Едностаен апартамент Банско

Банско гр. Банско, п.к. 2770, ул. Стефан Стамболов № 60, ет.4, ап. 48
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3043.1.38 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди и четиридесет и три точка едно точка тридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Стефан Стамболов № 60, ет.4, ап. 48, в СГРАДА с идентификатор 02676.501.3043.1/нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди и четиридесет и три точка едно/, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 31.5 кв.м и 5.64 кв.м идеални части от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж: обект с идентификатор 02676.501.3043.1.31, обект с идентификатор 02676.501.3043.1.37, под обекта: обект с идентификатор 02676.501.3043.1.28, обект с идентификатор 02676.501.3043.1.29, над обекта: няма, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.3043/нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди и четиридесет и три/, адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Стефан Стамболов № 58-60, площ от 1037 кв. м., стар идентификатор: 3043, 3041, квартал 221, парцел III, IV, при съседи: имот с идентификатор 02676.501.3525, имот с идентификатор 02676.501.3526, имот с идентификатор 02676.501.3656, имот с идентификатор 02676.501.3620, имот с идентификатор 02676.501.3619, който апартамент съгласно одобрени архитектурни проекти представлява Апартамент А 4.8, със застроена площ 31.5 кв.м и 5.64 кв.м идеални части от общите части на сградата или с обща площ от 37.14 кв. м. , който апартамент се намира в Жилищна сграда с търговско наименование „СТЕК БИЛДИНГ”,намираща се в УПИ III, планосн. №3041 и 3043, кв. 221 по картата на землището на гр. Банско, ул. Стефан Стамболов № 60, с площ 1037 кв. м
24.10.16 г., 14:44 targimot.com
32.0 м²
20 800,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Банско, Стефан Стамболов