Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска" 129, ет. 1, ап. 4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.509.3.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-64/26.10.2007 на ИД на АГКК. Адрес на имота: гр. Габрово, ул. Орловска 129, ет.1, ап. 4. ЦО се намира в сграда No3, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.509.3. Предназначение на СО: жилище, апартамент.Брой нива на обекта: 1. Площ 98,10 кв. М. Прилежащи части: Избено помещение No11 с площ 8 кв. м. И заедно с 1,714% идеални части. От общите части на сградата и правото на строеж върху земята. Ниво:1 Съседни СОС: на същия етаж: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.3; СОС с идентификатор 14218.509.3.3.5. Под обекта няма. Над обекта: СОС с идентификатор 14218.509.3.3.10. Стар идентификатор няма.
14.11.16 г., 20:31 targimot.com
98.0 м²
67 725,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Орловска" № 87
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.509.205.1.94 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка двеста и пет точка едно точка деветдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, ул."Орловска" № 87 (осемдесет и седем), ет. 14 (четиринадесет), ап. 94 (деветдесет и четири), самостоятелния обект са намира в Сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.509.205 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка двеста и пет), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно) с площ от 58,25 (петдесет и осем цяло и двадесет и пет стотни) квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.509.205.1.95 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка двеста и пет точка едно точка деветдесет и пет), под обекта - имот с идентификатор №14218.509.205.1.87 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка двеста и пет точка едно точка осемдесет и седем), над обекта - имот с идентификатор 14218.509.205.1.101 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка двеста и пет точка едно точка сто и едно), прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 94 (деветдесет и четири) с площ 5,01 (пет цяло и една стотни) квадратни метра, при граници по акт за собственост: отдолу - избено помещение на апартамент № 44 (четиридесет и четири), отгоре - обшо помещение, североизток - коридор, югозапад - двор, север - избено помещение на апартамент № 93 (деветдесет и три), югоизток - избено помещение на апартамент № 95 (деветдесет и пет) и двор, както и 0,727% = 14,34 (нула цяло седемстотин двадесет и седем хилядни процента равняващи се на четиринадесет цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху земята. НАЧАЛНА ЦЕНА: 37 940 /тридесет и седем хиляди деветстотин и четиридесет/ лева.
28.10.16 г., 17:44 targimot.com
58.0 м²
37 940,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Габрово, ул. Орловска

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска"№28
ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, ет.1, ап.1, самостоятелния обект попада в сграда №1, разположена в поземлен имот с ... гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, целия с площ от 147, кв.м., с траино предназначение на територията ... МАГАЗИН №1, с вх. от ул. Орловска №28, разположен на първи и втори етаж от 136,48 кв.м., обща застроена площ : Първи
24.10.16 г., 14:15 targimot.com
136.0 м²
89 956,00 лв