САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.968.2.6 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и осем точка две точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Дряново, ж.к. „Успех”, бл. 7 /седем/, ет. 4 /четири/, ап. 6 /шест/, самостоятелният обект се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.968 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и осем/, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ 74,19 /седемдесет и четири цяло и деветнадесет стотни/ кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 23947.501.968.2.5 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и осем точка две точка пет/, под обекта: имот с идентификатор 23947.501.968.2.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и осем точка две точка четири/, над обекта: имот с идентификатор 23947.501.968.2.8 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и осем точка две точка осем/. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, етаж ІІІ /трети/, вход „Б” от жилищна сграда – ЖБ № 7 /седем/, находящ се в гр. Дряново ж.к. „Успех“ със застроена площ 74,19 /седемдесет и четири цяло и деветнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, дневна с кухненски бокс, сервизни помещения и две тераси, при граници: отгоре – апартамент № 8 /осем/, отдолу – апартамент № 4 /четири/, изток – стълбище и апартамент, запад – вход „А” и двор, север – улица, юг – двор, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ 8,69 /осем цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., при граници: отгоре – апартамент № 1 /едно/, изток – секция „В”, запад – коридор, север – абонатна станция, юг – избено помещение на апартамент № 5 /пет/, заедно с 8,21% /осем цяло и двадесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 19 500 /деветнадесет хиляди и петстотин/ лева.
3.11.16 г., 22:28 targimot.com
74.0 м²
19 500,00 лв

Едностаен апартамент ДРЯНОВО

ДРЯНОВО ул. "Пахомий Стоянов" № 10
1/36 /една тридесет и шеста/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.652 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин петдесет и две/, находящ се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008год., с адрес на поземления имот: гр. Дряново, ул. „Пахомий Стоянов” № 10 /десет/, с площ 437 /четиристотин тридесет и седем/ кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10 м./, номер по предходен план № 652 /шестстотин петдесет и две/, в квартал: 95 /деветдесет и пет/, парцел: II /две римско/, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 23947.501.9511 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка девет хиляди петстотин и единадесет/, имот с идентификатор 23947.501.651 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин петдесет и едно/, имот с идентификатор 23947.501.663 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин шестдесет и три/, имот с идентификатор 23947.501.664 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин шестдесет и четири/, имот с идентификатор 23947.501.653 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин петдесет и три/, ЗАЕДНО с 1/12 /една дванадесета/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 23947.501.652.1.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин петдесет и две точка едно точка едно/, находящ се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г., с адрес на имота: гр. Дряново, ул. „Пахомий Стоянов” № 10 /десет/, ет. 1 /едно/, ап. 1 /едно/, самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположела в поземлен имот с идентификатор 23947.501.652 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин петдесет и две/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 23947.501.652.1.2 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин петдесет и две точка едно точка две/, ЗАЕДНО със 1/12 /една дванадесета/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от СГРАДА с идентификатор 23947.501.652.2 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин петдесет и две точка две/, находяща се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г., с адрес на имота: гр. Дряново, ул. „Пахомий Стоянов” №10 /десет/, сградата е разположела в поземлен имот с идентификатор 23947.501.652 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин петдесет и две/ със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ; Описание, по акт за собственост: 1/12 /една дванадесета/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ЦЕЛИЯТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, заедно с 1/12 /една дванадесета/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПРИСТРОЙКАТА от построената триетажна жилищна сграда върху 100 /сто/ кв.м. в ПАРЦЕЛ ХVІІ – 944 /седемнадесет римско за деветстотин четиридесет и четири арабско/ от квартал 100 /сто/ по плана на град Дряново, КАКТО и 1/36 /една тридесет и шеста/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от самият парцел, при граници на парцела: улица, наследници на Никола Станчев и Рашко Денев Рашков, който парцел е с обща квадратура 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 4 032 (четири хиляди тридесет и два) лева.
3.11.16 г., 17:09 targimot.com
8.0 м²
4 032,00 лв
Панелен, двустаен апартамент в гр. Дряново. Описание: Имота представлява много добре поддържано жилище, на 4-и етаж от 7. От терасата се разкрива прекрасна панорама към Стара планина.Площ – 63 кв.м., плюс 5,18 кв.м. мазе и помещение - склад между 3-ти и 4-ти етаж около 6 кв.м. Не е живяно в него - частично е ползван за по седмица или две. Блокът е панелен от 1994 година. Нов, запазен. Апартаментът е южен. Хол на теракот, спалня на естествен паркет, коридор и кухня на теракот. Баня теракот. Кухнята е с шкафове ПДЧ. Помещенията са непреходни, с обзавеждане. Местоположение: Западния край на града, посока Габрово, в близост до квартала на слепите. Предимства: Отлична цена, отлично състояние и местоположение, сравнително ново панелно строителство. Цена 13550евро. Обади се сега и цитирай код:199291
28.08.16 г., 18:06 address.bg
63.0 м²
12 782,00 €
Адрес продава двустаен, тухлен апартамент в гр. Дряново. Състои се от кухня, спалня, хол,баня-тоалетна и мазе с площ от 10кв.м.(намиращо се точно под кухнята). Подовете са с паркет, дограмата е дървена.СГРАДА: МонолитнаМЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Местоположение: Намира се на улицата, водеща към новия мост на гр. Дряново, посока Царева ливада.Обади се СЕГА и цитирай този код 188863!
28.08.16 г., 17:35 address.bg
54.0 м²
14 900,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Дряново
: Този имот се намира в ОБЩИНА ДРЯНОВО. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното ... ПРОДАВА МОТЕЛ/ РЕСТОРАНТ НА ГЛАВЕН ПЪТ В ГАБРОВСКА ОБЛАСТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Имотът се намира на атрактивно място, в село ... . ОСОБЕНОСТИ: Мотелът е на два етажа със сутерен: ЕТАЖ - ресторант /308кв.м/, салон за клиенти, кухня, сервизни и складови
16.11.16 г., 8:40 bazar.bg
1526.0 м²
125 000,00 €
СПЕШНО, ДОГОВАРЯНЕ. Отличен тухлен апартамент в жк Априлци. Продава се с обзавеждането, готов за живеене. За повече информация - 0882434693
16.06.16 г., 11:02 bazar.bg
3 стаи
78.0 м²
20 000,00 €

Тристаен, 78m 2 (продажба)

гр.Дряново, общ. Дряново Габриела Николова
Тристаен апартамент в идеалния център на гр. Дряново с изглед към боровата гора /с югоизточно изложение/. Състои се от
19.04.16 г., 5:08 homes.bg
78.0 м²
19 000,00 €
апартамент в гр. Дряново, кв. 'Успех', бл. 7, вх. Б, ет. 3. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ ... Имот на публична продан за период от 8.11.2016 до 28.12.2016 с начална тръжна цена 19 500 лева, по изпълнително дело ... 706 от 2014 при ЧСИ Звезделина Василева, тел. за контакт: 062/ 802 050, e-mail: ***. Имотът представлява: 3-стаен
6.04.16 г., 18:24 bazar.bg
3 стаи
74.0 м²
19 500,00 лв