Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул."Чавдар войвода" № 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77181.17.252.1.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно, точка, едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-9 / 23.03.2006 г. на ИД на АК, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), находящ се на първи етаж на сграда № 1 (едно), представляваща сграда с идентификатор № 77181.17.252.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), находящ се в град Харманли, община Харманли, област Хасково, с административен адрес на имота: ул."Чавдар Войвода" № 44 (четиридесер и четири), ет. 1 (първи), при граници и съседи на обекта: на същия етаж - няма, над обекта - СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.3 и СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.2, по обекта - няма, ВЕДНО с прилежащото СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ от 14,30 кв.м. (четиринадесет цяло и тридесет квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, ВЕДНО с 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), целия застроен и незастроен с площ от 276 кв.м. (двеста седемдесет и шест квадратни метра), с предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 77181.17.253, ПИ с идентификатор № 77181.17.478, ПИ с идентификатор № 77181.17.255, ПИ с идентификатор № 77181.17.232 и ПИ с идентификатор № 77181.17.251
25.04.17 г., 9:24 targimot.com
77.0 м²
19 200 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 79
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
20.04.17 г., 20:50 targimot.com
104.0 м²
30 240 лв
'УНИКРЕДИТ БУЛБАНК' АД, чрез съдебен изпълнител извършва ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижимо имущество Описание на имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77181.11.138.1.23 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка сто тридесет и осем точка едно точка двадесет и три/, находящ се в град Харманли, община Харманли, област Хасково по кадастралната карта одобрена със Заповед РД-18-9/23.03.2006г. на изп.директор на Агенция по кадастъра гр.София, с адрес: ул. Александър Стамболийски 5-7 /пет тире седем/, блок 115-1 /сто и петнадесет тире и едно/, вход А, етаж 4 /четири/, апартамент 23 /двадесет и три/, който попада в сграда с идентификатор 77181.11.138.1 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка сто тридесет и осем точка едно/, построен в поземлен имот 77181.11.138 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка сто тридесет и осем/, предназначение-жилище, апартамент, състоящ се от 3 /три/ стаи, столова и кухня-бокс, със съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 77181.11.138.1.22, 77181.11.138.1.24, под обекта: 77181.11.138.1.16, над обекта: 77181.11.138.1.30, с площ 93.84 кв.м. /деветдесет и три цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, ведно с избено помещение 23 /двадесет и три/ от 7.00 кв.м. /седем квадратни метра/ при граници: избено помещение, коридор и улица Александър Стамболийски , с 3.547% /три цяло петстотин четиридесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. СРОК ЗА ОГЛЕД И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ От 25.04.2017 До 25.05.2017 Предложения за участие в търга по изп.д. 1279/2011 се подават в РС Харманли с адрес: гр.Харманли, пл. Възраждане 11 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ-в кантората на ЧСИ/ДСИ Захари Запрянов рег. 875гр. Хасковоул. Преслав 28, ет.4 Телефон ЧСИ: 038/626444 Е-майл ЧСИ: *** всеки работен ден от 9ч. до 17ч.'
20.04.17 г., 20:49 bazar.bg
3 стаи
94.0 м²
22 876 лв

Тристаен апартамент ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Александър Стамболийски 5-7, вх. А, ет. 4, ап. 23
виж сканирано обявление
20.04.17 г., 18:27 targimot.com
94.0 м²
22 876 лв

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул."Клокотница" № 11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.16.72 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-19 / 23.03.2006 г. на ИД на АК, номер по предходен план: 2336 (две хиляди триста тридесет и шест), квартал: 41 (четиридесет и първи), парцел: 6 (шести), с адрес на поземления имот: град Харманли, ул."Клокотница" № 11 (единадесет), с площ от 700,00 кв.м. (седемстотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), при съседи: ПИ с идентификатор № 77181.16.81, ПИ с идентифиактор № 77181.16.71, ПИ с идентификатор № 77181.16.63, ПИ с идентификатор № 77181.16.62, ПИ с идентификатор № 77181.16.61 и ПИ с идентификатор № 77181.16.73, ВЕДНО с построените в имота сгради: 1.) СГРАДА с идентификатор № 77181.16.72.1 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка, едно), със застроена площ от 99,00 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 2 (два), с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; В сградата са разположени следните самостоятелни обекти, а именно: 1.1) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 77181.16.72.1.1 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка, едно, точка, едно), с предназначение: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), разположен на първи етаж; с посочена в документа площ: 99,00 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра); 1.2.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифиакатор № 77181.16.72.1.2 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка, едно, точка, две), с предназначение: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); разположен на втори етаж, с посочена в документа площ: 99,00 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра); 2.) СГРАДА с идентификатор № 77181.16.72.2 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка, две), със застроена площ от 45,00 кв.м. (четиридесет и пет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; 3.) СГРАДА с идентификатор № 77181.16.72.3 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка, три), със застроена площ от 32,00 кв.м. (тридесет и два квадратни метра), брой етажи: 1 (едно), с предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; 4.) СГРАДА с идентификатор № 77181.16.72.4 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка,четири), със застроена площ от 42,00 кв.м. (четиридесет и два квадратни метра), брой етажи: 2 (два), с предназначение: Селскостопанска сграда
6.04.17 г., 14:00 targimot.com
99.0 м²
71 272 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул."Клокотница" 11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.16.72 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-19 / 23.03.2006 г. на ИД на АК, номер по предходен план: 2336 (две хиляди триста тридесет и шест), квартал: 41 (четиридесет и първи), парцел: 6 (шести), с адрес на поземления имот: град Харманли, ул."Клокотница" № 11 (единадесет), с площ от 700,00 кв.м. (седемстотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), при съседи: ПИ с идентификатор № 77181.16.81, ПИ с идентифиактор № 77181.16.71, ПИ с идентификатор № 77181.16.63, ПИ с идентификатор № 77181.16.62, ПИ с идентификатор № 77181.16.61 и ПИ с идентификатор № 77181.16.73, ВЕДНО с построените в имота сгради: 1.) СГРАДА с идентификатор № 77181.16.72.1 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка, едно), със застроена площ от 99,00 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 2 (два), с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; В сградата са разположени следните самостоятелни обекти, а именно: 1.1) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 77181.16.72.1.1 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка, едно, точка, едно), с предназначение: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), разположен на първи етаж; с посочена в документа площ: 99,00 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра); 1.2.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифиакатор № 77181.16.72.1.2 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка, едно, точка, две), с предназначение: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); разположен на втори етаж, с посочена в документа площ: 99,00 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра); 2.) СГРАДА с идентификатор № 77181.16.72.2 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка, две), със застроена площ от 45,00 кв.м. (четиридесет и пет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; 3.) СГРАДА с идентификатор № 77181.16.72.3 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка, три), със застроена площ от 32,00 кв.м. (тридесет и два квадратни метра), брой етажи: 1 (едно), с предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; 4.) СГРАДА с идентификатор № 77181.16.72.4 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, седемдесет и две, точка,четири), със застроена площ от 42,00 кв.м. (четиридесет и два квадратни метра), брой етажи: 2 (два), с предназначение: Селскостопанска сграда
30.03.17 г., 19:59 targimot.com
99.0 м²
71 272 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Свети Климент Охридски № 24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.10.204 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка десет точка двеста и четири/, находяща се в град Харманли, община Харманли, област Хасково, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-9/23.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АК - град София, с административен адрес: град Харманли, п.к. 6450, ул. Свети Климент Охридски № 24 /двадесет и четири/, с площ 404 кв.м. /четиристотин и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана , с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план, квартал 173 /сто седемдесет и три/, УПИ V - 303 /римско пети арабско триста и трети/, при граници: 77181.10.205, 77181.10.123, 77181.10.203, 77181.10.201 и 77181.10.200, ведно с построените в този имот: еднофамилна жилищна сграда на 2 /два/ етажа с идентификатор 77181.10.204.1 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка десет точка двеста и четири точка едно/, със застроена площ 106 кв.м. /сто и шест квадратни метра/ и еднофамилна жилищна сграда на 1 /един/ етаж с идентификатор 77181.10.204.2 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка десет точка двеста и четири точка две/, със застроена площ 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/.
5.04.17 г., 14:32 targimot.com
153.0 м²
136 200 лв

Едностаен апартамент ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ гр. Харманли, ул. Бенковска № 1, вх. Б, ет. 0
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77181.11.36.1.30 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка тридесет и шест точка едно точка тридесет/, находящ се в град Харманли, община Харманли, област Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-9/23.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АК - град София, с административен адрес: град Харманли, п.к. 6450, ул. Бенковска № 1 /едно/, вход Б, етаж 0 /нула/, апартамент № 1 /едно/, със застроена площ 46.78 кв.м. /четиридесет и шест цяло седемдесет и осем стотни квадратни метра/, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, който самостоятелен обект се намира в сград с идентификатор 77181.11.36.1 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка тридесет и шест точка едно/, построена върху поземлен имот с идентификатор 77181.11.36 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка тридесет и шест/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 77181.11.36.1.33, под обекта: няма, над обекта: 77181.11.36.1.2, заедно с прилежащото към самостоятелния обект избено помещение № 1 /едно/, с площ 6.52 кв.м. /шест цяло петдесет и две стотни квадратни метра/, както и заедно с 2.099 % /две цяло деветдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на цялата сграда и от отстъпеното право на строеж върху гореописания поземлен имот.
6.04.17 г., 2:15 targimot.com
47.0 м²
21 075 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Съборна 9
виж сканирано обявление
16.03.17 г., 18:57 targimot.com
627.0 м²
48 500 лв

Двустаен апартамент ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ жк. Тракия бл.5А, вх. А, ет. 5, ап. 26
виж сканирано обявление
23.02.17 г., 16:57 targimot.com
61.0 м²
12 000 лв

Тристаен апартамент ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Александър Стамболийски 5-7, вх. А, ет. 4, ап. 23
виж сканирано обявление
16.02.17 г., 18:11 targimot.com
94.0 м²
28 595 лв

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул."Чавдар войвода" № 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77181.17.252.1.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно, точка, едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-9 / 23.03.2006 г. на ИД на АК, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), находящ се на първи етаж на сграда № 1 (едно), представляваща сграда с идентификатор № 77181.17.252.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), находящ се в град Харманли, община Харманли, област Хасково, с административен адрес на имота: ул."Чавдар Войвода" № 44 (четиридесер и четири), ет. 1 (първи), при граници и съседи на обекта: на същия етаж - няма, над обекта - СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.3 и СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.2, по обекта - няма, ВЕДНО с прилежащото СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ от 14,30 кв.м. (четиринадесет цяло и тридесет квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, ВЕДНО с 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), целия застроен и незастроен с площ от 276 кв.м. (двеста седемдесет и шест квадратни метра), с предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 77181.17.253, ПИ с идентификатор № 77181.17.478, ПИ с идентификатор № 77181.17.255, ПИ с идентификатор № 77181.17.232 и ПИ с идентификатор № 77181.17.251
20.02.17 г., 18:14 targimot.com
77.0 м²
24 000 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Никола Петков 18А
виж сканирано обявление
7.02.17 г., 17:46 targimot.com
96.0 м²
23 774 лв

Магазин ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО № 18,ЕТ.0,ОБ.5
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
12.01.17 г., 15:03 targimot.com
74.0 м²
22 800 лв
Предлагаме за продажба 51.72 % от сгради и земя на бивша фабрика за коприна в гр. Харманли. Общата площ е 3145 кв.м. В имота има три постройки с обща, застроена площ 962 кв.м. Едната сграда - тухлена , на два етажа, 420 кв.м.; втора сграда на един етаж, бетонна конструкция, 520 кв.м.- производствена, складова; трета сграда на един етаж, тухлена , 22 кв.м. В имота има ток, вода , канализация. Намира се на много комуникативно място. На 30 км. от границата с Гърция, на 32 км. от границата с Турция, на 5 минути от международна ж.п. гара, на главен булевард в града. Има голям портал и асфалтиран достъп за камиони и коли. ID 73763
24.01.17 г., 13:14 bazar.bg
962.0 м²
112 000 €

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Съборна 9
виж сканирано обявление
21.12.16 г., 12:36 targimot.com
627.0 м²
49 520 лв

Търговска площ, 70m 2 (под наем)

гр.Харманли, общ. Харманли
Предлагаме ви търговско помещение в центъра на гр.Харманли , с лице на главна улица, с площ:70 кв.м. със складово помещение и голяма витрина , собствен санитарен възел. Пълно окабеляване , паркинг пред имота. ОБЯВА НОМЕР: 17615
27.12.16 г., 20:56 officespace.bg
300 лв

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. "Чавдар Войвода" № 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77181.17.252.1.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно, точка, едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-9 / 23.03.2006 г. на ИД на АК, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), находящ се на първи етаж на сграда № 1 (едно), представляваща сграда с идентификатор № 77181.17.252.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), находящ се в град Харманли, община Харманли, област Хасково, с административен адрес на имота: ул."Чавдар Войвода" № 44 (четиридесер и четири), ет. 1 (първи), при граници и съседи на обекта: на същия етаж - няма, над обекта - СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.3 и СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.2, по обекта - няма, ВЕДНО с прилежащото СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ от 14,30 кв.м. (четиринадесет цяло и тридесет квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, ВЕДНО с 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), целия застроен и незастроен с площ от 276 кв.м. (двеста седемдесет и шест квадратни метра), с предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 77181.17.253, ПИ с идентификатор № 77181.17.478, ПИ с идентификатор № 77181.17.255, ПИ с идентификатор № 77181.17.232 и ПИ с идентификатор № 77181.17.251
14.12.16 г., 22:01 targimot.com
77.0 м²
18 000 лв
Банка ДСК продава 3 гаража находящи се в гр. Харманли, пл. Възраждане 1. Лице за контакт: Деян Върбанчовски, Банка ДСК ЕАД, 02/80 10 061, e-mail: ***. Предложена е индикативна офертна цена за всеки един от гаражите, окончателната продажна цена ще бъде определена на база постъпилите предложения от купувачите.
9.12.16 г., 16:23 bazar.bg
21.0 м²
6 000 лв

Магазин ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО №18,ЕТ.0,ОБЕКТ 5
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
24.10.16 г., 14:21 targimot.com
74.0 м²
28 500 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 79
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
25.10.16 г., 18:40 targimot.com
104.0 м²
31 800 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Съборна 9
виж сканирано обявление
24.10.16 г., 14:28 targimot.com
627.0 м²
61 900 лв

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. "Чавдар Войвода" № 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77181.17.252.1.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно, точка, едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-9 / 23.03.2006 г. на ИД на АК, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), находящ се на първи етаж на сграда № 1 (едно), представляваща сграда с идентификатор № 77181.17.252.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), находящ се в град Харманли, община Харманли, област Хасково, с административен адрес на имота: ул."Чавдар Войвода" № 44 (четиридесер и четири), ет. 1 (първи), при граници и съседи на обекта: на същия етаж - няма, над обекта - СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.3 и СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.2, по обекта - няма, ВЕДНО с прилежащото СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ от 14,30 кв.м. (четиринадесет цяло и тридесет квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, ВЕДНО с 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), целия застроен и незастроен с площ от 276 кв.м. (двеста седемдесет и шест квадратни метра), с предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 77181.17.253, ПИ с идентификатор № 77181.17.478, ПИ с идентификатор № 77181.17.255, ПИ с идентификатор № 77181.17.232 и ПИ с идентификатор № 77181.17.251
24.10.16 г., 14:14 targimot.com
77.0 м²
22 500 лв

Къща в града Едноетажна 140 кв.м РЗП 358 кв.м двор

гр Любимец гр. Харманли обл. Хасково
Продажба на масивна тухлена къща, ситуирана в гр. Любимец ул ’’детелина’’, обл. Хасково. къщата е със застроена площ от 358 вк. м ведно с двора,. място за паркиране. Вътрешно разпределение:/коридор, и кухненски бокс, с излаз към тераса,/хол,/баня и тоалетна, гардеробна ниша: мансарда, плоча, с възможност за надграждане на втори етаж! Близко да зеленчуковата борса и винпром!
29.07.16 г., 18:10 alo.bg
140.0 м²
18 700 лв
1 2 3