Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 2, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2
32,820 лв
2017-10-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 02676.501.305.1.2 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет точка едно точка две/, с предназначение жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1 /едно/, разположена в имот с идентификатор 02676.501.305 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Банско, п.к. 2770, ул. България № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по схема от 63.08 кв.м /шестдесет и три цяло и осем стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.3; под обекта няма, над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.5, който недвижим имот по документ за собственост представлява Апартамент № 2 /две/, находящ се в жилищен блок № 1 /едно/ в гр. Банско, ул. „9 ти септември", построен в УПИ I /първи/ в кв. 148 /сто четиридесет и осми/ по плана на гр. Банско, със застроена площ от 52.02 кв.м. /петдесет и две цяло и две стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото мазе № 2 /две/ и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: ап. № 1 и ап. № 3, двор и коридор. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 32 820,00 лв. / тридесет и две хиляди осемстотин и двадесет лева /.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
120 м²
67,544 лв
2017-10-9
III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 120,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка 1: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в съществуващата сграда, по данни на длъжника изградена през 1988г. Същият се състои от входно антре, дневна, две спални, кухня и баня с тоалетна, преходни от дневната, стая и баня с тоалетна с мокро помещение, с достъп от входното антре, тераса от север към стаята с достъп от входното антре, и тераса от юг – с достъп от спалнята от югозапад. Забележка 2: Гореописаният обект е със запазено право на ползване до живот в полза на третото лице Никола Методиев Хаджистоянов. Начална цена 67 544лв. /шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и четири лева./
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
70 м²
39,703 лв
2017-10-9
IV). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 70,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в Новоизградената пристройка към сградата. Същият се състои от три стаи за гости с три бани с тоалетни с достъп от стаите, три тераси с достъп от стаите и входно антре. Начална цена 39 703лв./тридесет и девет хиляди седемстотин и три лева./
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 2, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2
41,025 лв
2017-7-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 02676.501.305.1.2 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет точка едно точка две/, с предназначение жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1 /едно/, разположена в имот с идентификатор 02676.501.305 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Банско, п.к. 2770, ул. България № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по схема от 63.08 кв.м /шестдесет и три цяло и осем стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.3; под обекта няма, над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.5, който недвижим имот по документ за собственост представлява Апартамент № 2 /две/, находящ се в жилищен блок № 1 /едно/ в гр. Банско, ул. „9 ти септември", построен в УПИ I /първи/ в кв. 148 /сто четиридесет и осми/ по плана на гр. Банско, със застроена площ от 52.02 кв.м. /петдесет и две цяло и две стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото мазе № 2 /две/ и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: ап. № 1 и ап. № 3, двор и коридор. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 41 025,00 лв. / четиридесет и една хиляди и двадесет и пет лева /.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 2, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2
40,740 лв
2017-5-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 02676.501.305.1.2 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет точка едно точка две/, с предназначение жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1 /едно/, разположена в имот с идентификатор 02676.501.305 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Банско, п.к. 2770, ул. България № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по схема от 63.08 кв.м /шестдесет и три цяло и осем стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.3; под обекта няма, над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.5, който недвижим имот по документ за собственост представлява Апартамент № 2 /две/, находящ се в жилищен блок № 1 /едно/ в гр. Банско, ул. „9 ти септември", построен в УПИ I /първи/ в кв. 148 /сто четиридесет и осми/ по плана на гр. Банско, със застроена площ от 52.02 кв.м. /петдесет и две цяло и две стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото мазе № 2 /две/ и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: ап. № 1 и ап. № 3, двор и коридор. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 40 740,00 лв. / четиридесет хиляди седемстотин и четиридесет лева /.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
70 м²
39,734 лв
2017-4-18
V). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.5, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 70,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.3 Забележка: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в Новоизградената пристройка към сградата. Същият се състои от три стаи за гости с три бани с тоалетни с достъп от стаите, три тераси с достъп от стаите и входно антре. Начална цена 39 734лв./тридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и четири лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
70 м²
39,734 лв
2017-4-18
IV). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 70,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в Новоизградената пристройка към сградата. Същият се състои от три стаи за гости с три бани с тоалетни с достъп от стаите, три тераси с достъп от стаите и входно антре. Начална цена 39 734лв./тридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и четири лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
120 м²
67,173 лв
2017-4-18
III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 120,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка 1: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в съществуващата сграда, по данни на длъжника изградена през 1988г. Същият се състои от входно антре, дневна, две спални, кухня и баня с тоалетна, преходни от дневната, стая и баня с тоалетна с мокро помещение, с достъп от входното антре, тераса от север към стаята с достъп от входното антре, и тераса от юг – с достъп от спалнята от югозапад. Забележка 2: Гореописаният обект е със запазено право на ползване до живот в полза на третото лице Никола Методиев Хаджистоянов. Начална цена 67 173лв. /шестдесет и седем хиляди сто седемдесет и три лева./
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 2, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2
50,925 лв
2017-2-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 02676.501.305.1.2 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет точка едно точка две/, с предназначение жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1 /едно/, разположена в имот с идентификатор 02676.501.305 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Банско, п.к. 2770, ул. България № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по схема от 63.08 кв.м /шестдесет и три цяло и осем стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.3; под обекта няма, над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.5, който недвижим имот по документ за собственост представлява Апартамент № 2 /две/, находящ се в жилищен блок № 1 /едно/ в гр. Банско, ул. „9 ти септември", построен в УПИ I /първи/ в кв. 148 /сто четиридесет и осми/ по плана на гр. Банско, със застроена площ от 52.02 кв.м. /петдесет и две цяло и две стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото мазе № 2 /две/ и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: ап. № 1 и ап. № 3, двор и коридор. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 50 925,00 лв. / петдесет хиляди деветстотин двадесет и пет лева /.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
120 м²
83,966 лв
2017-1-4
III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 120,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка 1: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в съществуващата сграда, по данни на длъжника изградена през 1988г. Същият се състои от входно антре, дневна, две спални, кухня и баня с тоалетна, преходни от дневната, стая и баня с тоалетна с мокро помещение, с достъп от входното антре, тераса от север към стаята с достъп от входното антре, и тераса от юг – с достъп от спалнята от югозапад. Забележка 2: Гореописаният обект е със запазено право на ползване до живот в полза на третото лице Никола Методиев Хаджистоянов. Начална цена 83 966лв. /осемдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и шест лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
70 м²
49,668 лв
2017-1-4
IV). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 70,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в Новоизградената пристройка към сградата. Същият се състои от три стаи за гости с три бани с тоалетни с достъп от стаите, три тераси с достъп от стаите и входно антре. Начална цена 49 668лв./ четиридесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и осем лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.3
70 м²
49,668 лв
2017-1-4
V). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.5, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 70,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.3 Забележка: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в Новоизградената пристройка към сградата. Същият се състои от три стаи за гости с три бани с тоалетни с достъп от стаите, три тераси с достъп от стаите и входно антре. Начална цена 49 668лв./ четиридесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и осем лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8
120 м²
67,173 лв
2016-10-24
III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 120,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка 1: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в съществуващата сграда, по данни на длъжника изградена през 1988г. Същият се състои от входно антре, дневна, две спални, кухня и баня с тоалетна, преходни от дневната, стая и баня с тоалетна с мокро помещение, с достъп от входното антре, тераса от север към стаята с достъп от входното антре, и тераса от юг – с достъп от спалнята от югозапад. Забележка 2: Гореописаният обект е със запазено право на ползване до живот в полза на третото лице Никола Методиев Хаджистоянов. Начална цена 67 173лв. /шестдесет и седем хиляди сто седемдесет и три лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Ощеtargimot.com
37 м²
31,501
2016-3-14
Предлагаме Вис тудио, разположено в елитен комплекс, който се намира на по-малко от 200м. от станцията на лифта в Банско. Комплексът разполага с модерен спа център (сауна, парна баня, джакузи, масажи) и фитнес център. За комфортния престой на собственици и гости в комплекса допринасят популярният ресторант “Mezze”, детска занималня “Winnie The Pooh”, както и магазин за аксесоари на веригата “Mara”, В комплекса се помещава ски & сноуборд училището „ОХО”. На разположение е и ски гардероб, където се предлага наем на ски & сноуборд оборудване. Комплексът е един от малкото комплекси в Банско, който разполага с подземен паркинг. В комплекса има още: Рецепция Консиерж Пералня Кино Зала за игри – видео игри, билярд, тенис на маса, дартс 24-часа охрана Студия и апартаменти: В комплекса се продават студия и апартаменти с една спалня. Всички апартаменти са напълно обзаведни, включително и с пакет донашна посуда. Студии от 31 501 Евро Апартаменти с една спалня от 52 921 Евро Промоция за клиенти: Цените на всички апартаменти са с подарък – безплатно пълно обзавеждане. Поддръжка и допълнителни услуги: Всички собствениците ползват спа центъра безплатно, с изключение на масажите, които се заплащат отделно. Годишна такса поддръжка: 9.60 Евро / кв.м. с ДДС. Възможност за целогодишно отдаване под наем.
Ощеaccentinvest.com

СТУДИО В ЕЛИТЕН КОМПЛЕКС, БАНСКО, БЪЛГАРИЯ

Благоевград област / гр.Банско
38 м²
31,875
2016-3-14
Предлагаме Вис тудио, разположено в елитен комплекс, който се намира на по-малко от 200м. от станцията на лифта в Банско. Комплексът разполага с модерен спа център (сауна, парна баня, джакузи, масажи) и фитнес център. За комфортния престой на собственици и гости в комплекса допринасят популярният ресторант “Mezze”, детска занималня “Winnie The Pooh”, както и магазин за аксесоари на веригата “Mara”, В комплекса се помещава ски & сноуборд училището „ОХО”. На разположение е и ски гардероб, където се предлага наем на ски & сноуборд оборудване. Комплексът е един от малкото комплекси в Банско, който разполага с подземен паркинг. В комплекса има още: Рецепция Консиерж Пералня Кино Зала за игри – видео игри, билярд, тенис на маса, дартс 24-часа охрана Студия и апартаменти: В комплекса се продават студия и апартаменти с една спалня. Всички апартаменти са напълно обзаведни, включително и с пакет донашна посуда. Студии от 31 501 Евро Апартаменти с една спалня от 52 921 Евро Промоция за клиенти: Цените на всички апартаменти са с подарък – безплатно пълно обзавеждане. Поддръжка и допълнителни услуги: Всички собствениците ползват спа центъра безплатно, с изключение на масажите, които се заплащат отделно. Годишна такса поддръжка: 9.60 Евро / кв.м. с ДДС. Възможност за целогодишно отдаване под наем.
Ощеaccentinvest.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Банско, България, Апартамент продажба