Тристаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ж.к. "Априлци", бл.4, вх.А, ет.3, ап.7
70 м²
15,000 лв
2017-12-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1843.2.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка седем/, находящ се в град Дряново, община Дряново, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: град Дряново, п.к. 5370 /пет хиляди триста и седемдесет/, ж.к. ”Априлци”, бл. 4 /четири/, вх. „А” ет. 3 /три/, ап. 7 /седем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1843 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 70,31 /седемдесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 23947.501.1843.2.8 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка осем/, под обекта: 23947.501.1843.2.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка четири/, над обекта: имот с идентификатор 23947.501.1843.2.10 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка десет/, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/, с площ 8,20 /осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с 3,361 % /три цяло и триста шестдесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/ на ІІІ /трети/ етаж в жилищен блок № 4 /четири/, вход „А” в ж.к. „Априлци” град Дряново, който апартамент се състои от две стаи, кухня, баня - тоалетна, коридор и една тераса със застроена площ 70,31 /седемдесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ 8,20 /осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., с 3,361% /три цяло триста шестдесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от правото на строеж върху терена и от общите части на сградата, при съседи на жилището: отгоре – апартамент № 10 /десет/, отдолу – апартамант №4 /четири/, изток – двор и апартамент от блок № 5 /пет/, запад – стълбище и асансьор, север – улица и юг – двор и граници на избеното помещение: отгоре – апартамент № 3 /три/, изток – коридор, запад – мази от вход „Б”, север – маза № 3 /три/ и юг – маза № 1 /едно/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 15 000 /петнадесет хиляди/ лева
Ощеtargimot.com
3 стаи
120 м²
19,000
2017-11-13
Трети етаж от жилищна кооперация, разположена в краен жилищен район на гр. Дряново. Носеща конструкция- масивна, монолитна, стоманобетонова. Състои се от три стаи, столова с кухненски бокс, баня, тоалетна и мокро помещение, две тераси. Панорамна гледка.
Ощеbazar.bg
2 стаи
65 м²
18,500 лв
2017-10-23
ТОП ЦЕНА!!! Двустаен тухлен апартамент на отлична цена. Състои се от три самостоятелни големи и светли стаи, баня с тоалетна. Възможност за обособяване на голяма дневна с кухненска част и две спални. Здрава дървена дограма. Подова настилка - паркет, балатум. Стени - тапети, тавани - латекс. Имотът се нуждае от актуални подобрения.НОМЕР:1673
Ощеbazar.bg

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ул. жк Априлци, бл. 7, вх. Б, ет. 1, ап.1
30 м²
4,640 лв
2017-9-27
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23947.501.1848.2.1, находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г./18.12.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота гр.Дряново, ж.к."Априлци", бл.7, вх.Б, ет.1, ап.1. Самостоятелния обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1848. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент. Брой нива на обекта:1.Площ: 59,66кв.м. Ниво:1. съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 23947.501.1848.2.2; под обекта:23947.501.1848.2.16; над обекта:23947.501.1848.2.4. Стар идентификатор-няма.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ул."Шипка" №162, ет.2, ап.4
80 м²
25,000 лв
2017-9-1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 23947.501.1781.1.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин осемдесет и едно точка едно точка четири/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Дряново, ул.„Шипка” № 162 /сто шестдесет и две/, ет. 2 /две/, ап. 4 /четири/ с предназначение АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1781 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин осемдесет и едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 23947.501.1781.1.3, под обекта: имот с идентификатор 23947.501.1781.1.11, имот с идентификатор 23947.501.1781.1.1, над обекта: имот с идентификатор 23947.501.1781.1.6 и имот с идентификатор 23947.501.1781.1.7. По нотариален акт, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, ет. 2 /две/, вх. „А” от жилищен блок на ул. „Шипка” № 160 /сто и шестдесет/, бивша улица „Васил Коларов” с обща квадратура от 80,73 /осемдесет цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, хол, дневна, черна кухня и сервизни помещения при граници: отгоре – ап. на Генчо Илиев Илиев, отдолу – ап. на Димитър и Цана Иванови, от изток – ап. на Райчо Колев Бойчев, от запад – ап. на Стоян и Ганка Стоянови, от север – ул. „Кискиня”, от юг – ул. „Шипка” /бивша улица „Васил Коларов”/, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при граници: отгоре – ап. на Ламбри и Тодорка Аврамови, от изток – имот на Магда Павлова и Колю Ковачев, от запад – избено помещение на Генчо Илиев, от север – коридор, от юг – ул. „Шипка” /бивша улица „Васил Коларов”/ и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ при граници: отдолу – ап. на Стоян и Райна Стоянови, от изток – таванско помещение на Любомира и Кънчо Камбурови, от запад – таванско помещение на Ламбри и Тодорка Аврамови, от север – коридор и от юг – ул. „Шипка” /бивша улица „Васил Коларов”/, заедно с 5,85 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ж.к. "Априлци" бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 7
70 м²
17,440 лв
2017-6-2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1843.2.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка седем/, находящ се в град Дряново, община Дряново, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: град Дряново, п.к. 5370 /пет хиляди триста и седемдесет/, ж.к. ”Априлци”, бл. 4 /четири/, вх. „А” ет. 3 /три/, ап. 7 /седем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1843 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 70,31 /седемдесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 23947.501.1843.2.8 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка осем/, под обекта: 23947.501.1843.2.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка четири/, над обекта: имот с идентификатор 23947.501.1843.2.10 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка десет/, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/, с площ 8,20 /осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с 3,361 % /три цяло и триста шестдесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/ на ІІІ /трети/ етаж в жилищен блок № 4 /четири/, вход „А” в ж.к. „Априлци” град Дряново, който апартамент се състои от две стаи, кухня, баня - тоалетна, коридор и една тераса със застроена площ 70,31 /седемдесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ 8,20 /осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., с 3,361% /три цяло триста шестдесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от правото на строеж върху терена и от общите части на сградата, при съседи на жилището: отгоре – апартамент № 10 /десет/, отдолу – апартамант №4 /четири/, изток – двор и апартамент от блок № 5 /пет/, запад – стълбище и асансьор, север – улица и юг – двор и граници на избеното помещение: отгоре – апартамент № 3 /три/, изток – коридор, запад – мази от вход „Б”, север – маза № 3 /три/ и юг – маза № 1 /едно/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 17 440 /седемнадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ лева.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ул."Гурко"№8, вх.А, ет.4, ап.15
57 м²
16,890 лв
2017-4-25
: АПАРТАМЕНТ №15 находящ се в гр. Дряново, ул. Гурко №8, вх.А, етаж четвърти от жилищната сграда, със застроена площ от 57,43кв.м., състоящ се от: хол, спалня, кухня, баня - тоалетна, при граници: изток - апартамент на семейство Дончеви, юг - двор, ЗАЕДНО с прилежащото му избено помещение №8, с площ от 7,34 кв.м., ЗАЕДНО с 4,52 кв.м. - идеални части от общите части на сградата и и съответните идеални части от правото строеж върху поземлен имот с №1458, с площ от 231,6 кв.м, попадащ в УПИ I - отреден за комплексно жилищно строителство, в кв. 26, по плана на гр. Дряново, при граници на УПИ: от три страни улици и УПИ II, отреден за зеленина по нотариялен акт, а по кадастрална карта представлява СОС с идентификатор 23947.501.1458.1.15
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ул."Шипка" №162, ет.2, ап.4
80 м²
24,800 лв
2017-4-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 23947.501.1781.1.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин осемдесет и едно точка едно точка четири/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Дряново, ул.„Шипка” № 162 /сто шестдесет и две/, ет. 2 /две/, ап. 4 /четири/ с предназначение АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1781 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин осемдесет и едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 23947.501.1781.1.3, под обекта: имот с идентификатор 23947.501.1781.1.11, имот с идентификатор 23947.501.1781.1.1, над обекта: имот с идентификатор 23947.501.1781.1.6 и имот с идентификатор 23947.501.1781.1.7. По нотариален акт, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, ет. 2 /две/, вх. „А” от жилищен блок на ул. „Шипка” № 160 /сто и шестдесет/, бивша улица „Васил Коларов” с обща квадратура от 80,73 /осемдесет цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, хол, дневна, черна кухня и сервизни помещения при граници: отгоре – ап. на Генчо Илиев Илиев, отдолу – ап. на Димитър и Цана Иванови, от изток – ап. на Райчо Колев Бойчев, от запад – ап. на Стоян и Ганка Стоянови, от север – ул. „Кискиня”, от юг – ул. „Шипка” /бивша улица „Васил Коларов”/, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при граници: отгоре – ап. на Ламбри и Тодорка Аврамови, от изток – имот на Магда Павлова и Колю Ковачев, от запад – избено помещение на Генчо Илиев, от север – коридор, от юг – ул. „Шипка” /бивша улица „Васил Коларов”/ и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ при граници: отдолу – ап. на Стоян и Райна Стоянови, от изток – таванско помещение на Любомира и Кънчо Камбурови, от запад – таванско помещение на Ламбри и Тодорка Аврамови, от север – коридор и от юг – ул. „Шипка” /бивша улица „Васил Коларов”/, заедно с 5,85 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин) лева.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ж.к. "Априлци" бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 7
70 м²
21,800 лв
2017-2-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1843.2.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка седем/, находящ се в град Дряново, община Дряново, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: град Дряново, п.к. 5370 /пет хиляди триста и седемдесет/, ж.к. ”Априлци”, бл. 4 /четири/, вх. „А” ет. 3 /три/, ап. 7 /седем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1843 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 70,31 /седемдесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 23947.501.1843.2.8 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка осем/, под обекта: 23947.501.1843.2.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка четири/, над обекта: имот с идентификатор 23947.501.1843.2.10 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка десет/, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/, с площ 8,20 /осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с 3,361 % /три цяло и триста шестдесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/ на ІІІ /трети/ етаж в жилищен блок № 4 /четири/, вход „А” в ж.к. „Априлци” град Дряново, който апартамент се състои от две стаи, кухня, баня - тоалетна, коридор и една тераса със застроена площ 70,31 /седемдесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ 8,20 /осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., с 3,361% /три цяло триста шестдесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от правото на строеж върху терена и от общите части на сградата, при съседи на жилището: отгоре – апартамент № 10 /десет/, отдолу – апартамант №4 /четири/, изток – двор и апартамент от блок № 5 /пет/, запад – стълбище и асансьор, север – улица и юг – двор и граници на избеното помещение: отгоре – апартамент № 3 /три/, изток – коридор, запад – мази от вход „Б”, север – маза № 3 /три/ и юг – маза № 1 /едно/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 21 800 /двадесет и една хиляди и осемстотин/ лева.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Дряново, Апартамент продажба
900 м²
270,000
2017-11-1
НАМАЛЕНА ЦЕНА Агенция БОЛКАН ЕСТЕЙТ има удоволствието да ви предложи комплекс от три къщи за гости с басейн за продажба в община Дряново. Комплексът е разположен в парцел от 2062 кв.м. и се състои от три самостоятелни къщи за гости, басейн с размер 12м. x 6м. x 1.80м. и място за шезлонги, барбекю с място за хранене на открито и паркинг. Две от къщите разполагат с разгърната застроена площ от 297 кв.м. и имат по четири двойни и една тройна стая общо за 11 души всяка. На първия етаж има напълно оборудвани трапезария и кухненски бокс. Към всяка стая има самостоятелен санитарен възел, климатик, обзавеждане и обширни веранди, от които се открива панорамна гледка към Стара планина. Третата къща разполага с ресторант с капацитет 35 места- вътре и вън, две зали за семинари, офис, три санитарни възела, три кухненски бокса и апартамент с две спални. Компексът се намира само на 11 км. от Дряново,14 км. от Дряновския манастир и пещерата Бачо Киро, 18 км. от село Боженци, 25 км. от Габрово и Етъра, 21 км. от Трявна, 30 км. от Велико Търново и Арбанаси.
Ощеbazar.bg