Етаж от къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Симеон Велики" № 131, ет. 2
307 м²
69,750 лв
2016-10-25
1/2 идеална част /една втора идеална част/ от поземлен имот с идентификатор 73198.512.11/седем три едно девет осем точка пет едно две точка едно едно/, по кадастралната карта на гр. Троян,, обл. Ловеч, одобрен със заповед РД-18-11/20.04.2007г. на изп. директор на АГКК, целият имот с площ от 614/шестотин и четиринадесет/ кв.м., с трайно предназначение- Урбанизирана и начин на трайно ползване-ниско застрояване(до 10м.), с адрес: гр. Троян, ул.“Симеон Велики“ № 131, при съседи: имот 73198.512.354, 73198.512.355, 73198.512.14, 73198.512.21, 73198.512.12 и 73198.512.353, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.512.11.1.2/седем три едно девет осем точка пет едно две точка едно едно точка едно точка две/, представляващ апартамент на втори етаж в сграда с идентификатор 73198.512.11.1/седем три едно девет осем точка пет едно две точка едно едно точка едно/ с адрес: гр. Троян, ул.“Симеон Велики“ № 131 ет.2, ап. 2, както и 1/2 ид. част от таванско помещение. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №902/14
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Троян, Симеон Велики