Офис ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Михаил Герджиков" ет.0, обект о2
28 м²
11,192 лв
2017-6-9
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.503.390.1.18 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1198/15.09.2009 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул.“Михаил Герджиков“, ет.0 (нулев), обект о2 (буква „о“ две), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с предназначение: за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 28.00 (двадесет и осем) кв.м, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата – имоти с идентификатори: на същия етаж - №48619.503.390.1.17, №48619.503.390.1.19, под обекта – няма, над обекта: №48619.503.390.1.1 и №48619.503.390.1.2, ведно с прилежащите части: 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, който имот е идентичен със Самостоятелен обект – Офис №2 (две), на партерен етаж, кота +-0.00 (плюс минус нула), находящ се в сграда с идентификатор №48619.503.390.1 (четиридесет и осем хиляди точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно), построена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с административен адрес: гр.Царево, ул.“Михаил Герджиков“ №48, съгласно одобрен архитектурен проект и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/10.02.2010 г. на Община Царево със ЗП на самостоятелния обект: 28.47 (двадесет и осем цяло четиридесет и седем стотни) кв.м, заедно със съответните 2.051% (две цяло и петдесет и една хилядни процента) ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 2.31 (две цяло тридесет и една стотни) кв.м от общите части на сградата, или с обща площ на офиса от 30.78 (тридесет цяло седемдесет и осем стотни) кв.м., състоящо се от: едно помещение, склад и санитарен възел, при граници и съседи съгласно архитектурен проект: североизток - офис №3 на партерен етаж от сградата, югоизток – коридор и офис №3 на партерен етаж на сградата, югозапад - офис №1 на партерен етаж на сградата, северозапад - външен зид, отгоре - апартамент №1 на първи жилищен етаж от сградата, отдолу - дворно място, ведно със съответното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Офис ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Михаил Герджиков" ет.0, обект о1
26 м²
10,320 лв
2017-6-9
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.503.390.1.17 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно точка седемнадесет) по кадастралната карта кадастралните регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1198/15.09.2009 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул.“Михаил Герджиков“, ет.0 (нулев), обект о1 (буква „о“ едно), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с предназначение: за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), площ по документ: 26.00 (двадесет и шест) кв.м, ниво:1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата - имоти с идентификатори: на същия етаж - №48619.503.390.1.18, под обекта – няма, над обекта: № 48619.503.390.1.4 и №48619.503.390.1.1, ведно с прилежащите части: 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, който имот е идентичен със Самостоятелен обект – Офис №1 (едно), на партерен етаж , кота +-0.00 (плюс минус нула), находящ се в сграда с идентификатор №48619.503.390.1 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно), построена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с административен адрес: гр.Царево, ул.“Михаил Герджиков“, съгласно одобрен архитектурен проект и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/10.02.2010 г. на Община Царево със ЗП на самостоятелния обект от 26.25 (двадесет и шест цяло и двадесет и пет стотни) кв.м, заедно със съответните 1.891% (едно цяло осемстотин деветдесет и една хилядни процента) ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, или с обща площ на офиса от 28.38 (двадесет и осем цяло и тридесет и осем стотни) кв.м, състоящ се от: едно помещение, склад и санитарен възел, при граници и съседи съгласно архитектурен проект: североизток - офис №2 на партерен етаж от сградата, югоизток – коридор, югозапад - външен зид, северозапад - външен зид, отгоре - апартамент №1 на първи жилищен етаж от сградата, отдолу - дворно място, ведно със съответното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Офис ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Михаил Герджиков" ет.0, обект о2
28 м²
13,990 лв
2017-3-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.503.390.1.18 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1198/15.09.2009 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул.“Михаил Герджиков“, ет.0 (нулев), обект о2 (буква „о“ две), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с предназначение: за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 28.00 (двадесет и осем) кв.м, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата – имоти с идентификатори: на същия етаж - №48619.503.390.1.17, №48619.503.390.1.19, под обекта – няма, над обекта: №48619.503.390.1.1 и №48619.503.390.1.2, ведно с прилежащите части: 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, който имот е идентичен със Самостоятелен обект – Офис №2 (две), на партерен етаж, кота +-0.00 (плюс минус нула), находящ се в сграда с идентификатор №48619.503.390.1 (четиридесет и осем хиляди точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно), построена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с административен адрес: гр.Царево, ул.“Михаил Герджиков“ №48, съгласно одобрен архитектурен проект и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/10.02.2010 г. на Община Царево със ЗП на самостоятелния обект: 28.47 (двадесет и осем цяло четиридесет и седем стотни) кв.м, заедно със съответните 2.051% (две цяло и петдесет и една хилядни процента) ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 2.31 (две цяло тридесет и една стотни) кв.м от общите части на сградата, или с обща площ на офиса от 30.78 (тридесет цяло седемдесет и осем стотни) кв.м., състоящо се от: едно помещение, склад и санитарен възел, при граници и съседи съгласно архитектурен проект: североизток - офис №3 на партерен етаж от сградата, югоизток – коридор и офис №3 на партерен етаж на сградата, югозапад - офис №1 на партерен етаж на сградата, северозапад - външен зид, отгоре - апартамент №1 на първи жилищен етаж от сградата, отдолу - дворно място, ведно със съответното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Офис ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Михаил Герджиков" ет.0, обект о1
26 м²
12,900 лв
2017-3-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.503.390.1.17 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно точка седемнадесет) по кадастралната карта кадастралните регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1198/15.09.2009 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул.“Михаил Герджиков“, ет.0 (нулев), обект о1 (буква „о“ едно), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с предназначение: за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), площ по документ: 26.00 (двадесет и шест) кв.м, ниво:1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата - имоти с идентификатори: на същия етаж - №48619.503.390.1.18, под обекта – няма, над обекта: № 48619.503.390.1.4 и №48619.503.390.1.1, ведно с прилежащите части: 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, който имот е идентичен със Самостоятелен обект – Офис №1 (едно), на партерен етаж , кота +-0.00 (плюс минус нула), находящ се в сграда с идентификатор №48619.503.390.1 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно), построена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с административен адрес: гр.Царево, ул.“Михаил Герджиков“, съгласно одобрен архитектурен проект и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/10.02.2010 г. на Община Царево със ЗП на самостоятелния обект от 26.25 (двадесет и шест цяло и двадесет и пет стотни) кв.м, заедно със съответните 1.891% (едно цяло осемстотин деветдесет и една хилядни процента) ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, или с обща площ на офиса от 28.38 (двадесет и осем цяло и тридесет и осем стотни) кв.м, състоящ се от: едно помещение, склад и санитарен възел, при граници и съседи съгласно архитектурен проект: североизток - офис №2 на партерен етаж от сградата, югоизток – коридор, югозапад - външен зид, северозапад - външен зид, отгоре - апартамент №1 на първи жилищен етаж от сградата, отдолу - дворно място, ведно със съответното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Офис ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Михаил Герджиков" ет.0, обект о1
26 м²
12,564 лв
2017-1-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.503.390.1.17 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно точка седемнадесет) по кадастралната карта кадастралните регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1198/15.09.2009 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул.“Михаил Герджиков“, ет.0 (нулев), обект о1 (буква „о“ едно), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с предназначение: за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), площ по документ: 26.00 (двадесет и шест) кв.м, ниво:1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата - имоти с идентификатори: на същия етаж - №48619.503.390.1.18, под обекта – няма, над обекта: № 48619.503.390.1.4 и №48619.503.390.1.1, ведно с прилежащите части: 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, който имот е идентичен със Самостоятелен обект – Офис №1 (едно), на партерен етаж , кота +-0.00 (плюс минус нула), находящ се в сграда с идентификатор №48619.503.390.1 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно), построена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с административен адрес: гр.Царево, ул.“Михаил Герджиков“, съгласно одобрен архитектурен проект и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/10.02.2010 г. на Община Царево със ЗП на самостоятелния обект от 26.25 (двадесет и шест цяло и двадесет и пет стотни) кв.м, заедно със съответните 1.891% (едно цяло осемстотин деветдесет и една хилядни процента) ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, или с обща площ на офиса от 28.38 (двадесет и осем цяло и тридесет и осем стотни) кв.м, състоящ се от: едно помещение, склад и санитарен възел, при граници и съседи съгласно архитектурен проект: североизток - офис №2 на партерен етаж от сградата, югоизток – коридор, югозапад - външен зид, северозапад - външен зид, отгоре - апартамент №1 на първи жилищен етаж от сградата, отдолу - дворно място, ведно със съответното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Офис ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Михаил Герджиков" ет.0, обект о2
28 м²
13,560 лв
2017-1-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.503.390.1.18 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1198/15.09.2009 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул.“Михаил Герджиков“, ет.0 (нулев), обект о2 (буква „о“ две), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с предназначение: за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 28.00 (двадесет и осем) кв.м, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата – имоти с идентификатори: на същия етаж - №48619.503.390.1.17, №48619.503.390.1.19, под обекта – няма, над обекта: №48619.503.390.1.1 и №48619.503.390.1.2, ведно с прилежащите части: 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, който имот е идентичен със Самостоятелен обект – Офис №2 (две), на партерен етаж, кота +-0.00 (плюс минус нула), находящ се в сграда с идентификатор №48619.503.390.1 (четиридесет и осем хиляди точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно), построена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с административен адрес: гр.Царево, ул.“Михаил Герджиков“ №48, съгласно одобрен архитектурен проект и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/10.02.2010 г. на Община Царево със ЗП на самостоятелния обект: 28.47 (двадесет и осем цяло четиридесет и седем стотни) кв.м, заедно със съответните 2.051% (две цяло и петдесет и една хилядни процента) ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 2.31 (две цяло тридесет и една стотни) кв.м от общите части на сградата, или с обща площ на офиса от 30.78 (тридесет цяло седемдесет и осем стотни) кв.м., състоящо се от: едно помещение, склад и санитарен възел, при граници и съседи съгласно архитектурен проект: североизток - офис №3 на партерен етаж от сградата, югоизток – коридор и офис №3 на партерен етаж на сградата, югозапад - офис №1 на партерен етаж на сградата, северозапад - външен зид, отгоре - апартамент №1 на първи жилищен етаж от сградата, отдолу - дворно място, ведно със съответното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Офис ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Михаил Герджиков" ет.0, обект о2
28 м²
16,950 лв
2016-10-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.503.390.1.18 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1198/15.09.2009 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул.“Михаил Герджиков“, ет.0 (нулев), обект о2 (буква „о“ две), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с предназначение: за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 28.00 (двадесет и осем) кв.м, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата – имоти с идентификатори: на същия етаж - №48619.503.390.1.17, №48619.503.390.1.19, под обекта – няма, над обекта: №48619.503.390.1.1 и №48619.503.390.1.2, ведно с прилежащите части: 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, който имот е идентичен със Самостоятелен обект – Офис №2 (две), на партерен етаж, кота +-0.00 (плюс минус нула), находящ се в сграда с идентификатор №48619.503.390.1 (четиридесет и осем хиляди точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно), построена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с административен адрес: гр.Царево, ул.“Михаил Герджиков“ №48, съгласно одобрен архитектурен проект и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/10.02.2010 г. на Община Царево със ЗП на самостоятелния обект: 28.47 (двадесет и осем цяло четиридесет и седем стотни) кв.м, заедно със съответните 2.051% (две цяло и петдесет и една хилядни процента) ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 2.31 (две цяло тридесет и една стотни) кв.м от общите части на сградата, или с обща площ на офиса от 30.78 (тридесет цяло седемдесет и осем стотни) кв.м., състоящо се от: едно помещение, склад и санитарен възел, при граници и съседи съгласно архитектурен проект: североизток - офис №3 на партерен етаж от сградата, югоизток – коридор и офис №3 на партерен етаж на сградата, югозапад - офис №1 на партерен етаж на сградата, северозапад - външен зид, отгоре - апартамент №1 на първи жилищен етаж от сградата, отдолу - дворно място, ведно със съответното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Офис ЦАРЕВО

ЦАРЕВО ул. "Михаил Герджиков" ет.0, обект о1
26 м²
15,705 лв
2016-10-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №48619.503.390.1.17 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно точка седемнадесет) по кадастралната карта кадастралните регистри на гр.Царево, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед КД-14-02-1198/15.09.2009 год. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр.Царево, п.к.8260, ул.“Михаил Герджиков“, ет.0 (нулев), обект о1 (буква „о“ едно), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с предназначение: за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), площ по документ: 26.00 (двадесет и шест) кв.м, ниво:1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата - имоти с идентификатори: на същия етаж - №48619.503.390.1.18, под обекта – няма, над обекта: № 48619.503.390.1.4 и №48619.503.390.1.1, ведно с прилежащите части: 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, който имот е идентичен със Самостоятелен обект – Офис №1 (едно), на партерен етаж , кота +-0.00 (плюс минус нула), находящ се в сграда с идентификатор №48619.503.390.1 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет точка едно), построена в поземлен имот с идентификатор №48619.503.390 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и три точка триста и деветдесет), с административен адрес: гр.Царево, ул.“Михаил Герджиков“, съгласно одобрен архитектурен проект и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/10.02.2010 г. на Община Царево със ЗП на самостоятелния обект от 26.25 (двадесет и шест цяло и двадесет и пет стотни) кв.м, заедно със съответните 1.891% (едно цяло осемстотин деветдесет и една хилядни процента) ид.части от общите части на сградата, равняващи се на 2.13 (две цяло и тринадесет стотни) кв.м от общите части на сградата, или с обща площ на офиса от 28.38 (двадесет и осем цяло и тридесет и осем стотни) кв.м, състоящ се от: едно помещение, склад и санитарен възел, при граници и съседи съгласно архитектурен проект: североизток - офис №2 на партерен етаж от сградата, югоизток – коридор, югозапад - външен зид, северозапад - външен зид, отгоре - апартамент №1 на първи жилищен етаж от сградата, отдолу - дворно място, ведно със съответното право на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Царево, Михаил Герджиков