Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 12
56 м²
40,692 лв
2018-1-2
АПАРТАМЕНТ № 5, находящ се в гр. Банско, обл. Благоевград, общ. Банско, в жилищна сграда – блок № Г – 2, построена по одобрен архитектурен проект от 12.11.2004г. и Разрешение за строеж № 279/29.11.2004г. и въведена в експлоатация с Удостоверение № 36/25.04.2006г., издадени от Община Банско, върху Урегулиран поземлен имот III – 11006 по картата на землището на гр. Банско, местността „ Грамадето“, целия с площ от 2876 кв. м., при съседи съгласно документ за собственост: УПИ IV – 11005, УПИ I – 11007, УПИ – II – 11007, поземлен имот с планоснимачен номер 11012 и улица, разположен на I-ви етаж в блок № Г – 2, със застроена площ 56.00 кв. м., състоящ се от кухненски бокс – дневна, спалня и санитарно помещение, при съседи: апартамент № 6, апартамент № 8, и от двете страни – двор , отгоре – апартамент № 9 и отдолу – апартамент № 1, заедно с припадащите се на този апартамент идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.48 % или 7.19 кв. м. и 2.70 % от правото на строеж върху което е построена жилищната сграда – блок № Г – 2, който съгласно Справка по кадастралната карта представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.11.6.2.5, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение : няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Найден Геров № 12, бл. Г, ет. 2, ап. 5; самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.11.6; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 55.00 кв. м.; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.11.6.2.8, 02676.11.6.2.6; под обекта : 02676.11.6.2.4, 02676.11.6.2.1,; над обекта : 02676.11.6.2.9.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 12
56 м²
38,988 лв
2018-1-2
АПАРТАМЕНТ № 13, находящ се в гр. Банско, обл. Благоевград, общ. Банско, в жилищната сграда – блок № Г- 2, построена по одобрен архитектурен проект от 12.11.2004 г. и Разрешение за строеж № 279/29.11.2004 г. и въведена в експлоатация с Удостоверение № 36/25.04.2006 г.; издадени от Община Банско, върху Урегулиран поземлен имот III – 11 006 по картата на землището на гр. Банско, местността „ Грамадето“, целия с площ от 2876 кв.м., при съседи съгласно документ за собственост: УПИ IV – 11005, УПИ I – 11007, УПИ II – 11007, поземлен имот с планоснимачен номер 11012 и улица, разположен на III-ти етаж в блок № Г- 2, със застроена площ 56.00 кв. м., състоящ се от кухненски бокс – дневна, спалня и санитарно помещение, при съседи съгласно документ за собственост: апартамент № 14, и от двете страни – двор, отгоре – апартамент № 17 и отдолу – апартамент № 9, заедно с припадащите се на този апартамент идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.48 % или 7.20 кв. м. и 2.70 % от правото на строеж върху мястото, върху което е построена жилищната сграда – блок № Г – 2, който съгласно Справка по кадастралната карта представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.11.6.2.13, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Найден Геров № 12, бл. Г , ет. 4, ап. 13; самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.11.6; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена е документа площ: 65.68 кв. м.; прилежащи части: 6.53 % идеални общи части, равни на 7.45 кв. м. и 5.10 % от правото на строеж; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж: 02676.11.6.2.16, 02676.11.6.2.14; под обекта : 02676.11.6.2.9; над обекта: 02676.11.6.2.17.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 12
47 м²
32,214 лв
2018-1-2
АПАРТАМЕНТ № 2, находящ се в гр. Банско, обл. Благоевград, общ. Банско, в жилищна сграда – блок № Г – 1, построена по одобрен архитектурен проект от 12.11.2004г. и Разрешение за строеж № 279/29.11.2004г. и въведена в експлоатация с Удостоверение № 36/25.04.2006г., издадени от Община Банско , върху Урегулиран поземлен имот III – 11006 по картата на землището на гр. Банско, местността „ Грамадето“, целия с площ от 2876 кв.м., при съседи съгласно документ за собственост : УПИ IV – 11005, УПИ I – 11007, УПИ II – 11007, поземлен имот с планоснимачен номер 11012 и улица, разположен на партерен етаж в блок № Г – 1, със застроена площ 47.48 кв. м., състоящ се от кухненски бокс - дневна, спалня и санитарно помещение, при съседи : апартамент № 3, от две страни – двор и апартамент № 1, отгоре – апартамент № 6 и отдолу – подземен паркинг, заедно с припадащите се на този апартамент идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 2.97 % или 6.15 кв. м. и 2.31 % от правото на строеж върху мястото, върху което е построена жилищната сграда – блок № Г – 1, който съгласно Справка по кадастралната карта представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.11.6.1.2, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД – 18 – 81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последни изменение : няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Найден Геров № 12, бл. Г 1, ет. 1, ап. 2; самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.11.6, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 ; посочена в документа площ : 45.00 кв. м.; ниво : 1; съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж : 02676.11.6.1.1, 02676.11.6.1.3;
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 12
52 м²
43,267 лв
2017-12-22
АПАРТАМЕНТ № Б4 /Би четири/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.4 /нула, две, шест, седем, шест, точка, единадесет, точка, деветдесет и седем, точка, едно, точка, четири/ находящ се в сектор Б, със застроена площ от 52.37 (петдесет и два и тридесет и седем стотни) кв.м. заедно с 8.07 (осем цяло и седем стотни) кв.м. представляващи идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с пл. № 011023, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, входно преддверие, баня с тоалетна, тераса, при граници на апартамента: на изток – външна стена, запад – студио Б3, север – външна стена, юг – апартамент Б5, отдолу – общи части, отгоре – студио Б10, и съседни самостоятелни обекти по кадастрална карта: на същия етаж – 02676.11.97.1.5, 02676.11.97.1.3; под обекта – 02676.11.97.1.25, над обекта – 02676.11.97.1.10, съгласно Работен архитектурен проект, одобрен на 01.03.2006 г. от Гл. Архитект на Община Банско, находящ се на първи жилищен етаж, в сграда № 1, в Комплекс „КАНДАХАР“, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 011023 /нула,едно,едно,нула,две,три/ по плана на гр. Банско, местност „Грамадето“ – община Банско, област Благоевград, отреден за жилищно сроителство, целият с площ от 715 /седемстотин и петнадесет/ квадратни метра, при граници на имота: земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот с планоснимачен № 011024, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Найден Геров”№1, комплекс „Фортуна”
62 м²
50,475 лв
2017-12-13
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.11.5.1.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД - 18 - 81/10.12.2009г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-01-691/21.06.2013г./21.06.2013г. на Началник на СГКК – Благоевград с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, 1 „Найден Геров”№1, ет.1, ап.15Б. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №02676.11.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-81/10.12.2009г./10.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК с адрес на поземления имот: гр.Банско, п.к.2770, местност „Грамадето”, площ 2360 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15м./, съседи: 02676.11.60, 02676.11.41, 02676.11.64, 02676.501.4450, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 62.23кв.м., прилежащи части: 12.17кв.м. идеални общи части на сградата и правото на строеж, ниво:1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.11.5.1.15, под обекта 02676.11.5.1.5, над обекта: 02676.11.5.1.32, 02676.11.5.1.33, стар идентификатор: няма, а по документ за собственост, представлява: Апартамент №15Б на първи надпартерен етаж от Апартаментна жилищна сграда със СПА-център и ресторант – Комплекс ”Фортуна”, със застроена площ от 62,23 кв.м., състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при граници на жилището: на изток – външна стена и двор; от запад – апартамент №15в, и двор; от север – коридор и апартамент №15а; от юг двор; отгоре – апартамент №28б и отдолу – апартамент №5, със прилежащото му право на строеж и с 12,71 кв.м. идеални части от общите части на сградата при граници на поземления имот: населено място на Община Банско, полски път на Община Банско и от две страни скали на Община Банско. Сградата, в която се намира имота е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция, както и преграждащи и ограждащи тухлени стени, състояща се от подземни гаражи, партер и три жилищни етажа и тавански етаж. Покривът е стоманобетонов – скатен с керемиди. Сградата е с външна изолация, минерална мазилка и облицовка от камък, стълбищната клетка и коридорите е с гранитогрес по стъпала и гипскартон с латекс по стени. Апартаментът се намира на първи надпартерен етаж и се състои от входно преддверие, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня, баня с тоалетна и тераса. Подовата настилка в апартамента е гранитогрес и ламиниран паркет, стените са на шпакловка. Санитарният възел е налуксозен фаянс и теракот с монтирана вана, терасата е с под – гранитогрес, минерална мазилка по стените и дървен парапет. Входната врата е метална, а вътрешните врати са ламинирани. Дограмата е от ПВЦ Златен дъб със стъклопакет. Ел. и ВиК инсталации - завършени. Имотът се намира в гр. Банско в близост до кръстовището на ул. „Найден Геров” и ул.„Пирин” в Банско, в непосредствена близост до лифтовата станция, хотел „Кемпински” и много други нови търговски и жилищни сгради. Пътищата, към обекта на оценка са асфалтирани. Екологичната обстановка е нормална. Google координати: 41.827210, 23.480167. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент Банско

Банско гр. Банско, ул. Найден Геров № 1, ет. 2, ап. 39
35 м²
35,208 лв
2017-11-8
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02676.501.3004.1.39 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди и четири точка едно точка тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, площ от 35.40 кв.м. /тридесет и пет цяло и четиридесет квадратни метра/, с адрес на имота: гр. Банско, ул. Найден Геров № 1, ет. 2, ап. 39, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3004 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, обл. Благоевград, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 02676.501.3004.1.40, 02676.501.3004.1.38, под обекта - 02676.501.3004.1.18, над обекта - няма, ВЕДНО с прилежащи части 8.50 /осем цяло и петдесет/ кв.м. равни на 0.4627 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, представляващ съгласно документ за собственост АПАРТАМЕНТ № 39 /тридесет и девет/, находящ се на втори надпартерен етаж, със застроена площ от 35.4 кв.м. /тридесет и пет цяло и четири десети квадратни метра/, състоящ се от антре, баня, спалня и тераса, при съседи: апартамент № 40 /четиридесет/, апартамент № 38 /тридесет и осем/ и коридор, ведно с 8.50 кв.м. /осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляващи 0.4627 % /нула цяло, четири хиляди шестстотин двадесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот /УПИ/, върху който е построена сградата, представляващ УПИ № І-3004, 3005, 3006 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди и четири, три хиляди и пет, три хиляди и шест/, в квартал 297 /двеста деветдесет и седем/ по плана на гр. Банско, целият с площ от 2 820 /две хиляди осемстотин и двадесет/ кв.м., при граници /съседи/: УПИ IV и улица.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 12
56 м²
43,320 лв
2017-10-10
АПАРТАМЕНТ № 13, находящ се в гр. Банско, обл. Благоевград, общ. Банско, в жилищната сграда – блок № Г- 2, построена по одобрен архитектурен проект от 12.11.2004 г. и Разрешение за строеж № 279/29.11.2004 г. и въведена в експлоатация с Удостоверение № 36/25.04.2006 г.; издадени от Община Банско, върху Урегулиран поземлен имот III – 11 006 по картата на землището на гр. Банско, местността „ Грамадето“, целия с площ от 2876 кв.м., при съседи съгласно документ за собственост: УПИ IV – 11005, УПИ I – 11007, УПИ II – 11007, поземлен имот с планоснимачен номер 11012 и улица, разположен на III-ти етаж в блок № Г- 2, със застроена площ 56.00 кв. м., състоящ се от кухненски бокс – дневна, спалня и санитарно помещение, при съседи съгласно документ за собственост: апартамент № 14, и от двете страни – двор, отгоре – апартамент № 17 и отдолу – апартамент № 9, заедно с припадащите се на този апартамент идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.48 % или 7.20 кв. м. и 2.70 % от правото на строеж върху мястото, върху което е построена жилищната сграда – блок № Г – 2, който съгласно Справка по кадастралната карта представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.11.6.2.13, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Найден Геров № 12, бл. Г , ет. 4, ап. 13; самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.11.6; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена е документа площ: 65.68 кв. м.; прилежащи части: 6.53 % идеални общи части, равни на 7.45 кв. м. и 5.10 % от правото на строеж; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж: 02676.11.6.2.16, 02676.11.6.2.14; под обекта : 02676.11.6.2.9; над обекта: 02676.11.6.2.17.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 12
56 м²
45,213 лв
2017-10-10
АПАРТАМЕНТ № 5, находящ се в гр. Банско, обл. Благоевград, общ. Банско, в жилищна сграда – блок № Г – 2, построена по одобрен архитектурен проект от 12.11.2004г. и Разрешение за строеж № 279/29.11.2004г. и въведена в експлоатация с Удостоверение № 36/25.04.2006г., издадени от Община Банско, върху Урегулиран поземлен имот III – 11006 по картата на землището на гр. Банско, местността „ Грамадето“, целия с площ от 2876 кв. м., при съседи съгласно документ за собственост: УПИ IV – 11005, УПИ I – 11007, УПИ – II – 11007, поземлен имот с планоснимачен номер 11012 и улица, разположен на I-ви етаж в блок № Г – 2, със застроена площ 56.00 кв. м., състоящ се от кухненски бокс – дневна, спалня и санитарно помещение, при съседи: апартамент № 6, апартамент № 8, и от двете страни – двор , отгоре – апартамент № 9 и отдолу – апартамент № 1, заедно с припадащите се на този апартамент идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.48 % или 7.19 кв. м. и 2.70 % от правото на строеж върху което е построена жилищната сграда – блок № Г – 2, който съгласно Справка по кадастралната карта представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.11.6.2.5, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение : няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Найден Геров № 12, бл. Г, ет. 2, ап. 5; самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.11.6; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 55.00 кв. м.; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.11.6.2.8, 02676.11.6.2.6; под обекта : 02676.11.6.2.4, 02676.11.6.2.1,; над обекта : 02676.11.6.2.9.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 12
47 м²
35,793 лв
2017-10-10
АПАРТАМЕНТ № 2, находящ се в гр. Банско, обл. Благоевград, общ. Банско, в жилищна сграда – блок № Г – 1, построена по одобрен архитектурен проект от 12.11.2004г. и Разрешение за строеж № 279/29.11.2004г. и въведена в експлоатация с Удостоверение № 36/25.04.2006г., издадени от Община Банско , върху Урегулиран поземлен имот III – 11006 по картата на землището на гр. Банско, местността „ Грамадето“, целия с площ от 2876 кв.м., при съседи съгласно документ за собственост : УПИ IV – 11005, УПИ I – 11007, УПИ II – 11007, поземлен имот с планоснимачен номер 11012 и улица, разположен на партерен етаж в блок № Г – 1, със застроена площ 47.48 кв. м., състоящ се от кухненски бокс - дневна, спалня и санитарно помещение, при съседи : апартамент № 3, от две страни – двор и апартамент № 1, отгоре – апартамент № 6 и отдолу – подземен паркинг, заедно с припадащите се на този апартамент идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 2.97 % или 6.15 кв. м. и 2.31 % от правото на строеж върху мястото, върху което е построена жилищната сграда – блок № Г – 1, който съгласно Справка по кадастралната карта представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.11.6.1.2, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД – 18 – 81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последни изменение : няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Найден Геров № 12, бл. Г 1, ет. 1, ап. 2; самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.11.6, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 ; посочена в документа площ : 45.00 кв. м.; ниво : 1; съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж : 02676.11.6.1.1, 02676.11.6.1.3;
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 12
56 м²
43,320 лв
2017-10-10
АПАРТАМЕНТ № 9 , находящ се в гр. Банско, обл. Благоевград, общ. Банско, в жилищна сграда – блок № Г – 2, построена по одобрен архитектурен проект от 12.11.2004 г. и Разрешение за строеж № 279/29.11.2004 г. и въведена в експлоатация с Удостоверение № 36/25.04.2006 г.; издадена от Община Банско, върху Урегулиран поземлен имот III – 11 006 по картата на землището на гр. Банско, местността „ Грамадето“, целия с площ от 2876 кв. м., при съседи съгласно документ за собственост: УПИ IV – 11005, УПИ I – 11007, УПИ II – 11007, поземлен имот с планоснимачен номер 11012 и улица, разположен на II-ри етаж в блок № Г – 2, със застроена площ 56.00 кв. м.; състоящ се от кухненски бокс – дневна, спалня и санитарно помещение, при съседи: апартамент № 13 и отдолу – апартамент № 5, заедно с припадащите се на този апартамент идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.48 % или 7.20 кв. м. и 2.70 % от правото на строеж върху мястото, върху което е построена жилищната сграда – блок № Г – 2, който съгласно Справка по кадастралната карта представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.11.6.2.9, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18 - 81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота : гр. Банско, п. к. 2700, ул. Найден Геров № 12, бл. Г 2, ет. 3, ап. 9; самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.11.6; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 55.00 кв. м.; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.11.6.2.12, 02676.11.6.2.10; под обекта: 02676.11.6.2.13.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 11
74 м²
37,440 лв
2017-8-31
АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, етаж 1 /първи/, със застроена площ по акт за собственост от 74.08 /седемдесет и четири цяло и осем стотни/ кв.м.,състоящ се от: антре, кухненски бокс с дневна, две спални, две бани с тоалетна и балкон, а по кадастрална карта представляващ самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 02676.501.3062.1.5 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди шестдесет и две, точка, едно, точка, пет/ с предназначение: Жилище и със застроена площ по кадастрална карта от 74.00 /седемдесети четири/ кв.м., при съседи по акт за собственост: стълбищна клетка,коридор, апартамент № 4, дворно място и калкан, а по кадастрална карта: на същия етаж – обект с идентификатор 02676.501.3062.1.4, под обекта - 02676.501.3062.1.2, и над обекта - 02676.501.3062.1.8, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата съответстващи на 11.20 кв.м., който апартамент се намира в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА за сезонно ползване с идентификатор 02676.501.3062.1, изградена в УПИ VIII – 3062, във кв. 221 по регулационния план на гр. Банско, при съседи на имота по кадастрална карта: обекти с кадастрални идентификатори: 02676.501.2969, 20676.501.4670, 02676.501.3239, 02676.501.4084, 02676.501.3527, 02676.501.3061.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "Найден Геров" №2, ет.1, ап.1
67 м²
52,214 лв
2017-7-2
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.3639.1.7, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 66,64кв.м., Брой нива на обекта: 1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.3639, в сграда: 02676.501.3639.1 по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,31%ид.ч. от общите части на сградата. Съседни самостоятелния обекти: На същия етаж: 02676.501.3639.1.11, Под обекта: 02676.501.3639.1.26, Над обекта: 02676.501.3639.1.12; Административен адрес: гр. Банско, ул. „Найден Геров“ №2, ет.1, ап.1; Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №1, находящ се на първи етаж, на кота 0,00м. от „Жилищна сграда – СНОУ МАРАЯ“, построена съгласно Разрешение за строеж №332/06.12.2005г., одобрен архитектурен проект от 30.11.2005г. и въведе в експлоатация с Удостоверение №141 от 15.12.2008г. на гл.Арх. на общ. Банско, построена в УПИ VІІІ, пл.№2853, квартал 259, по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед №240/1990г. и №0132/2004г. на кмета на общ. Банско, целият с площ от 780,00кв.м., при съседи на имота: улица, УПИ VІІ – 2853, УПИ Х – 2853 и УПИ ІХ – 2858, който апартамент е със застроена площ от 66,64кв.м., ВЕДНО с прилежащите на апартамента 5,31%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, състоящ се от: кухня, трапезария, хол, спалня, антре и сервизни помещения, при съседи на апартамента: двор, стълбищна клетка, коридор и апартамент №5. Забележка: Сградата, в която се намира апартамента, е с търговско наименование „СНОУ МАРАЯ” и за нея има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №141 от 15.12.2008г., издадено от Община Банско. Начална цена 52 214лв. /петдесет и две хиляди двеста и четиринадесет лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Найден Геров”№1, комплекс „Фортуна”
62 м²
56,100 лв
2017-7-4
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.11.5.1.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД - 18 - 81/10.12.2009г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-01-691/21.06.2013г./21.06.2013г. на Началник на СГКК – Благоевград с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, 1 „Найден Геров”№1, ет.1, ап.15Б. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №02676.11.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-81/10.12.2009г./10.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК с адрес на поземления имот: гр.Банско, п.к.2770, местност „Грамадето”, площ 2360 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15м./, съседи: 02676.11.60, 02676.11.41, 02676.11.64, 02676.501.4450, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 62.23кв.м., прилежащи части: 12.17кв.м. идеални общи части на сградата и правото на строеж, ниво:1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.11.5.1.15, под обекта 02676.11.5.1.5, над обекта: 02676.11.5.1.32, 02676.11.5.1.33, стар идентификатор: няма, а по документ за собственост, представлява: Апартамент №15Б на първи надпартерен етаж от Апартаментна жилищна сграда със СПА-център и ресторант – Комплекс ”Фортуна”, със застроена площ от 62,23 кв.м., състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при граници на жилището: на изток – външна стена и двор; от запад – апартамент №15в, и двор; от север – коридор и апартамент №15а; от юг двор; отгоре – апартамент №28б и отдолу – апартамент №5, със прилежащото му право на строеж и с 12,71 кв.м. идеални части от общите части на сградата при граници на поземления имот: населено място на Община Банско, полски път на Община Банско и от две страни скали на Община Банско. Сградата, в която се намира имота е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция, както и преграждащи и ограждащи тухлени стени, състояща се от подземни гаражи, партер и три жилищни етажа и тавански етаж. Покривът е стоманобетонов – скатен с керемиди. Сградата е с външна изолация, минерална мазилка и облицовка от камък, стълбищната клетка и коридорите е с гранитогрес по стъпала и гипскартон с латекс по стени. Апартаментът се намира на първи надпартерен етаж и се състои от входно преддверие, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня, баня с тоалетна и тераса. Подовата настилка в апартамента е гранитогрес и ламиниран паркет, стените са на шпакловка. Санитарният възел е налуксозен фаянс и теракот с монтирана вана, терасата е с под – гранитогрес, минерална мазилка по стените и дървен парапет. Входната врата е метална, а вътрешните врати са ламинирани. Дограмата е от ПВЦ Златен дъб със стъклопакет. Ел. и ВиК инсталации - завършени. Имотът се намира в гр. Банско в близост до кръстовището на ул. „Найден Геров” и ул.„Пирин” в Банско, в непосредствена близост до лифтовата станция, хотел „Кемпински” и много други нови търговски и жилищни сгради. Пътищата, към обекта на оценка са асфалтирани. Екологичната обстановка е нормална. Google координати: 41.827210, 23.480167. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 11
74 м²
46,800 лв
2017-6-19
АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, етаж 1 /първи/, със застроена площ по акт за собственост от 74.08 /седемдесет и четири цяло и осем стотни/ кв.м.,състоящ се от: антре, кухненски бокс с дневна, две спални, две бани с тоалетна и балкон, а по кадастрална карта представляващ самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 02676.501.3062.1.5 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди шестдесет и две, точка, едно, точка, пет/ с предназначение: Жилище и със застроена площ по кадастрална карта от 74.00 /седемдесети четири/ кв.м., при съседи по акт за собственост: стълбищна клетка,коридор, апартамент № 4, дворно място и калкан, а по кадастрална карта: на същия етаж – обект с идентификатор 02676.501.3062.1.4, под обекта - 02676.501.3062.1.2, и над обекта - 02676.501.3062.1.8, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата съответстващи на 11.20 кв.м., който апартамент се намира в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА за сезонно ползване с идентификатор 02676.501.3062.1, изградена в УПИ VIII – 3062, във кв. 221 по регулационния план на гр. Банско, при съседи на имота по кадастрална карта: обекти с кадастрални идентификатори: 02676.501.2969, 20676.501.4670, 02676.501.3239, 02676.501.4084, 02676.501.3527, 02676.501.3061.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Найден Геров”
35 м²
34,020 лв
2017-6-2
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3004.1.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение със заповед: КД-14-01-1171/05.10.2012 г. на Началник на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Найден Геров” 1, ет.2, ап.26, самостоятелни обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 02676.501.3004, площ на имота: 2817 кв. м. /две хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра/, НТП: Ниско застрояване /до 10 м/, стар номер 3004, квартал: 297, парцел: I, II, III, V, съседи: 02676.501.4468, 02676.501.4450, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 34.80 кв. м. /тридесет и четири цяло и осемдесет квадратни метра/, прилежащи части: 6.53 кв.м. /шест цяло петдесет и три квадратни метра/ кв. м. ид. части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3004.1.25, 02676.501.3004.1.27, Под обекта: 02676.501.3004.1.2, Над обекта: 02676.501.3004.1.59, а съгласно Нотариален акт за покупко – продажба на недвижими имоти 94, том І, рег.618, дело 94/2005 г., представлява АПАРТАМЕНТ 26 /двадесет и шест/, находящ се на 2 /втори/ надпартерен етаж в сградата, със застроена площ от 34.8 кв. м. /тридесет и четири цяло и осем квадратни метра/, състоящ се от : антре, баня, спалня, при съседи: апартамент 27 /двадесет и седем/, апартамент 25 /двадесет и пет/ и коридор, ведно с 6.53 кв.м. /шест цяло петдесет и три квадратни метра/ кв. м. идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот /УПИ/, върху който е построена сградата, представляващ УПИ І – 3004, 3005, 3006 /първи отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди и четири, три хиляди и пет и три хиляди и шест/ в квартал 297 /двеста деветдесет и седем/, по плана на гр. Банско, целият с площ от 2 820 /две хиляди осемстотин и двадесет квадратни метра/, при граници /съседи/: УПИ IV и улица. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3004.1.27, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение със заповед: КД-14-01-1171/05.10.2012 г. на Началник на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Найден Геров” 1, ет.2, ап.27, самостоятелни обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 02676.501.3004, площ на имота: 2817 кв. м. /две хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра/, НТП: Ниско застрояване /до 10 м/, стар номер 3004, квартал: 297, парцел: I, II, III, V, съседи: 02676.501.4468, 02676.501.4450, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 35.40 кв. м. /тридесет и пет цяло и четиридесет квадратни метра/, прилежащи части: 6.64 кв.м. /шест цяло шестдесет и четири квадратни метра/ кв. м. ид. части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3004.1.4, 02676.501.3004.1.28, Под обекта: 02676.501.3004.1.3, Над обекта: 02676.501.3004.1.59, а съгласно Нотариален акт за покупко – продажба на недвижими имоти 94, том І, рег.618, дело 94/2005 г., представлява АПАРТАМЕНТ 27 /двадесет и седми/, находящ се на 2 /втори/ надпартерен етаж в сградата, със застроена площ от 35.40 кв. м. /тридесет и пет цяло и четири квадратни метра/, състоящ се от : антре, баня, спалня, тераса, при съседи: апартамент 28 /двадесет и осем/, апартамент 26 /двадесет и шест/ и коридор, ведно с 6.64 кв.м. /шест цяло шестдесет и четири квадратни метра/ кв. м. идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот /УПИ/, върху който е построена сградата, представляващ УПИ І – 3004, 3005, 3006 /първи отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди и четири, три хиляди и пет и три хиляди и шест/ в квартал 297 /двеста деветдесет и седем/, по плана на гр. Банско, целият с площ от 2 820 /две хиляди осемстотин и двадесет квадратни метра/, при граници /съседи/: УПИ IV и улица. АПАРТАМЕНТ 26 с идентификатор 02676.501.3004.1.4, находящ се на 2 надпартерен етаж в сградата находящ се в гр. Банско, ул. „Найден Геров” 1, ет.2, ап.26, със застроена площ от 34.8 кв. м. се състои от: антре, баня, спалня, ведно с 6.53 кв.м. АПАРТАМЕНТ 27 с идентификатор 02676.501.3004.1.27 находящ се на 2 надпартерен етаж в сградата находящ се в гр. Банско, ул. „Найден Геров” 1, ет.2, ап.27, със застроена площ от 35,40 кв. м., се състои от: антре, баня, спалня, тераса, ведно с 6.64 кв.м. Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова. Строителството е завършено през 2005 г, като външно сградата е в типичен бански стил, при което са използвани като облицовка каменни плочи на партера, мазилка и дърво на следващите етажи с топлоизолация под тях. Подовата настилка и в двата обекта е ламиниран паркет и гранитогрес, а стените са на шпакловка и гипс картон с латекс. Санитарните възли са с луксозен фаянс и теракот, а също така е монтирана душ кабина. Дограмата по прозорци е ПВЦ цвят „Златен дъб” със стъклопакет, а вратите - МДФ. Стълбищната клетка е с цели гранитни стъпала по под и гипскартон по стени. Оценяваният имот се намира в гр. Банско, ул. " Найден Геров" № 1, като в непосредствена близост до него се намират много новопостроени хотелски и жил.сгради /хотели „Тане”, „Елви турс”, „Марая”, „Думанов” „Лион”, „Перун”/, както и началото на кабинковия лифт в Банско /около 300 м/. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. До оценявания имот има места за паркиране. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. „Найден Геров“ №2, ет.1, ап.1
67 м²
65,267 лв
2017-3-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.3639.1.7, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 66,64кв.м., Брой нива на обекта: 1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.3639, в сграда: 02676.501.3639.1 по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,31%ид.ч. от общите части на сградата. Съседни самостоятелния обекти: На същия етаж: 02676.501.3639.1.11, Под обекта: 02676.501.3639.1.26, Над обекта: 02676.501.3639.1.12; Административен адрес: гр. Банско, ул. „Найден Геров“ №2, ет.1, ап.1; Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №1, находящ се на първи етаж, на кота 0,00м. от „Жилищна сграда – СНОУ МАРАЯ“, построена съгласно Разрешение за строеж №332/06.12.2005г., одобрен архитектурен проект от 30.11.2005г. и въведе в експлоатация с Удостоверение №141 от 15.12.2008г. на гл.Арх. на общ. Банско, построена в УПИ VІІІ, пл.№2853, квартал 259, по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед №240/1990г. и №0132/2004г. на кмета на общ. Банско, целият с площ от 780,00кв.м., при съседи на имота: улица, УПИ VІІ – 2853, УПИ Х – 2853 и УПИ ІХ – 2858, който апартамент е със застроена площ от 66,64кв.м., ВЕДНО с прилежащите на апартамента 5,31%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, състоящ се от: кухня, трапезария, хол, спалня, антре и сервизни помещения, при съседи на апартамента: двор, стълбищна клетка, коридор и апартамент №5. Забележка: Сградата, в която се намира апартамента, е с търговско наименование „СНОУ МАРАЯ” и за нея има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №141 от 15.12.2008г., издадено от Община Банско. Начална цена 65 267лв. /шестдесет и пет хиляди двеста шестдесет и седем лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско гр. Банско ул. "Найден Геров" 11
74 м²
51,360 лв
2017-3-2
АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, етаж 1 /първи/, със застроена площ по акт за собственост от 74.08 /седемдесет и четири цяло и осем стотни/ кв.м.,състоящ се от: антре, кухненски бокс с дневна, две спални, две бани с тоалетна и балкон, а по кадастрална карта представляващ самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 02676.501.3062.1.5 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди шестдесет и две, точка, едно, точка, пет/ с предназначение: Жилище и със застроена площ по кадастрална карта от 74.00 /седемдесети четири/ кв.м., при съседи по акт за собственост: стълбищна клетка,коридор, апартамент № 4, дворно място и калкан, а по кадастрална карта: на същия етаж – обект с идентификатор 02676.501.3062.1.4, под обекта - 02676.501.3062.1.2, и над обекта - 02676.501.3062.1.8, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата съответстващи на 11.20 кв.м., който апартамент се намира в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА за сезонно ползване с идентификатор 02676.501.3062.1, изградена в УПИ VIII – 3062, във кв. 221 по регулационния план на гр. Банско, при съседи на имота по кадастрална карта: обекти с кадастрални идентификатори: 02676.501.2969, 20676.501.4670, 02676.501.3239, 02676.501.4084, 02676.501.3527, 02676.501.3061.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Найден Геров”
35 м²
42,525 лв
2017-2-8
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3004.1.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение със заповед: КД-14-01-1171/05.10.2012 г. на Началник на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Найден Геров” 1, ет.2, ап.26, самостоятелни обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 02676.501.3004, площ на имота: 2817 кв. м. /две хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра/, НТП: Ниско застрояване /до 10 м/, стар номер 3004, квартал: 297, парцел: I, II, III, V, съседи: 02676.501.4468, 02676.501.4450, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 34.80 кв. м. /тридесет и четири цяло и осемдесет квадратни метра/, прилежащи части: 6.53 кв.м. /шест цяло петдесет и три квадратни метра/ кв. м. ид. части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3004.1.25, 02676.501.3004.1.27, Под обекта: 02676.501.3004.1.2, Над обекта: 02676.501.3004.1.59, а съгласно Нотариален акт за покупко – продажба на недвижими имоти 94, том І, рег.618, дело 94/2005 г., представлява АПАРТАМЕНТ 26 /двадесет и шест/, находящ се на 2 /втори/ надпартерен етаж в сградата, със застроена площ от 34.8 кв. м. /тридесет и четири цяло и осем квадратни метра/, състоящ се от : антре, баня, спалня, при съседи: апартамент 27 /двадесет и седем/, апартамент 25 /двадесет и пет/ и коридор, ведно с 6.53 кв.м. /шест цяло петдесет и три квадратни метра/ кв. м. идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот /УПИ/, върху който е построена сградата, представляващ УПИ І – 3004, 3005, 3006 /първи отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди и четири, три хиляди и пет и три хиляди и шест/ в квартал 297 /двеста деветдесет и седем/, по плана на гр. Банско, целият с площ от 2 820 /две хиляди осемстотин и двадесет квадратни метра/, при граници /съседи/: УПИ IV и улица. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3004.1.27, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение със заповед: КД-14-01-1171/05.10.2012 г. на Началник на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Найден Геров” 1, ет.2, ап.27, самостоятелни обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор: 02676.501.3004, площ на имота: 2817 кв. м. /две хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра/, НТП: Ниско застрояване /до 10 м/, стар номер 3004, квартал: 297, парцел: I, II, III, V, съседи: 02676.501.4468, 02676.501.4450, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 35.40 кв. м. /тридесет и пет цяло и четиридесет квадратни метра/, прилежащи части: 6.64 кв.м. /шест цяло шестдесет и четири квадратни метра/ кв. м. ид. части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3004.1.4, 02676.501.3004.1.28, Под обекта: 02676.501.3004.1.3, Над обекта: 02676.501.3004.1.59, а съгласно Нотариален акт за покупко – продажба на недвижими имоти 94, том І, рег.618, дело 94/2005 г., представлява АПАРТАМЕНТ 27 /двадесет и седми/, находящ се на 2 /втори/ надпартерен етаж в сградата, със застроена площ от 35.40 кв. м. /тридесет и пет цяло и четири квадратни метра/, състоящ се от : антре, баня, спалня, тераса, при съседи: апартамент 28 /двадесет и осем/, апартамент 26 /двадесет и шест/ и коридор, ведно с 6.64 кв.м. /шест цяло шестдесет и четири квадратни метра/ кв. м. идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот /УПИ/, върху който е построена сградата, представляващ УПИ І – 3004, 3005, 3006 /първи отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди и четири, три хиляди и пет и три хиляди и шест/ в квартал 297 /двеста деветдесет и седем/, по плана на гр. Банско, целият с площ от 2 820 /две хиляди осемстотин и двадесет квадратни метра/, при граници /съседи/: УПИ IV и улица. АПАРТАМЕНТ 26 с идентификатор 02676.501.3004.1.4, находящ се на 2 надпартерен етаж в сградата находящ се в гр. Банско, ул. „Найден Геров” 1, ет.2, ап.26, със застроена площ от 34.8 кв. м. се състои от: антре, баня, спалня, ведно с 6.53 кв.м. АПАРТАМЕНТ 27 с идентификатор 02676.501.3004.1.27 находящ се на 2 надпартерен етаж в сградата находящ се в гр. Банско, ул. „Найден Геров” 1, ет.2, ап.27, със застроена площ от 35,40 кв. м., се състои от: антре, баня, спалня, тераса, ведно с 6.64 кв.м. Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова. Строителството е завършено през 2005 г, като външно сградата е в типичен бански стил, при което са използвани като облицовка каменни плочи на партера, мазилка и дърво на следващите етажи с топлоизолация под тях. Подовата настилка и в двата обекта е ламиниран паркет и гранитогрес, а стените са на шпакловка и гипс картон с латекс. Санитарните възли са с луксозен фаянс и теракот, а също така е монтирана душ кабина. Дограмата по прозорци е ПВЦ цвят „Златен дъб” със стъклопакет, а вратите - МДФ. Стълбищната клетка е с цели гранитни стъпала по под и гипскартон по стени. Оценяваният имот се намира в гр. Банско, ул. " Найден Геров" № 1, като в непосредствена близост до него се намират много новопостроени хотелски и жил.сгради /хотели „Тане”, „Елви турс”, „Марая”, „Думанов” „Лион”, „Перун”/, както и началото на кабинковия лифт в Банско /около 300 м/. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. До оценявания имот има места за паркиране. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Найден Геров" 1, комплекс „Фортуна”
62 м²
70,125 лв
2017-2-8
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.11.5.1.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД - 18 - 81/10.12.2009г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-01-691/21.06.2013г./21.06.2013г. на Началник на СГКК – Благоевград с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, 1 „Найден Геров”№1, ет.1, ап.15Б. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №02676.11.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-81/10.12.2009г./10.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК с адрес на поземления имот: гр.Банско, п.к.2770, местност „Грамадето”, площ 2360 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15м./, съседи: 02676.11.60, 02676.11.41, 02676.11.64, 02676.501.4450, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 62.23кв.м., прилежащи части: 12.17кв.м. идеални общи части на сградата и правото на строеж, ниво:1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.11.5.1.15, под обекта 02676.11.5.1.5, над обекта: 02676.11.5.1.32, 02676.11.5.1.33, стар идентификатор: няма, а по документ за собственост, представлява: Апартамент №15Б на първи надпартерен етаж от Апартаментна жилищна сграда със СПА-център и ресторант – Комплекс ”Фортуна”, със застроена площ от 62,23 кв.м., състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при граници на жилището: на изток – външна стена и двор; от запад – апартамент №15в, и двор; от север – коридор и апартамент №15а; от юг двор; отгоре – апартамент №28б и отдолу – апартамент №5, със прилежащото му право на строеж и с 12,71 кв.м. идеални части от общите части на сградата при граници на поземления имот: населено място на Община Банско, полски път на Община Банско и от две страни скали на Община Банско. Сградата, в която се намира имота е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция, както и преграждащи и ограждащи тухлени стени, състояща се от подземни гаражи, партер и три жилищни етажа и тавански етаж. Покривът е стоманобетонов – скатен с керемиди. Сградата е с външна изолация, минерална мазилка и облицовка от камък, стълбищната клетка и коридорите е с гранитогрес по стъпала и гипскартон с латекс по стени. Апартаментът се намира на първи надпартерен етаж и се състои от входно преддверие, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня, баня с тоалетна и тераса. Подовата настилка в апартамента е гранитогрес и ламиниран паркет, стените са на шпакловка. Санитарният възел е налуксозен фаянс и теракот с монтирана вана, терасата е с под – гранитогрес, минерална мазилка по стените и дървен парапет. Входната врата е метална, а вътрешните врати са ламинирани. Дограмата е от ПВЦ Златен дъб със стъклопакет. Ел. и ВиК инсталации - завършени. Имотът се намира в гр. Банско в близост до кръстовището на ул. „Найден Геров” и ул.„Пирин” в Банско, в непосредствена близост до лифтовата станция, хотел „Кемпински” и много други нови търговски и жилищни сгради. Пътищата, към обекта на оценка са асфалтирани. Екологичната обстановка е нормална. Google координати: 41.827210, 23.480167. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Банско, Найден Геров, Апартамент продажба