалетна, 2 тераси. Към апартамента има мазе и гараж. Апартамента е слънчев и просторен. Квартала е с добра инфраструктура, в непосредствена близост до борова гора, много тих и спокоен. Има охраняем паркинг с камери около блока.
28.08.16 г., 19:03 address.bg
100.0 м²
28 121,00 €
Адрес - максимален избор, най-добри цени! Предлагаме на Вашето внимание 3-стаен апартамент намиращ се на 2-ри жилищен етаж от 6 етажен блок построен през 1990г. Апартамента е просторен с чиста квадратура състоящ се от 2 спални, голям хол, кухня с трапезария, килер, мокро помещение, баня с тоалетна и отделна тоалетна и 2 тераси. Към апартамента има гараж, мазе и таванска стая. Стените и пода са на замазка и мазилка, дограмата е дървена, но много запазена. Има прекарани ток, вода и канализация. Намира се на тихо и спокойно място.
28.08.16 г., 18:55 address.bg
120.0 м²
25 565,00 €
Адрес - максимален избор, най-добри цени! Предлагаме на Вашето внимание голям луксозен апартамент намиращ се в топ центъра на гр. Дупница. Апартамента е с площ от 110кв.м. намиращ се на 1-ви етаж в сграда ново строителство построена през 2005г. състоящ се от 3 спални, голям хол, кухня с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса 15кв.м. Апартамента е на изключително комуникативно място и изглед към площад Свобода.
28.08.16 г., 18:43 address.bg
110.0 м²
85 000,00 €
Адрес - максимален избор, най-добри цени! Предлагаме на Вашето внимание гарсониера намираща се в най-големия жилищен квартал на гр. Дупница жк. Бистрица. Гарсониерата се намира на 3-ти жилищен етаж от 8 етажен панелен блок. Има асансьор и блока е одобрен за изцяло саниране по европейска програма която включва и смяна на дограмата с пвц. Жилището се състой от голяма стая, коридор, кухня, баня с wc и тераса. Стените са шпакловани, а банята е с плочки и гранитогрес.ПРЕДИМСТВА: на комуникативно място, в близост до голям хранителен супермаркет, автобусна спирка и зеленчуков пазарОбади се СЕГА и цитирай този код 277764!
28.08.16 г., 17:51 address.bg
47.0 м²
10 226,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Дупница
1 2