Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН бул. „Симеон Велики“ №67, ет.7, ап.58
АПАРТАМЕНТ №58, находящ се на етаж 7 в жилищна сграда ЕЖБ – 2, вход В, построена върху държавна земя в квартал 176 по плана на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, бул. „Симеон Велики“ №67, състоящ се от четири стаи, кухня и серв. помещения със застроена площ 92.33 кв.м., заедно с 1,792 % идеални части от общите части на сградата и 1,792 % идеални части от правото на строеж върху мястото, по Договор за продажба на държавен имот по реда на наредбата за държавните имоти въз основа на заповед №94-М-317 от 15.06.1992 г. на Председателя на ИК на ОбНС на гр. Шумен, а съгласно схема №15-73774/05.03.2014 г. на СГКК-гр. Шумен – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.35.7.58, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен с адрес: бул. „Симеон Велики“ №67, вх.3, ет.7, ап.58, който самостоятелен обект попада в сграда №7, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.666.35, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент с площ 92.33 кв. метра.
20.12.16 г., 2:01 targimot.com
92.0 м²
52 500,00 лв

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН ул. Чумерна № 7
½ ид.ч. от недвижим имот представляващ паянтова жилищна сграда от 90 кв.м. и масивна жилищна сграда от 45.60 кв.м. заедно с дворното място представляващо парцел V-1489 в кв. 561-а по плана гр. Шумен при граници: улици, парцели VI-1532,VIII-1486, III-1485,1485-А и IV-1484 съгласно нот. акт № 145 том 1/13.01.1997, а съгласно КК на гр. Шумен съставляващ ПИ с идентфикатор 83510.658.341 с площ 403 кв.м с НТП за ниско застрояване при граници: 83510.658.339; 83510.658.345, 83510.658.340 и две страни улици, ведно с построените в имота сгради: сграда 83510.658.341.1 с площ 97 кв.м с НТП друг вид сграда за обитаване и сграда 83510.658.341.2 друг вид сграда за обитаване на един етаж с площ от 41 кв.м, а по констатация на място сграда 1 е паянтова със съборен покрив и частично самосрутили се стени, сградата е в силно влошено състояние и е негодна за обитаване,без ел. и В и К. Сграда № 2 с тухлени стени, покрив – дървена конструкция с керемиди, дървена дограма в лошо състояние, с частично пропукани стени и покрив. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯ САМО ДВОРНОТО МЯСТО!!!
13.12.16 г., 7:24 targimot.com
403.0 м²
7 575,00 лв

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Сан Стефано" №79, ет.5, ап. 7
АПАРТАМЕНТ №7 самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.676.102.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, адрес на имота: гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“ №79, ет. 5, ап. 7; предназначение жилище, апартамент с площ по документи 96,60 кв. м., брой нива на обекта: 1. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №83510.676.102, построен върху държавна земя, УПИ I в квартал 242 по плана на гр. Шумен, апартаментът е двустаен, със застроена площ от 96,60 кв. м., ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3 със застроена площ от 11,20 кв. м. и ТАВАНСКА КЛЕТКА №5 със застроена площ от 19,21 кв. м., заедно с 0,1152 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
10.11.16 г., 16:19 targimot.com
97.0 м²
87 750,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Северна“№12, вх.4, ет.7, ап.88
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ №88, находящо се в жилищна сграда – блок ЕЖБ – 5, вход ІV, на VІІ етаж, построена върху държавна земя в квартал 641 по документ за собственост, а по данъчна оценка – парцел І ЖС в квартал 641А по плана на гр.Шумен, ул.“Северна“№12, състоящ се от три стаи, трапезария, кухня и сервизни помещения, със застр.площ на жилището 106,52кв.м., заедно с припадащите се ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №19 и 1629/100000ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници: за апартамента: изток – апартамент №87 и двор, запад – апартамент №64, север – общо стълбище и двор, юг – двор, горе – осми жилищен етаж, долу – шести жилищен етаж; за избеното помещение: изток – двор, запад – общ коридор, север – общ коридор, юг – изба №20, горе – първи жилищен етаж, долу - земя.
9.11.16 г., 20:14 targimot.com
107.0 м²
37 665,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Северна“№12, вх.4, ет.7, ап.88
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ №88, находящо се в жилищна сграда – блок ЕЖБ – 5, вход ІV, на VІІ етаж, построена върху държавна земя в квартал 641 по документ за собственост, а по данъчна оценка – парцел І ЖС в квартал 641А по плана на гр.Шумен, ул.“Северна“№12, състоящ се от три стаи, трапезария, кухня и сервизни помещения, със застр.площ на жилището 106,52кв.м., заедно с припадащите се ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №19 и 1629/100000ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници: за апартамента: изток – апартамент №87 и двор, запад – апартамент №64, север – общо стълбище и двор, юг – двор, горе – осми жилищен етаж, долу – шести жилищен етаж; за избеното помещение: изток – двор, запад – общ коридор, север – общ коридор, юг – изба №20, горе – първи жилищен етаж, долу - земя.
24.10.16 г., 14:38 targimot.com
107.0 м²
33 480,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. В.Левски № 53 ет.2 ап. 7
АПАРТАМЕНТ № 7, С ИДЕНТИФИКАТОР № 83510.676.493.1.7, НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОШ 131.66 КВ.М., ПРИ СЪСЕДИ: НА СЪЩИЯ ЕТАЖ № 83510.676.493.1.8 И № 83510.676.493.1.6; ПОД ОБЕКТА: № 83510.676.493.1.2 И № 83510.676.493.1.3; НАД ОБЕКТА: № 83510.676.493.1.11 И № 83510.676.493.1.12; ЗАЕДНО С 0,073240 ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ 16,20 КВ.М. АПАРТАМЕНТ № 7, С ИДЕНТИФИКАТОР № 83510.676.493.1.7 НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 83510.676.493.1 ПОСТРОЕН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 83510.676.493 ПО КК НА ГР. ШУМЕН Е ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ С РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ № ДК-07-Ш-01/18.01.2011 Г.ЗА ОБЕКТ:ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ СЕКЦИЯ № 1 С АДМ. АДРЕС ГР. ШУМЕН, УЛ.В.ЛЕВСКИ № 53, ЕТ.2 АП.7.ЖИЛИЩЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ КОИДОР, ДНЕВНА – ТРАПЕЗАРИЯ-КУХНЯ ОБЕДИНЕНИ, ТРИ СТАИ, БАНЯ И ТОАЛЕТНА, БАНЯ И ТОАЛЕТНА И ТЕРАСИ. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ: ПОДОВЕ ТЕРАКОТА И ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ, СТЕНИ И ТАВАНИ – ГИПСОВА ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС, БАНИ И ТОАЛЕТНИ – ТЕРАКОТА И ФАЯНС, PVC ДОГРАМА, ЕЛ. И В И К.
24.10.16 г., 14:31 targimot.com
132.0 м²
75 000,00 лв

Магазин ШУМЕН

ШУМЕН ул. Сан Стефано № 7
3/4 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. Шумен, ул. Сан Стефано № 7, общ. Шумен, Шуменска област а именно: 258.04/294 ид.ч. от дворното място находящо се в квартал 255 Д по плана на гр. Шумен, представляващо поземлен имот IV - 4412 цялото с площ от 284 кв.м. при граници: ПИ № 4414, ПИ № 4413, ПИ № 4411 и улица, който имот съгласно Скица № 8259/29.10.2007 г. на АК е имот с идентификатор № 83510.667.176 с площ от 294 кв.м. при граници: имот № 83510.667.175, 83510.667.177, 83510.667.183, 83510.667.182, 83510.667.155, заедно с построените в дворното място: А/ МАСИВЕН МАГАЗИН С ИЗБА със застроена площ от 57.74 кв.м., който съгласно Схема № 8265/29.10.2007 г. на АК е имот с идентификатор № 83510.667.176.1.3 с площ от 57.74 кв.м., попадащ в сграда № 83510.667.176.1 в поземлен имот № 83510.667.176 при граници над обекта - имот № 83510.667.176.1.1
24.10.16 г., 14:23 targimot.com
284.0 м²
22 500,00 лв

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН ул. Сан Стефано № 7
3/4 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. Шумен, ул. Сан Стефано № 7, общ. Шумен, Шуменска област а именно: 258.04/294 ид.ч. от дворното място находящо се в квартал 255 Д по плана на гр. Шумен, представляващо поземлен имот IV - 4412 цялото с площ от 284 кв.м. при граници: ПИ № 4414, ПИ № 4413, ПИ № 4411 и улица, който имот съгласно Скица № 8259/29.10.2007 г. на АК е имот с идентификатор № 83510.667.176 с площ от 294 кв.м. при граници: имот № 83510.667.175, 83510.667.177, 83510.667.183, 83510.667.182, 83510.667.155, заедно с построените в дворното място: А/ МАСИВЕН МАГАЗИН С ИЗБА със застроена площ от 57.74 кв.м., който съгласно Схема № 8265/29.10.2007 г. на АК е имот с идентификатор № 83510.667.176.1.3 с площ от 57.74 кв.м., попадащ в сграда № 83510.667.176.1 в поземлен имот № 83510.667.176 при граници над обекта - имот № 83510.667.176.1.1
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
284.0 м²
9 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Шумен 7

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Солунска № 20
СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО , ПРИ ГРАНИЦИ НА ПАРЦЕЛА : ОТ ДВЕ СТРАНИ УЛИЦИ , УПИ 7-1151, УПИ -9-1471 , КОЙТО ИМОТ СЪГЛАСНО АГК ... -ШУМЕН Е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТ. 58222.495.1450.1.3, ОТРАЗЕН КАТО АП.3, ЕТ.3 , УЛ. СОЛУНСКА № 20 ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА
20.01.17 г., 18:29 targimot.com
24 000,00 лв

Къща Пет могили

Пет могили ул. Шейново № 4
., ПОСТРОЕНИ В ОБЩИНСКИ УПИ 5-276 В КВАРТАЛ 44, ПО ПЛАНА НА С. ПЕТ МОГИЛИ, ОБЩ. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. „ШЕЙНОВО ... “ № 4, ПРИ ГРАНИЦИ: ОТ ИЗТОК – УЛИЦА; ОТ ЗАПАД – УПИ 10-277; ОТ СЕВЕР – УПИ 3-273 И УПИ- 12-275; ОТ ЮГ – УПИ -7-279 И УПИ
19.01.17 г., 18:52 targimot.com
16 800,00 лв
Апартамента се намира в близост до хотел Шумен. Състои се от хол, спалня, трапезария, кухня, баня и тоалетна, голям ... настилка в стаите естествен паркет. Продава се с таван и маза, идеална част от дворното място и гараж.За огледи и повече информация тел. 0884188596 Грациела, 0895512672 Филип, обява 672/7
10.01.17 г., 18:12 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
79 000,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул. Средец № 7
ШУМЕН, НА УЛ. СРЕДЕЦ № 7, НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ ДО 10 М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ: 1. СГРАДА - СЕЛСКОСТОПАНСКА ... СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ШУМЕН, НАХОДЯЩ СЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. СМЯДОВО, ОБЛАСТ
6.12.16 г., 19:30 targimot.com
2 700,00 лв

Земеделска земя НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР м. Москова мера
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. НОВИ ПАЗАР, ОБЩ. НОВИ ПАЗАР, ОБЛ. ШУМЕН, С ЕКАТТЕ 52009, В МЕСТНОСТ ... , съставляващо имот № 116015, при граници: № 116016; № 116001; № 116014; № 116019; № 000166; № 000193; 7. Лозе с площ 15,069дка ... № 52009.116.30, по КК на гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, местност „Москова мера” съгласно кадастралните регистри
6.12.16 г., 19:09 targimot.com
300 000,00 лв

Двустаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Иван Рилски № 13, вх. 2 ет. 4 ап. 19
се от входно антре с дрешник, две стаи, кухненски бокс, баня и тоалетна, две тераси: ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 с площ ... , че адрес гр. Шумен,ул. Шуменска комуна № 20, вх.Б, ет.4, ап. 8 и гр. Шумен, ул. Иван Рилски № 13, вх. 2 ет. 4 ап. 19 са един и същ адм. адрес.
10.11.16 г., 11:01 targimot.com
47.0 м²
16 875,00 лв

Къща Пет могили

Пет могили УЛ. ШЕЙНОВО № 4
., ПОСТРОЕНИ В ОБЩИНСКИ УПИ 5-276 В КВАРТАЛ 44, ПО ПЛАНА НА С. ПЕТ МОГИЛИ, ОБЩ. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. „ШЕЙНОВО ... “ № 4, ПРИ ГРАНИЦИ: ОТ ИЗТОК – УЛИЦА; ОТ ЗАПАД – УПИ 10-277; ОТ СЕВЕР – УПИ 3-273 И УПИ- 12-275; ОТ ЮГ – УПИ -7-279 И УПИ
3.11.16 г., 17:54 targimot.com
16 920,00 лв

Къща Осмар

Осмар ул. П.Волов № 13
Недвижим имот - дворно място с площ 1000 кв.м, представляващо УПИ 7-359 в кв. 33 по плана на с. Осмар, ул. „Панайот ... Волов“ № 13, община Велики Преслав, област Шумен. Съгласно данните от скица № 307 от 29.09.2016 г., издадено от Община ... Велики Преслав, имотът представлява поземлен имот с площ 1180 кв.м, за който е отреден УПИ 7-359 в кв. 33, при граници и
27.10.16 г., 13:20 targimot.com
15 000,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22А ет.1
разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368 , в гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, ул.”Антим”1, №22А, ет.1 с ... помещение, от изток изба № 7, от юг - общ коридор, от запад - общ коридор, отдолу - земя , отгоре - общ подход, заедно с
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
113.0 м²
64 800,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул.Антим I № 22а
, съгласно схема № 3944 / 11.05.2009г. изд. от СГКК гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, и който недвижим имот, съгласно ... обяснителна записка от 08.12.2007г. представлява Апартамент №7 на четвърти етаж, със застроена площ от 163,08 кв.м на две ... горе-покрив, заедно с прилежащата му изба № 7 с площ от 2,88 кв. м. , при граници за избата от север - общо помещение, от
24.10.16 г., 14:35 targimot.com
163.0 м²
117 000,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22А, ет. 4
, съгласно схема № 3944 / 11.05.2009г. изд. от СГКК гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, и който недвижим имот, съгласно ... обяснителна записка от 08.12.2007г. представлява Апартамент №7 на четвърти етаж, със застроена площ от 163,08 кв.м на две ... горе-покрив, заедно с прилежащата му изба № 7 с площ от 2,88 кв. м. , при граници за избата от север - общо помещение, от
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
163.0 м²
93 600,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22а
разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368 , в гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, ул.”Антим”1, №22А, ет.1 с ... помещение, от изток изба № 7, от юг - общ коридор, от запад - общ коридор, отдолу - земя , отгоре - общ подход, заедно с
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
113.0 м²
81 000,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Солунска № 20
СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО , ПРИ ГРАНИЦИ НА ПАРЦЕЛА : ОТ ДВЕ СТРАНИ УЛИЦИ , УПИ 7-1151, УПИ -9-1471 , КОЙТО ИМОТ СЪГЛАСНО АГК ... -ШУМЕН Е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТ. 58222.495.1450.1.3, ОТРАЗЕН КАТО АП.3, ЕТ.3 , УЛ. СОЛУНСКА № 20 ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА
24.10.16 г., 14:13 targimot.com
25 600,00 лв

Къща

с.Драгоево
изглед. Селото разполага с читалище, църква, училище, детска градина, магазини. Намира се на 7 км. от Велики Преслав и 20 км. от гр. Шумен.
24.10.16 г., 14:11 foros.bg
3 стаи
100.0 м²
11 000,00 лв
Собственик продава нива в с. Осмар, община В. Преслав, обл. Шумен. Нивата е 3.000 дка.,7 категория, № 112018, намира се
18.07.16 г., 18:50 alo.bg
1 200,00 лв

Парцел, 1560m 2 (продажба)

с.Разделна, област Варна
. Разделна е село в Североизточна България, част от община Белослав, област Варна. Намира се на 7 км. югозападно от гр ... състояние. Редовен автобусен и ЖП транспорт по линията Варна-Карнобат-Шумен. Особен интерес предизвиква крепостта 'Петрич
16.06.16 г., 14:24 officespace.bg
10 500,00 €

Парцел, 1560m 2 (продажба)

с.Разделна, област Варна
. Разделна е село в Североизточна България, част от община Белослав, област Варна. Намира се на 7 км. югозападно от гр ... състояние. Редовен автобусен и ЖП транспорт по линията Варна-Карнобат-Шумен. Особен интерес предизвиква крепостта 'Петрич
28.04.16 г., 13:59 homes.bg
1560.0 м²
10 500,00 €

Тристаен, 90m 2 (продажба)

Център, Шумен Перфект 2006 ЕООД
Продаваме етаж от кооперация до хотел Шумен. Състои се от хол, спалня, трапезария, кухня, баня и тоалетна, голям ... настилка в стаите естествен паркет. Продава се с таван и маза, идеална част от дворното място и гараж. За огледи и повече информация тел. 0884188596 Грациела, 0895512672 Филип, обява 672/7
19.04.16 г., 19:26 homes.bg
90.0 м²
79 000,00 лв

Вила в село Лозево

Шумен и област Шумен Лозево с.Лозево 5
се намира на 7 км от Шумен. Идеална е за семейства с деца, както и хора, които просто желаят да прекарат уикенда далеч от ... situated 7 km away from Shumen, in a quiet and picturesquely villa zone. It is perfect for families with children, or
31.03.16 г., 10:44 555.bg
2 стаи
19 600,00 лв

Къща в село Драгоево 2

Шумен и област Велики Преслав Драгоево ivan vazov
. До селото има редовна автобусна линия. Селото се намира на около 25 км от Шумен, 110 км от Варна и аерогарата и 7 км от старата Българска столица Велики Преслав ... . Стариннна българска двуетажна къща в с.Драгоево,Шумен . На първия етаж има салон, маза и пещ. Таванът е дървен. На
31.03.16 г., 10:34 555.bg
3 стаи
12 990,00 лв
КАНТОН Панайот Волов бивш кантон на Пътно Поддържане Шумен , на 7 км.от гр. Шумен, лице на главен пътя Шумен - Силистра
30.03.16 г., 17:12 bazar.bg
180.0 м²
39 500,00 €

Магазин „Разград”

България, Област Русе, в района на гр. Русе, Разград
северно от Търговище, на 49 км северозападно от Шумен. Международния европейски път Е70 го свързва с близките пристанищни ... градове Русе и Варна. На около 7 km от града е разположена жп-линията Русе-Варна. , където е разположено помещението, се
28.03.16 г., 17:54 luximoti.bg
650.0 м²
1 600,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ : Разположена в покрайнините на селото на 28км от Шумен и 75км от Варна, тази къща ... 7 стаи плюс мокро помещение. Ток, вода, телефон; подове – цимент, стени – каменни. ОБЩО СЪСТОЯНИЕ: Стара къща, имаща
25.03.16 г., 13:19 icbproperties.com
100.0 м²
20 600,00 €