Тристаен, 120m 2 (продажба)

гр.Тервел, общ. Тервел
Климатик Луксозен имот Затворен комплекс Паркомясто Гараж Южно разпределен апартамент 120кв. тухла 2014 във саниран затворен комплекс със гледка към църковен храм Свети Георги със 2 спални, огромен хол със кухня, 3 тераси, Баня тоалетна и мокро помещение и гараж с дистанционно управление. За повече информация и огледи на посочения телефон: 0895351266
17.04.17 г., 23:28 homes.bg
120.0 м²
55 000 €

Тристаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. „Хан Аспарух” № 27, вх. Б
АПАРТАМЕНТ № 18, находящ се на VI /шести/ етаж, вх. Б в жилищна сграда на блок „Металик”, със застроена площ от 90.06 кв.м /деветдесет цяло и шест стотни квадратни метра/, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и изба с площ от 4.14 кв.м /четири цяло и четиринадесет стотни кв. метра/ ведно с припадащите се 3.568 % /три цяло петстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 3.568 % /три цяло петстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху държавно дворно място, представляващо: урегулиран поземлен имот парцел XX КОМПЛЕКСНО /двадесети/, попадащ в кв. 38 /тридесет и осми/, по ПУП на гр.Тервел. обл.Добрич, одобрен със Заповед № 92/23.03.2007 г., при граници /съседи/ на имота: изток -фасада; север - улица; юг-вх.Б, ап. 17 ; горе -таван: долу - вх. Б. ап. 15, а съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.136.2.36, с предназначение: жилище, апартамент, с адрес гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 27, вх. Б, ет. 6, ап. 18, разположен в сграда 2, в поземлен имот с идентификатор 72271.501.136, при граници и съседи: на същия етаж: 72271.501.136.2.35, под обекта: 72271.501.136.2.33, над обекта-няма
3.04.17 г., 15:20 targimot.com
90.0 м²
30 000 лв

Къща ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. „Вихрен” 22
ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 60 кв.м /шестдесет кв. метра/, състоящо се от две стаи, коридор и кухня, ведно с отстъпено право на строеж върху държавно дворно място от 357 кв.м /триста петдесет и седем кв. метра/, съставляващо: урегулиран поземлен имот в парцел V /пети/, с пл. № 349 /триста четиридесет и девети/, попадащ в квартал 46 /четиридесет и шести/ по ПУП на гр.Тервел, обл. Добрич, при граници и съседи: север - улица; изток - улица "Вихрен"; юг - парцел VI, с пл. № 348; запад - парцел IV, с пл. № 350, а съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-91/19.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, представляваща сграда с идентификатор 72271.501.773.1 с предназначение: жилищна, еднофамилна със застроена площ от 54.00 кв. м., с адрес гр. Тервел, ул. „Вихрен” 22, разположена в поземлен имот с идентификатор 72271.501.773 и сграда с идентификатор 72271.501.773.2, с предназначение: селскостопанска със застроена площ от 9.00 кв. м. разположена в поземлен имот с идентификатор 72271.501.773, при граници и съседи на поземления имот: 72271.501.747, 72271.501.751, 72271.501.772 и 72271.501.774
3.04.17 г., 13:58 targimot.com
60.0 м²
10 000 лв

Парцел ДОБРИЧ

ДОБРИЧ ул. „Хан Тервел” № 176
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72624.603.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-Д-343/26.02.2007г. на началника на СГКК Добрич, с площ от 3000.00 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: изоставена орна земя, с адрес гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, Промишлена зона „Запад”, ул. „Хан Тервел”, с номер по предходен план: 000364, при граници и съседи: 72624.603.285, 72624.603.213, 72624.603.81, 72624.603.152, 72624.274.87, с учредено право на строеж в полза на „Енерго –Про Мрежи” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Владислав Варненчик” 258, Варна Тауърс –Е, представлявано от Николай Йорданов Николов, Красимир Тодоров Иванов и Румен Георгиев Лалев за трафопост на площ от 4.00 кв. м. и сервитутно право на обслужване на трафопоста около него на площ от 51.00 кв. м., изразяващо се в ограничаване ползването на поземления имот в сервитутната зона и в правото на преминаване на хора и техника на приобретателя за извършване на дейности свързани с експлоатацията на енергийния обект и право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, съгласно чл. 64 от Закона за енергетиката
31.03.17 г., 18:13 targimot.com
3000.0 м²
6 540 лв

Масивна къща

гр. Тервел обл. Добрич
*MАСИВНА КЪЩА със стоматобетонна конструкция; *ПАРТЕР 95м2 - гараж и самостоятелен апартамент от 2 стаи, кухня, баня-WC и мокро помещение; *I-етаж 110м2 - дневна, трапезария, кухня, баня, WC, мокро помещение и 2 тераси; *II-етаж 110м2 - 4 спални, баня, WC, 3 тераси; *СУТЕРЕН 50м2 - котелно, 2 мазета; *ПРИСТРОЙКА 70м2 - 2 стаи, навес; *ИЗЛОЖЕНИЕ - ЮИ и ЮЗ; *С външна и вътрешна мазилка, изпълнени ЕЛ, ВиК и отоплителна инсталация с радиатори без котел; с топло- и хидроизолация на покрива; *ДВОР - 510м2;
14.03.17 г., 16:06 alo.bg
430.0 м²
85 000 лв

70 m2 house, 3 rooms, Garden 1200 m2, 28 km from Dobrich

PODSLON, DOBRICH 14 km from the town of Tervel
70 m2 brick house, built in 1984, consists of: 2 rooms kitchen bathroom and toilet - outbuilding Garden 1200 m2 outbuildings The house is in good condition and is sold furnished. Podslon is a village in northeastern Bulgaria. It is located in Dobrich region. The village has a post office, shops, regular bus transport to Dobrich and the town of Tervel. Nearest schools and hospitals in the town of Tervel. There is cell phone coverage, internet and satellite TV. Distances: Tervel - 14 km. Dobrich - 28 km. Black Sea - 65 km. Podslon is a village in northeastern Bulgaria. It is located in the municipality of Dobrich. The climate is continental with cold winters and hot summers. The population is 400 inhabitants and is mainly engaged in agriculture. The village has a post office, shop, regular bus transport to town Dobrich and Tervel. Nearest school and hospital in the town of Tervel. There is mobile phone coverage, internet and satellite TV. The village is very quiet and a good place to rest. Distances: Tervel: 15 km. Dobrich: 30 km. Black Sea: 80 km. Varna (airport):75 km. All bulgarian properties have electricity. About 98 percents of all bulgarian properties have access to running water , except some small remote bulgarian villages up in the mountains. All bulgarian houses in the villages have a septic tank , central sewage system is available only in a few very large villages. All properties have access to internet . There is at least one village shop in every village in Bulgaria, except some small remote villages up in the mountains. Some properties in Bulgaria can be purchased on monthly payments (instalments) , just fill the form below and find out about availability of this option. Selling price is Euro, not pounds. GBP price is for reference only and can vary daily. All properties in Bulgaria can be purchased remotely or directly from UK , without visiting Bulgaria. Cost of living in Bulgaria - 01.2016
2 стаи
7 590 €

Двустаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ж.к. "Изгрев" 8, вх.Б, ет.5, ап.14
Недвижим имот, представляващ Апартамент №14(четиринадесети), находящ се в гр. Тервел жк "Изгрев" № 8 вх. Б ет.5, самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72271.501.1373.41.24 (седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, седем, три, точка, четири, едно, точка, четири, едно, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тервел, одобрени със Заповед № РД-18-91/19.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 63 (шестдесет и три) квадратни метра, с предназначение - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, със тоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 72271.501.1373.41.23, 72271.501.1373.41.25, под обекта - 72271.501.1373.41.25, над обекта - няма, ведно с прилежащото избено помещение и 5,760% от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, равняващо се на 69,37 (шестдесет и девет цяло и тридесет и седем стотни) квадратни метра върху държавно дворно място, съставляващо УПИ ХІV-жил. стр. паркинги и гаражи, с идентификатор № 72271.501.1373. Описание: Апартаментът е разположен на последен, пети етаж, в пететажна панелна жилищна сграда, с изложение север-юг и тераса на югоизток, остъклена с дървена дограма. От кухнята към терасата се преминава през дървена врата. Жилището е снабдено с ел. и ВиК инсталации. Общите части на блока са добре поддържани, асансьорът е в екплоатация. Сградата е строена през 1987г., подобрения – през 2010г. Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 22999.50 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и петдесет стотинки) Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: учредена Договорна ипотека № 14, том І, дело 313, дв.вх. рег. № 427/27.03.2008г., до размера на 21000 лв.,вписана Възбрана №6, том І, дв. вх. рег. № 65/15.01.2016г.
23.02.17 г., 13:45 targimot.com
70.0 м²
22 999 лв
ЕКСКЛУЗИВНО предлагам на Вашето внимание МАСИВНА ШЕСТЕТАЖНА СГРАДА - ХОТЕЛ, в идеалния център на гр.Тервел, с РЗП от 3503.60 кв.м., състояща се от СУТЕРЕН със ЗП от 882 кв.м., КОТА 0,00 със ЗП от 330 кв.м., състоящо се от магазини за промишлени стоки, както следва: МАГАЗИН 1- западна фасада с РЗП от 32,25 кв.м., МАГАЗИН 2 южна фасада, до фойаето на дневен бар с РЗП от 8,80 кв.м : МАГАЗИН 3 южна фасада с РЗП от 14,60 кв.м.: ФОАЙЕ и РЕЦЕПЦИЯ: КОТА 3,30 със ЗП от 482 кв.м., състояща се от ДНЕВЕН БАР: КОТА 6,30 със ЗП от 471 кв.м., състояща се от дванадесет стаи за спане, един апартамент, два офиса и складови помещения: КОТА 9,30 със ЗП от 471 кв.м., състояща се от дванадесет стаи за спане, един апартамент, два офиса и складови помещения, КОТА 12,30 със ЗП от 471 кв.м. , състояща се от дванадесет стаи за спане, един апартамент, два офиса и складови помещения, и КОТА 15,30 със ЗП от 456,60кв.м , състояща се от ТЕРАСА и ПАНОРАМА , ведно с отстъпено право на строеж, построена върху общинско дворно място в гр.Тервел и МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА РЕСТОРАНТ с разгъната застроена площ 1 242 кв.м. с отстъпено право на строеж, състояща се от СУТЕРЕН със ЗП от 394 кв.м., състоящ се от котелновентилаторно, складове , санитарни помещения и хладилни камери: КОТА 0,00 със ЗП от 848 кв.м., състояща се от ресторант с фоайе, гардероб, кухня с подготвителни, умивалня, склад, санитарни помещения. За повече информация - Брокер Диана Захариева, тел.за контакти 0882/606390
5.02.17 г., 16:25 bazar.bg
4700.0 м²
550 000 €

Къща ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. "Климент Охридски" 7
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Тервел, ул. "Климент Охрисдски" №7, представляващо Поземлен имот с идентификатор 72271.501.1064 /седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 911 /деветстотин и единадесет/ кв.м., а по документ за собственост с площ от 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 /десет/ м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1108 /хиляда сто и осем/, квартал: 94 /деветдесет и четири/, при съседи: 72271.501.1063, 72271.501.1066, 72271.501.1065, 72271.501.1057, 72271.501.1059, 72271.501.1060, ведно с построените в имота Сграда с идентификатор 72271.501.1064.4 /седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, четири, точка, четири/ със застроена площ от 65 /шестдесет и пет/ кв.м., а по документ за собственост със застроена площ от 62 /шестдесет и два/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, Гараж, представляващ Сграда с идентификатор 72271.501.1064.3 /седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, четири, точка, четири/ със застроена площ от 19 /деветнадесет/ кв.м., а по документ за собственост - със застроена площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м., предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 72271.501.1064.2 /седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, четири, точка, две/, със застроена площ от 69 /шестдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /едно/, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 72271.501.1064.1 /седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, четири, точка, едно/, със застроена площ от 47 /четиридесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1 /едно/, предназначение: селскостопанска сграда Описание: Оценяваният недвижимият имот се намира на 300 м. от центъра на гр. Тервел. Дворното място е с площ 850,00 кв.м. по нотариален акт и 911,00 кв.м. по скица, образувано от имот IІ-1108, кв. 94 по кадастралната карта на гр. Тервел. Целият двор е ограден с метална ограда-метална мрежа на метални и дървени колове. Незастроената земя е обработваема-зеленчуци и цветя. Дворното място е разположено на неравен терен, с неправилна форма, с лице и два подхода от към улица ”Климент Охридски”. Дворното място се стопанисва. В поземленият имот са изградени Жилищна сграда на два етажа, Гараж и две селскостопански сгради. Двуетажната жилищна сграда е със ЗП-62,00 кв.м. по нот.акт и ЗП-65,00 кв.м. по скица. Сградата е масивна, изградена по монолитен начин, има избен етаж. Разпределението по етажи е следното: Първи етаж със ЗП-62,00 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, тераса на юг и изход към лятна градина по масивно стълбище. Всички стаи са с под-бетон, стени-тапети, тавани-варовоциментова мазилка. Терасата е с под-бетон, без парапети. Етажът е снабден с ел. инсталация и ВиК, няма сервизно помещение, не се обитава. Втори етаж със ЗП-62,00 кв.м., състоящ се от две ста, кухня и тераса на юг. Всички стаи са с под-бетон, стени-тапети, тавани-варовоциментова мазилка. Терасата е с под-бетон, без парапети. Етажът е снабден с ел. инсталация и ВиК, няма сервизно помещение, не се обитава. Избен етаж със ЗП-30,00 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизно-баня с тоалетна. Стаята е с под-бетон, стени и таван-варовоциментова мазилка. Кухня с под-бетон, стени-фаянс на висомина 1,40 м., нагоре тапети, таван-варовоциментова мазилка, лята мивка. Банята е с под-бетон, стени и таван-циментова гладка мазилка. Избеният етаж е жилищен и се обитава. Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 9840.00 лв. (девет хиляди осемстотин и четиридесет лева). Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Законна ипотека в полза на "Банка ДСК" ЕАД, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №6, том 1, дв.вх.рег.№1383/30.05.2007 г. за сумата от 40000 лв.,вписана Възбрана в полза на "Банка ДСК" ЕАД, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №64, том 1, дв.вх.рег.1438/12.07.2013 г. по изпълнително дело №20137370401059
19.01.17 г., 18:54 targimot.com
50.0 м²
9 840 лв
* БЕЗ КОМИСИОНА! *Двуетажна двуфамилна къща на тиха улица с канализация и нов асфалт. *Разпределение: I и II етаж - дневна със светъл кухненски бокс, 2 спални, баня-WC, коридор и 1 тераса; стълбищна клетка; сутерен - 2 складови помещения; таван - еднопростанствен. *Изложение на жилищните помещения - ЮИ и ЮЗ. *Състояние: дървена двукатна дограма, циментова мазилка, настилки: стаи - естествен паркет, серв. помещения - фаянс и теракот, стълбище - мозайка; *ЕВЕРЕСТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 0988 819533,0878 848810,02 958 6262.
9.01.17 г., 13:05 bazar.bg
200.0 м²
49 000 лв
*MАСИВНА КЪЩА със стоматобетонна конструкция; *ПАРТЕР 95м2 - гараж и самостоятелен апартамент от 2 стаи, кухня, баня-WC и мокро помещение; *I-етаж 110м2 - дневна, трапезария, кухня, баня, WC, мокро помещение и 2 тераси; *II-етаж 110м2 - 4 спални, баня, WC, 3 тераси; *СУТЕРЕН 50м2 - котелно, 2 мазета; *ПРИСТРОЙКА 70м2 - 2 стаи, навес; *ИЗЛОЖЕНИЕ - ЮИ и ЮЗ; *С външна и вътрешна мазилка, изпълнени ЕЛ, ВиК и отоплителна инсталация с радиатори без котел; с топло- и хидроизолация на покрива; *ДВОР - 510м2; *ЕВЕРЕСТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 0988 819 533, 0878 848 810.
9.01.17 г., 13:07 bazar.bg
430.0 м²
85 000 лв

Двустаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. "Никола Вапцаров" 4, бл.6, ет.1
АПАРТАМЕНТ №2, находящ се в гр. Тервел, ул. "Никола Вапцаров" №4, бл.6, ет.1, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72271.501.1204.1.3 по кадастрланата карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72271.501.1204, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, посочена в документа площ:, прилежащи части:, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.1204.1.2, самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.1204.1.4, под обекта - няма, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.1204.1.7 Описание: Жилищният блок, в който се намира оценявания имот е въведен в експлоатация през 1959 год. Общите части на блока са добре поддържани. Апартаментът се намира на първи етаж в двуетажна масивна сграда и се състои от две стаи, коридор, кухненски бокс и сервизно помещение-баня с VVС. Състоянието на имота към датата на огледа е следното: Стаи, коридор и кухненския бокс са с под-дървен гредоред с дюшеме, стени и таван-варовоциментова мазилка, дограма дървена единична. Сервизно помещение с под-те ракот, стени-фаянс на височина 1,30 м. нагоре и по таван-варовоциментова мазилка. Избата е с под-циментова замаска, стени и таван-циментововарова мазилка, на места изронена. Подобрения в имота не са правени. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Законна ипотека в полза на "СЖ Експресбанк" АД, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №9, том 1, дв.вх.рег.№3057/11.11.2008г. за сумата от 9960 лв.,вписана Възбрана в полза на "Обединена Българска Банка" АД, по изпълниртелно дело №20097370400781, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №131, том 1, дв.вх.рег.№247/11.11.2009г.,вписана Възбрана в полза на "СЖ Експресбанк" АД, по изпълнително дело №20127370400347, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №20, том 1, дв.вх.рег.№895/08.03.2012г.
14.12.16 г., 21:31 targimot.com
53.0 м²
8 496 лв
База за изкупуване на цветни метали и скрап.С лиценз.Площ на парцела УПИ-14 120 кв.м.Масивни згради и халета с рампи с общо РЗП 4800 кв.м Цена 440 000 евро.
20.11.16 г., 8:08 officespace.bg
439 000 €

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

ДОБРИЧ ул. "Хан Тервел" № 196, ет.5, ап.20
Недвижим имот находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул. "Хан Тервел" № 196, ет.5, ап.20, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 72624.604.474.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК , който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.604.474, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ,АПАРТАМЕНТ,брой нива на обекта: 1, с площ от 47.52 кв.м., ведно с прилежащи части: ИЗБА № 20, с площ 3.10 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.604.474.1.19; под обекта: 72624.604.474.1.16; над обекта: 72624.604.474.1.24.
24.10.16 г., 14:41 targimot.com
48.0 м²
25 350 лв

Двустаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ж.к. "Изгрев" 8, вх.Б, ет.5, ап. 14
Недвижим имот, представляващ Апартамент №14(четиринадесети), находящ се в гр. Тервел жк "Изгрев" № 8 вх. Б ет.5, самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72271.501.1373.41.24 (седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, седем, три, точка, четири, едно, точка, четири, едно, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тервел, одобрени със Заповед № РД-18-91/19.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 63 (шестдесет и три) квадратни метра, с предназначение - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, със тоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 72271.501.1373.41.23, 72271.501.1373.41.25, под обекта - 72271.501.1373.41.25, над обекта - няма, ведно с прилежащото избено помещение и 5,760% от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, равняващо се на 69,37 (шестдесет и девет цяло и тридесет и седем стотни) квадратни метра върху държавно дворно място, съставляващо УПИ ХІV-жил. стр. паркинги и гаражи, с идентификатор № 72271.501.1373. Описание: Апартаментът е разположен на последен, пети етаж, в пететажна панелна жилищна сграда, с изложение север-юг и тераса на югоизток, остъклена с дървена дограма. От кухнята към терасата се преминава през дървена врата. Жилището е снабдено с ел. и ВиК инсталации. Общите части на блока са добре поддържани, асансьорът е в екплоатация. Сградата е строена през 1987г., подобрения – през 2010г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: учредена Договорна ипотека № 14, том І, дело 313, дв.вх. рег. № 427/27.03.2008г., до размера на 21000 лв.,вписана Възбрана №6, том І, дв. вх. рег. № 65/15.01.2016г.
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
63.0 м²
23 400 лв

Тристаен апартамент в района на Колхозен пазар

Област Варна гр. Варна кв. "Колхозен пазар" ул. Хан Тервел
Представяме на Вашето внимание тристаен апартамент в комуникативния район на Колохозен пазар. Жилището е част от нова пететажна сграда с асансьор и Акт 16 (2015 година), разположено на трети етаж. Район "Колхозен пазар" граничи с идеален център (на 10 минути пешеходно разстояние) и е основният търговски център на гр. Варна. Апартаментът е с изложение изток/юг, площ от 75 кв.м. Състои се от дневна с кухненски бокс, тераса, спалня, детска стая, баня с тоалетна и килер. Издава се на БДС. Жилището е снабдено с телефон, кабелна телевизия, интернет. Отоплението е с климатици. Има възможност за паркиране пред сградата. Освен най-големия пазар за плодове, зеленчуци и риба, в района са съсредоточени и повечето магазини за обувки, дрехи, златна и сребърна бижутерия, играчки, хранителни борси и др. Кварталът е застроен предимно с къщи. През последните 15 години започна строителство и на 4-5 етажни кооперации. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
28.10.16 г., 16:29 bulgarianproperties.bg
75.0 м²
54 000 €

Къща в село Едноетажна 120 кв.м РЗП 1600 кв.м двор

с. коларци гр. Тервел обл. Добрич
продавам къща в село коларци, област добрич състояща се от четири спални, коридор, кухня, баня, тераса, една вътрешна подземна изба и две външни, гараж, селскостопански постройки за отглеждане на животни, нова пвц дограма, нов бойлер, нова пералня, частично обзаведена, цена 15000,00лв. съседен парцел, панорамен в регулация 3500м2, цена 5000,00лв. www.pr-varna.com
18.07.16 г., 20:19 alo.bg
120.0 м²
15 000 лв

Луксозен мезонет в кв. Каменица 1

Област Пловдив гр. Пловдив кв. "Каменица 1" ул. Хан Тервел
Предлагаме на вашето внимание изключителен многостаен мезонет с комуникативна и удобна локация в културната столица на страната - гр. Пловдив, кв. Каменица. Жилището се намира на 2ри от общо 6 етажа в нова тухлена сграда, изложението на помещенията е изток и запад. Просторният имот разполага с обща площ от 301.81 кв.м. В цената е включено обзавеждането, мазе от 4.85 кв.м., гараж с площ от 17.82 кв.м., който в момента се ползва като перално и готварско помещение. Също така, към многостайния апартамент се включва и сутеренно помещение от 25.40 кв.м. със санитарен възел, предвидено за фитнес зала. Мезонетът е на три нива, предлагащи следното разпределение: • Първо ниво – вход, сервизно помещение с тоалетна, трапезария с кухня • Второ ниво – хол, кухня с трапезария, стълбище • Трето ниво – една спалня с прилежаща гардеробна и собствен санитарен възел (баня с тоалетна); още две спални с един общ санитарен възел (баня с тоалетна) Общо в жилището има 9 тераси. Има климатизация в цялото жилище и локално парно на ток. Всички прозорци са с петкамерна алуминиева дограма и комарници. Довършителните работи в имота са изпълнени прецизно с материали от най-висок клас: • Подова настилка: в спалните – естествен паркет, стълбище – естествен мрамор, хол, трапезария, коридори – Porcelanosa • Стените са боядисани с латекс Levis • Таван – Стуко Венециано • Тераси – гранитогрес, мрамор, тенти Имотът се предлага със стилно дизайнерско обзавеждане и оборудване от известни марки. Кухня – полу-професионална фурна, миялна машина, аспиратор, кухненски вграден плот с touch функция, вграден хладилник. Всички кухненски уреди са марка Siemens. Голяма трапезна маса за десет човека. Трапезни столове от Швейцария с марка Vitra. Хол – италиански дизайнерски дивани марка Living с най-висок клас дамаска, дизайнерски лампи марка Flos. Озвучителна система марка Bose. Смарт телевизори Samsung (поставени са ТВ в хола, трапезарията и двете спални). Всички сервизни помещения – бани и тоалетни са обзаведени с италиански фаянс, мивки и вани на марка Duravit, батерии марка Axor Hansgrohe. В баните има вана и душ-кабина. Жилището е изключително луксозно и много добре поддържано, обзаведено изцяло с мебели от най-висок клас, има дизайнерски кресло Моroso, италианска дизайнерска люлка, и скулптура на италианския архитект и дизайнер Gaetano Pesce. Мезонетът се намира на тиха улица в комуникативен район, в близост до всевъзможни градски удобства. Станете собственик на този качествен апартамент с отлична локация! Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
10.06.16 г., 4:59 bulgarianproperties.bg
301.81 м²
350 000 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Запазена къща в Добруджанско село на 18км от Тервел и на 25км от Дулово. Къщата се състои от антре и три стаи с подове на циментова замазка, а до нея е изградена лятна кухня с мивка и навес. Под една от стаите на къщата има мазе. Дворното място е равно обработваемо и оградено. Имотът е захранен с ток и вода и е подходящ за постоянно живеене.
25.03.16 г., 14:08 icbproperties.com
3 стаи
100.0 м²
4 000 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Тервел
болница има в близкия град Тервел. Имотът се предлага на изплащане. Brick house situated in village of Kladentsi, Tervel ... nursery and primary school but the secondary school is in the town of Tervel near by. The doctor, dentist and hospital are also in the town of Tervel.
20.04.17 г., 18:03 bazar.bg
2880.0 м²
10 000 лв
прекрасна инвестиция. Цената е за частни лица, работим и с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214
21.04.17 г., 0:30 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
57 950 €
. 'Хан Тервел'2 , в центъра на гр. Пловдив , в района на църква Св. Петка и Евмолпия ! Сградата се състои от общо 7 броя
6.04.17 г., 3:30 imot.bg
3 стаи
134.0 м²
87 000 €
цена е само за ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ
3.04.17 г., 21:21 bazar.bg
1 стая
50.0 м²
37 275 €
000Евро. Селото се намира на 10 км от срад Тервел,30 км от град Добрич,на 62 км от море,80 км от летище Варна.
3.04.17 г., 20:01 bazar.bg
125.0 м²
13 000 €
ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при
3.04.17 г., 21:05 bazar.bg
2 стаи
62.0 м²
46 400 €
прекрасна инвестиция. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ
27.03.17 г., 14:50 bazar.bg
70.0 м²
57 950 €
собственик.За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при
28.03.17 г., 16:04 bazar.bg
157.0 м²
178 990 €
с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при
3.04.17 г., 21:57 bazar.bg
3 стаи
99.0 м²
78 000 €
балкон на гранитогрес показващ прекрасна гледка. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655
29.03.17 г., 15:57 bazar.bg
2 стаи
83.0 м²
80 000 €
. Офертната цена е само за ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от
3.04.17 г., 15:24 bazar.bg
3 стаи
179.0 м²
97 000 €
транспорт, магазини, училища и детски градини. Офертната цена е само за ЧЛ. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр
3.04.17 г., 21:01 bazar.bg
3 стаи
159.0 м²
86 000 €

Парцел, 1702m 2 (продажба)

Широк център, Стара Загора
)-1710м2 подходящо за жилищно застрояване, с лице към улица бул. Хан Тервел ( пътя Самара 3 - Згорка)Стара Загора. Възможност
3.04.17 г., 17:37 officespace.bg
171 000 €
)-1710м2 подходящо за жилищно застрояване, с лице към улица бул. Хан Тервел ( пътя Самара 3 - Згорка)Стара Загора. Намира се
28.03.17 г., 8:03 imot.bg
1710.0 м²
176 130 €
хора.За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при
27.03.17 г., 19:30 bazar.bg
190.0 м²
298 000 €
контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com!
17.03.17 г., 17:26 bazar.bg
1 стая
52.0 м²
38 888 €
и 200л. бойлер. Отдаван е под наем в близкото минало и би бил прекрасен за инвестиция. За контакти Тервел Радевски 02
17.03.17 г., 21:09 bazar.bg
2 стаи
76.0 м²
54 800 €

Най доброто от гарсониерите в града

Център гр. Ямбол обл. Ямбол
тихо -ул. Хан Тервел 40 само на 30 метра от ул. Търговска. Цената може да се коментира за хора без жилище и без особени финансови възможности.
14.03.17 г., 21:14 alo.bg
44.0 м²
50 000 лв
към тях. И двете са напълно оборудвани, като по-малката е луксозно ремонтирана. ЩРАНГОВЕТЕ СА СМЕНЕНИ. За контакти Тервел
15.03.17 г., 17:02 bazar.bg
4 стаи
90.0 м²
89 890 €
. Цената е за частни лица, работим и с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655
15.03.17 г., 14:29 bazar.bg
163.0 м²
96 000 €
Тервел'2 ,в центъра на гр. Пловдив ,в района на църква Св.Петка и Евмолпия ! Сградата се състои от общо 7 броя
9.03.17 г., 10:43 bazar.bg
3 стаи
134.0 м²
79 000 €
инвестиция. Цената е за частни лица, работим и с колеги. За контакти Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655
10.03.17 г., 15:50 bazar.bg
3 стаи
60.0 м²
69 890 €
Тервел Радевски 02/4218401 (вътр.214); 0885/967655. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com!
17.03.17 г., 21:09 bazar.bg
1 стая
56.0 м²
52 900 €
обзавеждането. Село Подслон се намира на 14 км от град Тервел и на 28 км. от град Добрич. В селото има всички необходими условия за целогодишно живеене - магазин, поща и др. А3461
27.02.17 г., 20:25 bazar.bg
70.0 м²
8 000 лв