Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "ГЛАЗНЕ" № 11, ЕТ. 3, АП. 2
58 м²
31,706 лв
2017-10-27
Самостоятелен обект с идентификатор № 02676.501.214.1.6 по кадастралната карта на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Банско, ул. „Глазне” № 11, ет. 3, ап. 2, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.214, с предназначение на самостоятелния обект жилище, апартамент, брой нива 1, с площ от 57.82 кв.м., заедно с прилежащите части 3.64 кв.м. идеални общи части на сградата и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 02676.501.214.1.5, 02676.501.214.1.7, под обекта 02676.501.214.1.2, над обекта 02676.501.214.1.10, стар идентификатор няма, който съгласно документ за собственост представлява Апартамент № 2 /две/, находящ се на втори жилищен етаж от жилищна сграда с магазин и заведение в партерния етаж, построена съгласно одобрен архитектурен проект от 10.10.2005г. и Разрешение за строеж № 263 от 10.10.2005г. издадено от гл. архитект на община Банско, изградена в УПИ ХІІІ 214, в квартал 153 по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 281/1993г. на Кмета на Община Банско, целият имот с площ от 385 кв.м. , графично изчислени при граници и съседи за целия имот съгласно скица: улица, УПИ ІІІ 213, УПИ ІV 215, УПИ ХІІ 265 на кота 6.10м., със застроена площ от 57.82 кв.м., състоящи се от антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и две тераси, при съседи апартамент № 1 от две страни двор, апартамент №3 и стълбище, заедно с 1.71% ид. ч. съответстващи на 3.64 кв.м. от общите части на сградата и съответстващите му ид. ч. от правото на строеж върху описания по горе урегулиран поземлен имот. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 31 706.40 лв. / тридесет и една хиляди седемстотин и шест лева и четиридесет стотинки /.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "ГЛАЗНЕ" № 11, ЕТ. 3, АП. 1 /2-РИ ЖИЛ. ЕТАЖ/
41 м²
22,504 лв
2017-10-27
Самостоятелен обект с идентификатор № 02676.501.214.1.5 по кадастралната карта на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Банско, ул. „Глазне” № 11, ет. 3, ап. 1 /2 ри жил. етаж/, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.214, с предназначение на самостоятелния обект жилище, апартамент, брой нива 1, с площ от 41.04 кв.м., заедно с прилежащите части 2.58 кв.м. ид. общи части на сградата и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 02676.501.214.1.6, под обекта 02676.501.214.1.1, над обекта 02676.501.214.1.9, стар идентификатор няма, който съгласно документ за собственост представлява Апартамент № 1 /едно/, находящ се на втори жилищен етаж от жилищна сграда с магазин и заведение в партерния етаж, построена съгласно одобрен архитектурен проект от 10.10.2005г. и Разрешение за строеж № 263 от 10.10.2005г. издадено от гл. архитект на община Банско, изградена в УПИ ХІІІ 214, в квартал 153 по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 281/1993г. на Кмета на Община Банско, целият имот с площ от 385 кв.м., графично изчислени при граници и съседи за целия имот съгласно скица: улица, УПИ ІІІ 213, УПИ ІV 215, УПИ ХІІ 265 на кота 6.10м., със застроена площ от 41.04кв.м., състоящи се от антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, при съседи от две страни двор, апартамент № 2 и стълбище, заедно с 1.21% ид. ч. съответстващи на 2.58 кв.м. от общите части на сградата и съответстващите му ид.ч. от правото на строеж върху описания по горе урегулиран поземлен имот. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 22 504.88 лв. / двадесет и две хиляди петстотин и четири лева и осемдесет и осем стотинки/.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "ГЛАЗНЕ" № 11, ЕТ. 3, АП. 2
58 м²
39,633 лв
2017-7-28
Самостоятелен обект с идентификатор № 02676.501.214.1.6 по кадастралната карта на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Банско, ул. „Глазне” № 11, ет. 3, ап. 2, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.214, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива 1, с площ от 57.82 кв.м., заедно с прилежащите части 3.64 кв.м. идеални общи части на сградата и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 02676.501.214.1.5, 02676.501.214.1.7, под обекта 02676.501.214.1.2, над обекта – 02676.501.214.1.10, стар идентификатор – няма, който съгласно документ за собственост представлява Апартамент № 2 /две/, находящ се на втори жилищен етаж от жилищна сграда с магазин и заведение в партерния етаж, построена съгласно одобрен архитектурен проект от 10.10.2005г. и Разрешение за строеж № 263 от 10.10.2005г. издадено от гл. архитект на община Банско, изградена в УПИ ХІІІ – 214, в квартал 153 по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 281/1993г. на Кмета на Община Банско, целият имот с площ от 385 кв.м. , графично изчислени при граници и съседи за целия имот съгласно скица: улица, УПИ ІІІ – 213, УПИ ІV – 215, УПИ ХІІ – 265 на кота 6.10м., със застроена площ от 57.82 кв.м., състоящи се от антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и две тераси, при съседи апартамент № 1 от две страни двор, апартамент №3 и стълбище, заедно с 1.71% ид. ч. съответстващи на 3.64 кв.м. от общите части на сградата и съответстващите му ид. ч. от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 39 633.00 лв. / тридесет и девет хиляди шестстотин тридесет и три лева /.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "ГЛАЗНЕ" № 11, ЕТ. 3, АП. 1 /2-РИ ЖИЛ. ЕТАЖ/
41 м²
28,131 лв
2017-7-28
Самостоятелен обект с идентификатор № 02676.501.214.1.5 по кадастралната карта на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Банско, ул. „Глазне” № 11, ет. 3, ап. 1 /2-ри жил. етаж/, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.214, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива 1, с площ от 41.04 кв.м., заедно с прилежащите части 2.58 кв.м. ид. общи части на сградата и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 02676.501.214.1.6, под обекта 02676.501.214.1.1, над обекта – 02676.501.214.1.9, стар идентификатор – няма, който съгласно документ за собственост представлява Апартамент № 1 /едно/, находящ се на втори жилищен етаж от жилищна сграда с магазин и заведение в партерния етаж, построена съгласно одобрен архитектурен проект от 10.10.2005г. и Разрешение за строеж № 263 от 10.10.2005г. издадено от гл. архитект на община Банско, изградена в УПИ ХІІІ – 214, в квартал 153 по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 281/1993г. на Кмета на Община Банско, целият имот с площ от 385 кв.м., графично изчислени при граници и съседи за целия имот съгласно скица: улица, УПИ ІІІ – 213, УПИ ІV – 215, УПИ ХІІ – 265 на кота 6.10м., със застроена площ от 41.04кв.м., състоящи се от антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, при съседи от две страни двор, апартамент № 2 и стълбище, заедно с 1.21% ид. ч. съответстващи на 2.58 кв.м. от общите части на сградата и съответстващите му ид.ч. от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 28 131.10 лв. / двадесет и осем хиляди сто тридесет и един лева и десет стотинки/.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Банско, Глазне, Апартамент продажба
65 м²
40,500
2018-1-16
Предлагаме на Вашето внимание двустаен апартамент с площ 65 кв.м, който се намира в комплекс Алекс 2. Имотът е просторен и напълно обзаведен с кухня, хол, спалня, баня с тоалетна и тераса. От апартамента се разкрива гледка към Пирин Планина. Банско се намира в подножието на Северен Пирин на 927 m надморска височина. Отдалечен е на 56 km от Благоевград, 145 km от Пловдив и 150 km от София. Близо до града започва националният парк Пирин. През Банско протича река Глазне. Климатът е планински и позволява задържане на снежната покривка от декември до април, а алпийският характер на Пирин планина обезпечава отличните условия за професионален и любителски ски спорт. Има гара на железопътната теснолинейка Септември - Добринище. Югозападно от града има минерални води. За повече информация и оглед, моля свържете се с нас. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
47.47 м²
25,500
2018-1-16
Предлагаме Ви едноспален апартамент с площ 47.47 кв. метра. Имотът се намира в град Банско в комплекс Snow Legend. Апартаментът разполага с кухня с всекидневна, спалня, баня с тоалетна и балкон. Кухнята е обзаведена с горни и долни кухненски шкафове, котлони и маса за хранене със столове. Всекидневната предлага плазма с шкаф и масичка с ъглов диван. Спалнята е обзаведена с двойно легло, нощни шкафчета тоалетка с огледало и гардероб. Банята разполага с вана, тоалетна, умивалник и бойлер. Апартаментът разполага с балкон като разкрива невероятна планинска гледка. Банско се намира в подножието на Северен Пирин на 927 m надморска височина. Отдалечен е на 56 km от Благоевград, 145 km от Пловдив и 150 km от София. Близо до града започва националният парк Пирин. През Банско протича река Глазне. Климатът е планински и позволява задържане на снежната покривка от декември до април, а алпийският характер на Пирин планина обезпечава отличните условия за професионален и любителски ски спорт. Има гара на железопътната теснолинейка Септември - Добринище. Югозападно от града има минерални води. Свържете се с нас за оглед и консултация. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

ВИП Сити / VIP City

Област Благоевград гр. Банско "Център"
100 м²
44,950
2018-1-16
Прекрасно ваканционно жилище в сърцето на красивия град Банско. Предлагаме за продажба тристаен мезонет, разположен в затворен комплекс „ВИП Сити“ в кв. Глазне на ски курорта, на 5 минути от стария град със своя автентичен дух и традиционни механи и забележителности, които трябва да посетите. Като бъдещ собственик на този имот, вие ще имате възможност да се наслаждавате на красивите гледки към Рила и Родопите, които се разкриват оттук. Жилището с площ от 100 кв.м. се намира на трети етаж в сградата с аснасьор и се радва на изложение север/изток. Апартаментът е завършен със стени с латекс, под - ламинат и гранитогрес в кухнята и коридора и ПВЦ дограма. Жилищната площ се разпределя между хол с кухня в едно помещение, две спални, две бани с тоалетна и два балкона (източен и северен). Имотът е напълно обзаведен и оборудван. Кухнята - с керамичен плот, мивка, шкафове, котлони, печка, хладилник, абсорбатор, маса с шест стола, микровълнова печка, тостер; холът с - малка маса, канапе, фотьойл, телевизор и DVD, шкаф, камина; първа спалня с - двойно легло, две нощни шкафчета, масичка, стол, огледало и втора спалня с две легла и гардероб; двете бани са с тоалетна с мивка с огледало, като едната баня е оборудвана и с вана. Жилището се отоплява с помощта на електрически конвектори. Разполага с окабеляване за телефон, кабелна телевизия, интернет и СОТ. Комплексът предлага на своите гости и собственици на апартаменти приятен СПА център за пълноценна почивка през цялата година. Освен до центъра на Банско, имотът е в близост и до автогарата на града – 200 метра. Летището в София е на 170 км оттук. В непосредствена близост до комплекса ще откриете много ресторанти, механи, голям супермаркет, боулинг и нощен клуб, както и разнообразие от удобства, които предлага китното градче Банско.
Ощеbulgarianproperties.bg
24.57 м²
14,500
2018-1-11
Напълно обзаведено, енергоикономично, голямо студио с югоизточно изложение и спокойна и тиха локация в комплекс "Никмар" – малък и луксозен апарт-хотел (2009 година), разположен в непосредствена близост до планината в красивия ски курорт Банско. Хотелът е построен в традиционния за града архитектурен стил. Сградата се намира в близост до река Глазне, на 15 минути пеша до историческия център на града и на 800 м до ски лифта. Друг плюс на имота е ниската годишна такса поддръжка на комплекса – 4 евро/кв.м. Описваният апартамент се намира на 5/5 етаж, с обща площ от 24.57 кв.м., чиста площ – 21.55 кв.м. и общи части – 3.02 кв.м. Студиото е оборудвано с кухненски шкафове с мивка и микровълнова печка, спалня, хладилник, трикрилен гардероб, ракла-скрин, холна масичка – стъкло; баня с порцеланова мивка, тоалетна, душ. Подовата настилка в апартамента е теракот и ламинат, стените и таваните са боядисани с латекс, дограмата е ПВЦ. Апартаментът се предлага за продажба напълно обзаведен. Отоплението е посредством електричество. Комплекс "Никмар" предлага следните удобства: фитнес зала, сауна, ски гардероб, рецепция, външни паркоместа. Достъпът до комплекса е лесен. В близост се намират комплексите „Банско СПА”, „Алпайн Лодж” и „Четирилистна детелина”. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
82 м²
49,000
2018-1-16
Предлагаме на Вашето внимание двустаен апартамент с площ 82 кв.м, който се намира в комплекс Алекс 2. Имотът е просторен и напълно обзаведен, разполага с една спалня, просторна всекидневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса. Оборудван е с сателитна телевизия, автоматична пералня, хладилник, вградена фурна, керамични котлони, тостер, както и необходимата кухненска посуда. Банско се намира в подножието на Северен Пирин на 927 m надморска височина. Отдалечен е на 56 km от Благоевград, 145 km от Пловдив и 150 km от София. Близо до града започва националният парк Пирин. През Банско протича река Глазне. Климатът е планински и позволява задържане на снежната покривка от декември до април, а алпийският характер на Пирин планина обезпечава отличните условия за професионален и любителски ски спорт. Има гара на железопътната теснолинейка Септември - Добринище. Югозападно от града има минерални води. За повече информация и оглед, моля свържете се с нас. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
24.57 м²
14,500
2018-1-16
Напълно обзаведено, енергоикономично, голямо студио с югоизточно изложение и спокойна и тиха локация в комплекс "Никмар" – малък и луксозен апарт-хотел (2009 година), разположен в непосредствена близост до планината в красивия ски курорт Банско. Хотелът е построен в традиционния за града архитектурен стил. Сградата се намира в близост до река Глазне, на 15 минути пеша до историческия център на града и на 800 м до ски лифта. Друг плюс на имота е ниската годишна такса поддръжка на комплекса – 4 евро/кв.м. Описваният апартамент се намира на 5/5 етаж, с обща площ от 24.57 кв.м., чиста площ – 21.55 кв.м. и общи части – 3.02 кв.м. Студиото е оборудвано с кухненски шкафове с мивка и микровълнова печка, спалня, хладилник, трикрилен гардероб, ракла-скрин, холна масичка – стъкло; баня с порцеланова мивка, тоалетна, душ. Подовата настилка в апартамента е теракот и ламинат, стените и таваните са боядисани с латекс, дограмата е ПВЦ. Апартаментът се предлага за продажба напълно обзаведен. Отоплението е посредством електричество. Комплекс "Никмар" предлага следните удобства: фитнес зала, сауна, ски гардероб, рецепция, външни паркоместа. Достъпът до комплекса е лесен. В близост се намират комплексите „Банско СПА”, „Алпайн Лодж” и „Четирилистна детелина”. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Обзаведено студио в комплекс All Seasons Resort

Област Благоевград гр. Банско Кабинков лифт
35 м²
14,950
2018-1-16
Комфортен източен апартамент на 500 м от кабинковия лифт, в близост до река Глазне. All Seasons Resort е нов 4-звезден комплекс, разположен на 5 минути пеша от баровете и механи на стария град на Банско, както и на около 5 км от новия Околовръстен път. Отличното местоположение, красиви гледки, традиционния за Банско архитектурен стил, модерни развлекателни съоръжения, добрите възможности за отдаване на имотите под наем, превръщат All Seasons Resort в предпочитан от туристите комплекс. Апартаментът се намира на 2-ри етаж с площ 35 кв.м. Кухнята е оборудвана с двоен котлон, аспиратор, електрическа кана, хладилник, тостер, мивка. Дневна - двойно легло, диван, фотьойл, холна маса, поставка за телевизор, маса за хранене с 2 модерни стола, пердета. Баня с тоалетна, с вана, мивка, огледало. Имотът е снабден с кабелна телевизия и интернет. Годишната такса за поддръжка е 10 евро на кв.м. Апартаментът е с модерен интериорен дизайн, фокусиран върху уютната и комфортна жилищна атмосфера в съчетания със съвременни удобства. Модерният апарт-хотел предлага: • Рецепция и портиер • Обширна зона за спорт и отдих на открито и закрито • Спа център, включващ сауна, масаж, парна баня, хамам, солариум • Закрит плувен басейн със стъклени врати, отварящи се за лятото • Открито джакузи • Голяма слънчева тераса • Напълно оборудвана фитнес зала • Ски & голф гардероб • Градини • Ресторант-бистро с камина • Лоби • Безжичен интернет и кабелна телевизия • Паркинг. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
97 м²
50,000
2018-1-11
Предлагаме на Вашето внимание тристаен апартамент с обща площ 97 кв.м. Имотът се състои от две спални, кухня с просторен хол и камина, коридор, тераса и баня с тоалетна. Напълно обзаведен апартаментът предлага уют и комфорт на своите собственици. Банско се намира в подножието на Северен Пирин на 927 m надморска височина. Отдалечен е на 56 km от Благоевград, 145 km от Пловдив и 150 km от София. Близо до града започва националният парк Пирин. През Банско протича река Глазне. Климатът е планински и позволява задържане на снежната покривка от декември до април, а алпийският характер на Пирин планина обезпечава отличните условия за професионален и любителски ски спорт. Има гара на железопътната теснолинейка Септември - Добринище. Югозападно от града има минерални води. За оглед и повече информация, моля свържете се с нас. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

ВИП Сити / VIP City

Област Благоевград гр. Банско "Център" Стария град Банско
121 м²
49,950
2018-1-16
BULGARIAN PROPERTIES предлага за продажба един обзаведен и оборудван двустаен апартамент с гараж, част от затворен комплекс „ВИП Сити“ в кв. Глазне на ски курорт Бнаско, на 5 минути от стария град със своя автентичен дух и запазени традиции през годините. Апартаментът е разположен на четвърти етаж с изложение юг/изток/запад и площ от 121 кв.м. Продава се завършен със стени с латекс, под - ламинат и гранитогрес в кухнята и коридора и ПВЦ дограма. Жилището се състои от хол с кухня в едно помещение, спалня, баня с тоалетна и три балкона (източен, южен и западен). Кухнята се продава с керамичен плот, мивка, шкафове, котлони, печка, хладилник, абсорбатор, маса с четири стола, микровълнова, тостер; холът с - маса, канапе, фотьойл, телевизор и шкаф за него, DVD, камина; спалнята с - двойно легло, две нощни шкафчета, масичка, гардероб, огледало, шкаф; банята с тоалетна – с вана и мивка с огледало. Жилището се отоплява с помощта на електрически конвектори. Разполага с окабеляване за телефон, кабелна телевизия, интернет и СОТ. В цената на имота влиза и гараж. Скътан в сърцето на китния град Банско, в близост до ресторанти, механи, голям супермаркет, боулинг и нощен клуб, както и разнообразие от удобства, комплексът предлага на своите гости и собственици на апартаменти приятен СПА център за пълноценна почивка през цялата година. Освен до центъра на Банско, имотът е в близост и до автогарата на града – 200 метра. Летището в София е на 170 км оттук.
Ощеbulgarianproperties.bg
2 стаи
55 м²
17,900
2018-1-8
Агенция ИнтерПрайм предлага за продажба мебелиран едноспален мезонет в малка жилищна сграда в ски курорта Банско. Намира се на 10 минути пешеходно разстояние от ски-зоната и центъра на град Банско, в близост до река Глазне. Има малък зелен двор с барбакю. Сградата е без такса поддръжка. Апартаментът се намира на последния етаж и е със следното разпределение: първо ниво всекидневна с кухня и баня; второ ниво спалня. Всекидневната е обзаведена с голям гардероб до входната врата; кухня с горни и долни шкафчета, котлони, абсорбатор, маса за хранене с два стола; диван, холна маса, шкаф. Банята е оборудвана с душ кабина, бойлер, умивалник с огледало, тоалетна. Спалнята е мебелирана с двойно легло, две нощни шкафчета, гардероб от дърво. Апартаментът има балкон с юго-източно изложение и е с прекрасна гледка към Пирин Планина.
Ощеbazar.bg