Тристаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 11
АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, етаж 1 /първи/, със застроена площ по акт за собственост от 74.08 /седемдесет и четири цяло и осем стотни/ кв.м.,състоящ се от: антре, кухненски бокс с дневна, две спални, две бани с тоалетна и балкон, а по кадастрална карта представляващ самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 02676.501.3062.1.5 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди шестдесет и две, точка, едно, точка, пет/ с предназначение: Жилище и със застроена площ по кадастрална карта от 74.00 /седемдесети четири/ кв.м., при съседи по акт за собственост: стълбищна клетка,коридор, апартамент № 4, дворно място и калкан, а по кадастрална карта: на същия етаж – обект с идентификатор 02676.501.3062.1.4, под обекта - 02676.501.3062.1.2, и над обекта - 02676.501.3062.1.8, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата съответстващи на 11.20 кв.м., който апартамент се намира в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА за сезонно ползване с идентификатор 02676.501.3062.1, изградена в УПИ VIII – 3062, във кв. 221 по регулационния план на гр. Банско, при съседи на имота по кадастрална карта: обекти с кадастрални идентификатори: 02676.501.2969, 20676.501.4670, 02676.501.3239, 02676.501.4084, 02676.501.3527, 02676.501.3061.
8.12.16 г., 22:00 targimot.com
74.0 м²
64 200,00 лв

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско, ул. "Найден Геров", № 2, вх.1, ет. 4, ап. А5-2
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02676.501.3639.1.22 / нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди шестстотин тридесет и девет точка едно точка двадесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81 / 10.12.2009 год. на Изпълнителния Директоир на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул."Найден Геров" № 2, вх. 1, ет. 4, ап. А 5-2, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3639 / нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди шестстотин тридесет и девет /, предназначение на самастоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 / един /, с площ на обекта 67.27 кв.м. / шестдесет и седем квадратни метра и двадесет и седем квадратни сантиметра /, ведно с прилежащите части: 5.36 % идеални общи части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3639.1.23, под обекта: 02676.501.3639.1.17, над обекта: няма, собственост на "МАРАЯ" ЕООД, ЕИК 101654623, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 20534 / 11.11.2011 год., издадена от Началника на СГКК - гр. Благоевград, който имот е идентичен, с АПАРТАМЕНТ № 2 /две/ изграден до етап „груб строеж” находящ се на четвърти етаж, на кота + 8.10 /плюс осем цяло и десет стотни метра/ от масивната жилищна сграда, построена съгласно разрешение за строеж № 332/06.12.2005 год. и одобрен от Гл. Архитект на Община Банско архитектурен проект от 30.11.2005 год. в урегулиран поземлен имот VІІІ-2853 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди осемстотин петдесет и трети/ от квартал 259 /двеста петдесет и девет/ по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 240/1990 год. и № 0132/2004 год. на Кмета на Община Банско, целият с площ от 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет кв.м./, при съседи на имота: улица, УПИ VІІ-2853, УПИ Х-2853 и УПИ ІХ-2858, който апартамент е със застроена площ от 67.27 кв.м. /шестдесет и седем цяло и двадесет и седем кв.м./, ведно с прилежащите на апартамента 5.36 % /пет цяло и тридесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, състоящ се от кухня, трапезария, хол, спалня, антре и сервизни помещения, при съседи на апартамента: двор, стълбищна клетка, коридор и аратамент 3 /три/.
27.10.16 г., 13:36 targimot.com
67.0 м²
49 500,00 лв

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско, ул. "Найден Геров", № 2, вх.1, ет. 4, ап. А5-1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02676.501.3639.1.21 / нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди шестстотин тридесет и девет точка едно точка двадесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81 / 10.12.2009 год. на Изпълнителния Директоир на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул."Найден Геров" № 2, вх. 1, ет. 4, ап. А 5-1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3639 / нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди шестстотин тридесет и девет /, предназначение на самастоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 / един /, с площ на обекта 65.54 кв.м. / шестдесет и пет квадратни метра и петдесет и четири квадратни сантиметра /, ведно с прилежащите части: 5.22 % идеални общи части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3639.1.25, под обекта: 02676.501.3639.1.16, над обекта: няма, собственост на "МАРАЯ" ЕООД, ЕИК 101654623, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 20533 / 11.11.2011 год., издадена от Началника на СГКК - гр. Благоевград, който имот е идентичен, с АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ изграден до етап „груб строеж” находящ се на четвърти етаж, на кота + 8.10 /плюс осем цяло и десет стотни метра/ от масивната жилищна сграда, построена съгласно разрешение за строеж № 332/06.12.2005 год. и одобрен от Гл. Архитект на Община Банско архитектурен проект от 30.11.2005 год. в урегулиран поземлен имот VІІІ-2853 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди осемстотин петдесет и трети/ от квартал 259 /двеста петдесет и девет/ по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 240/1990 год. и № 0132/2004 год. на Кмета на Община Банско, целият с площ от 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет кв.м./, при съседи на имота: улица, УПИ VІІ-2853, УПИ Х-2853 и УПИ ІХ-2858, който апартамент е със застроена площ от 65.54 кв.м. /шестдесет и пет цяло и петдесет и четири стотни кв.м./, ведно с прилежащите на апартамента 5.22 % /пет цяло и двадесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, състоящ се от кухня, трапезария, хол, спалня, антре и сервизни помещения, при съседи на апартамента: от две страни - двор, стълбищна клетка, коридор и аратамент 5 /пет/.
27.10.16 г., 13:36 targimot.com
66.0 м²
49 000,00 лв

Едностаен апартамент Банско

Банско гр. Банско, ул. Найден Геров № 1, ет. 2, ап. 39
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02676.501.3004.1.39 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди и четири точка едно точка тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, площ от 35.40 кв.м. /тридесет и пет цяло и четиридесет квадратни метра/, с адрес на имота: гр. Банско, ул. Найден Геров № 1, ет. 2, ап. 39, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3004 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, обл. Благоевград, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 02676.501.3004.1.40, 02676.501.3004.1.38, под обекта - 02676.501.3004.1.18, над обекта - няма, ВЕДНО с прилежащи части 8.50 /осем цяло и петдесет/ кв.м. равни на 0.4627 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, представляващ съгласно документ за собственост АПАРТАМЕНТ № 39 /тридесет и девет/, находящ се на втори надпартерен етаж, със застроена площ от 35.4 кв.м. /тридесет и пет цяло и четири десети квадратни метра/, състоящ се от антре, баня, спалня и тераса, при съседи: апартамент № 40 /четиридесет/, апартамент № 38 /тридесет и осем/ и коридор, ведно с 8.50 кв.м. /осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляващи 0.4627 % /нула цяло, четири хиляди шестстотин двадесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот /УПИ/, върху който е построена сградата, представляващ УПИ № І-3004, 3005, 3006 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди и четири, три хиляди и пет, три хиляди и шест/, в квартал 297 /двеста деветдесет и седем/ по плана на гр. Банско, целият с площ от 2 820 /две хиляди осемстотин и двадесет/ кв.м., при граници /съседи/: УПИ IV и улица.
24.10.16 г., 14:51 targimot.com
35.0 м²
46 980,00 лв

Едностаен апартамент Банско

Банско гр. Банско, ул. Найден Геров № 1, ет. 2, ап. 39
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02676.501.3004.1.39 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди и четири точка едно точка тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, площ от 35.40 кв.м. /тридесет и пет цяло и четиридесет квадратни метра/, с адрес на имота: гр. Банско, ул. Найден Геров № 1, ет. 2, ап. 39, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3004 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, обл. Благоевград, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 02676.501.3004.1.40, 02676.501.3004.1.38, под обекта - 02676.501.3004.1.18, над обекта - няма, ВЕДНО с прилежащи части 8.50 /осем цяло и петдесет/ кв.м. равни на 0.4627 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, представляващ съгласно документ за собственост АПАРТАМЕНТ № 39 /тридесет и девет/, находящ се на втори надпартерен етаж, със застроена площ от 35.4 кв.м. /тридесет и пет цяло и четири десети квадратни метра/, състоящ се от антре, баня, спалня и тераса, при съседи: апартамент № 40 /четиридесет/, апартамент № 38 /тридесет и осем/ и коридор, ведно с 8.50 кв.м. /осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляващи 0.4627 % /нула цяло, четири хиляди шестстотин двадесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот /УПИ/, върху който е построена сградата, представляващ УПИ № І-3004, 3005, 3006 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди и четири, три хиляди и пет, три хиляди и шест/, в квартал 297 /двеста деветдесет и седем/ по плана на гр. Банско, целият с площ от 2 820 /две хиляди осемстотин и двадесет/ кв.м., при граници /съседи/: УПИ IV и улица.
24.10.16 г., 14:48 targimot.com
35.0 м²
46 980,00 лв

Апартамент с паркомясто на минута от ски лифта в Банско

Област Благоевград гр. Банско ул. Найден Геров
Комфортно обзаведен и изцяло оборудван двустаен апартамент с паркомясто и топ локация в Банско, на минута от ски лифта в популярния планински курорт. Комплексът се състои от пет малки сгради от по 4 етажа, с избор от едностайни и двустайни апартаменти (по 16 апартамента на сграда), както и приземен паркинг за 8 коли и малък ски гардероб. Годишната такса поддръжка е 270 евро. Апартаментът е строен през 2009 година, с източно изложение, обща площ от 69.14 кв.м., чиста площ - 62.10 кв.м. Намира се на втори етаж и се състои от кухня с котлони, абсорбатор, фурна, мивка, хладилник; дневна с двойно легло, двукрилен гардероб, разтегателен диван-легло, телевизор, поставка за телевизор, маса за хранене, столове за хранене, щори; баня с тоалетна, мивка, душ кабина, пералня. Балконите са два. Апартаментът е снабден с телефон и кабелна телевизия. Отоплението е с електрически радиатори. Безспорен плюс на офертата, която ви предлагаме днес е близостта до ски лифта в Банско, на пешеходно разстояние до разнообразие от удобства и услуги. Районът се характеризира още с наличие на аптека, банка, болница, детска градина, детска площадка, поща, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение на ваше разположение наблизо ще намерите кафене, ресторант, спа център, спортен терен, супермаркет/хипермаркет, търговски център и хранителен магазин. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
14.10.16 г., 10:24 bulgarianproperties.bg
69.14 м²
39 000,00 €

Белвю Резидънс / Bellevue Residence

България, Област Благоевград, гр. Банско, ул Найден Геров, Белвю Резидънс
Предлагаме ви да станете собственик на чудесен имот с панорамна гледка към планината в предпочитания ски курорт – Банско. Става въпрос за отличен двустаен напълно обзаведен и оборудван апартамент, разположен на трети етаж в затворен комплекс „Белвю Резидънс”. Имотът се намира в централния корпус на комплекса, където са рецепцията, СПА центъра с басейна и ресторанта. Апарт-хотел Belle Vue се характеризира с топ локация - на около 300 м от началната станция на Кабинковия лифт и до входа на парк „Пирин” и на 800 м от центъра на Банско. Летището в София е на 160 км. Този елегантен обзаведен с дизайнерски мебели западен апартамент е с обща площ от 91.02 кв.м. (чиста площ от 73.4 кв.м. плюс общи части от 17.62 кв.м.). Продава се завършен със стени с латекс, подове с дървен паркет и ПВЦ дограми. Жилищната площ се разпределя между хол с кухненски бокс, спалня, две бани и балкон с входове от дневната и спалнята. Кухнята е напълно обзаведена и оборудвана с керамичен плот, фурна, микровълнова печка, елетрическа кана и голям хладилник. Холът разполага с ъглов, разтегателен диван, масичка за кафе и плазмен телевизор, а спалнята - с двойно легло, гардероб и две нощни шкафчета с лампи. Едната баня е с вана, пералня със сушилня, мивка и тоалетна, а другата с душ кабина, мивка и тоалетна. Отоплението е локално парно за целия комлекс плюс подово електрическо за антрето и баните. Жилището е окабелено за телефон, кабелна телевизия и интернет (индивидуален Wi-fi). Затворен комплекс „Белвю Резидънс” предлага на своите гости висококачествени услуги и удобства за пълноценна почивка и релакс: • Уютен ресторант със 70 места и изтънчено меню с избрани ястия от българската и и международни кухни; • Лоби бар, където да се отпуснете след дългите дни по пистите на Банско; • Бизнес център с 3 конферентни зали от по 80 места, 40 места и ексклузивна зала за 20-25 човека и бар; • СПА център с парна баня, джакузи, сауна, солариум, закрит басейн, масаж, ароматна баня, леден фонтан, спираловидни и кръгли душове, фитнес. Освен чудесен ваканционен имот, днешното ни предложение се превръща в отлична инвестиция, в случай, че изберете да отдавате апартамента под наем. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
4.04.16 г., 17:27 luximoti.bg
1 стая
57 440,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Банско, Найден Геров
една от най-интересните в курорта, намира се на една от главните улици на Банско, ул. 'Найден Геров'. Без такса поддръжка. ... Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент в красива нова сграда в ски зоната на Банско. Апартамента е
Вчера в 17:34 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
24 500,00 €
една от най-интересните в курорта, намира се на една от главните улици на Банско, ул. 'Найден Геров'. ... Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент в красива нова сграда в ски зоната на Банско. Апартамента е
Вчера в 17:29 bazar.bg
2 стаи
53.0 м²
25 000,00 €
една от най-интересните в курорта, намира се на една от главните улици на Банско, ул. 'Найден Геров'. Без такса поддръжка. ... Resell Your Apartment LTD предлага - тристаен апартамент в красива нова сграда в ски зоната на Банско. Апартамента е
18.01.17 г., 16:54 bazar.bg
3 стаи
97.0 м²
45 500,00 €

Двустаен, 57m 2 (продажба)

гр.Банско, област Благоевград Julia Boneva
една от най-интересните в курорта, намира се на една от главните улици на Банско, ул. “Найден Геров“. Без такса поддръжка. ... Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент в красива нова сграда в ски зоната на Банско. Апартамента е
13.01.17 г., 21:57 homes.bg
57.0 м²
21 000,00 €

Двустаен, 53m 2 (продажба)

гр.Банско, област Благоевград Julia Boneva
една от най-интересните в курорта, намира се на една от главните улици на Банско, ул. “Найден Геров“. ... Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент в красива нова сграда в ски зоната на Банско. Апартамента е
13.01.17 г., 21:57 homes.bg
53.0 м²
25 000,00 €

Тристаен, 92m 2 (продажба)

гр.Банско, област Благоевград Julia Boneva
една от най-интересните в курорта, намира се на една от главните улици на Банско, ул. “Найден Геров“. Без такса поддръжка. ... Resell Your Apartment LTD предлага - тристаен апартамент в красива нова сграда в ски зоната на Банско. Апартамента е
13.01.17 г., 21:57 homes.bg
92.0 м²
32 500,00 €

Двустаен, 70m 2 (продажба)

гр.Банско, област Благоевград Julia Boneva
една от най-интересните в курорта, намира се на една от главните улици на Банско, ул. “Найден Геров“. Без такса поддръжка. ... Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент в красива нова сграда в ски зоната на Банско. Апартамента е
13.01.17 г., 21:57 homes.bg
70.0 м²
24 500,00 €

Тристаен, 97m 2 (продажба)

гр.Банско, област Благоевград Julia Boneva
една от най-интересните в курорта, намира се на една от главните улици на Банско, ул. “Найден Геров“. Без такса поддръжка. ... Resell Your Apartment LTD предлага - тристаен апартамент в красива нова сграда в ски зоната на Банско. Апартамента е
13.01.17 г., 21:57 homes.bg
97.0 м²
45 500,00 €
една от най-интересните в курорта, намира се на една от главните улици на Банско, ул. 'Найден Геров'. Без такса поддръжка. ... Resell Your Apartment LTD предлага - тристаен апартамент в красива нова сграда в ски зоната на Банско. Апартамента е
13.01.17 г., 17:45 bazar.bg
3 стаи
92.0 м²
32 500,00 €
една от най-интересните в курорта, намира се на една от главните улици на Банско, ул. 'Найден Геров'. Без такса поддръжка. ... Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент в красива нова сграда в ски зоната на Банско. Апартамента е
13.01.17 г., 17:44 bazar.bg
2 стаи
57.0 м²
21 000,00 €
Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент на метри от ски лифта в Банско, в комплекс 'Неон'. Сградата е ... много добре поддържана, и се намира в пряка улица на улица 'Найден Геров'. Такса поддръжка 6 евро на квадратен метър на година.
12.01.17 г., 12:15 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
29 600,00 €
Resell Your Apartment LTD предлага - Тристаен апартамент в уютен комплекс в Банско. Намира се на 20 метра от улица Найден Геров. Апартаментът е с изложение изток-юг.
11.01.17 г., 15:33 bazar.bg
3 стаи
104.0 м²
35 000,00 €
Resell Your Apartment LTD предлага - Апартамент в Банско в Snow House 3. Апартаментът е напълно обзаведен, намира се на ... пряка улица на ул. 'Найден Геров', близо до ски зоната. Огледи по всяко време.
11.01.17 г., 15:33 bazar.bg
3 стаи
81.0 м²
48 000,00 €

Едностаен апартамент Банско

Банско м. "Грамадето", Комплекс „Емералд”
”, а вътрешните врати са МДФ . Имотите се намират в гр. Банско, в карето между ул. " Найден Геров" № 1 и ул. Пирин, в хотел ... , с адрес гр. Банско, м. Грамадето”, ет.0, ап. AS06/05, в сграда 1,с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 34,22 ... , адрес: гр. Банско, м. Грамадето”, ет.3, ап. BS308, в сграда 3, Жилище, апартамент, с площ от 34,74 кв.м., ведно със
29.12.16 г., 23:49 targimot.com
34.0 м²
35 028,00 лв
Resell Your Apartment LTD предлага - тристаен апартамент на метри от ски лифта в Банско, в комплекс 'Неон'. Сградата е ... много добре поддържана, и се намира в пряка улица на улица 'Найден Геров'. Такса поддръжка 6 евро на квадратен метър на година.
13.12.16 г., 13:11 bazar.bg
3 стаи
80.0 м²
39 000,00 €
Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент на метри от ски лифта в Банско, в комплекс 'Неон'. Сградата е ... много добре поддържана, и се намира в пряка улица на улица 'Найден Геров'. Такса поддръжка 6 евро на квадратен метър на година.
13.12.16 г., 10:55 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
30 000,00 €
Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент на метри от ски лифта в Банско, в комплекс 'Неон'. Сградата е ... много добре поддържана, и се намира в пряка улица на улица 'Найден Геров'. Такса поддръжка 6 евро на квадратен метър на година.
13.12.16 г., 10:55 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
30 000,00 €

Двустаен, 60m 2 (продажба)

гр.Банско, област Благоевград Julia Boneva
Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент на метри от ски лифта в Банско, в комплекс “Неон“. Сградата е ... много добре поддържана, и се намира в пряка улица на улица “Найден Геров“. Такса поддръжка 6 евро на квадратен метър на година.
11.11.16 г., 18:59 homes.bg
60.0 м²
30 000,00 €

Двустаен, 60m 2 (продажба)

гр.Банско, област Благоевград Julia Boneva
Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент на метри от ски лифта в Банско, в комплекс “Неон“. Сградата е ... много добре поддържана, и се намира в пряка улица на улица “Найден Геров“. Такса поддръжка 6 евро на квадратен метър на година.
11.11.16 г., 18:58 homes.bg
60.0 м²
29 600,00 €

Тристаен, 80m 2 (продажба)

гр.Банско, област Благоевград Julia Boneva
Resell Your Apartment LTD предлага - тристаен апартамент на метри от ски лифта в Банско, в комплекс “Неон“. Сградата е ... много добре поддържана, и се намира в пряка улица на улица “Найден Геров“. Такса поддръжка 6 евро на квадратен метър на година.
11.11.16 г., 18:58 homes.bg
80.0 м²
39 000,00 €

Двустаен, 60m 2 (продажба)

гр.Банско, област Благоевград Julia Boneva
Resell Your Apartment LTD предлага - двустаен апартамент на метри от ски лифта в Банско, в комплекс “Неон“. Сградата е ... много добре поддържана, и се намира в пряка улица на улица “Найден Геров“. Такса поддръжка 6 евро на квадратен метър на година.
11.11.16 г., 18:58 homes.bg
60.0 м²
30 000,00 €
едноспален апартамент за продажба в к-с 'Кандахар' в Банско. Имотът се разполага със следните помещения: кухня с хладилник ... близост до всички барове и ресторанти на улиците Найден Геров и Пирин . Разполага с рецепция, лоби и подземен паркинг. Таксата ... НОВА НАМАЛЕНА ЦЕНА!!! Комплекс 'Кандахар' в Банско е разположен на 150 м от ски лифта в града и в непосредствена
31.10.16 г., 12:39 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
28 900,00 €

Едностаен апартамент Банско

Банско м. "Грамадето", Комплекс „Емералд”
”, а вътрешните врати са МДФ . Имотите се намират в гр. Банско, в карето между ул. " Найден Геров" № 1 и ул. Пирин, в хотел ... , с адрес гр. Банско, м. Грамадето”, ет.0, ап. AS06/05, в сграда 1,с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 34,22 ... , адрес: гр. Банско, м. Грамадето”, ет.3, ап. BS308, в сграда 3, Жилище, апартамент, с площ от 34,74 кв.м., ведно със
24.10.16 г., 14:49 targimot.com
34.0 м²
43 785,00 лв

Едностаен апартамент Банско

Банско м. "Грамадето", Комплекс „Емералд”
”, а вътрешните врати са МДФ . Имотите се намират в гр. Банско, в карето между ул. " Найден Геров" № 1 и ул. Пирин, в хотел ... , с адрес гр. Банско, м. Грамадето”, ет.0, ап. AS06/05, в сграда 1,с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 34,22 ... , адрес: гр. Банско, м. Грамадето”, ет.3, ап. BS308, в сграда 3, Жилище, апартамент, с площ от 34,74 кв.м., ведно със
24.10.16 г., 14:47 targimot.com
34.0 м²
43 785,00 лв