Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" № 50
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.512.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, ул.“Христо Смирненски“ № 50 с площ от 249 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.1 със застроена площ от 57 кв. м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1016/16
6.01.17 г., 18:42 targimot.com
249.0 м²
44 122,00 лв

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ж.к. "Христо Смирненски", бл. №2, вх. "В", ет. 8, ап. № 20
АПАРТАМЕН № 20 / двадесет /, находящ се в гр. Троян, ж.к. „Христо Смирненски“, на VII / седми / етаж от блок № 2, вход „В“, който жилищен блок е заснет като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №5010209 / пет милиона десет хиляди двеста и девет /, попадащи в парцел XVII / седемнадесети /- „За жилищни блокове“, в квартал 27 / двадесет и седем /, съгласно действащия кадастрален план на град Троян одобрен със Заповед №РД- 02-14-2157/15.12.2000 г. и регулационен план на града, утвърден със Заповед №1930/07.06.1965 г., с полезна площ на апартамента 56,12 / петдесет и шест цяло и дванадесет стотни / кв.м. състоящ се от: дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници и съседи: изток-ап. № 19 на П.Диков, запад-ап. № 21 на М.Кръстева, север-асансьор, юг-улица, отгоре-ап. № 23 на П.Дончев, отдолу-ап. № 17 на Н.Дунев, ЗАЕДНО с принадлежащото му жилище МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 20 / двадесет / с полезна площ от 3,26 / три цяло и двадесет и шест / кв.м., при граници и съседи: изток-вход „Б“, запад-коридор, север-мазе на Н.Дунева, юг-коридор, отгоре-апартаменти, отдолу-земя, КАКТО и 1,0701 % 7,03 / едно цяло седемстотин и една хилядни процента, седем цяло и три стотни/ м. идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място. С идентификатор по скица, № 73198.509.195.1.20, при граници и съседи на имота: на същия етаж № 73198.509.195.1.19; № 73198.509.195.1.21; под обекта: № 73198.509.195.1.17; над обекта: № 73198.509.195.1.23. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400062
9.12.16 г., 20:58 targimot.com
56.0 м²
13 012,00 лв

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, жилищен блок "Христо Смирненски - 1", вх. Б, ет. 8, ап. 23
АПАРТАМЕНТ № 23 ( двадесет и три ), със застроена площ от 56.14 ( петдесет и шест цяло и четиринадесет стотни ) кв.м., находящ се в гр. Троян, Област Ловешка, във вход „Б“, на жилищен блок „Христо Смирненски – 1“, представляващ самостоятелен обект с пълен кадастрален № 73198.509.194.1.47 ( седем три едно девет осем, точка, пет нула девет, точка, едно девет четири, точка, едно, точка, четири седем ), съгласно кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АК, при граници на апартамента: на същия етаж – самостоятелен обект № 73198.509.194.1.46, самостоятелен обект № 73198.509.194.1.48, отдолу – самостоятелен обект № 73198.509.194.1.44 и отгоре – покрив, заедно с прилежащото МАЗЕ № 22 ( двадесет и две ) със застроена площ от 2.88 кв.м. ( две цяло осемдесет и осем квадратни метра ), при граници: изток – коридор, запад – бл. 1, север – мазе № 15, юг – мазе № 21, отгоре – апартамент № 2 ( две ) и отдолу – земя, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху парцела. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 438/2014г.
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
56.0 м²
27 600,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Троян Христо Смирненски