Двустаен апартамент ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Хан Аспарух" №41, ет.5, ап.9
57 м²
28,720 лв
2017-6-9
15.26/265 (петнадесет цяло двадесет и шест стотни върху двеста шестдесет и пет) кв.м ид.части от Поземлен имот с идентификатор 48619.502.219 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и две точка двеста и деветнадесет) по кад.карта и кад.регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп.директор на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-02-1097/06.08.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адм.адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ №41, с площ 265.00 (двеста шестдесет и пет) кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при съседи: ПИ №48619.502.263, 48619.502.121, 48619.502.122 и 48619.502.427, ведно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.502.219.1.9 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и две точка двеста и деветнадесет точка едно точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1097/06.08.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адм.адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ №41 (четиридесет и едно), ет.5 (пети), ап.9 (девети), изграден в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.502.219, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ по документ: 57.18 (петдесет и седем цяло и осемнадесет стотни) кв.м ведно с 9.62 (девет цяло шестдесет и две стотни) кв.м ид.части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 48619.502.219.1.10, под обекта: 48619.502.219.1.7, 48619.502.219.1.8 и 48619.502.219.1.11, над обекта – няма, който имот е идентичен с Апартамент №9 (девет) на тавански (мансарден) етаж с площ от 57.18 (петдесет и седем цяло и осемнадесет стотни) кв.м ведно с 9.62 (девет цяло и шестдесет и две стотни) кв.м ид.части от общите части на сградата, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня със санитарен възел и две тераси, при граници: изток – Апартамент №10, коридор и стълбищна клетка, юг – външен зид, югозапад – калканен зид, север – външен зид.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Хан Аспарух" №41, ет.5, ап.9
57 м²
35,900 лв
2017-3-22
15.26/265 (петнадесет цяло двадесет и шест стотни върху двеста шестдесет и пет) кв.м ид.части от Поземлен имот с идентификатор 48619.502.219 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и две точка двеста и деветнадесет) по кад.карта и кад.регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп.директор на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-02-1097/06.08.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адм.адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ №41, с площ 265.00 (двеста шестдесет и пет) кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при съседи: ПИ №48619.502.263, 48619.502.121, 48619.502.122 и 48619.502.427, ведно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.502.219.1.9 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и две точка двеста и деветнадесет точка едно точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1097/06.08.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адм.адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ №41 (четиридесет и едно), ет.5 (пети), ап.9 (девети), изграден в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.502.219, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ по документ: 57.18 (петдесет и седем цяло и осемнадесет стотни) кв.м ведно с 9.62 (девет цяло шестдесет и две стотни) кв.м ид.части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 48619.502.219.1.10, под обекта: 48619.502.219.1.7, 48619.502.219.1.8 и 48619.502.219.1.11, над обекта – няма, който имот е идентичен с Апартамент №9 (девет) на тавански (мансарден) етаж с площ от 57.18 (петдесет и седем цяло и осемнадесет стотни) кв.м ведно с 9.62 (девет цяло и шестдесет и две стотни) кв.м ид.части от общите части на сградата, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня със санитарен възел и две тераси, при граници: изток – Апартамент №10, коридор и стълбищна клетка, юг – външен зид, югозапад – калканен зид, север – външен зид.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Хан Аспарух" №41, ет.4, ап.9
67 м²
38,088 лв
2017-1-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48619.502.263.1.9 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и две точка двеста шестдесет и три точка едно точка девет) по кад.карта и кад.регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп.директор на АК, изменени със Заповед №КД-14-02-638/12.05.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адм.адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“, ет.4 (четири), ап.9 (девет), изграден в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.502.263, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 67.00 (шестдесет и седем) кв.м, прилежащи части 10.31 (десет цяло тридесет и една стотни) кв.м от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 48619.502.263.1.10, под обекта: 48619.502.263.1.7 и 48619.502.263.1.13, над обекта: 48619.502.263.1.11 и 48619.502.263.1.12, който имот е идентичен с Апартамент А 9 („А“девет), находящ се на четвърти етаж от сградата (мансарден етаж), състоящ се от коридор, баня със санитарен възел, хол – дневна - кухненски бокс, спалня с баня със санитарен възел, тераса, със застроена площ на апартамента от 67.40 (шестдесет и седем цяло и четиридесет) кв.м, при граници: изток – калканен зид, юг – стълбищна клетка и Ап. А10, запад - външен зид и Ап. А10, североизток – външен зид, ведно с 10.31 (десет цяло тридесет и една стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата, или и с обща продаваема площ на апартамента от 77.71 (седемдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни) кв.м, заедно със съответното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Хан Аспарух" №41, ет.5, ап.9
57 м²
34,276 лв
2017-1-10
15.26/265 (петнадесет цяло двадесет и шест стотни върху двеста шестдесет и пет) кв.м ид.части от Поземлен имот с идентификатор 48619.502.219 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и две точка двеста и деветнадесет) по кад.карта и кад.регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп.директор на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-02-1097/06.08.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адм.адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ №41, с площ 265.00 (двеста шестдесет и пет) кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при съседи: ПИ №48619.502.263, 48619.502.121, 48619.502.122 и 48619.502.427, ведно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.502.219.1.9 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и две точка двеста и деветнадесет точка едно точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1097/06.08.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адм.адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ №41 (четиридесет и едно), ет.5 (пети), ап.9 (девети), изграден в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.502.219, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ по документ: 57.18 (петдесет и седем цяло и осемнадесет стотни) кв.м ведно с 9.62 (девет цяло шестдесет и две стотни) кв.м ид.части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 48619.502.219.1.10, под обекта: 48619.502.219.1.7, 48619.502.219.1.8 и 48619.502.219.1.11, над обекта – няма, който имот е идентичен с Апартамент №9 (девет) на тавански (мансарден) етаж с площ от 57.18 (петдесет и седем цяло и осемнадесет стотни) кв.м ведно с 9.62 (девет цяло и шестдесет и две стотни) кв.м ид.части от общите части на сградата, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня със санитарен възел и две тераси, при граници: изток – Апартамент №10, коридор и стълбищна клетка, юг – външен зид, югозапад – калканен зид, север – външен зид.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Хан Аспарух" №41, ет.5, ап.9
57 м²
42,845 лв
2016-10-24
15.26/265 (петнадесет цяло двадесет и шест стотни върху двеста шестдесет и пет) кв.м ид.части от Поземлен имот с идентификатор 48619.502.219 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и две точка двеста и деветнадесет) по кад.карта и кад.регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп.директор на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-02-1097/06.08.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адм.адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ №41, с площ 265.00 (двеста шестдесет и пет) кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при съседи: ПИ №48619.502.263, 48619.502.121, 48619.502.122 и 48619.502.427, ведно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.502.219.1.9 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и две точка двеста и деветнадесет точка едно точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1097/06.08.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адм.адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“ №41 (четиридесет и едно), ет.5 (пети), ап.9 (девети), изграден в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.502.219, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ по документ: 57.18 (петдесет и седем цяло и осемнадесет стотни) кв.м ведно с 9.62 (девет цяло шестдесет и две стотни) кв.м ид.части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 48619.502.219.1.10, под обекта: 48619.502.219.1.7, 48619.502.219.1.8 и 48619.502.219.1.11, над обекта – няма, който имот е идентичен с Апартамент №9 (девет) на тавански (мансарден) етаж с площ от 57.18 (петдесет и седем цяло и осемнадесет стотни) кв.м ведно с 9.62 (девет цяло и шестдесет и две стотни) кв.м ид.части от общите части на сградата, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня със санитарен възел и две тераси, при граници: изток – Апартамент №10, коридор и стълбищна клетка, юг – външен зид, югозапад – калканен зид, север – външен зид.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Хан Аспарух" №41, ет.4, ап.9
67 м²
47,610 лв
2016-10-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48619.502.263.1.9 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и две точка двеста шестдесет и три точка едно точка девет) по кад.карта и кад.регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп.директор на АК, изменени със Заповед №КД-14-02-638/12.05.2008 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адм.адрес: гр.Царево, ул.“Хан Аспарух“, ет.4 (четири), ап.9 (девет), изграден в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.502.263, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 67.00 (шестдесет и седем) кв.м, прилежащи части 10.31 (десет цяло тридесет и една стотни) кв.м от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 48619.502.263.1.10, под обекта: 48619.502.263.1.7 и 48619.502.263.1.13, над обекта: 48619.502.263.1.11 и 48619.502.263.1.12, който имот е идентичен с Апартамент А 9 („А“девет), находящ се на четвърти етаж от сградата (мансарден етаж), състоящ се от коридор, баня със санитарен възел, хол – дневна - кухненски бокс, спалня с баня със санитарен възел, тераса, със застроена площ на апартамента от 67.40 (шестдесет и седем цяло и четиридесет) кв.м, при граници: изток – калканен зид, юг – стълбищна клетка и Ап. А10, запад - външен зид и Ап. А10, североизток – външен зид, ведно с 10.31 (десет цяло тридесет и една стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата, или и с обща продаваема площ на апартамента от 77.71 (седемдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни) кв.м, заедно със съответното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Царево, Хан Аспарух