Дворно място 514кв

гр. Угърчин, Област Ловеч
514 м²
3,000
2018-1-17
Агенция за недвижими имоти Елица 2013 ЕООД гр.Пловдив предлага празно дворно място с площ от 514кв.м,с ток,вода ,канализация -ЦЕНТЪР гр.Угърчин Област Ловеч.Гарантираме,че ще получите необходимото внимание и компетентно съдействие.За повече оферти посетете сайта:www.elica2013.eu
Ощеolx.bg

Селска къща г.Угърчин

гр. Угърчин, Област Ловеч
9,000 лв
2018-1-17
На 11км от магистралата София-Варна 875кв.м. Двор Къщата се намира до борова гора,с канализация,ВИК,Ток,камена ограда и геран! Възможен е коментар на цената !
Ощеolx.bg
60 м²
5,000 лв
2017-12-25
Къщата е 60 кв. м 2 къщи в един двор, къщата се състои от две спални и кухня със баня и тоалетна с ремонтиран покрив и сменена пвц дограма. Къщата е напълно обзаведена. Втората къща се нуждае от ремонт състои се от два етажа на първия етаж има лятна кухня баня и една голяма стая на втория етаж има 2 големи стаи отделно има постройки за гледане на животни и пещ. Има 1дка двор има и астми. КЪЩАТА СЕ НАМИРА В С. КАТУНЕЦ!!!
Ощеlot.bg
46 м²
4,455 лв
2017-10-5
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.900.656 по КК и КР на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-28/01.04.2009 г./01.04.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. Бузлуджа с площ: 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 53, парцел: 14, при съседни имоти с идентификатори: 75054.900.2567, 75054.900.655, 75054.900.653, 75054.900.654, 75054.900.657, ведно с сгради, които попадат върху имота: СГРАДА с центификатор 75054.900.656.1, със застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.2, със застроена площ 46 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.3, със застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.
Ощеtargimot.com

Къща Угърчин

Угърчин село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 113-115
425 м²
184,238 лв
2017-9-14
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ по документ по документ за собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, целия с площ 320.00 кв. м. /триста и двадесет квадратни метра/, представляващ УПИ XV – 572 /петнадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/, кв. 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, при граници: улица, наследници на Цоко и Петко Дакови, наследници на Марин Христов Диков и Цветан Илиев Лилов, заедно с построените в него: ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 55.00 кв. м. /петдесет и пет квадратни метра/; ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60.00 к.м. /шестдесет квадратни метра/; ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 28.00 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/; НАВЕС между жилищните сгради със застроена площ 20.00 кв. м. /двадесет квадратни метра/; ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ 42.00 кв. м. /четиридесет и два квадратни метра/ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в село Лесидрен, общ. Угърчин, целия с площ 270.00 кв. м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, представляващ УПИ XX-572 /двадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/, кв. 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, при граници: улици, Цветан Илиев Лилов,наследници на Марин Стоянов Съйчовски и Вълка Радева Льоскова, незастроен, който съгласно скица № 37521/18.12.2013 г. на СКГГ – гр. Ловеч, представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43325.500.572 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесидрен, общ. Угърчин, одобрени със Заповед № РД-18-29/01.04.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-1030/11.07.2013 г. на началник СГКК – гр. Ловеч, адрес на поземления имот: село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 113-115 /сто и тринадесет – сто и петнадесет/, с площ 592 кв. м. /петстотин деветдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползван: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 572 /петстотин седемдесет и две/, квартал 57 /петдесет и седми/, парцели: XV -572 /петнадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/ и XX -572 /двадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/, при съседи: № 43325.500.373, № 43325.500.574, № 43325.500.570, № 43325.500.571, № 43325.500.1160, ведно с построените в него: 1. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.3 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка три/, със застроена площ: 18.00 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ; 2. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.4 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка четири/, със застроена площ: 64.00 кв. м. /шестдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА; 3. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.6 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка шест/, със застроена площ: 19.00 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА; 4. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.7 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка седем/, със застроена площ: 142.00 кв. м. /сто четиридесет и два квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, която съгласно инвестиционен проект представлява КЪЩА ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, изградена на етап: ГРУБ СТРОЕЖ, със зстроена площ 143.66 кв. м. /сто четиридесет и три квадратни метра и шестдесет и шест квадратни дециметра/ и РЗП 424.90 кв. м. /четиристотин двадесет и четири квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра, съгласно Разрешение за строеж № 5/03.02.2009 г. на гл. архитект на община Угърчин, презаверено на 31.01.2012 г. и Заповед № 693/22.05.2013 г. на гл. архитект на община Угърчин за допълване на Разрешение за строеж № 5/03.02.2009 г. на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА КЪЩА ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ“, заедно всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху поземления имот. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 43/17.
Ощеtargimot.com

Къща Угърчин

Угърчин гр. Угърчин, ул. "Васил Левски" № 69
84 м²
2,034 лв
2017-8-3
1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.900.846 ( седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, деветстотин, точка, осемстотин четиридесет и шест ) с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ № 69, с площ 517 кв.м. ( петстотин и седемнадесет квадратни метра ), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване ( до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 846, квартал 63, парцел 3, при съседи на поземления имот: 75054.900.850; 75054.900.847; 75054.900.2488; 75054.900.845, ВЕДНО с 1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от построените в имота СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.1, със застроена площ от 84 кв.м. ( осемдесет и четири квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.2 със застроена площ от 23 кв.м. ( двадесет и три квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 20168790400984
Ощеtargimot.com
286 м²
3,930 лв
2017-7-3
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.900.656 по КК и КР на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-28/01.04.2009 г./01.04.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. Бузлуджа с площ: 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 53, парцел: 14, при съседни имоти с идентификатори: 75054.900.2567, 75054.900.655, 75054.900.653, «5054.900.654, 75054.900.657, ведно с сгради, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 1054.900.656.1, със застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.2, със застроена площ 46 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.3, със застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.
Ощеtargimot.com

Къща Лесидрен

Лесидрен село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 113-115
142 м²
184,238 лв
2017-6-27
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ по документ по документ за собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, целия с площ 320.00 кв. м. /триста и двадесет квадратни метра/, представляващ УПИ XV – 572 /петнадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/, кв. 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, при граници: улица, наследници на Цоко и Петко Дакови, наследници на Марин Христов Диков и Цветан Илиев Лилов, заедно с построените в него: ПОЛУМАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 55.00 кв. м. /петдесет и пет квадратни метра/; ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60.00 к.м. /шестдесет квадратни метра/; ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 28.00 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/; НАВЕС между жилищните сгради със застроена площ 20.00 кв. м. /двадесет квадратни метра/; ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ 42.00 кв. м. /четиридесет и два квадратни метра/ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в село Лесидрен, общ. Угърчин, целия с площ 270.00 кв. м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, представляващ УПИ XX-572 /двадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/, кв. 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, при граници: улици, Цветан Илиев Лилов,наследници на Марин Стоянов Съйчовски и Вълка Радева Льоскова, незастроен, който съгласно скица № 37521/18.12.2013 г. на СКГГ – гр. Ловеч, представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43325.500.572 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесидрен, общ. Угърчин, одобрени със Заповед № РД-18-29/01.04.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-1030/11.07.2013 г. на началник СГКК – гр. Ловеч, адрес на поземления имот: село Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 113-115 /сто и тринадесет – сто и петнадесет/, с площ 592 кв. м. /петстотин деветдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползван: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 572 /петстотин седемдесет и две/, квартал 57 /петдесет и седми/, парцели: XV -572 /петнадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/ и XX -572 /двадесет римско тире петстотин седемдесет и две арабско/, при съседи: № 43325.500.373, № 43325.500.574, № 43325.500.570, № 43325.500.571, № 43325.500.1160, ведно с построените в него: 1. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.3 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка три/, със застроена площ: 18.00 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ; 2. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.4 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка четири/, със застроена площ: 64.00 кв. м. /шестдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА; 3. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.6 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка шест/, със застроена площ: 19.00 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА; 4. СГРАДА с идентификатор № 43325.500.572.7 /четири три три две пет точка пет нула нула точка пет седем две точка седем/, със застроена площ: 142.00 кв. м. /сто четиридесет и два квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, която съгласно инвестиционен проект представлява КЪЩА ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, изградена на етап: ГРУБ СТРОЕЖ, със зстроена площ 143.66 кв. м. /сто четиридесет и три квадратни метра и шестдесет и шест квадратни дециметра/ и РЗП 424.90 кв. м. /четиристотин двадесет и четири квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра, съгласно Разрешение за строеж № 5/03.02.2009 г. на гл. архитект на община Угърчин, презаверено на 31.01.2012 г. и Заповед № 693/22.05.2013 г. на гл. архитект на община Угърчин за допълване на Разрешение за строеж № 5/03.02.2009 г. на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА КЪЩА ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ“, заедно всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху поземления имот. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 43/17.
Ощеtargimot.com

Къща Угърчин

Угърчин гр. Угърчин, ул. "Васил Левски" № 69
84 м²
1,306 лв
2017-5-2
1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.900.846 ( седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, деветстотин, точка, осемстотин четиридесет и шест ) с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ № 69, с площ 517 кв.м. ( петстотин и седемнадесет квадратни метра ), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване ( до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 846, квартал 63, парцел 3, при съседи на поземления имот: 75054.900.850; 75054.900.847; 75054.900.2488; 75054.900.845, ВЕДНО с 1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от построените в имота СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.1, със застроена площ от 84 кв.м. ( осемдесет и четири квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.2 със застроена площ от 23 кв.м. ( двадесет и три квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 984/2014г.
Ощеtargimot.com
90 м²
38,500
2017-4-20
ТАЗИ ОФЕРТА ВСЕ ОЩЕ Е ОБЕКТ НА КОНФИДЕНЦИАЛНО ПРЕДЛАГАНЕ. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ АГЕНТА ЗА КОНТАКТИ. Оферта: 107771 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: гредоред; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 45 кв.м; ОТОПЛЕНИЕ: локално; СПАЛНИ: 2; БАНИ: 1; ДОГРАМА: Дървена; С обзавеждане; Водопровод; Електрификация ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА УГЪРЧИН. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
Ощеbazar.bg

Къща Угърчин

Угърчин гр. Угърчин, ул. "Васил Левски" № 69
84 м²
1,633 лв
2017-2-16
1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.900.846 ( седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, деветстотин, точка, осемстотин четиридесет и шест ) с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ № 69, с площ 517 кв.м. ( петстотин и седемнадесет квадратни метра ), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване ( до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 846, квартал 63, парцел 3, при съседи на поземления имот: 75054.900.850; 75054.900.847; 75054.900.2488; 75054.900.845, ВЕДНО с 1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от построените в имота СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.1, със застроена площ от 84 кв.м. ( осемдесет и четири квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.2 със застроена площ от 23 кв.м. ( двадесет и три квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 984/2016г.
Ощеtargimot.com
46 м²
4,950 лв
2017-1-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.900.656 по КК и КР на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-28/01.04.2009 г./01.04.2009 г. на ИД на АГКК. с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. Бузлуджа с площ: 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 53, парцел: 14, при съседни имоти с идентификатори: 75054.900.2567, 75054.900.655, ,5054.900.653, 75054.900.654, 75054.900.657, ведно с сгради, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.1, със застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.2, със застроена площ 46 кв.м.. брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.3, със застроена площ 10 кв.м.. брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.
Ощеtargimot.com

Къща Микре

Микре с. Микре, общ. Угърчин, ул. "Васил Кировски" № 7
450 м²
9,498 лв
2016-12-8
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в урбанизираната територия с жилищно предназначение, находящо се в с. Микре, общ. Угърчин, обл. Ловеч, с площ около 450 кв. м., съставляващ имот с пл. №468 в кв. 47 по плана на с- Микре, общ. Угърчин, предвиден съгласно регулационния план на селото, утвърден със Заповед на Община Угърчин, за урегулиране в общ. Парцел I заедно с имот пл. № 467 при граници: на изток- улица между осови точки 160 и 161, запад – имот II – 325 от кв. 47, север имот IV-324 от кв. 47, юг- имот № VI-466 от кв. 47 ЗАЕДНО с построената върху него ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20168790400631
Ощеtargimot.com
90 м²
20,000
2016-12-13
www.asavia.net Предлагаме едноетажна масивна къща в Центъра на гр.Угърчин, зад спортната зала. Състои се от: четири стаи и вътрешна баня с тоалетна. Дворното място е 900кв.м.с овошки, лятна кухня и селскостопанска сграда. Oferta 8517
Ощеbazar.bg

Къща Угърчин

Угърчин гр. Угърчин, ул. "Васил Левски" № 69
84 м²
1,815 лв
2016-11-22
1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.900.846 ( седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, деветстотин, точка, осемстотин четиридесет и шест ) с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ № 69, с площ 517 кв.м. ( петстотин и седемнадесет квадратни метра ), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване ( до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 846, квартал 63, парцел 3, при съседи на поземления имот: 75054.900.850; 75054.900.847; 75054.900.2488; 75054.900.845, ВЕДНО с 1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от построените в имота СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.1, със застроена площ от 84 кв.м. ( осемдесет и четири квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.2 със застроена площ от 23 кв.м. ( двадесет и три квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 984/2016г.
Ощеtargimot.com
46 м²
6,187 лв
2016-11-4
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.900.656 по КК и КР на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-28/01.04.2009 г./01.04.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. Бузлуджа с площ: 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 53, парцел: 14, при съседни имоти с идентификатори: 75054.900.2567, 75054.900.655, 75054.900.653, 75054.900.654, 75054.900.657, ведно с сгради, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.1, със застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1. с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.2, със застроена площ 46 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.3, със застроена площ 10 кв.м.. брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.
Ощеtargimot.com
2000 м²
4,800
2016-11-14
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Три съседни нерегулиранИ поземленИ имотИ със статут на използваема ливада с пета категория на земята и с площ на имотите съответно 2000, 2600 и 3000 кв.м . Имотите се намира на полегат склон с плавен наклон на недалеко от язовир Сопот и от тях се разкрива прекрасна панорама към язовира и заобикалящите го планински ридове от Троянският и Тетевенски балкан. При смяна статута на земята във всеки от имотите може да се изгради прекрасна вилна сграда или обект с туристическа насоченост, включително и да се кандидатства за финасиране от еврофондовете. Мястото е изключително подходящо за любители на красивата природа, на риболова или на водните спортове.
Ощеicbproperties.com
100 м²
12,300 лв
2016-6-4
Атрактивно предложение на имот находящ се в гр.Угърчин на тихо,спокойно място! Просторна двуетажна къща на частична бетонна плоча.Първи етаж кухня,дневна,санитарен възел,втори етаж три спални с баня.Просторна веранда.СПЕШНА ПРОДАЖБА!
Ощеbazar.bg
129 м²
21,100
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Триетажна вила с разгъната застроена площ от 129кв.м. Първият етаж се състои от хол и кухня на цимент. Вторият етаж се състои от две стаи и терса, също на цимент, а таванският етаж от едно помещение и тераса. Къщата е захранена с ток, вода и канал на септична яма. За частичен ремонт. Дворът е с площ от 2000кв.м., поддържан и засаден с асми и плодни дръвчета. Имотът е достъпен чрез черен път. Намира се в селце на 11км от Угърчин и на 40км от Ловеч.
Ощеicbproperties.com
3 стаи
210 м²
4,500
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Левият близнак от масивна двуетажна къща-близнак недалеко от центъра на село разположено в гориста местност недалеко от язовир между Ловеч и Угърчин. Под къщата има мазе използвано като изба. На първия етаж има коридор, две големи стаи едното от които има директен вход от към улицата и килер, а на втория етаж са разположени три стаи с подове на дюшеме и два балкона. До къщата има двуетажна пристройка с по две помещения на всяко ниво. Къщата не се обитава и се нуждае от ремонт и осъвременяване. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с ток и вода. Дворното място е равно и оградено, но се нуждае от почистване на летораслите.
Ощеicbproperties.com
2 стаи
96 м²
5,400
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: A villa located in a village among three major towns Lovech, Troyan and Teteven is for sale!The house offered on the property market is located in a peaceful place. It is built on two levels with north-east facing. The house features a solid construction. The first level comprises two rooms which share a common door with wooden flooring. The second storey disposes three premises and a terrace, from the terrace one can enter one airy room and two smaller ones all with wooden floors. The property benefits from an outbuilding of 60 sq. m. - two rooms, one of them smaller than the other, a kitchen with a wash basin, a toilet and a basement. The house is coming with a small size garden with an outside tap and a barn. The house is in need of renovation and modernization of the interior as locating inner bathroom. All utilities are hooked up along with a septic tank. The property faces two asphalted roads offering good access all year round. The village where the house is located is set on the northern slopes of the Vasiljovska mountain, which is the northern part of the Stara planina mountain. Above the village are hanging sharp rocks which make the area pictorial. The Karst relief is suitable for speleology and alpinism.4 km. away is located the big Sopot dam where one can amuse yourself with fishing, wind-surfing and boat trip.
Ощеicbproperties.com
2 стаи
140 м²
2,700
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща в село на 18км от Угърчин и 34км от Ловеч. На първия етаж има голяма стая с камина и още една стая. Външни стълби водят до втория етаж, състоящ се от 3 стаи. Имотът е захранен с ток и вода. Достъпен е целогодишно. Къщата се нуждае от ремонт и модернизиране. В дворното място има и стопанска постройка и лятна кухня.
Ощеicbproperties.com
1 стая
75 м²
8,200
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: To everybody who wants to live in quite and calm place enjoying life!A typical countryside house is situated in a peaceful spot. On the ground floor there are living room, dining room, bathroom and toilet. External stairs lead to the second floor of two rooms and a terrace. The façade, walls and ceiling are coated with wood. Current water and electricity are available. The property is well maintained and need only slight renovation. It is accessible throughout the year. The village itself is near the motorway Sofia – Varna.
Ощеicbproperties.com
120 м²
7,400
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща за частичен ремонт с разгъната застроена площ от 120кв.м. Първият етаж се състои от коридор, две стаи и две мазета, с подове на цимент и дюшеме. Вторият етаж се състои от коридор и четири стаи, с подове на дюшеме. Към къщата има една стопанска постройка. Захранена е с ток, вода и канал на септична яма. Дворът е с площ от 2000кв.м., поддържан, с външна чешма и засаден с плодни дръвчета. Пътят до имота е 120м черен до калдъръмен. Селото се намира в полите на Стара планина, на 21км от Угърчин и на 25км от Ловеч.
Ощеicbproperties.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Угърчин