Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Дунав” 6
41.0 м²
16 875 лв
18.06.17 г., 5:32
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.3183.3.17 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто осемдесет и три, точка, три, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав” № 6, ет.6, ап.17. Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3183, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, посочена в документа площ: 41.06 кв.м. /четиридесет и едно цяло и нула шест стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 17395.501.3183.3.16, 17395.501.3183.3.18, под обекта: 17395.501.3183.3.14, над обекта: няма, а по документ за собственост – Нотариален акт за дарение на недвижим имот вписан в СВ гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег. № 1609/23.05.2007 год., акт. №55, том VІІ, дело № 1405, представлява: жилище /апартамент/ номер 17 /седемнадесети/, находящо се на шестия етаж в жилищна сграда – блок номер 6 /шест/, построен в ж.к. „Дунав”, върху държавна земя в урегулиран поземлен имот – парцел ІV /четвърти/, от квартал 177 /сто седемдесет и седми/ по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Благоевградска област, утвърден със Заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината, който апартамент се състои от стая, кухня, антре и сервизни помещения със застроена площ от 39.70 кв.м. /тридесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, ведно с избено помещение номер 17 /седемнадесет/ с полезна площ от 5.93 /пет цяло и деветдесет и три стотни/ кв. м., ведно с 3.5910% /три цяло пет хиляди деветстотин и десет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при съседи на жилището: от изток- Чепилови, от запад-Зърбашеви, от север-стълбищна клетка, при съседи на избеното помещение: от изток-калкан, от запад-двор и Вълкови, от север-двор и от юг-коридор и М. Бочуков. Разположен е на шести - последен етаж и се състои от стая, кухня, антре и санитарно помещение. Степента на завършеност е: настилка в антрето и санитарното помещение – мозайка. В двете стаи настилка от замазка върху която е поставен мокет. Дограма – дървена слепена. Стени в дневната – залепени тапети. Поради това, че апартаментът е на последен етаж в санитарното помещение и дневната се е образувал конденз и мухъл. Покривът е плосък, има хидроизолация. В сградата има асансьор. Жилищната сграда, в която се намират е изградена през 1985 г. по системата на сглобяеми елементи – бетонови панели. Имотът е разположен в трета градска зона на гр. Гоце Делчев. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.„ Дунав” 18, ет.6, ап. 16
6593.0 м²
27 675 лв
16.11.16 г., 0:32
Предмет на публичната продан е ПУБЛИЧНА ПРОДАН на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.3182.6.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, Дунав 18, ет.6, ап. 16, самостоятелният обект се намира в сграда 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3182, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 65,93 кв. м.. Ниво: 1, съседни самостоятелни обекта в сградата: На същия етаж: 17395.501.3182.6.17, под обекта: 17395.501.3182.6.13, Над обекта: няма, стар идентификатор: няма, а съгласно Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на наредбата за държавните имоти, представлява: Жилище 16, на 6 етаж, в жилищна сграда блок 18, построена върху държавна земя, в комплекс „Дунав", със застроена площ от 62,76 кв/ м. с принадлежащото Избено помещение 16 с полезна площ от 7,08 кв/м. и 5,6286 % идеални части от общите часи на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: от изток - двор, юг -двор, запад - двор, север – стълбище. Сградата, в която се намира имотът е 6-етажна и е изградена по системата на ЕПЖС. Обектът е построен през 1985 г. В жилището са обособени кухня с усвоена тераса, дневна с усвоена тераса и спалня, санитарен възел и коридор. Състоянието на обекта е добро и се характеризира със следното: Подовите настилки са ламинат в трите стаи. Стените са на шпакловка и латекс. Санитарния възел е с фаянс и теракот. Дограмата в жилището е ПВЦ – бяла по прозорци, а вътрешните врати са шпервани. Входната врата е алуминиева-златен дъб. Стълбищната клетка е с мозайка по стъпала и мазилка и вододисперсна боя по стени.Покривът е плосък с хидроизолация. Имотът се намира в квартал с изградена инженерна инфраструктура и е разположен в широк център на гр.Гоце Делчев, в квартала на ул. Дунав – входяща артерия откъм Гърция и Промишлената зона на града, в близост до 2 ОДЗ, търговски център, бензиностанция Лукойл, много магазини, и др. До оценявания имот има места за паркиране. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура, която включва водопровод, канализация, транспортна достъпност. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Дунав
41.0 м²
17 436 лв
8.11.16 г., 16:20
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.3183.3.17 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто осемдесет и три, точка, три, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав” № 6, ет.6, ап.17. Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3183, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, посочена в документа площ: 41.06 кв.м. /четиридесет и едно цяло и нула шест стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 17395.501.3183.3.16, 17395.501.3183.3.18, под обекта: 17395.501.3183.3.14, над обекта: няма, а по документ за собственост – Нотариален акт за дарение на недвижим имот вписан в СВ гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег. № 1609/23.05.2007 год., акт. №55, том VІІ, дело № 1405, представлява: жилище /апартамент/ номер 17 /седемнадесети/, находящо се на шестия етаж в жилищна сграда – блок номер 6 /шест/, построен в ж.к. „Дунав”, върху държавна земя в урегулиран поземлен имот – парцел ІV /четвърти/, от квартал 177 /сто седемдесет и седми/ по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Благоевградска област, утвърден със Заповед № 32/1992 год. на Кмета на Общината, който апартамент се състои от стая, кухня, антре и сервизни помещения със застроена площ от 39.70 кв.м. /тридесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, ведно с избено помещение номер 17 /седемнадесет/ с полезна площ от 5.93 /пет цяло и деветдесет и три стотни/ кв. м., ведно с 3.5910% /три цяло пет хиляди деветстотин и десет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при съседи на жилището: от изток- Чепилови, от запад-Зърбашеви, от север-стълбищна клетка, при съседи на избеното помещение: от изток-калкан, от запад-двор и Вълкови, от север-двор и от юг-коридор и М. Бочуков. Разположен е на шести - последен етаж и се състои от стая, кухня, антре и санитарно помещение. Степента на завършеност е: настилка в антрето и санитарното помещение – мозайка. В двете стаи настилка от замазка върху която е поставен мокет. Дограма – дървена слепена. Стени в дневната – залепени тапети. Поради това, че апартаментът е на последен етаж в санитарното помещение и дневната се е образувал конденз и мухъл. Покривът е плосък, има хидроизолация. В сградата има асансьор. Жилищната сграда, в която се намират е изградена през 1985 г. по системата на сглобяеми елементи – бетонови панели. Имотът е разположен в трета градска зона на гр. Гоце Делчев. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com