Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "КРАЛИ МАРКО" № 10, ВХОД "Б", ЕТ. 5
69,900 лв
2017-1-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 04279.612.200.6.55 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, двеста, точка, шест, точка, петдесет и пет/, с предназначение „жилище апартамент”, който обект попада в жилищна сграда с идентификационен № 04279.612.200.6 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, двеста, точка, шест/, построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.612.200 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, двеста/ , находящ се в град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД 18 32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, вписан с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 10 /десет/, вход „Б”, етаж 5 /пети/, с площ от 57.00 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/, брой нива на обекта: 1, при съседи на обекта по схема: на същия етаж № 04279.612.200.6.35, № 04279.612.200.6.31, № 04279.612.200.6.56, под обекта № 04279.612.200.6.28, над обекта № 04279.612.200.6.41 и Самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 04279.612.200.6.56 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, двеста, точка, шест, точка, петдесет и шест/ , с предназначение „жилище, апартамент”, който обект попада в жилищна сграда с идентификационен № 04279.612.200.6 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, двеста, точка, шест/, построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.612.200 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, двеста/, находящ се в град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД 18 32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, вписан с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 10 /десет/, вход „Б”, етаж 5 /пети/, ап. 38 Б /тридесет и осем, буква „б”/, с площ от 43.00 кв.м. /четиридесет и три цяло квадратни метра/, брой нива на обекта: 1, при съседи на обекта по схема: на същия етаж № 04279.612.200.6.33, № 04279.612.200.6.31, № 04279.612.200.6.55, под обекта № 04279.612.200.6.28, над обекта № 04279.612.200.6.41, ведно с МАЗЕ № 38 /тридесет и осем/, с площ от 2.25 кв.м. /две цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра/, както и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, които обекти съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 53/09.04.2008 г. на Главен архитект на Община Благоевград за „Преустройство на самостоятелно жилище в разделяне на два самостоятелни апартамента” са образувани от АПАРТАМЕНТ № 38 /тридесет и осем/, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 10, на пети жилищен етаж, вход „Б”, построен върху държавна земя, състоящ се от четири стаи и кухня, със застроена площ 103.22 кв.м. /сто и три цяло и двадесет и две стотни квадратни метра/, ведно с прилежащото избено помещение № 38 /тридесет и осем/, с полезна площ от 4.49 кв.м. /четири цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, ведно с 3.1789 % /три цяло хиляда седемстотин осемдесет и девет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: апартамент № 37. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 69 900,00 лв. / шестдесет и девет хиляди деветстотин лева /.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Благоевград, Крали Марко, Апартамент продажба