Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Венец" №26, вх.Б, ет.2, ап.4
75 м²
35,475 лв
2017-9-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.469.4.4 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и девет точка четири точка четири/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Габрово, п.к 5300 /пет хиляди и триста/, ул. „Венец” № 26 /двадесет и шест/, вх. Б, ет. 2 /две/, ап. 4 /четири/, самостоятелният обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.469 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и девет/, с предназначение на самостоятелният обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 75,11 /седемдесет и пет цяло и единадесет стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.469.4.5 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и девет точка четири точка пет/, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.469.4.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и девет точка четири точка едно/, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.469.4.7 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин шестдесет и девет точка четири точка седем/, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/, с площ 3,73 /три цяло седемдесет и три стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с 1,398% /едно цяло триста деветдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, II /втори/ етаж в жилищна сграда ЕП-2 Трендафила, вход „Б”, ул. „Венец” № 26 /двадесет и шест/ в град Габрово, с площ 75,11 /седемдесет и пет цяло и единадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при граници: отгоре - апартамент № 7, отдолу - апартамент № 1, изток - вход „А”, запад - двор, стълбище и апартамент № 5, север - двор, юг – двор, ЗАЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ със застроена площ 3,78 /три цяло и седемдесет и осем стотни/ кв.м., при граници: отгоре - апартамент № 1, изток-секция „А”, запад - коридор, север - двор и юг-маза № 5, ЗАЕДНО с 1,398 % /едно цяло триста деветдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 35 475 (тридесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и пет) лева.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Венец