Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" № 50
249 м²
35,298 лв
2017-4-7
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.512.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, ул.“Христо Смирненски“ № 50 с площ от 249 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.1 със застроена площ от 57 кв. м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1016/14
Ощеtargimot.com

Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" № 50
249 м²
44,122 лв
2017-1-6
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.512.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, ул.“Христо Смирненски“ № 50 с площ от 249 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.1 със застроена площ от 57 кв. м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1016/16
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ж.к. "Христо Смирненски", бл. №2, вх. "В", ет. 8, ап. № 20
56 м²
13,012 лв
2016-12-9
АПАРТАМЕН № 20 / двадесет /, находящ се в гр. Троян, ж.к. „Христо Смирненски“, на VII / седми / етаж от блок № 2, вход „В“, който жилищен блок е заснет като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №5010209 / пет милиона десет хиляди двеста и девет /, попадащи в парцел XVII / седемнадесети /- „За жилищни блокове“, в квартал 27 / двадесет и седем /, съгласно действащия кадастрален план на град Троян одобрен със Заповед №РД- 02-14-2157/15.12.2000 г. и регулационен план на града, утвърден със Заповед №1930/07.06.1965 г., с полезна площ на апартамента 56,12 / петдесет и шест цяло и дванадесет стотни / кв.м. състоящ се от: дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници и съседи: изток-ап. № 19 на П.Диков, запад-ап. № 21 на М.Кръстева, север-асансьор, юг-улица, отгоре-ап. № 23 на П.Дончев, отдолу-ап. № 17 на Н.Дунев, ЗАЕДНО с принадлежащото му жилище МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 20 / двадесет / с полезна площ от 3,26 / три цяло и двадесет и шест / кв.м., при граници и съседи: изток-вход „Б“, запад-коридор, север-мазе на Н.Дунева, юг-коридор, отгоре-апартаменти, отдолу-земя, КАКТО и 1,0701 % 7,03 / едно цяло седемстотин и една хилядни процента, седем цяло и три стотни/ м. идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място. С идентификатор по скица, № 73198.509.195.1.20, при граници и съседи на имота: на същия етаж № 73198.509.195.1.19; № 73198.509.195.1.21; под обекта: № 73198.509.195.1.17; над обекта: № 73198.509.195.1.23. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400062
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Троян, Христо Смирненски
513 м²
26,062 лв
2017-8-10
1/2 / една втора / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. № 1333 / хиляда триста тридесет и три /, който по кад. и рег. план на II /втори/ микрорайон на град Троян, одобрен със Заповед №РД 12-553/1981г., отреден е за Жилищно застрояване и съставлява парцел XI-1333 /единадесет – хиляда триста тридесет и три/, в квартал 62 / шестдесет и две/, с площ на имота 513 /петстотин и тринадесет/ кв.м., при граници на имота: улица „Христо Смирненски“, парцел XII-1332, парцел II-1343 и парцел X-1334 в квартал 62, ведно с построените в югозападната част от имота от към парцел XII-1332: двуетажна масивна ЖИЛИЩА СГРАДА с идентификатор № 73198.512.213.1 – югозападно жилище близнак с отделен вход, със застроена площ 68 кв.м. , мазе и таван и едноетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 73198.512.213.2, със застроена площ от 40 кв.м.. С идентификатор на имота по скица № 73198.512.213, при граници и съседи на имота: № 73198.512.252; № 73198.512.245; № 73198.512.210; № 73198.512.211; № 73198.512.212; № 73198.512.214.; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №63/14
Ощеtargimot.com
108 м²
29,640 лв
2017-4-12
1/2 / една втора / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. № 1333 / хиляда триста тридесет и три /, който по кад. и рег. план на II /втори/ микрорайон на град Троян, одобрен със Заповед №РД 12-553/1981г., отреден е за Жилищно застрояване и съставлява парцел XI-1333 /единадесет – хиляда триста тридесет и три/, в квартал 62 / шестдесет и две/, с площ на имота 513 /петстотин и тринадесет/ кв.м., при граници на имота: улица „Христо Смирненски“, парцел XII-1332, парцел II-1343 и парцел X-1334 в квартал 62, ведно с построените в югозападната част от имота от към парцел XII-1332: двуетажна масивна ЖИЛИЩА СГРАДА с идентификатор № 73198.512.213.1 – югозападно жилище близнак с отделен вход, със застроена площ 68 кв.м. , мазе и таван и едноетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 73198.512.213.2, със застроена площ от 40 кв.м.. С идентификатор на имота по скица № 73198.512.213, при граници и съседи на имота: № 73198.512.252; № 73198.512.245; № 73198.512.210; 73198.512.211; № 73198.512.212; № 73198.512.214.; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 63/14
Ощеtargimot.com