ИД № № 20168250400319 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 5 /пет/, апартамент 16 /шестнадесет/, с площ: 73,47 кв. м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.526.91.15.17, под обекта: 00702.526.91.15.11, над обекта 00702.526.91.15.21, стар идентификатор 00702.526.91.15.21, ведно с изба № 12 /дванадесет/, с площ 5,00 кв. м. /пет квадратни метра/, съгласно Договорна ипотека, вписана в СВ - Асеновград на 12.06.2012 г. под акт № 70, том 1, № от дв. вх. рег. 2404/12.06.2012 г., ведно с 3,54 % ид. ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.526.91.15, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.526.91.15 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-13502-30.10.2014 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, със застроена площ: 444 кв. м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 00702.526.91.15 е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 77 /седемдесет и седем/, с площ: 1875 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501716200, при съседи на поземления имот: 00702.526.154, 00702.526.142, 00702.526.90, 00702.526.86, 00702.526.89, 00702.526.88, 00702.526.92, 00702.526.93 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/, находящ се в град Асеновград, бул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 4 /четвърти/, с площ от 73,47 кв.м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, самостоятелния обект попада в сграда № 15 /петнадесет/, в поземлен имот № 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна и кухня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 017, под обекта: 011, над обекта: 021, ведно с изба № 12 /дванадесет/, при граници: улица, коридор, Велеслава Н. Рангова, Ваклина Кръстева Чепаринова и 3,54 % ид.ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 60 300 лева (шестдесет хиляди и триста лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
11.01.17 г., 18:26 targimot.com
73.0 м²
60 300,00 лв

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, пл."Академик Н. Хайтов"№3, ет.9, ап.18
ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 18/осемнадесети/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.518.162.1.63 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, три) по кадастралната карта и када-стралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.04г. (триста, тире, пет, тире, петдесет и две, наклонена черта, осми юли две хиляди и четвърта година), на Изпълнителния директор на АК - последно изменение със Заповед КД-14-16-435/08.07.09г./буква „К”, буква „Д”, тире, четиринадесет, тире, шестнадесет, тире четиристотин тридесет и пет, наклонена черта, осми юли две хиляди и девета година/ на НАЧАЛ-НИКА НА СГКК- ПЛОВДИВ; с адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230/четири хиляди двеста и три-десет/, пл. „Академик Н. Хайтов” ет. 9 /девет/, ап. 18 /осемнадесети/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/,разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/ с площ на имота: 177.00 кв.м. /сто седемдесет и седем квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: едно. С прилежащи части 2.106%/две цяло сто и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата: При съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 00702.518.162.1. 62 (нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка. едно, точка, шест, две), самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.64 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, четири). Под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.58 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет, осем), самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.57(нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка. пет, седем): самостоятелен обект с идентификатор № 00702. 518.162.1.148 (нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, едно, четири, осем); Над обекта: Няма; Стар идентификатор: Няма, а съгласно описание по документ за собственост: АПАРТАМЕНТ № 18 (осемнадесет) по одобрени проекти, представляващ Самостоятелен обект 00702.518. 162.1.63 (нула. нула, седемстотин и две, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и две, точка . едно, точка, шестдесет и три) с административен адрес - град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, площад „Академик Н. Хайтов“, построен в построената до степен на завършеност груб строеж стоманобетонова десететажна сграда - “МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА” с идентификатор - 00702. 518. 162.1 (нула нула седемстотин и две, точка петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и две, точка, едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастрална карта. одобрена със Заповед 300-5-52/08.07.04г. /триста, тире, пет, тире, петдесет и две от осми юли две хиляди и четвърта година/ на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив, с площ по кадастрална карта 1081/хиляда осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение – урбани-зирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор пл. № 518.053 /петстотин и осемнадесет, точка, нула петдесет и три/, кв. 199 /сто деветдесет и девети/, парцел III /трети/ - обществено обслужване, с административен адрес: град Асеновград, площад ‘'Академик Н.Хайтов”, при съседи за имота: имот № 518.161; имот № 518.159; имот № 518.157; имот № 518.158, която сграда е изградена съгласно одобрените проекти и Разрешение за строеж № 622/ 19.12. 05г. издадено от главния архитект на община Асеновград по одобрени проекти от 16.12.05 г. допълнено с разрешение за преустройство по време на строителство от 27.09.07г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 27.09.07г., разрешение за преустройство по време на строителство от 11.03.09 г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 11.03.09г., разрешение за преустройство по време на строителство от 01.05.09г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 01.05.09г., разположенна етаж 9 (девет) - кота +23.40 (кота плюс двадесет и три цяло и четиридесет), с предназначение - за жилище/апартамент, със застроена площ по кадастрална карта 177 (сто седемдесет и седем) квадратни метра, състоящ се от дневна-кухня. спалня, баня с тоалетна, тераса и покрита тераса, със съседни обекти:на същият етаж – 064 (нула шестдесет н четири) и 062 (нула шестдесет и две), под обекта 057 (нула петдесет и седем) и 058 ( нула петдесет и осем), над обекта - няма, ведно с прилежащите му - 2.106%(две цяло и сто и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.99 /седем цяло и деветдесет и девет стотни) квадратни метра: ВЕДНО с 3,459%/три цяло четиристотин петдесет и девет хилядни процента/ идеални части от описания по-горе поземлен имот, в който е построена сградата.
5.01.17 г., 18:19 targimot.com
177.0 м²
79 650,00 лв

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр. Асеновград, пл. „Академик Н. Хайтов” ет. 8, ап. 12
ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 12/дванадесети/ представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.518.162.1.57 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52/ 08.07.04г. (триста, тире, пет, тире, петдесет и две, наклонена черта, осми юли две хиляди и четвърта година), на Изпълнителния директор на АК - последно изменение със Заповед КД-14-16-435/08.07.09г. /буква „К". буква „Д”, тире, четиринадесет, тире, шестнадесет, тире четиристотин тридесет и пет, наклонена черта, осми юли две хиляди и девета година/ на НАЧАЛНИКА НА СГКК-ПЛОВДИВ; с административен адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230/ четири хиляди двеста н тридесет/, пл. „Академик Н. Хайтов” ет. 8/осем/, ап. 12 / дванадесети/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/ с площ на самостоятелния обект: 83.00кв.м /осемдесет и три квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент: брой нива на обекта: едно, С прилежащи части 1,689%/едно цяло шестстотин осемдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата.При съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 00702.518.162.1.58 (нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет, осем): самостоятелен обект с идентификатор 00702.518. 162.1.56 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет, шест. Под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.52(нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет.две); Над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162. 1.63 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, три), самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.62(нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, две). Стар идентификатор: няма; а съгласно описание по документ за собственост: АПАРТАМЕНТ № 12 (дванадесет) по одобрени проекти, представляващ Самостоятелен обект 00702.518.162.1.57 ( нула, нула, седем-стотин и две, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и две, точка, едно, точка, петдесет и седем) с административен адрес - град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, площад „Академик Н. Хайтов”, построен в построената до степен на завършеност груб строеж стоманобетонова десететажна сграда - “МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА” с идентификатор - 00702. 518. 162.1 (нула нула седемстотин и две, точка петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и две, точка, едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастрална карта, одобрена със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. /триста, тире, пет, тире, петдесет и две от осми юли две хиляди и четвърта година/ на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив, с площ по кадастрална карта 1081/хиляда осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение – урба-низирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, стар идентифи-катор пл.№ 518.053 /петстотин и осемнадесет, точка, нула петдесет и три/, кв. 199 /сто деветдесет и девети/, парцел III /трети/ - обществено обслужване, с административен адрес: град Асеновград, площад ‘'Акаде-мик Н. Хайтов”, при съседи за имота: имот № 518.161; имот № 518.159; имот № 518.157; имот № 518.158, която сграда е изградена съгласно одобрените проекти и Разрешение за строеж № 622/ 19.12.05г. изда-дено от главния архитект на община Асеновград по одобрени проекти от 16.12.05 г. допълнено с разреше-ние за преустройство по време на строителство от 27.09.07 г. на Главния архитект на Общи-на Асеновград по одобрени проекти от 27.09.07 г., разрешение за преустройство по време на строителство от 11.03.09 г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 11.03.09г., разрешение за пре-устройство по време на строителство от 01.05.09 г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 01.05.2009г., разположен на етаж 8(осем) - кота +20.60 (кота плюс двадесет цяло и шестдесет), с предназначение - за жилище/апартамент, със застроена площ по кадастрална карта 83 (осемдесет и три) квадратни метра, състоящ се от дневна-кухня, спалня, баня с тоалетна, със съседни обекти - на същият етаж – 058 (нула петдесет и осем) и 056(нула петдесет и шест), под обекта 052 (нула петдесет и две), над обекта 062 (нула шестдесет и две) и 063(нула шестдесет и три), ведно с прилежащите му - 1.689% (едно цяло и шестстотин осемдесет и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.41 (шест цяло и четири-десет и една стотни) квадратни метра. ВЕДНО с 1,622%/едно цяло шестстотин двадесет и две хилядни процента/ идеални части от описания по-горе поземлен имот, в който е построена сградата.
5.01.17 г., 18:17 targimot.com
83.0 м²
37 350,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Капитан Андреев" 7, ет. 2
12,60% /дванадесет цяло и шестдесет стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.525.82 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-426 / 05.08.2008г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, с площ: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3447, квартал: 280, парцел: IV-3447, съседи: 00702.525.180, 00702.525.83, 00702.525.81, 00702.525.80, 00702.525.89, 00702.525.88, 00702.525.87, 00702.525.86, ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.525.82.5.5 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две, точка, пет, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-426 / 05.08.2008г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, ет. 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.525.82, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 81.62 кв.м. /осемдесет и един кв.метра и шестдесет и два кв.дециметра/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.525.82.5.6, под обекта: 00702.525.82.5.4, 00702.525.82.5.3, над обекта: 00702.525.82.5.7, стар идентификатор: няма. Съгл. нот.акт № 101, том 14 от 04.12.2007г. имотът представлява: 12,60% /дванадесет цяло и шестдесет стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.525.82 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две/ по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар номер: пл. № 3447 /три хиляди четиристотин четиридесет и седем/, кв. 280 /двеста и осемдесети/, парцел: IV-3447, съседи: № 525.80, № 525.81, № 525.180, № 525.83, № 525.86, № 525.87, № 525.88, ВЕДНО с АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се на II – втори етаж, на кота +2.75, със застроена площ: 81.62 кв.м. /осемдесет и един кв.метра и шестдесет и два кв.дециметра/, състоящ се от коридор, дневна, две спални, баня, тоалетна, тераса, при граници: двор, стълбище и апарт. № 4, апарт. № 1, отгоре: апарт. № 5, ведно с 12.12% /дванадесет цяло и дванадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, съставляващи 9.21 кв.м. /девет кв.метра и двадесет и един кв.дециметра/, ведно с ИЗБА № 3 /три/, находяща се на сутеренния етаж, кота -2.60, със застроена площ: 16.72 кв.м. /шестнадесет кв.метра и седемдесет и два кв.дециметра/, при граници: двор, изба № 2, коридор, гараж № 1, ведно с 2.48% /две цяло четиридесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части, съставляващи 1.89 кв.м. /един кв.метра и осемдесет и девет кв.дециметра/, изградени в жилищна сграда с гаражи, която е изградена в описания по-горе поземлен имот съгласно инвестиционен проект, одобрен на 16.01.2007г. от главен архитект на Община Асеновград и разрешение за строеж № 9 / 16.01.2007г.
30.12.16 г., 18:01 targimot.com
82.0 м²
57 000,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ”Хан Крум” № 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.531.208.1.19 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двеста и осем, точка, едно, точка, деветнадесет/, по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 110.350 кв.м. /сто и десет цяло и триста и петдесет хилядни квадратни метра/, находящ се в гр. Асеновград, ЕКАТТЕ: 00702 /нула, нула, седемстотин и две/, ул. ”Хан Крум” № 1 /едно/, ет. 4 /четвърти/, ап. 6 /шести/, Община Асеновград, Област Пловдивска по кадастрална карта, одобрена със заповед № 300-5-52 от 08.07.2004г. на Изпълнителния Директор на АГКК, като самостоятелният обект попада в сграда № 1 /едно/, в поземлен имот № 00702.531.208 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двеста и осем/, с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 00702.531.208.18, под обекта: 00702.531.208.17, над обекта: няма, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ № 3 /три/, при граници: таванска стая № 2, таванска стая № 7 и № 8, таванска стая № 4, ВЕДНО с ИЗБА № 6 /шест/ и ИЗБА № 11 /единадесет/, при граници: изба № 10 и № 12 на Алейтин Салих Кърджа и изба № 4 и № 5 на Сали Вели Кърджа, ВЕДНО с 16.380 % /шестнадесет цяло триста и осемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 16.38 % /шестнадесет цяло тридесет и осем стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.531.208 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двеста и осем/ по кадастралната карта на гр.Асеновград, с площ по кадастрална карта от 972 кв.м. /деветстотин седемдесет и два квадратни метра/, находящ се в гр. Асеновград, ул. ”Хан Крум” № 1 /едно/,
6.12.16 г., 21:56 targimot.com
110.0 м²
95 100,00 лв

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. „Цар Иван Асен II“ № 73, ет. 5, ап. 16
ИД № 20168250400319 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 5 /пет/, апартамент 16 /шестнадесет/, с площ: 73,47 кв. м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.526.91.15.17, под обекта: 00702.526.91.15.11, над обекта 00702.526.91.15.21, стар идентификатор 00702.526.91.15.21, ведно с изба № 12 /дванадесет/, с площ 5,00 кв. м. /пет квадратни метра/, съгласно Договорна ипотека, вписана в СВ - Асеновград на 12.06.2012 г. под акт № 70, том 1, № от дв. вх. рег. 2404/12.06.2012 г., ведно с 3,54 % ид. ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.526.91.15, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.526.91.15 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-13502-30.10.2014 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, със застроена площ: 444 кв. м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 00702.526.91.15 е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 77 /седемдесет и седем/, с площ: 1875 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 501716200, при съседи на поземления имот: 00702.526.154, 00702.526.142, 00702.526.90, 00702.526.86, 00702.526.89, 00702.526.88, 00702.526.92, 00702.526.93 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно акт за собственост гореописаният недвижим имот съставлява: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.91.15.16 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно, точка, едно, пет, точка, едно, шест/, находящ се в град Асеновград, бул. „Цар Иван Асен II“ № 73 /седемдесет и три/, етаж 4 /четвърти/, с площ от 73,47 кв.м. /седемдесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, самостоятелния обект попада в сграда № 15 /петнадесет/, в поземлен имот № 00702.526.91 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, шест, точка, девет, едно/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, дневна и кухня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 017, под обекта: 011, над обекта: 021, ведно с изба № 12 /дванадесет/, при граници: улица, коридор, Велеслава Н. Рангова, Ваклина Кръстева Чепаринова и 3,54 % ид.ч. /три цяло и петдесет и четири стотни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 75 375 лева (седемдесет и пет хиляди триста седемдесет и пет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
16.11.16 г., 19:21 targimot.com
73.0 м²
75 375,00 лв

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, ул. „Гонда Вода“ № 10, вх. В, ет.4, ап. 6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 00702.520.3.6.40 /нула нула седем нула две. пет две нула. три. шест. четири нула/, по Кадастралната карта на гр. Асеновград, одобрена със заповед № 300-5-52/2004 г. на ИД на АК, адрес: гр.Асеновград, ул. „Гонда Вода“ № 10, вх. В, ет.4, апартамент 6, който обект е изграден в сграда № 6, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 00702.520.3 /нула нула седем нула две. пет две нула. три/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 039, под обекта: 032, над обекта: 048, с площ по документ: 155.210 /сто петдесет и пет цяло и двеста и десет хилядни/ кв.м., ведно с таванско помещение № 3 /три/ и избено помещение № 1 /едно/, както и 10.600% /десет цяло и шестстотин хилядни процента/ идеални части от съответните идеални части от общите части на сградата, а по скица: ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.Асеновград, п.к. 4230, Изток, бл.10 /десет/, ет.4 /четири/, общ.Асеновград, обл. Пловдив, с идентификатор: 00702.520.3.6.40 /нула нула седем нула две.пет две нула.три.шест.четири нула/, като самостоятелният обект се намира в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор: 00702.520.3 /нула нула седем нула две.пет две нула.три/, с предназначение на самостоятелния обект-жилище, апартамент, с площ по скица –няма данни и с площ по нот.акт от 155,21 кв.м./сто петдесет и пет цяло и двадесет и едно/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж- 00702.520.3.6.39, под обекта-00702.520.3.6.31, 00702.520.3.6.32, над обекта-00702.520.3.6.48.
11.11.16 г., 20:17 targimot.com
155.0 м²
50 100,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Спортист" 58
Предишни търгове на този имот
28.10.16 г., 17:55 targimot.com
187.0 м²
103 050,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. Баделема 5,ет.1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.176.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителния директор на АК, посладно изменение със заповед : КД-14-16-218/24.04.2007г на началника на СК-Пловдив, адрес на имота: гр.Асеновград, п.к.4230, ул. Баделема 5,ет.1, находящ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.524.176, предназначение на самастоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, с площ: 80,00кв.м., прилежащи части : тавански стаи № 10,№ 11, № 12 и съответните идеални части от общите части на сградата.
26.10.16 г., 12:32 targimot.com
80.0 м²
38 976,00 лв

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Цар Иван Асен II"93, вх. А, ет.3, ап. 4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.531.188.7.12 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, сто осемдесет и осем, точка, седем, точка дванадесет/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта, засягащо самостоятелния обект: заповед КД-14-16-303 /12.02.2010 г. на началника на СГКК Пловдив, адрес на имота: град Асеновград, п.к. 4230, ул. Цар Иван Асен II, № 93, вх. А, ет. 3, ап. 4, съгласно Схема № 20182 / 13.07.2010 г. на СГКК Пловдив, а съгласно нотариален акт № 113, т. X, дело 3056 / 1997 г. на нотариус при АРС на втори жилищен етаж, който самостоятелен обект се намира в сграда 7 /седем /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.531.188 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, сто осемдесет и осем/, предназначение: жилище, апартамент, с площ 112,98 кв.м / сто и дванадесет цяло и деветдесет и осем стотни/ квадратни метра, брой нива: едно, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.531.188.7.11, под обекта: 00702.531.188.7.6, над обекта: 00702.531.188.7.18, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 седем / при граници: стълбище, коридор, ул. Тутракан, Георги Гълъбов Тодоров, ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две при граници: коридор, тераса, стълбище, Георги Гълъбов Тодоров, ведно с 2,960 / две цяло деветстотин и шестдесет/ процента идеални части от общите части на сградата
24.10.16 г., 14:47 targimot.com
113.0 м²
45 000,00 лв

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Княз Борис I" 2, ет. 4, ап. 13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.531.133.4.26 / нула, нула. седемстотин и две, точка, сто тридесет и три, точка, четири, точка двадесет и шест /, находящ се в гр. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № 300-5-52 / 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сградата – Заповед № КД-14-16-26 / 17.01.2006 г. на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес: град Асеновград, п.к. 4230, ул. Княз Борис I, № 2, ет. 4, ап.13, който самостоятелен обект попада в сграда № 4 / четири /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.531.133 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, сто тридесет и три /, с предназначение: за жилище, апартамент, състоящ се от: дневна, кухня, две спални, баня, тоалетна, антре, коридор, две тераси, с площ по документ 111,95кв.м / сто и единадесет цяло и деветдесет и пет стотни / квадратни метра,при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 028, 027, под обекта: 020, над обекта: 032, ведно с ИЗБА № 29 / двадесет и девет / с площ от 6,18 / шест цяло и осемдесет стотни / квадратни метра, при граници / по докумет за собственост /: на юг: изба № 30, от запад: калкан, от север: изба № 28, отгоре: магазин № 1, от изток: коридор, ведно с 4,149 % / четири цяло сто четирдесет и девет хилядни процента / идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата
24.10.16 г., 14:35 targimot.com
112.0 м²
51 750,00 лв

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Капитан Андреев" 7, ет. 2
12,60% /дванадесет цяло и шестдесет стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.525.82 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-426 / 05.08.2008г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, с площ: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3447, квартал: 280, парцел: IV-3447, съседи: 00702.525.180, 00702.525.83, 00702.525.81, 00702.525.80, 00702.525.89, 00702.525.88, 00702.525.87, 00702.525.86, ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.525.82.5.5 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две, точка, пет, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-426 / 05.08.2008г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, ет. 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.525.82, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 81.62 кв.м. /осемдесет и един кв.метра и шестдесет и два кв.дециметра/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.525.82.5.6, под обекта: 00702.525.82.5.4, 00702.525.82.5.3, над обекта: 00702.525.82.5.7, стар идентификатор: няма. Съгл. нот.акт № 101, том 14 от 04.12.2007г. имотът представлява: 12,60% /дванадесет цяло и шестдесет стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.525.82 /нула нула седем нула две, точка, пет две пет, точка, осем две/ по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ: 497 кв.м. /четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Капитан Андреев № 7 /седем/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар номер: пл. № 3447 /три хиляди четиристотин четиридесет и седем/, кв. 280 /двеста и осемдесети/, парцел: IV-3447, съседи: № 525.80, № 525.81, № 525.180, № 525.83, № 525.86, № 525.87, № 525.88, ВЕДНО с АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се на II – втори етаж, на кота +2.75, със застроена площ: 81.62 кв.м. /осемдесет и един кв.метра и шестдесет и два кв.дециметра/, състоящ се от коридор, дневна, две спални, баня, тоалетна, тераса, при граници: двор, стълбище и апарт. № 4, апарт. № 1, отгоре: апарт. № 5, ведно с 12.12% /дванадесет цяло и дванадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, съставляващи 9.21 кв.м. /девет кв.метра и двадесет и един кв.дециметра/, ведно с ИЗБА № 3 /три/, находяща се на сутеренния етаж, кота -2.60, със застроена площ: 16.72 кв.м. /шестнадесет кв.метра и седемдесет и два кв.дециметра/, при граници: двор, изба № 2, коридор, гараж № 1, ведно с 2.48% /две цяло четиридесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части, съставляващи 1.89 кв.м. /един кв.метра и осемдесет и девет кв.дециметра/, изградени в жилищна сграда с гаражи, която е изградена в описания по-горе поземлен имот
24.10.16 г., 13:34 targimot.com
82.0 м²
71 250,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Асеновград, за Асеновград
Предлагаме компактен двустаен апартамент в новопостроена луксозна жилищна сграда, в най-приятния за живеене жилищен ... квартал на гр. 'Асеновград' - 'Свети Георги'. Жилището се състои от просторен хол с кухненски бокс, спалня, тераса, и баня ... апартаменти (двустайни, тристайни и многостайни) в същата сграда на цени от 51000 лева.
Днес в 12:54 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
51 000,00 лв

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Сини връх" 39
. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39 , ет.3 /трети /, с предназначение – жилище, апартамент с площ от 107 кв.м / стои седем ... , петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със ... Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ Сини
11.01.17 г., 18:35 targimot.com
79.0 м²
72 880,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Сини връх" 5
, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, съгласно ... кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 ... / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Сини връх № 5, с площ по
11.01.17 г., 18:23 targimot.com
104.0 м²
25 200,00 лв

Хотел с ресторант и красива панорама в пешеходната зона на Асеновград

Област Пловдив Близо до гр. Пловдив Асенова крепост
Отлично бизнес предложение за продажба на стаи за гости и дворно място, с топ локация в централната пешеходна зона на ... Асеновград, в подножието на Асенова крепост, на брега на река Чая, в близост до старинната градска част. РЗП на обекта е ... . Хотелската част се състои от четири самостоятелни апартаменти (двойни стаи), който се намират на целия трети етаж от сградата и
9.01.17 г., 19:33 bulgarianproperties.bg
219.56 м²
160 000,00 €
Агенция ДУО Естейт предлага за продажба панелен апартамент в кв. Запад в Асеновград. Жилището е след тотален основен ... перално помещение, тоалетна, две остъклени тераси. За контакти и огледи: 0876666053
21.12.16 г., 14:18 bazar.bg
3 стаи
94.0 м²
63 999,00 лв
10,0986 % ид.части от общите части на сградата, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, п.к 4230, ул.Янтра 3, ет. 5. За огледи Николай Къркеланов, тел: 0895/070 004; ... Имот на публична продан за период от 23.01.17 до 23.02.2017 с начална тръжна цена 50175 лева, по изпълнително дело 1206 ... /2014 на ЧСИ Минка Пенчева Станчева - Цойкова 822, тел. за контакт: 032/263938. Имотът представлява:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ
12.12.16 г., 18:26 bazar.bg
2 стаи
89.0 м²
50 175,00 лв

Тристаен, 118m 2 (продажба)

гр.Асеновград, област Пловдив
Оферта 1878 Къща с двор в Асеновград, монолит. Продава се: апартамент на ет.4 от 4. Ново строителство. Разпределението ... , дограма - PVC, на замазка и шпахловка. Към апартамента има 1,6 - от двора, изба - 25 кв.м., 1,3 таванско помещение. Цена: 140 000 лева. ЗА ПОВЕЧЕ ОФЕРТИ В www.rimex-imoti.com
9.12.16 г., 4:55 homes.bg
118.0 м²
140 000,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД улица „Лозенград” № 13
петстотин двадесет и четири точка сто седемдесет и три/, находящ се в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по ... на поземления имот гр. Асеновград, п.к. 4230 /четири хиляди двеста и тридесет/, улица „Лозенград” № 13 /тринадесет ... . Асеновград, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5
7.12.16 г., 19:47 targimot.com
168.0 м²
105 000,00 лв
предложение за продажба на стаи за гости и дворно място, с топ локация в централната пешеходна зона на Асеновград, в ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... четири самостоятелни апартаменти (двойни стаи), който се намират на целия трети етаж от сградата и представляват
25.11.16 г., 13:47 bazar.bg
219.0 м²
160 000,00 €

Двустаен, 67m 2 (продажба)

гр.Асеновград, общ. Асеновград Клиентски център
продажба разнообразие от новопостроени апартаменти със складове или мазета, част от 4-етажна жилищна сграда с гаражи ... град Асеновград се намира в Южна България, на 15 км от втория по големина град за нашата страна - Пловдив и на 165 км от ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
25.11.16 г., 4:33 homes.bg
67.0 м²
26 076,00 €
продажба разнообразие от новопостроени апартаменти със складове или мазета, част от 4-етажна жилищна сграда с гаражи ... град Асеновград се намира в Южна България, на 15 км от втория по големина град за нашата страна - Пловдив и на 165 км от ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
24.11.16 г., 20:52 bazar.bg
2 стаи
67.0 м²
26 076,00 €

Тристаен, 94m 2 (продажба)

гр.Асеновград, общ. Асеновград Катя Радевска
Агенция ДУО Естейт предлага за продажба панелен апартамент в кв. Запад в Асеновград. Жилището е след тотален основен ... перално помещение, тоалетна, две остъклени тераси. За контакти и огледи: 0876666053
22.11.16 г., 11:36 homes.bg
94.0 м²
63 999,00 лв

Тристаен, 105m 2 (продажба)

кв. Беломорски, Пловдив
ОФ 25643 FOX ESTATES ви предлага обзаведен ТОП АПАРТАМЕНТ в близост до училище, магазини и центъра на град Асеновград ... гараж и локално парно ЛОКАЦИЯ: В близост до магазини, училище и центъра на град Асеновград. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: Бизнес ... Брокерска Група ФОКС ИСТЕЙТС БЪЛГЕРИЯ е с Вас до нотариалното изповядване на сделката; съдействие за ипотечен кредит и застраховка на жилището.
18.11.16 г., 13:16 homes.bg
105.0 м²
54 800,00 €

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, с адрес на имота : кв. Долни Воден, ул.„Христо Анастасов № 14
, апартамент, с брой нива на обекта – 1 (едно), с площ от 84 кв.м. (осемдесет и четири квадратни метра), при граници и
16.11.16 г., 0:28 targimot.com
84.0 м²
37 170,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Христо Ботев" 2, ет. 3
; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к.4230 ... заповед за изменение в КККР; Адрес на имоти: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Христо Ботев“ №2(две), ет. 3 (три ... ; Под обекта: 00702.519.4.1.2; Над обекта: няма; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на
3.11.16 г., 21:29 targimot.com
91.0 м²
65 580,00 лв

Тристаен, 102m 2 (продажба)

гр.Асеновград, общ. Асеновград
Предлагаме голям тристаен апартамент в новопостроена луксозна жилищна сграда, в най-приятния за живеене жилищен квартал ... на гр. "Асеновград" - "Свети Георги". Жилището се състои от просторен хол с кухненски бокс, две спални, тераса, баня, и ... апартаменти (двустайни, тристайни и многостайни) в същата сграда на цени от 51000 лева.
1.11.16 г., 11:19 homes.bg
102.0 м²
88 000,00 лв

Двустаен, 65m 2 (продажба)

гр.Асеновград, общ. Асеновград
Предлагаме компактен двустаен апартамент в новопостроена луксозна жилищна сграда, в най-приятния за живеене жилищен ... квартал на гр. "Асеновград" - "Свети Георги". Жилището се състои от просторен хол с кухненски бокс, спалня, тераса, и баня ... апартаменти (двустайни, тристайни и многостайни) в същата сграда на цени от 51000 лева.
1.11.16 г., 11:19 homes.bg
65.0 м²
51 000,00 лв

Парцел АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Сини връх" 39
. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39 , ет.3 /трети /, с предназначение – жилище, апартамент с площ от 107 кв.м / стои ... , петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със ... Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул
27.10.16 г., 22:49 targimot.com
79.0 м²
91 100,00 лв
Предлагаме монолитен двустаен апартамент, в стара, но много добре поддържана сграда, намираща се в идеалния център на ... гр. Асеновград. Жилището се състои от спалня, хол, кухня, баня с тоалетна и тераса. Разположено е на втория етаж, и се ... нуждае от ремонт. Разполага със собствена изба. Пред сградата има места за безплатно паркиране.
25.10.16 г., 12:34 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
53 000,00 лв

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Пещерско шосе", вх. Е1, ет. 3, ап. 8
31.05.2012 г. от РАЙОНЕН СЪД АСЕНОВГРАД на основание Заповед за незабавно изпълнение (чл.417) по ЧГД № 984 от 2012 г. на ... РАЙОНЕН СЪД АСЕНОВГРАД, издаден в полза на МАКРОАДВАНС АД C ЕИК 201127485 против длъжника/ите: ИВАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА ... C ЕГН 5611204590 с адрес гр/с. АСЕНОВГРАД ЖК "ИЗТОК", БЛ. "ТЮТЮНЕВ КОМБИНАТ" 7, ВХ. А, ЕТ. 6, АП. 17 и ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
81.0 м²
17 850,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул.''Александър Стамболийски'' №57
пет две девет точка едно пет осем/, находящ се в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастралната карта ... изменение със заповед- няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр.Асеновград, п.к. 4230, ул ... /, находящ се в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри
24.10.16 г., 14:14 targimot.com
82.0 м²
51 750,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Сини връх" 5
, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, съгласно ... кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 ... / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Сини връх № 5, с площ по
24.10.16 г., 14:09 targimot.com
104.0 м²
31 500,00 лв

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. "Преслав" 5, ет. 2
обект съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 121/29.11.2010г. на Община Асеновград представлява ''Пристройка ... , едно нула седем, точка, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, община ... Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение
24.10.16 г., 14:07 targimot.com
118.0 м²
62 400,00 лв

Стая АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД ул. Хан Крум №: 1,ет.1,
/08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НАни метра/ АК, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Хан Крум №: 1,ет.1 ... предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с площ:12.000 кв.м.
24.10.16 г., 13:40 targimot.com
12.0 м²
3 661,00 лв