Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул."Трети март"№76, вх.В, ет.3, ап.9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №9 с кадастрален идентификатор 14218.517.317.3.9 по кадастрална карта, одобрена със заповед № 14-07-88/ 25.01.2088г. на началника на СГКК – гр. Габрово , с административен адрес гр. Габрово бул. “Трети март” №76 , вх.”В”, ет.3, ап.9 , със застроена площ 68,43 кв.м. , състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, две ложи и входно антре , при граници : отгоре – апартамент №12 с кадастрален идентификатор 14218.517.317.3.12, отдолу апартамент №6 с кадастрален идентификатор 14218.517.317.3.6 , югоизток – бул. “Трети Март” ,югозапад – ул.Прилеп , североизток – апартамент №8 скадатрален идентификатор 14218.517.317.3.8 и стълбище и северозапад – двор, заедно с прилежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №9 със застроена площ 15.47 кв.м. при граници : отгоре – апартамент №3 , югоизток – избено помещение №8 , северозапад – двор , североизток – стълбище и и щгоизток – коридор, заедно с 2,432 % процента идеална част от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя
11.01.17 г., 19:27 targimot.com
68.0 м²
25 800,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Баба Зара"№22, ет.1, ап.1
.СОС с кадастрален идентификатор 14218.515.356.6.1 с площ 106,59 кв.м., с адрес: гр. ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул."БАБА ЗАРА" 22, ЕТ.1, ПА.1 , по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-64/ 26.10.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, самостоятелния обект се намира в сграда №6, разположена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 14218.515.356, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамен, с брой нива на обекта: 1, ЗАЕДНО с прилежащите му части и идеалните части от общите части на сградата и от вещното право на строеж върху терена, със съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж - няма, под обекта- 14218.515.356.6.13, 14218.515.356.6.14, 14218.515.356.6.15, над обекта- 14218.515.356.6.3
11.01.17 г., 18:20 targimot.com
107.0 м²
46 500,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Хризантема"№10, вх.В, ет.2, ап.5
Апартамент№5 находящ се в гр.Габрово, ул.”Хризантема”№10, вх.В, ет.2 представляващ СОС с кадастрален идентификатор 14218.501.488.3.5 с площ 62 кв.м. с предтназначение :жилище, апартамент при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 14218.501.488.3.6, 14218.501.488.3.4, под обекта: 14218.501.488.3.2 и над оекта: 14218.501.488.3.8
10.01.17 г., 18:23 targimot.com
62.0 м²
18 000,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Петър Падалски" № 1, ет. 10, ап. 37
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.829.2.37 /четиринадесет хиляди двеста п осемнадесет точка петстотин и едно точка осемстотин двадесет и девет точка две точка тридесет и седем/, находящ се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, но кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Петър Падалски“ № 1, /едно/, ет. 10 /десет/, ап. 37 /тридесет и седем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.829 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка осемстотин двадесет и девет/, с предназначение па самостоятелният обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 66.74 /шестдесет и шест цяло и седемдесет п четири стотни/ кв.м., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 30 /тридесет/, с площ 2.22 /две пяло и двадесет и две стотни/ кв.м., заедно с 2.28% /две цяло двадесет и осем стотни процента/ идеални части, равняващи се на 5.84 /пет цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 14218.501.829.2.38, под обекта: имот с идентификатор 14218.501.829.2.33, над обекта: няма. НАЧАЛНА ЦЕНА: 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева.
6.01.17 г., 18:19 targimot.com
66.0 м²
36 000,00 лв

Многостаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Свищовска" 65, вх. В, ет. 7, ап. 18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.501.499.3.18 с адрес на имота гр.Габрово, ул."Свищовска" № 65, вх.В, ет.7, ап.18. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.499. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 75,31 кв.м. Прилежащи части: избено помещение - 3,46 кв.м., 1,875 % ид.ч. от общ.ч. и от правото на строеж. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 14218.501.499.3.19; Под обекта: 14218.501.499.3.15; Над обекта: 14218.501.499.3.21.
4.01.17 г., 23:58 targimot.com
75.0 м²
33 180,00 лв

Многостаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Пенчо Постомпиров" № 23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.510.585 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка петстотин осемдесет и пет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК адрес гр. Габрово, ул. „Пенчо Постомпиров” № 23 /двадесет и три/ с площ от 105 /сто и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 3723 /три хиляди седемстотин двадесет и три/, квартал: 288 /двеста осемдесет и осем/, парцел: 4 /четири/, при граници: имот с идентификатор 14218.510.550 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка петстотин и петдесет/, имот с идентификатор 14218.510.586 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка петстотин осемдесет и шест/, имот с идентификатор 14218.510.548 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка петстотин четиридесет и осем/, имот с идентификатор 14218.510.344 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка триста четиридесет и четири/, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 14218.510.585.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка петстотин осемдесет и пет точка едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с предназначение ЖИЛИЩНА СГРАДА – МНОГОФАМИЛНА с адрес гр. Габрово, ул. „Пенчо Постомпиров” №23 /двадесет и три/ със застроена площ 61 /шестдесет и един/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.510.585 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка петстотин осемдесет и пет/. Забележка: Недвижимият имот е със статут ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА. НАЧАЛНА ЦЕНА: 100 000 (сто хиляди) лева.
27.12.16 г., 23:52 targimot.com
61.0 м²
100 000,00 лв

Едностаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Трети март" № 27А, вх.А, ет.5, ап.7
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.550.287.1.126 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка двеста осемдесет и седем точка едно точка сто двадесет и шест/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-07-684/12.06.2008г. на Началника на СК - Габрово с адрес гр. Габрово, бул. „Трети март” № 27А /двадесет и седем – „А”/, вход „А”, ет. 5 /пет/, ап. 7 /седем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.550.287 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка двеста осемдесет и седем/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от: една стая и сервизни помещения, брой нива на обекта:1 /едно/, площ 28,79 /двадесет и осем цяло и седемдесет и девет стотни/ кв.м., заедно с прилежащи части: МАЗА с площ 7,18 /седем цяло и осемнадесет стотни/ кв.м. и 0,520% /нула цяло петстотин и двадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 14218.550.287.1.24, под обекта: имот с идентификатор 14218.550.287.1.18, над обекта: имот с идентификатор 14218.550.287.1.30, а по акт за собственост: отдолу – апартамент № 7 /седем/ от четвърти етаж, отгоре – апартамент № 7 /седем/ от шести етаж, югоизток – двор, северозапад – коридор, североизток – двор, югозапад – апартамент № 8 /осем/ от пети етаж. НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 200 (десет хиляди и двеста) лева.
27.12.16 г., 23:48 targimot.com
28.0 м²
10 200,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Никола Войновски" № 28, ет.1, ап.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.514.131.1.2 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка сто тридесет и едно точка едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота гр. Габрово, ул. „Никола Войновски” № 28 (двадесет и осем), ет. 1 (първи), ап. 2 (втори), самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.514.131 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка сто тридесет и едно), предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно), площ 53,85 (петдесет и три цяло и осемдесет и пет стотини) кв.м., прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), заедно с 10,772 % (десет цяло седемстотин седемдесет и два процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.514.131.1.1 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка сто тридесет и едно точка едно точка едно), под обекта: 14218.514.131.1.7 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка сто тридесет и едно точка едно точка седем), над обекта: 14218.514.131.1.4 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка сто тридесет и едно точка едно точка четири). Описание по акт за собственост: АПАРТАМЕНТ № 2 /две/ на първи жилищен етаж в северозападната-югоизточна част от жилищен блок в гр.Габрово, ул. ”Никола Войновски” № 28 (двадесет и осем), състоящ се от една стая, дневна, черна кухня, баня-тоалетна, килер и една тераса, с площ 53,85 (петдесет и три цяло и осемдесет и пет стотни) кв.м, при граници: отгоре – ап. 4 (четири) на Славко Матев Камбуров, отдолу-сервизни помещение, магазин на ОСП „Булгарплот”, югоизток – ул. ”Никола Войновски”, северозапад-двор, североизток-стълбище и ап.1 (едно) на Иван Георгиев Иванов, югозапад- калкан на жилищен блок на ул. ”Никола Войновски” № 30, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), при граници: отгоре –магазин на ОСП „Булгарплот”, югоизток-ул. „Никола Войновски", северозапад-коридор, североизток-мазе на Славко Матев Камбуров, югозапад-калкан на жилищен блок на ул. ”Никола Войновски” № 30 и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), при граници: североизток-двор, югозапад - Еньо Трифонов Енев, северозапад – Коридор, югоизток - ул. „Никола Вийновски”, ЗАЕДНО с 10,772 % (десет цяло седемстотин седемдесет и два процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавна земя. НАЧАЛНА ЦЕНА: 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева.
27.12.16 г., 18:07 targimot.com
53.0 м²
36 000,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Мирни дни" № 24, вх.Б, ет.3, ап.8
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 14218.514.435.2.8 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка четиристотин тридесет и пет точка две точка осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-64/26.10.2007г., на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК; с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Мирни дни" № 24 (двадесет и четири), вх. Б, ет. 3 (три), ап. 8 (осем). Самостоятелният обект се намира в Сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.514.435 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка четиристотин тридесет и пет), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта:1 (едно), посочена в документа площ - 40.10 (четиридесет цяло и десет стотни) кв.м., ЗАЕДНО с МАЗА № 8 (осем) с площ- 7,40 (седем цяло и четиридесет стотни) кв.м. и ЗАЕДНО с 2,009% (две цяло и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 14218.514.435.2.7 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка четиристотин тридесет и пет точка две точка седем); 14218.514.435.2.9 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка четиристотин тридесет и пет точка две точка девет), под обекта - 14218.514.435.2.5 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка четиристотин тридесет и пет точка две точка пет), над обекта - 14218.514.435.2.11 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка четиристотин тридесет и пет точка две точка единадесет). По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), находящ се на етаж трети от вх. „Б” на жилищна сграда на ул. „Мирни дни” № 24 (двадесет и четири) в гр.Габрово, с площ от 40.10 (четиридесет цяло и десет стотни) кв.м., състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, при граници: отгоре – апартамент № 11 (единадесет), отдолу – апартамент № 5 (пет), североизток – апартамент № 9 (девет) и стълбище, югозапад – двор, северозапад – апартамент № 9 (девет), югоизток – апартамент № 7 (седем), заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №8 (осем), с площ от 7.40 (седем цяло четиридесет стотни) кв.м., при граници: отгоре – апартамент №2 (две), североизток – коридор, югозапад – двор, северозапад – избено помещение на апартамент № 9 (девет), югоизток – избено помещение на апартамент № 7 (седем) и двор в едно с 2.009% (две цяло и девет хилядни процента идеални части) от общите части на сградата и правото на строеж върху земята. НАЧАЛНА ЦЕНА: 15 280 (петнадесет хиляди двеста и осемдесет) лева.
27.12.16 г., 18:07 targimot.com
40.0 м²
15 280,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Априлов" № 1-б, вх.Б, ет.6, ап.24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.515.215.2.24 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и петнадесет точка две точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Априлов” № 1 - б /едно, буква „б”/, вх. „Б”, ет. 6 /шест/, ап. 24 /двадесет и четири/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.515.215 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и петнадесет/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ 54 /петдесет и четири/ кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 14218.515.215.2.23 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и петнадесет точка две точка двадесет и три/, под обекта: нмот с идентификатор 14218.515.215.2.20 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и петнадесет точка две точка двадесет/, над обекта: няма. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 24 /двадесет и четвърти/, пети етаж, вход „Б”, от жилищен блок № 8 /осем/, на бул. „Априлов” № 1 /едно/, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения с обща квадратура по одобрения план от 68 /шестдесет и осем/ кв.м., при съседи на апартамента: отгоре - таванско помещение, отдолу - д-р Петър Нанчев, изток - Иван Стоянов Вълчев, запад - бул. „Апрнлов”, север - стълбище, юг - улица, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ /маза/, при съседи: отгоре - Милка и Дойчин Дойчинови, изток - двор, запад - коридор, север - Дочо Начев Нанков, юг - вход, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: отдолу - Петър Костадинов Петров, изток - двор, запад - коридор, север - Йордан Стефанов Мляков, заедно с 2.17 /две цяло и седемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, построена върху държавна земя, съставляваща парцел I /едно римско/, /групирани парцели I, II, VIII, IX - едно римско, две римско, осем римско, девет римско/ в кв. 309 /триста и девет/ по плана на гр. Габрово. НАЧАЛНА ЦЕНА: 48 000 (четиридесет и осем хиляди) лева.
27.12.16 г., 18:06 targimot.com
54.0 м²
48 000,00 лв

Двустаен апартамент Чарково

Чарково община Габрово
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81904.651.24.2.1 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири точка две точка едно/, находящ се в село Чарково, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 5/22.02.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрсс на имота: с. Чарково, п.к. 5300, ЧАРКОВО, eт. 1 /първи/, ап.1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 81904.651.24 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 58.20 /петдесет и осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, ЗАЕДНО с 8,452% /осем цяло и четиристотин петдесет и две хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ oт общите части и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот е идентификатор 81904.651.24 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 81904.651.24.2.2 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири точка две точка две/, под обекта: няма, над обекта: 81904.651.24.2.5 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири точка две точка пет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 425 /десет хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева.
27.12.16 г., 18:06 targimot.com
58.0 м²
10 425,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Панорамна" № 20, ет. 1, ап. 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.508.238.1.1 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка двеста тридесет и осем точка едно точка едно) по КККР на гр. Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Панорамна" № 20 (двадесет), ет. 1 (едно), ап. 1 (едно), самостоятелният обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.508.238 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка двеста тридесет и осем), предназначение на самостоятелният обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 93.40 (деветдесет и три цяло и четиридесет стотни) квадратни метра, с прилежащи части: 4,126% (четири цяло сто двадесет и шест процента идеални чести) от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при граници: над обекта: имот с идентификатор 14218.508.238.1.6 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка двеста тридесет и осем точка едно точка шест), под обекта: имот с идентификатори 14218.508.238.1.34 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка две хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка двеста тридесет и осем точка едно точка тридесет и пет), имот с идентификатор 14218.508.238.1.35 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка двеста тридесет и осем точка едно точка тридесет и пет/, имот с идентификатор 14218.508.238.1.36 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка двеста тридесет и осем точка едно точка тридесет и шест), на същия етаж: имот с идентификатор 14218.508.238.1.2 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка двеста тридесет и осем точка едно точка две). НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 360 (тридесет и девет хиляди триста и шестдесет) лева.
27.12.16 г., 17:57 targimot.com
93.0 м²
39 360,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Индустриална"№45, вх.1, ет.1, ап.3
АПАРТАМЕНТ №3, ет.1, вх.1 от жилищна сграда на два етажа, със седем входа, с адрес : ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, УЛ."ИДУСТРИАЛНА" №45, ВХ.1, ЕТ.1, АП.3 , с площ; 46,46 кв.м., състояща се от една стая, кухня-дневна, санитарен възел, килер, коридор, и две тераси, при граници: отгоре- апартамент №6, отдолу- общо помещение, изток- апартамент №2 и двор, запад- двор, север- стълбище и апартамент №3, и юг - апартамент №1, от вход №2, заедно с 2,338% идеални части от от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото по законна ипотека, а по кадастрална карта: СОС с кадастрален идентификатор 14218.502.443.1.26 , с адрес гр. Габрово, ул. „Индустриална”№45, вх.1, ет.1, ап.3 с площ 46,46 кв.м, с предназначение:жилище, апартамент при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: СОС 14218.502.443.1.27, СОС 14218.502.443.1.25, под обекта:няма, над обекта: СОС 14218.502.443.1.29, заедно с 2,338% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж
15.12.16 г., 21:31 targimot.com
46.0 м²
10 080,00 лв

Многостаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Ясен" № 27 - Б
Описание по нотариален акт: АПАРТАМЕНТ на втори сутерен от ЖСК „Еделвайс”, /блок две/, построен в груб строеж, находящ се в гр. Габрово, ул. „Ясен” № 27б (двадесет и седем буква „Б”), кв. Дядо Дянко, ІІІ (три римско) градска зона, с квадратура 164,70 (сто шестдесет и четири цяло и седемдесет стотни) кв.м., при граници: отгоре ап. № 1 (едно) и ап. № 2 (две), изток избени помещения, стълбище и общо избено помещение /абонатна станция/, запад – двор, север – жилищен блок № 3 – ул. „Ясен” №27А, юг – двор и жилищен блок № 1 – ул. „Ясен” №27В, заедно с 3,788%=14,97 (три цяло седемстотин осемдесет и осем хилядни процента, равняващи се на четиринадесет цяло и деветдесет и седем стотни кв.м.) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, представляващ УПИ І (едно римско) комплексно жилищно застрояване и озеленяване от кв. 15 (петнадесет) по плана на кв. Дядо Дянко, 51 (петдесет и първа) част. Описание по скица: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.550.130.2.18 ( четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка сто и тридесет точка две точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес гр. Габрово, ул. „Ясен” №27 – Б (двадесет и седем буква „Б”), ет.1(едно), самостоятелният обект се намира в сграда №2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.550.130 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка сто и тридесет) с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1(едно), площ 164,70 (сто шестдесет и четири цяло и седемдесет стотни) кв.м., прилежащи части: 3,788 % (три цяло седемстотин осемдесет и осем хилядни процента) ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.550.130.2.17, под обекта: няма, над обекта: 14218.550.130.2.2, 14218.550.130.2.1. НАЧАЛНА ЦЕНА: 24 000 (двадесет и четири хиляди) лева.
9.12.16 г., 22:47 targimot.com
164.0 м²
24 000,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Хризантема" № 7, вх. А, ет. 4, ап. 12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.484.4.12 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин осемдесет и четири точка четири точка дванадесет/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Габрово, п.к. 5300 /пет хиляди и триста/, ул. "Хризантема" № 7 /седем/, вх. А, ет. 4 /четири/, ап. 12 /дванадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 4 четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.484 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин осемдесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 73.95 /седемдесет и три цяло и деветдесет и пет стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.501.484.4.11 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин осемдесет и четири точка четири точка единадесет/, под обекта: 14218.501.484.4.9 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин осемдесет и четири точка четири точка девет/, над обекта: 14218.501.484.4.15 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин осемдесет и четири точка четири точка петнадесет/, ЗАЕДНО с МАЗА, ЗАЕДНО с 1.750% /едно цяло и седемстотин и петдесет хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/ на ІV /четвърти/ етаж от вход "А", находящ се в град Габрово, ул. " Хризантема" № 7 /седем/, с площ 73.95 /седемдесет и три цяло деветдесет и пет стотни/ кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при граници: отгоре - апартамент № 15 /петнадесет/ на Венелин и Иванка Генчеви, отдолу - апартамент № 9 /девет/ на Минка Петрова, североизток - двор и стълбище, югозапад - двор, северозапад - двор, югоизток - двор и апартамент № 11 /единадесет/ на Галин и Мима Узунови и стълбище, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/, при съседи: отгоре - апартамент № 3 /три/ на Христо и Руска Василеви, североизток - коридор, югозапад - двор, северозапад - коридор, югоизток - коридор, ЗАЕДНО с 1.750% /едно цяло седемстотин и петдесет хилядни процента ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и правото на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 000 (тридесет и девет хиляди) лева.
9.12.16 г., 21:05 targimot.com
74.0 м²
39 000,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Йосиф Соколски" № 29, ет. 2, ап. 6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.201.2.6 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно точка две точка шест/, изграден в груб строж, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-07-802/11.07.2008г. на началника на СК – Габрово, с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Йосиф Соколски" №29 /двадесет и девет/, ет.2 /две/, ап.6 /шест/, самостоятелният обект се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.519.201 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/ със застроена площ по документ 86,00 /осемдесет и шест/ кв.м., прилежащи части: 8,800% /осем цяло и осемстотин хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.519.201.2.5, под обекта - имот с идентификатор 14218.519.201.2.3 и имот с идентификатор 14218.519.201.2.2 и над обекта - имот с идентификатор 14218.519.201.2.8. НАЧАЛНА ЦЕНА: 30 600 /тридесет хиляди и шестстотин/ лева.
9.12.16 г., 21:05 targimot.com
86.0 м²
30 600,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Боровска" № 2, ет. 2, ап. 4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.514.268.1.4 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка двеста шестдесет и осем точка едно точка четири/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, находящ се на ул."Боровска" №2 /две/, ет.2 /две/, ап.4 /четири/ с площ по скица 89.83 /осемдесет и девет цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.514.268 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка двеста шестдесет и осем/, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4 /четири/ с площ 8,85 /осем цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м., заедно с 10,120% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на обекта: на същия етаж – имот с идентификатор 14218.514.268.1.3, под обекта – имот с идентификатор 14218.514.268.1.2, над обекта – имот с идентификатор 14218.514.268.1.6, заедно със: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.514.268.1.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка двеста шестдесет и осем точка едно точка десет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, ул. „Боровска” №2 /две/, ет. -1 /едно/, №2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.514.268 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка двеста шестдесет и осем/, предназначение на самостоятелния обект: ГАРАЖ с площ от 17 /седемнадесет/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 14218.514.268.1.9, под обекта – няма, над обекта – имот с идентификатор 14218.514.268.1.14, имот с идентификатор 14218.514.268.1.13. По нотариален акт, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ на етаж II /втори/ от ЖСК „СИНКЕВЕЦА", гр. Габрово, ул."Боровска" №2 /две/ с площ от 89,83 /осемдесет и девет цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, две спални, столова, бокс, баня, тоалетна и дрешник, при граници: изток - ап.3 /три/ на Димитър Стоянов Ангелов, запад – бъдеща секция, север - двор, юг –ул."Боровска", отдолу – апартамент №2 /две/ собственост на Ненчо Димов Йонков, отгоре – апратамент № 6 /шест/ на Александър Асенов Николов, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 8,85 /осем цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м., при граници: изток - маза 1 /едно/ на Христо Илиев Колев и Илия Христов Колев, стълбищна клетка, запад – маза №3 /три/ Димитър Стоянов Ангелов, север - двор, юг – гараж № 4 /четири/ Станчо и Стефка Колеви, отгоре – гараж №7 /седем/ Атанас и Дочка Дочеви, заедно със: ГАРАЖ № 4 /четири/ с площ от 18,22 /осемнадесет цяло и двадесет и две стотни/ кв.м., при граници: изток - общо помещение, запад – гараж № 3 /три/ Димитър Стоянов Ангелов, север - маза №4 /четири/ собственост на Станчо и Стефка Колеви, юг – ул. „Боровска”, отгоре - маза №7 /седем/ собственост на Атанас Дочев Дочев и Недка Гатева Дочева, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху земята. НАЧАЛНА ЦЕНА: 38 400 (тридесет и осем хиляди и четиристотин) лева.
9.12.16 г., 21:04 targimot.com
90.0 м²
38 400,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Видима" № 23, вх. Г, ет. 7, ап. 19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.571.17.19 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка петстотин седемдесет и едно точка седемнадесет точка деветнадесет/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: град Габрово, п.к. 5300 /пет хиляди и триста/, ул. ”Видима” № 23, вх. „Г”, ет. 7 /седем/, ап. 19 /деветнадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 17 /седемнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.571 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка петстотин седемдесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 76 /седемдесет и шест/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.501.571.17.20 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка петстотин седемдесет и едно точка седемнадесет точка двадесет/, под обекта: 14218.501.571.17.16 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка петстотин седемдесет и едно точка седемнадесет точка шестнадесет/, над обекта: 14218.501.571.17.22 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка петстотин седемдесет и едно точка седемнадесет точка двадесет и две/. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 19 /деветнадесет/, етаж VІІ /седем/, вх.”Г” от жилищен блок ЕП-5 /пет/, находящ се на ул. "Видима" № 23 /двадесет и три/, кв. „Голо бърдо”, град Габрово с площ 74,27 /седемдесет и четири цяло и двадесет и седем стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при граници: изток - двор, запад - двор, север - апартамент от вх.В, юг - стълбище и ап. № 20 на Тончо Христов Тончев, горе - ап. № 22 на Тончо Иванов Тасев и Теменужка Йорданова Тасева, долу - ап. № 16 на Стефан Ганчев Иванов, ЗАЕДНО с прилежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ 3,00 /три/ кв.м., при граници: изток - маза № 1 на Спиридон Стоянов Марков, запад - маза № 16 на Стефан Ганчев Иванов, север - коридор, юг - маза от секция „Д”, горе - ап. № 3 на Борис Георгиев Боров и Нина Яковлевна Борова, ЗАЕДНО с 1,094% /едно цяло и деветдесет и четири стотни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя. НАЧАЛНА ЦЕНА: 43 000 (четиридесет и три хиляди) лева.
9.12.16 г., 21:01 targimot.com
76.0 м²
43 000,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Люлякова градина" № 8, вх. Г, ет. 4, ап. 10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.389.4.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка триста осемдесет и девет точка четири точка десет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Люлякова градина" № 8 /осем/, вх. „Г”, ет.4 /четири/, ап.10 /десет/, самостоятелният обект се намира в сграда №4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.389 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка триста осемдесет и девет/, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ по документ: 73.95 /седемдесет и три цяло и деветдесет и пет стотни/ кв.м., прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №10 /десет/ със застроена площ 7,28 /седем цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м. и 1,828% /едно цяло осемстотин двадесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.501.389.4.11, под обекта - имот с идентификатор 14218.501.389.4.7 и над обекта - имот с идентификатор 14218.501.389.4.13. НАЧАЛНА ЦЕНА: 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева.
9.12.16 г., 21:01 targimot.com
74.0 м²
24 000,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Йосиф Соколски" № 29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.201.2.5 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно точка две точка пет/, изграден в груб строеж, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-07-802/11.07.2008г. на началника на СК – Габрово, с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Йосиф Соколски" №29 /двадесет и девет/, ет.2 /две/, ап.5 /пет/, самостоятелният обект се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.519.201 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ по документ: 97,00 /деветдесет и седем/ кв.м., прилежащи части: 10,022% /десет цяло и двадесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.519.201.2.4 и имот с идентификатор 14218.519.201.2.6, под обекта - имот с идентификатор 14218.519.201.2.2, имот с идентификатор 14218.519.201.2.1 и имот с идентификатор 14218.519.201.2.3 и над обекта - имот с идентификатор 14218.519.201.2.7 и имот с идентификатор 14218.519.201.2.8. НАЧАЛНА ЦЕНА: 35 400 /тридесет и пет хиляди и четиристотин/ лева.
9.12.16 г., 20:59 targimot.com
97.0 м²
35 400,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Столетов" № 135, ет. 12, ап. 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.533.116.5.44 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и три точка сто и шестнадесет точка пет точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-19/18.05.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Столетов” № 135 /сто тридесет и пет/, ет. 12 /дванадесет/, ап. 44 /четиридесет и четири/, самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.533.116 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и три точка сто и шестнадесет/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 57.00 /петдесет и седем/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 14218.533.116.5.45 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и три точка сто и шестнадесет точка пет точка четиридесет и пет/ и имот с идентификатор 14218.533.116.5.43 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и три точка сто и шестнадесет точка пет точка четиридесет и три/, под обекта – имот с идентификатор 14218.533.116.5.40 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и три точка сто и шестнадесет точка пет точка четиридесет/, над обекта - няма. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 44 /четиридесет и четири/, ет. 12 /дванадесет/ от жилищен блок, намиращ се в гр. Габрово, бул. "Столетов" № 135 /сто тридесет и пет/ със застроена площ от 73.74 /седемдесет и три цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухненски бокс, дневна стая и сервизни помещения, при граници: отгоре - таван, запад - апартамент № 45 /четиридесет и пет/, изток - двор, юг - двор, юг - двор , север - стълбище и апартамент № 43 /четиридесет и три/, заедно с прилежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 44/41 /четиридесет и четири, четиридесет и едно/ със застроена площ 3,89 /три цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., при граници: отгоре - магазин, запад - коридор, изток - двор, север - избено помещение на апартамент №43 /четиридесет и три/ и юг - избено помещение на апартамент №46 /четиридесет и шест/ и апартамент № 45 /четиридесет и пет/, заедно с 2,174% /две цяло сто седемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавна земя. НАЧАЛНА ЦЕНА: 28 050 (двадесет и осем хиляди и петдесет) лева.
9.12.16 г., 20:23 targimot.com
57.0 м²
28 050,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Даскал Алекси" № 2, вх. А, ет. 4, ап. 14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 14218.519.289.1.14 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста осемдесет и девет точка едно точка четиринадесет/, находящ се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, ул. „Даскал Алекси” №2 /две/ – А /буква „А”/, вх. А, ет. 4 /четири/, ап. 14 /четиринадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.519.289 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста осемдесет и девет/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ 63,51 /шестдесет и три цяло и петдесет и една стотни/ кв.м., прилежащи части: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 14/четиринадесет – 8,34 /осем цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 /четиринадесет/ – 9,78 /девет цяло и седемдесет и осем стотни/ кв.м., както и 1,452% - 7,53 кв.м. ид.ч. от общ.ч. на сгр., съседни самостоятелни обекти в сградата:на същия етаж: 14218.519.289.1.13, 14218.519.289.1.15, под обекта: 14218.519.289.1.10, над обекта: 14218.519.289.1.18. Описание по нотариален акт: АПАРТАМЕНТ № 14, находящ се в гр. Габрово, ул.„Даскал Алекси” № 2, вх. А, ет. 4, състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения и две тераси, със застроена площ от 63,51 кв.м., при граници и съседи: отгоре – апартамент 18 и апартамент 10, север – стълбище и апартамент 13, юг – двор, изток – апартамент 13 и запад – апартамент 15, ведно с принадлежащите: Таванско помещение № 14 с полезна площ от 8,34 кв.м., при граници и съседи: отгоре – покрив, отдолу – апартамент 20, югозапад – двор, североизток – таван на апартамент 15, северозапад – двор и югоизток – коридор, както и Избено помещение № 14 с полезна площ от 9,78 кв.м., при граници и съседи: отгоре – клуб, югозапад – маза на апартамент 15, североизток – коридор, югоизток – маза на апартамент 13 и северозапад – коридор, заедно с 1,452 % - 7,53 кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. НАЧАЛНА ЦЕНА: 20 800 (двадесет хиляди и осемстотин) лева.
9.12.16 г., 20:21 targimot.com
63.0 м²
20 800,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Индустриална" № 45, вх. 2, ет. 2, ап. 5
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.502.443.1.20 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и две точка четиристотин четиридесет и три точка едно точка двадесет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота: гр. Габрово, ул. ”Индустриална” № 45 /четиридесет и пет/, вх. 2 /втори/, ет. 2 /втори/, ап. 5 /пет/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.502.443 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и две точка четиристотин четиридесет и три/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 14218.502.443.1.19 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и две точка четиристотин четиридесет и три точка едно точка деветнадесет/, под обекта: имот с идентификатор 14218.502.443.1.17 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и две точка четиристотин четиридесет и три точка едно точка седемнадесет/, над обекта: няма. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, ет.ІІ /втори/, вход 2 /две/, от жилищна сграда на два етажа със седем входа /бивши работнически жилища/, намираща се в гр. Габрово, ул. „Индустриална” № 45 /четиридесет и пет/ със застроена площ 40,91 /четиридесет цяло и деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от една стая, кухня – дневна, санитарен възел, килер, коридор и една тереса, при граници: отгоре – покрив, отдолу – апартамент №2 /две/, изток – двор, запад – стълбище, апартамент №4 /четири/ и апартамент №6 /шест/, север – апартамент №4 /четири/ и юг – апартамент №6 /шест/, заедно с 2,320 % /две цяло триста и двадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА: 7 050 /седем хиляди и петдесет/ лева.
9.12.16 г., 20:19 targimot.com
41.0 м²
7 050,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Априлов" № 21, ет. 1, ап. 1
1/2 /ЕДНА ВТОРА/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.515.240 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Априлов” №21 (двадесет и едно), с площ 464 (четиристотин шестдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 (десет) м., номер по предходен план 5105 (пет хиляди сто и пет), квартал 176 (сто седемдесет и шест), парцел 5 (пет), съседи: 14218.515.239 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста тридесет и девет), 14218.515.235 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста тридесет и пет), 14218.515.232 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста тридесет и две), 14218.515.241 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста четиридесет и едно), 14218.515.243 (четиринадесет хиляди двеста иосемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста четиридесет и три), ЗАЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.515.240.1.1 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Априлов” №21 (двадесет и едно), ет.1 (едно), ап.1 (едно), самостоятелният обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот 14218.515.240 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.515.240.1.2 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка две), под обекта: 14218.515.240.1.4 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка четири), над обекта: 14218.515.240.1.3 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка три). НАЧАЛНА ЦЕНА: 40 000 (четиридесет хиляди) лева.
9.12.16 г., 20:19 targimot.com
40 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Габрово
1 2 3 4