Къща ХАСКОВО

ХАСКОВО ул.„Прогрес” № 2
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77195.741.66 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин четиридесет и едно, точка, шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, общ.Хасково, обл.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на Изп. директор на АК, с административен адрес: гр.Хасково, ул.„Прогрес” № 2, с площ от 282 кв.м. /двеста осемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 6607, квартал: 148, при съседи-имоти с идентификатори: 777195.741.65, 77195.741.67, 77195.741.74, 77195.741.75, ведно с ВТОРИ ЕТАЖ от построената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с пристройка към него, представляващи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.741.66.1.3 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин четиридесет и едно, точка, шестдесет и шест, точка, едно, точка, три/, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ от 102 кв.м. /сто и два квадратни метра/, стар идентификатор: няма, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 77195.741.66.1.2, 77195.741.66.1.1, над обекта: няма, ведно с пристройка към първи етаж на сградата, която пристройка представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.741.66.1.2 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин четиридесет и едно, точка, шестдесет и шест, точка, едно, точка, две/, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ от 29.00 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, стар идентификатор: няма, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.741.66.1.1, под обекта: няма, над обекта: 77195.741.66.1.3, ведно с ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.741.66.1.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин четиридесет и едно, точка, шестдесет и шест, точка, едно, точка, едно/, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ от 82.00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, стар идентификатор: няма, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.741.66.1.2, под обекта: няма, над обекта: 77195.741.66.1.3, които три самостоятелни обекта попадат в сграда с идентификатор 77195.741.66.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин четиридесет и едно, точка, шестдесет и шест, точка, едно/ в поземлен имот с идентификатор 77195.741.66 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин четиридесет и едно, точка, шестдесет и шест/
4.11.16 г., 19:31 targimot.com
102.0 м²
79 800,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Хасково Прогрес