Тристаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ж.к. "Априлци" бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 7
70.0 м²
17 440 лв
2.06.17 г., 16:29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1843.2.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка седем/, находящ се в град Дряново, община Дряново, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: град Дряново, п.к. 5370 /пет хиляди триста и седемдесет/, ж.к. ”Априлци”, бл. 4 /четири/, вх. „А” ет. 3 /три/, ап. 7 /седем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1843 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 70,31 /седемдесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 23947.501.1843.2.8 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка осем/, под обекта: 23947.501.1843.2.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка четири/, над обекта: имот с идентификатор 23947.501.1843.2.10 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка десет/, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/, с площ 8,20 /осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с 3,361 % /три цяло и триста шестдесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/ на ІІІ /трети/ етаж в жилищен блок № 4 /четири/, вход „А” в ж.к. „Априлци” град Дряново, който апартамент се състои от две стаи, кухня, баня - тоалетна, коридор и една тераса със застроена площ 70,31 /седемдесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ 8,20 /осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., с 3,361% /три цяло триста шестдесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от правото на строеж върху терена и от общите части на сградата, при съседи на жилището: отгоре – апартамент № 10 /десет/, отдолу – апартамант №4 /четири/, изток – двор и апартамент от блок № 5 /пет/, запад – стълбище и асансьор, север – улица и юг – двор и граници на избеното помещение: отгоре – апартамент № 3 /три/, изток – коридор, запад – мази от вход „Б”, север – маза № 3 /три/ и юг – маза № 1 /едно/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 17 440 /седемнадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ лева.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ул."Гурко"№8, вх.А, ет.4, ап.15
57.0 м²
16 890 лв
25.04.17 г., 20:02
: АПАРТАМЕНТ №15 находящ се в гр. Дряново, ул. Гурко №8, вх.А, етаж четвърти от жилищната сграда, със застроена площ от 57,43кв.м., състоящ се от: хол, спалня, кухня, баня - тоалетна, при граници: изток - апартамент на семейство Дончеви, юг - двор, ЗАЕДНО с прилежащото му избено помещение №8, с площ от 7,34 кв.м., ЗАЕДНО с 4,52 кв.м. - идеални части от общите части на сградата и и съответните идеални части от правото строеж върху поземлен имот с №1458, с площ от 231,6 кв.м, попадащ в УПИ I - отреден за комплексно жилищно строителство, в кв. 26, по плана на гр. Дряново, при граници на УПИ: от три страни улици и УПИ II, отреден за зеленина по нотариялен акт, а по кадастрална карта представлява СОС с идентификатор 23947.501.1458.1.15
Още targimot.com

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ул."Шипка" №162, ет.2, ап.4
80.0 м²
24 800 лв
12.04.17 г., 21:23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 23947.501.1781.1.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин осемдесет и едно точка едно точка четири/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Дряново, ул.„Шипка” № 162 /сто шестдесет и две/, ет. 2 /две/, ап. 4 /четири/ с предназначение АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта 1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1781 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин осемдесет и едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 23947.501.1781.1.3, под обекта: имот с идентификатор 23947.501.1781.1.11, имот с идентификатор 23947.501.1781.1.1, над обекта: имот с идентификатор 23947.501.1781.1.6 и имот с идентификатор 23947.501.1781.1.7. По нотариален акт, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, ет. 2 /две/, вх. „А” от жилищен блок на ул. „Шипка” № 160 /сто и шестдесет/, бивша улица „Васил Коларов” с обща квадратура от 80,73 /осемдесет цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от две спални, хол, дневна, черна кухня и сервизни помещения при граници: отгоре – ап. на Генчо Илиев Илиев, отдолу – ап. на Димитър и Цана Иванови, от изток – ап. на Райчо Колев Бойчев, от запад – ап. на Стоян и Ганка Стоянови, от север – ул. „Кискиня”, от юг – ул. „Шипка” /бивша улица „Васил Коларов”/, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при граници: отгоре – ап. на Ламбри и Тодорка Аврамови, от изток – имот на Магда Павлова и Колю Ковачев, от запад – избено помещение на Генчо Илиев, от север – коридор, от юг – ул. „Шипка” /бивша улица „Васил Коларов”/ и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ при граници: отдолу – ап. на Стоян и Райна Стоянови, от изток – таванско помещение на Любомира и Кънчо Камбурови, от запад – таванско помещение на Ламбри и Тодорка Аврамови, от север – коридор и от юг – ул. „Шипка” /бивша улица „Васил Коларов”/, заедно с 5,85 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин) лева.
Още targimot.com
2 стаи
72.0 м²
21 000 лв
21.03.17 г., 17:34
Имот на публична продан за период от 28.02.2017 до 28.03.2017 с начална тръжна цена 21 000 лева, по изпълнително дело 172 от 2012 при ЧСИ Весела Цонева, тел. за контакт: 066/ 809 717, e-mail: *** 2-стаен, находящ се в гр. Дряново,ж.к. Априлци, бл.12. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ.
Още bazar.bg

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ж.к. "Априлци" бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 7
70.0 м²
21 800 лв
15.02.17 г., 20:18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1843.2.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка седем/, находящ се в град Дряново, община Дряново, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: град Дряново, п.к. 5370 /пет хиляди триста и седемдесет/, ж.к. ”Априлци”, бл. 4 /четири/, вх. „А” ет. 3 /три/, ап. 7 /седем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1843 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 70,31 /седемдесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 23947.501.1843.2.8 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка осем/, под обекта: 23947.501.1843.2.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка четири/, над обекта: имот с идентификатор 23947.501.1843.2.10 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точка две точка десет/, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/, с площ 8,20 /осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с 3,361 % /три цяло и триста шестдесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/ на ІІІ /трети/ етаж в жилищен блок № 4 /четири/, вход „А” в ж.к. „Априлци” град Дряново, който апартамент се състои от две стаи, кухня, баня - тоалетна, коридор и една тераса със застроена площ 70,31 /седемдесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ 8,20 /осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., с 3,361% /три цяло триста шестдесет и една хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от правото на строеж върху терена и от общите части на сградата, при съседи на жилището: отгоре – апартамент № 10 /десет/, отдолу – апартамант №4 /четири/, изток – двор и апартамент от блок № 5 /пет/, запад – стълбище и асансьор, север – улица и юг – двор и граници на избеното помещение: отгоре – апартамент № 3 /три/, изток – коридор, запад – мази от вход „Б”, север – маза № 3 /три/ и юг – маза № 1 /едно/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 21 800 /двадесет и една хиляди и осемстотин/ лева.
Още targimot.com
3 стаи
120.0 м²
19 000 €
18.11.16 г., 16:22
Трети етаж от жилищна кооперация, разположена в краен жилищен район на гр.Дряново. Носеща конструкция- масивна, монолитна, стоманобетонова. Състои се от три стаи, столова с кухненски бокс, баня, тоалетна и мокро помещение, две тераси. Панорамна гледка.
Още bazar.bg
3 стаи
78.0 м²
25 000 €
24.10.16 г., 16:32
Спешно продавам обзаведен апартамент в гр.Дряново ,обл. Габрово . Отличен , тухлен , добре подържан , състоящ се от кухня , спалня , хол , детска стая , баня с тоалетна , голям и малък коридор и две тераси . Към апартамента има таванско помещение в добро състояние не е обзаведено и мазе. Блока се намира в спокоен квартал жк. " Априлци " в съседство има детски площадки , три магазина за хранителни стоки , кафене , а автобусната спирка е на 2 минути път от блока .Коментар по цената в рамките на разумното за сериозен купувач . За повече информация на телефон : 0877771734 - Ралица Стратиева !
Още bazar.bg
3 стаи
80.0 м²
14 000 €
Вчера в 3:27
Апартамент за продажба от собственик. Две спални с обща тераса. Хол с кухненски бокс и тераса към хола. Баня/тоалетна ... е с масивни метални стелажи предназначени за нареждане на зимнина. В таванската стая може да се прекара вода и да се ... собственик желае. Апартамента е без мебели и уреди, готов за смяна на дограма и за шпакловане. Градчето в което е жилището е
Още bazar.bg
900.0 м²
340 000 €
20.04.17 г., 11:44
, апартамент с две спални и кухненски бокс, баня и тоалетна. В двора са обособени места за отдих, занимания и хранене на ... Имоти Търновград Ви представя комплекс състоящ се от три къщи и басейн в близост до гр. Дряново. Комплексът е ... разположен в парцел от 2062 кв. м. и се състои от три самостоятелни къщи за гости, басейн с размер 12м. x 6м. x 1. 80м. и място
Още bazar.bg

Тристаен в гр. Дряново

гр. Дряново обл. Габрово
94.0 м²
30 000 €
3.04.17 г., 15:58
Жилището представлява тристаен апартамент от 94 кв.м в жилищен квартал Успех в гр. Дряново. Апартаментът е много слънчев, вътрешен и се продава с обзавеждането. #2060
Още alo.bg
408.0 м²
97 147 €
14.03.17 г., 20:40
етаж са обособени кът за почивка, котелно, което отоплява и двата етажа, апартамент с две стаи и самостоятелен санитарен ... къща за гости. Селото е в близост до гр. Габрово, ски зона Узана, Дряново и Дряновски манастир, Трявна, с. Боженци. В ... апартамент с две стаи и самостоятелен санитарен възел и две самостоятелни стаи, всяка със собствен санитарен възел; на
Още alo.bg
408.0 м²
190 000 лв
22.02.17 г., 14:59
, което захранва цялата къща. Вътрешно стълбище ни отвежда до втория етаж, където са обособени апартамент с две стаи и ... към басейна. Къщата е обзаведена и оборудвана. Втората къща е с РЗП 215.08 кв.м. На първия етаж са обособени кът за ... почивка, котелно, което отоплява и двата етажа, апартамент с две стаи и самостоятелен санитарен възел и две самостоятелни стаи
Още bazar.bg

Тристаен, 75m 2 (продажба)

гр.Дряново, общ. Дряново
75.0 м²
20 000 €
8.02.17 г., 8:51
Паркомясто Апартамент в идеален център на града. Намира се до пешеходната зона на града. Състои се от коридор, спалня
Още homes.bg
408.0 м²
97 147 €
22.01.17 г., 23:50
етаж са обособени кът за почивка, котелно, което отоплява и двата етажа, апартамент с две стаи и самостоятелен санитарен ... като къща за гости. Селото е в близост до гр.Габрово, ски зона ''Узана'',гр. Дряново и Дряновски манастир, гр. Трявна и с ... апартамент с две стаи и самостоятелен санитарен възел и две самостоятелни стаи, всяка със собствен санитарен възел; на
Още bazar.bg
408.0 м²
190 000 лв
25.01.17 г., 15:50
, което захранва цялата къща. Вътрешно стълбище ни отвежда до втория етаж, където са обособени апартамент с две стаи и ... към басейна. Къщата е обзаведена и оборудвана. Втората къща е с РЗП 215.08 кв.м. На първия етаж са обособени кът за ... почивка, котелно, което отоплява и двата етажа, апартамент с две стаи и самостоятелен санитарен възел и две самостоятелни стаи
Още bazar.bg
408.0 м²
190 000 лв
26.01.17 г., 0:23
, което захранва цялата къща. Вътрешно стълбище ни отвежда до втория етаж, където са обособени апартамент с две стаи и ... към басейна. Къщата е обзаведена и оборудвана. Втората къща е с РЗП 215.08 кв.м. На първия етаж са обособени кът за ... почивка, котелно, което отоплява и двата етажа, апартамент с две стаи и самостоятелен санитарен възел и две самостоятелни стаи
Още bazar.bg
1526.0 м²
125 000 €
16.11.16 г., 8:40
: Този имот се намира в ОБЩИНА ДРЯНОВО. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното ... ПРОДАВА МОТЕЛ/ РЕСТОРАНТ НА ГЛАВЕН ПЪТ В ГАБРОВСКА ОБЛАСТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Имотът се намира на атрактивно място, в село ... . ОСОБЕНОСТИ: Мотелът е на два етажа със сутерен: ЕТАЖ - ресторант /308кв.м/, салон за клиенти, кухня, сервизни и складови
Още bazar.bg
3 стаи
65.0 м²
30 000 лв
8.11.16 г., 17:19
Апартамент за продажба от собственик. Две спални с обща тераса. Хол с кухненски бокс и тераса към хола. Баня/тоалетна ... е с масивни метални стелажи предназначени за нареждане на зимнина. В таванската стая може да се прекара вода и да се ... собственик желае. Апартамента е без мебели и уреди, готов за смяна на дограма и за шпакловане. Градчето в което е жилището е
Още bazar.bg

Едностаен, 88m 2 (продажба)

гр.Дряново, общ. Дряново
35 000 лв
16.06.16 г., 9:15
Град Дряново се намира на средата на главния път Габрово - Велико Търново. Имотът представлява апартамент 53 кв.; пристройка 35 кв. и гараж.
Още officespace.bg

Тристаен, 78m 2 (продажба)

гр.Дряново, общ. Дряново Саша Ганева
78.0 м²
19 000 €
19.04.16 г., 5:08
Тристаен апартамент в идеалния център на гр. Дряново с изглед към боровата гора /с югоизточно изложение/. Състои се от
Още homes.bg