Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Муратово езеро”, апартаментен комплекс „Маунтийн Парадайс”
89 м²
71,250 лв
2017-8-22
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.4292.1.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-01-633/01.06.2012 г. на Началника на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, ет.0, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4292, с адрес: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, НТП средно застрояване /от 10 до 15 м/, площ на поземления имот 2396 кв. м. /две хиляди триста деветдесет и шест квадратни метра/, стар номер 2980, 2982, 2979, квартал 236, парцел 14 /четиринадесети/, съседи на поземления имот: 02676.501.3862, 02676.501.3855, 02676.501.3858, 02676.501.3854, 02676.501.4535 и 02676.501.4539, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ:10.20 кв. м. /десет цяло и двадесет квадратни метра/, прилежащи части: припадащите се 0.23 % /нула цяло и двадесет и три процента/ ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж = 2.66 кв. м. /две цяло шестдесет и шест квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.4292.1.37, 02676.501.4292.1.38, 02676.501.4292.1.40, 02676.4292.1.1 под обекта: 02676.501.4292.1.42, и над обекта: 02676.501.4292.1.10. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.4292.1.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-01-633/01.06.2012 г. на Началника на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, ет.0, aп. М10, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4292, с адрес: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, НТП средно застрояване /от 10 до 15 м/, площ на поземления имот 2396 кв. м. /две хиляди триста деветдесет и шест квадратни метра/, стар номер 2980, 2982,2979, квартал 236, парцел 14 /четиринадесети/, съседи на поземления имот: 02676.501.3862, 02676.501.3855, 02676.501.3858, 02676.501.3854, 02676.501.4535 и 02676.501.4539, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2 /два/, посочена в документа площ:57 кв. м., 32 кв.м., прилежащи части: припадащите се 0.77 % /нула цяло и седемдесет и седем процента/ ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж = 8.90 кв. м. /осем цяло и деветдесет квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.4292.1.46, под обекта: 02676.501.4292.1.41, и над обекта: 02676.501.4292.1.67, ниво: 2( две) съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.4292.1.67, 02676.501.4292.1.46, под обекта: няма, и над обекта: 02676.501.4292.1.57. Сградата в която се намират имотите е изградена монолитно, със стоманобетонна носеща конструкция и оградни и преградни стени от тухлена зидария. Покривната конструкция е стоманобетонова, покрита с керемиди. Външно сградата е в типичен бански стил, при което са използвани като облицовка каменни плочи, мазилка и дърво с топлоизолация под тях. Стълбищната клетка е с граногрес по стъпала и гипскартон по стени и тавани: 1.СОС с идентификатор 02676.501.4292.1.36, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, на партерен етаж с площ от 10,20 кв. м, както и припадащите се 0,23 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 2,66 кв. м. 2.СОС с идентификатор 02676.501.4292.1.45, апартамент № М10 на партерен етаж, на две нива с площ съответно от 57 кв. м.и 32 кв.м., както и припадащите се 0.77 % ид. ч. от общите части на сградата равняващи се на 8,90 кв. м. ., всичките находящи се в гр. Банско, ул. Муратово Езеро. Имотите се намират на улица „Муратово езеро” в апартаментен комплекс „Маунтийн Парадайс” - Банско, в близост до хотелски комплекси "Гинес", "Кемпински" и др. Пътищата, към обекта на оценка са асфалтирани. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Муратово езеро”, апартаментен комплекс „Маунтийн Парадайс”
89 м²
84,488 лв
2017-3-6
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.4292.1.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-01-633/01.06.2012 г. на Началника на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, ет.0, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4292, с адрес: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, НТП средно застрояване /от 10 до 15 м/, площ на поземления имот 2396 кв. м. /две хиляди триста деветдесет и шест квадратни метра/, стар номер 2980, 2982, 2979, квартал 236, парцел 14 /четиринадесети/, съседи на поземления имот: 02676.501.3862, 02676.501.3855, 02676.501.3858, 02676.501.3854, 02676.501.4535 и 02676.501.4539, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ:10.20 кв. м. /десет цяло и двадесет квадратни метра/, прилежащи части: припадащите се 0.23 % /нула цяло и двадесет и три процента/ ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж = 2.66 кв. м. /две цяло шестдесет и шест квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.4292.1.37, 02676.501.4292.1.38, 02676.501.4292.1.40, 02676.4292.1.1 под обекта: 02676.501.4292.1.42, и над обекта: 02676.501.4292.1.10. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.4292.1.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-01-633/01.06.2012 г. на Началника на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, ет.0, aп. М10, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4292, с адрес: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, НТП средно застрояване /от 10 до 15 м/, площ на поземления имот 2396 кв. м. /две хиляди триста деветдесет и шест квадратни метра/, стар номер 2980, 2982,2979, квартал 236, парцел 14 /четиринадесети/, съседи на поземления имот: 02676.501.3862, 02676.501.3855, 02676.501.3858, 02676.501.3854, 02676.501.4535 и 02676.501.4539, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2 /два/, посочена в документа площ:57 кв. м., 32 кв.м., прилежащи части: припадащите се 0.77 % /нула цяло и седемдесет и седем процента/ ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж = 8.90 кв. м. /осем цяло и деветдесет квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.4292.1.46, под обекта: 02676.501.4292.1.41, и над обекта: 02676.501.4292.1.67, ниво: 2( две) съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.4292.1.67, 02676.501.4292.1.46, под обекта: няма, и над обекта: 02676.501.4292.1.57. Сградата в която се намират имотите е изградена монолитно, със стоманобетонна носеща конструкция и оградни и преградни стени от тухлена зидария. Покривната конструкция е стоманобетонова, покрита с керемиди. Външно сградата е в типичен бански стил, при което са използвани като облицовка каменни плочи, мазилка и дърво с топлоизолация под тях. Стълбищната клетка е с граногрес по стъпала и гипскартон по стени и тавани: 1.СОС с идентификатор 02676.501.4292.1.36, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, на партерен етаж с площ от 10,20 кв. м, както и припадащите се 0,23 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 2,66 кв. м. 2.СОС с идентификатор 02676.501.4292.1.45, апартамент № М10 на партерен етаж, на две нива с площ съответно от 57 кв. м.и 32 кв.м., както и припадащите се 0.77 % ид. ч. от общите части на сградата равняващи се на 8,90 кв. м. ., всичките находящи се в гр. Банско, ул. Муратово Езеро. Имотите се намират на улица „Муратово езеро” в апартаментен комплекс „Маунтийн Парадайс” - Банско, в близост до хотелски комплекси "Гинес", "Кемпински" и др. Пътищата, към обекта на оценка са асфалтирани. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Муратово езеро”, апартаментен комплекс „Маунтийн Парадайс”
89 м²
105,610 лв
2016-11-7
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.4292.1.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-01-633/01.06.2012 г. на Началника на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, ет.0, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4292, с адрес: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, НТП средно застрояване /от 10 до 15 м/, площ на поземления имот 2396 кв. м. /две хиляди триста деветдесет и шест квадратни метра/, стар номер 2980, 2982, 2979, квартал 236, парцел 14 /четиринадесети/, съседи на поземления имот: 02676.501.3862, 02676.501.3855, 02676.501.3858, 02676.501.3854, 02676.501.4535 и 02676.501.4539, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ:10.20 кв. м. /десет цяло и двадесет квадратни метра/, прилежащи части: припадащите се 0.23 % /нула цяло и двадесет и три процента/ ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж = 2.66 кв. м. /две цяло шестдесет и шест квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.4292.1.37, 02676.501.4292.1.38, 02676.501.4292.1.40, 02676.4292.1.1 под обекта: 02676.501.4292.1.42, и над обекта: 02676.501.4292.1.10. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.4292.1.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-01-633/01.06.2012 г. на Началника на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, ет.0, aп. М10, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4292, с адрес: гр. Банско, МУРАТОВО ЕЗЕРО, НТП средно застрояване /от 10 до 15 м/, площ на поземления имот 2396 кв. м. /две хиляди триста деветдесет и шест квадратни метра/, стар номер 2980, 2982,2979, квартал 236, парцел 14 /четиринадесети/, съседи на поземления имот: 02676.501.3862, 02676.501.3855, 02676.501.3858, 02676.501.3854, 02676.501.4535 и 02676.501.4539, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2 /два/, посочена в документа площ:57 кв. м., 32 кв.м., прилежащи части: припадащите се 0.77 % /нула цяло и седемдесет и седем процента/ ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж = 8.90 кв. м. /осем цяло и деветдесет квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.4292.1.46, под обекта: 02676.501.4292.1.41, и над обекта: 02676.501.4292.1.67, ниво: 2( две) съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.4292.1.67, 02676.501.4292.1.46, под обекта: няма, и над обекта: 02676.501.4292.1.57. Сградата в която се намират имотите е изградена монолитно, със стоманобетонна носеща конструкция и оградни и преградни стени от тухлена зидария. Покривната конструкция е стоманобетонова, покрита с керемиди. Външно сградата е в типичен бански стил, при което са използвани като облицовка каменни плочи, мазилка и дърво с топлоизолация под тях. Стълбищната клетка е с граногрес по стъпала и гипскартон по стени и тавани: 1.СОС с идентификатор 02676.501.4292.1.36, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, на партерен етаж с площ от 10,20 кв. м, както и припадащите се 0,23 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 2,66 кв. м. 2.СОС с идентификатор 02676.501.4292.1.45, апартамент № М10 на партерен етаж, на две нива с площ съответно от 57 кв. м.и 32 кв.м., както и припадащите се 0.77 % ид. ч. от общите части на сградата равняващи се на 8,90 кв. м. ., всичките находящи се в гр. Банско, ул. Муратово Езеро. Имотите се намират на улица „Муратово езеро” в апартаментен комплекс „Маунтийн Парадайс” - Банско, в близост до хотелски комплекси "Гинес", "Кемпински" и др. Пътищата, към обекта на оценка са асфалтирани. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Банско, Муратово езеро, Апартамент продажба