Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" № 50
249.0 м²
35 298 лв
7.04.17 г., 17:15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.512.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, ул.“Христо Смирненски“ № 50 с площ от 249 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.1 със застроена площ от 57 кв. м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1016/14
Още targimot.com

Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" № 50
249.0 м²
44 122 лв
6.01.17 г., 18:42
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.512.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, ул.“Христо Смирненски“ № 50 с площ от 249 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.1 със застроена площ от 57 кв. м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1016/16
Още targimot.com

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ж.к. "Христо Смирненски", бл. №2, вх. "В", ет. 8, ап. № 20
56.0 м²
13 012 лв
9.12.16 г., 20:58
АПАРТАМЕН № 20 / двадесет /, находящ се в гр. Троян, ж.к. „Христо Смирненски“, на VII / седми / етаж от блок № 2, вход „В“, който жилищен блок е заснет като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №5010209 / пет милиона десет хиляди двеста и девет /, попадащи в парцел XVII / седемнадесети /- „За жилищни блокове“, в квартал 27 / двадесет и седем /, съгласно действащия кадастрален план на град Троян одобрен със Заповед №РД- 02-14-2157/15.12.2000 г. и регулационен план на града, утвърден със Заповед №1930/07.06.1965 г., с полезна площ на апартамента 56,12 / петдесет и шест цяло и дванадесет стотни / кв.м. състоящ се от: дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници и съседи: изток-ап. № 19 на П.Диков, запад-ап. № 21 на М.Кръстева, север-асансьор, юг-улица, отгоре-ап. № 23 на П.Дончев, отдолу-ап. № 17 на Н.Дунев, ЗАЕДНО с принадлежащото му жилище МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 20 / двадесет / с полезна площ от 3,26 / три цяло и двадесет и шест / кв.м., при граници и съседи: изток-вход „Б“, запад-коридор, север-мазе на Н.Дунева, юг-коридор, отгоре-апартаменти, отдолу-земя, КАКТО и 1,0701 % 7,03 / едно цяло седемстотин и една хилядни процента, седем цяло и три стотни/ м. идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място. С идентификатор по скица, № 73198.509.195.1.20, при граници и съседи на имота: на същия етаж № 73198.509.195.1.19; № 73198.509.195.1.21; под обекта: № 73198.509.195.1.17; над обекта: № 73198.509.195.1.23. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400062
Още targimot.com
108.0 м²
29 640 лв
12.04.17 г., 21:02
513 /петстотин и тринадесет/ кв.м., при граници на имота: улица „Христо Смирненски“, парцел XII-1332, парцел II-1343 и ... . план на II /втори/ микрорайон на град Троян, одобрен със Заповед №РД 12-553/1981г., отреден е за Жилищно застрояване и
Още targimot.com