Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "Орце Попйорданов"
1). АПАРТАМЕНТ А 0.2, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.2 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с 6,91кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.2 Начална цена 22 337лв. /двадесет и две хиляди триста тридесет и седем лева./ 2). АПАРТАМЕНТ А 0.1, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с припадащите му се 6,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.1 Начална цена 22 337лв. /двадесет и две хиляди триста тридесет и седем лева./ ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
1.11.16 г., 15:25 targimot.com
76.0 м²
22 337,00 лв

Едностаен апартамент Банско

Банско УЛ. "ОРЦЕ ПОПЙОРДАНОВ" № 2, БЛ. 1, ЕТ. -1, ОБЕКТ СТ2
Самостоятелен обект е сграда с идентификационен номер 02676.501.3848.2.16 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три осем четири осем точка две точка едно шест/, с предназначение друг вид самостоятелен обект в сграда, който обект се намира в сграда № 2, разположена в Поземлен имот с идентификационен 02676.501.3848 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три осем четири осем/, находящ се в гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Банско, п. к. 2770, ул. „Орце Попйорданов” № 2, бл. 2, ет. 1, обект СТ2, с площ по скица от 42.90 кв. м /четиридесет и двe цяло и деветдесет стотни/, брой нива на обекта: 1 /едно/, прилежащи части 2.85 % /две цяло и осемдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж няма, под обекта няма, над обекта 02676.501.3848.2.2 и 02676.501.3848.2.1, който имот съгласно акт за собственост представлява: СТУДИО № 2 /две/, разположен на кота 4.98 /минус четири цяло и деветдесет и осем стотни/ м., в общия сутерен на жилищна сграда БЛОК 1 /едно/ и БЛОК 2 /две/, въведена в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 100/16.09.2008г. на Община Банско и които блокове се състоят от по три етажа, подпокривен етаж и общ сутерен, с обща разгъната застроена площ от 1937.30 /хиляда деветстотин тридесет и седем цяло и тридесет стотни/ кв.м., от които разгърната застроена площ на сутерена от 539.70 /петстотин тридесет и девет цяло и седемдесет стотни/ кв.м. които сгради са изградени в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III 1001 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и едно/ от кв. 238 /двеста тридесет и осем/ по плана на гр. Банско, целият с площ по графични изчисления от 843 /осемстотин четиридесет и три/ кв.м., при граници: УПИ II /втори/, УПИ VI 980 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин и осемдесет/, УПИ IХ 1001 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и едно/, УПИ X 1001 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и едно/, УПИ XI 1001 /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и едно/, УПИ V 1001 /пети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и едно/, УПИ IV /четвърти/ и улица, който имот е с обща застроена площ от 42.90 /четиридесет и две цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящо се от антре, баня с тоалетна, студио с кухненски бокс и стая, при съседи: двор и английски двор, двор и английски двор, коридор, коридор, помещение за камериери и бельо, заедно с 2.85 % /две цяло и осемдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на жилищната сграда /Блок 1 и Блок 2/, равняващи се на 12.38 /дванадесет цяло и тридесет и осем стотни/ кв.м. и с 2.85 % /две цяло и осемдесет и пет стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху поземления имот НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена, от която да започне наддаването при публичната продан е в размер на 9 900.00 лв. /девет хиляди и деветстотин лева/. С оглед режима на облагане с ДДС кандидат купувачите следва да имат предвид, че доставката е облагаема и съгласно чл. 131 от ЗДДС вътре в цената е включен и ДДС.
24.10.16 г., 14:47 targimot.com
43.0 м²
9 900,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Банско, Орце Попйорданов