Тристаен апартамент Две могили

Две могили бул. България № 93
87 м²
16,500 лв
2017-2-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20184.1.2528.2.7, адрес на имота: гр. Две могили, п.к. 7150, бул. България № 93, вх. 2, ет. 4, ап. 7, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2528; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 87.84 кв.м.; прилежащи части:........; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20184.1.2528.2.8; под обекта: 20184.1.2528.2.4; над обекта: няма; стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 16 500 лв.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Стоян Михайловски“ № 30а
99 м²
32,100 лв
2017-8-25
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1229/ 2015 г. с изх. № 37766/ 25.08.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 09.09.2017г. до 17.00 часа на 09.10.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, принадлежащи на ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №30А, ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Лозенка“ № 34, и ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА, бивш жител на село Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, ул.„Шипка“№31, със законни наследници Кръстю Иванов Прунов, Пламен Илиев Илиев и Ваньо Илиев Илиев, съгласно удостоверение за наследници изх.№66/31.01.17г., на Кметство село Милковица, общ. Гулянци, а именно: 1. ЛОЗЕ в местност “Бодевски връх” в землището на село Тученица, община Плевен, с площ от 3,551 дка /три декара и петстотин петдесет и един квадратни метра/, III - трета категория, парцел 22 /двадесет и две/ от масив № 87 /осемдесет и седем /, съставляващ имот № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на Георги Лазаров Видолов; полски път № 000479 на кметството; лозе № 087023 на Севда Недкова Балабанова; лозе № 087003 на н-ци на Тодор Данчев Иванов и лозе № 087013 на Румен Стойков Дечев, който имот е образуван от имот № 087002 /нула, осемдесет и седем хиляди и две/ - при първоначална цена –1209 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4558/19.10.2015г. 2. НИВА в местност “Три могили “ в землището на с. Тученица, община Плевен, с площ от 1,200 дка /един декар и двеста квадратни метра/, VII - седма категория, парцел № 2 /две/ от масив 123 /сто двадесет и три/, съставляващ имот № 123002 /сто двадесет и три хиляди и две/ по плана за земеразделяне,при граници и съседи: парцел № 1 изоставена нива на Маринчо Христов Стефанов; полски път № 430 на Кметството; парцел № 3 изоставена нива на н-ци на Лазар Вълчев Лазаров и полски път № 492 на Кметството. - при първоначална цена –574 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4561/19.10.2015г. 3. ЛИВАДА в местност “Черешовица” в землището на с.Тученица, община Плевен, с площ от 2,301 дка/два декара триста и един квадартни метра/, III - трета категория, парцел № 13 /тринадесет/ от масив № 62 /шестдесет и две/, съставляващ имот № 062013 /шестдесет и две хиляди и тринадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: нива № 459 полски път на Кметството, парцел № 12 ливада на Недко Костадинов Христов, парцел № 14 ливада на Кръстьо Нешев Колев, полски път № 457 на Кметството, водоем № 196 на Кметството, парцел № 2 ливада на н-ци на Цветана Тончева Игнатова. - при първоначална цена –784 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно уд-ние за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4562/19.10.2015г. 4. ЛИВАДА в местност “Върба” в землището на с.Тученица, община Плевен, с площ от 2,301 дка /два декара триста и един квадратни метра/ III - трета категория, парцел 10 /десети/ от масив № 37 /тридесет и седем/, съставляващ имот № 037010 /тридесет и седем хиляди и десет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: парцел № 9 ливада на Русан Трифонов Нейков; парцел № 6 ливада на н-ци на Банчо Цветанов Йонков; парцел №11 ливада на н-ци на Петко Илиев Хинов и полски път № 175 на Кметството. - при първоначална цена –784 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно уд-ние за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4563/19.10.2015г. 5. ЦЕЛИЯ ВТОРИ ЕТАЖ от жилищна сграда, находяща се в гр. Плевен, на ул. „Стоян Михайловски“ № 30а, състоящ се от две стаи – спални, баня с клозет, антре и килер, заедно със самостоятелния вход за този втори етаж, откъм северната страна със стълбището водещо от самия вход до етажа и тавана, ведно с цялото таванско помещение и едно избено помещение в мазата, състоящо се от една маза с коридор и едно помещение, намиращо се под килера на пърия етаж със самостоятелен вход за тази част на мазата, който имот съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.1090.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, хиляда и деветдесет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ № 30-а, ет.2, ап. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с 56722.661.1090 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, хиляда и деветдесет/, с предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – имот с идентификатор 56722.661.1090.1.1; над обекта – няма. -при първоначална цена– 32 100 лева /тридесет и две хиляди и сто лева/ Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4564/19.10.2015г. Недвижимите имоти се изнасят на публична продажба на основание чл.348 от ГПК, съгласно Решение №1355/05.07.2010г., по гр.дело №1300/2009г., по описа на ПРС. Като от получената при публична продан сума, да се образуват три равни дяла, по един за ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ и ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр.Плевен и землището на село Тученица, на горепосочения адрес. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150401229/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 10.10.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Две могили, Апартамент продажба