Продава Земеделски парцел, Твърдица

с.Твърдица, ПК 8155 Бургас Бургас
Парцелът се намира в землището на с.Твърдица,м."Край изворските ниви".Парцела е ъглов с голямо лице на асфалтов път.В близост -ток и вода.Възможност за смяна на статута.На 17 км от гр.Бургас.
10.01.17 г., 12:12 bgoffers.com
17.0 м²
220 870,00 €
Къща в село Червенаково на 20 км от Нова Загора.тел.00359899855101 www.roni.bg
6.01.17 г., 12:34 bazar.bg
80.0 м²
5 500,00 €

Къща Твърдица

Твърдица кв. Козарево, ул. Мануш войвода № 7
СГРАДА с идентификатор № 72165.502.641.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин четиридесет и едно точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18-2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, Обл. Сливен, кв. „Козарево“, ул. „Мануш войвода“ № 7, със застроена площ 94.00 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, всеки състоящ се от три стаи, коридор, баня-тоалетна, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, заедно с прилежащите: мазе, със застроена площ 100.00кв.м. /сто квадратни метра/ и таванско помещение, със застроена площ 100кв.м. /сто квадратни метра/, построена с отстъпено право на строеж върху общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72165.502.641 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин четиридесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18- 2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 514 кв.м. /петстотин и четиринадесет квадратни метра/, находящ се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, Обл. Сливен, кв. „Козарево“, ул. „Мануш войвода“ № 7, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), с номер по предходен план 641, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 72165.502.643, поземлен имот с идентификатор № 72165.502.642, поземлен имот с идентификатор № 72165.502.640, поземлен имот с идентификатор № 72165.502.638, поземлен имот с идентификатор № 72165.502.937.
16.12.16 г., 19:17 targimot.com
388.0 м²
63 300,00 лв

Къща Твърдица

Твърдица ул. Тунджа № 3
1. СГРАДА с идентификатор № 72165.505.443.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и пет точка четиристотин четиридесет и три точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18-2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 109 кв.м. /сто и девет квадратни метра/, находяща се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, Обл. Сливен, ул. „Тунджа“ № 3, брой етажи: 1 /един/, предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна; 2. СГРАДА с идентификатор № 72165.505.443.2 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и пет точка четиристотин четиридесет и три точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18-2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, находяща се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, Обл. Сливен, ул. „Тунджа“ № 3, брой етажи: 1 /един/, предназначение – Друг вид сграда за обитаване; 3. СГРАДА с идентификатор № 72165.505.443.3 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и пет точка четиристотин четиридесет и три точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18-2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 57 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/, находяща се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, Обл. Сливен, ул. „Тунджа“ № 3, брой етажи: 1 /един/, предназначение – Промишлена сграда; 4. СГРАДА с идентификатор № 72165.505.443.4 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и пет точка четиристотин четиридесет и три точка четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18- 2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, находяща се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, Обл. Сливен, ул. „Тунджа“ № 3, брой етажи: 1 /един/, предназначение – Административна, делова сграда и 5. СГРАДА с идентификатор № 72165.505.443.5 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и пет точка четиристотин четиридесет и три точка пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18-2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, находяща се в гр. Твърдица, ул. „Тунджа“ № 3, брой етажи: 1 /един/, предназначение – Селскостопанска сграда, всички сгради построени с отстъпено право на строеж върху общински терен, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор № 72165.505.443 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и пет точка четиристотин четиридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18-2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 767 кв.м. /седемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, Обл. Сливен, ул. „Тунджа“ № 3, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план:443, квартал:96, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 72165.505.1879, поземлен имот с идентификатор № 72165.505.442, поземлен имот с идентификатор № 72165.505.441, поземлен имот с идентификатор № 72165.505.439, поземлен имот с идентификатор № 72165.505.438, поземлен имот с идентификатор № 72165.505.437 и поземлен имот с идентификатор № 72165.505.444.
7.12.16 г., 18:31 targimot.com
276.0 м²
21 000,00 лв

Къща Твърдица

Твърдица ул.Първи май № 5
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72165.503.914 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и три точка деветстотин и четиринадесет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-2/26.02.2010г. На изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Твърдица, ул.“Първи май“ № 5, с площ от 723 кв.м. /седемстотин двадесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 914 /деветстотин и четиринадесет/, квартал 24 /двадесет и четири/, парцел XVIII /осемнадесети/, при съседи: 72165.503.915; 72165.503.1703; 72165.503.913; 72165.503.900; 72165.503.899, ведно със сгради, които попадат върху имот: СГРАДА 72165.503.914.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и три точка деветстотин и четиринадесет точка едно/, вид собственост – частна, функционално предназначение – жилищна сграда- еднофамилна, брой етажи 1 /един/ със застроена площ от 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/; СГРАДА 72165.503.914.2 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и три точка деветстотин и четиринадесет точка две/, вид собственост – частна, функционално предназначение – селскостопанска сграда, брой етажи 1 /един/ със застроена площ от 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/; СГРАДА 72165.503.914.3 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и три точка деветстотин и четиринадесет точка три/, вид собственост – частна, функционално предназначение – селскостопанска сграда, брой етажи 1 /един/ със застроена площ от 23 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/; СГРАДА 72165.503.914.4 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и три точка деветстотин и четиринадесет точка четири/, вид собственост – частна, функционално предназначение – жилищна сграда- еднофамилна, брой етажи 1 /един/ със застроена площ от 29 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, който ПОЗЕМЛЕН ИМОТ по доказателствени актове /Нот. акт № 148/2005Г., том ХIV, рег.№ 8185, н.дело № 3351 от 21.06.2005г./представлява : Дворно място цялото с площ 683 кв.м. /шестстотин осемдесет и три квадратни метра/ , съставляващо урегулиран поземлен имот XVIII-914 /осемнадесет за деветстотин и четиринадесет/ в квартал № 24/ двадесет и четири/ по подробния устройствен план на гр. Твърдица , обл. Сливен , ведно с МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж , застроена върху 88 кв.м /осемдесет и осем квадратни метра/, състояща се от три стаи и коридор, заедно с ЛЯТНА КУХНЯ от 61 куб.м /шестдесет и един кубически метра/ , ПАЯНТОВ НАВЕС , застроен върху 42 кв.м / четиридесет и два квадратни метра/, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота при граници: изток – УПИ – XVII – 913 /седемнадесет за деветстотин и тринадесет/ на Пенка Христова Господинова и наследници на Минко Господинов Минев , север – УПИ - № III – 899 /трети за осемстотин деветдесет и девет/ - наследници на Костадин Петков Костадинов и УПИ – IV- 900 / четвърти за деветстотин/ - наследници на Йордан Димитров Костов , запад - УПИ – XIX – 915 / деветнадесет за деветстотин и петнадесет/ - наследници на Гена Тодорова Няголова и Маргарита Няголова Ленова , юг - улица .
6.12.16 г., 19:31 targimot.com
88.0 м²
26 797,00 лв

Промишлена сграда, 3877m 2 (продажба)

гр.Шивачево, общ. Твърдица
Промишлен имот, състоящ се от: ЕДНОКОРПУСНО ХАЛЕ, представляващо едноетажна сграда със сглобяема метална конструкция с преградни тухлени зидове, състояща се от четири тела с общ обем, представляващи две складови помещения, трансформаторно и три склада със застроена площ-3877кв.м. ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, представляваща едноетажна сграда, състояща се от три складови помещения, канцелария и тоалетна с обща площ- 200кв.м. ПОРТИЕРНА- стая с коридор с площ-28кв.м. Имотът е ограден от всички страни. Подходящ е за производство, складова база, животновъдство и др.
26.11.16 г., 7:58 officespace.bg
555 000,00 €
Предишни търгове на този имот
9.11.16 г., 19:25 targimot.com
204.0 м²
112 000,00 лв

Земеделска земя Твърдица

Твърдица местност Могилките
1/2 идеална част от НИВА с идентификатор 72165.296.42 (седемдесети две хиляди сто шестдесет и пет точка двеста деветдесет и шест точка четиридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № РД-18-2/26.02.2010г. На изпълнителния директор на АГКК,местност Могилките, гр.Твърдица, стар номер 296.42, при съседи: 72165.296.21; 72165.296.43; 72165.296.818; 72165.296.41; 72165.296.20, която по документ за собственост е четвърта категория, находяща се в гр.Твърдица , местност „Могилките“, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 296042 /двеста деветдесет и четиридесет и две/ ,за който имот е отреден парцел 042 /четиридесет и две/ от масив 296 /двеста деветдесет и шест/ в землището на гр.Твърдица, целият с площ от 1000 кв.м /хиляда/ кв.м , при граници: поземлен имот с планоснимачен № 296021 – нива , поземлен имот с планоснимачен № 296020 – нива , поземлен имот с планоснимачен № 000818 – полси път , имот с планоснимачен № 296043 – нива , 296041 – нива , ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.
9.11.16 г., 13:39 targimot.com
1000.0 м²
112,00 лв

Земеделска земя Твърдица

Твърдица местност Влайкови орехи
10. 1/2 идеална част от НИВА с идентификатор № 72165.308.11 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка триста и осем точка единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК, одобрени със заповед № РД-18-2/26.02.2010г. На Изпълнителния директор на АГКК, местност Влайкови орехи, с площ от 5001 кв.м. (пет хиляди и един кв.м.), при съседи: 72165.308.2; 72165.308.333; 72165.308.12; 72165.308.10;72165.308.1, която по документ за собственост е четвърта категория при неполивни условия , находяща се в гр.Твърдица , местност „Влайкови орехи“ , представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 308011 /триста и осем хиляди и единадесет/ ,за който имот е отреден парцел 011 / единадесет / от масив 308 /триста и осем/ в землището на гр.Твърдица, целият с площ от 5001 кв.м / пет хиляди и едно кв.м /, при граници: поземлен имот с планоснимачен № 308010 – нива , поземлен имот с планоснимачен № 308002 – нива , поземлен имот с планоснимачен № 001333 – полси път , имот с планоснимачен № 308012 – нива , ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.
9.11.16 г., 13:39 targimot.com
5001.0 м²
937,00 лв

Земеделска земя Твърдица

Твърдица местност Могилките
1/2 идеална част от НИВА с идентификатор № 72165.296.6 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка двеста деветдесет и шест точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК, одобрени със заповед № РД-18-2/26.02.2010г. На Изпълнителния директор на АГКК, местност Могилките, гр.Сливен, с площ от 2502 кв.м., при съседи: 72165.297.282; 72165.296.7; 72165.296.30; 72165.296.29; 72165.296.5, която по документ за собственост е пета категория, находяща се в гр.Твърдица , местност „Могилките“, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 296006 /двеста деветдесет и шест хиляди и шест/ ,за който имот е отреден парцел 006 / шест / от масив 296 /двеста деветдесет и шест/ в землището на гр.Твърдица, целият с площ от 2502 кв.м /две хиляди петстотин и две кв.м /, при граници: поземлен имот с планоснимачен № 296029 – нива , поземлен имот с планоснимачен № 296030 – нива , поземлен имот с планоснимачен № 001282 – полси път , имот с планоснимачен № 296007 – нива , 296005 – нива , ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.
9.11.16 г., 13:38 targimot.com
2502.0 м²
262,00 лв

Едностаен, 36m 2 (продажба)

с.Боров Дол, общ. Твърдица Жана Лазарова
№ 7291 - Жилището се състои от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор и сан. възел. Отлично състояние, с подобрения /ал. дограма, фаянс, теракот, бойлер... Застроена площ без общи части и мазе – 36 кв.м.
1.11.16 г., 12:11 homes.bg
36.0 м²
9 500,00 лв

Къща Твърдица

Твърдица ул. П. Бладов № 24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72165.504.842 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и четири точка осемстотин четиридесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18-2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 407.00 кв.м. /четиристотин и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, ул. „П. Бладов” № 24, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 842, квартал: 37, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор № 72165.504.842.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и четири точка осемстотин четиридесет и две точка едно/, със застроена площ 128.00кв.м. /сто двадесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор № 72165.504.842.2 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и четири точка осемстотин четиридесет и две точка две/, със застроена площ 11.00кв.м. /единадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; 3. Сграда с идентификатор № 72165.504.842.3 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и четири точка осемстотин четиридесет и две точка три/, със застроена площ 31.00кв.м. /тридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 72165.504.1744, поземлен имот с идентификатор № 72165.504.841, поземлен имот с идентификатор № 72165.504.840, поземлен имот с идентификатор № 72165.504.835 и поземлен имот с идентификатор № 72165.504.843.
27.10.16 г., 13:20 targimot.com
298.0 м²
39 675,00 лв

Парцел, 581m 2 (продажба)

гр.Твърдица, общ. Твърдица
Парцелът е незастроен, на няколко минути от центъра на града. Има одобрен проект за еднофамилна къща с издадено разрешително за строеж. В непосредствена близост до детска ясла, Общината, аптека и банка. През имота минават две тръби за промишлена вода. Има канализация. Строителните книжа са включени в цената. ГЛЕДКА към Стара планина.
25.10.16 г., 20:12 officespace.bg
20 000,00 лв

Къща Твърдица

Твърдица кв. Козарево, ул. Мануш войвода № 7
СГРАДА с идентификатор № 72165.502.641.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин четиридесет и едно точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18-2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, Обл. Сливен, кв. „Козарево“, ул. „Мануш войвода“ № 7, със застроена площ 94.00 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, всеки състоящ се от три стаи, коридор, баня-тоалетна, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, заедно с прилежащите: мазе, със застроена площ 100.00кв.м. /сто квадратни метра/ и таванско помещение, със застроена площ 100кв.м. /сто квадратни метра/, построена с отстъпено право на строеж върху общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72165.502.641 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин четиридесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със заповед РД-18- 2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 514 кв.м. /петстотин и четиринадесет квадратни метра/, находящ се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, Обл. Сливен, кв. „Козарево“, ул. „Мануш войвода“ № 7, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), с номер по предходен план 641, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 72165.502.643, поземлен имот с идентификатор № 72165.502.642, поземлен имот с идентификатор № 72165.502.640, поземлен имот с идентификатор № 72165.502.638, поземлен имот с идентификатор № 72165.502.937.
24.10.16 г., 14:25 targimot.com
388.0 м²
79 125,00 лв

Магазин Твърдица

Твърдица УЛ. ХАН АСПАРУХ 17, ЕТ. 1, ОБЕКТ 4
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72165.503.126.1.4 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и три точка сто двадесет и шест точка едно точка четири), по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със заповед № РД – 18-2/26.02.2010 г. на Агенция по кадастъра; С административен адрес: гр. Твърдица, ул. Хан Аспарух, № 17 (седемнадесет), ет. 1 (едно), обект 4 (четири); Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72165.503.126; с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; Брой нива на обекта: 1 (едно); с площ по документ от 38.70 кв. м. (тридесет и осем цяло и седемдесет стотни квадратни метра); Ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72165.503.126.1.3, под обекта: няма; над обекта: 72165.503.126.1.7; Стар идентификатор: няма.
24.10.16 г., 14:15 targimot.com
39.0 м²
30 674,00 лв

Парцел, 581m 2 (продажба)

гр.Твърдица, общ. Твърдица
Парцелът е незастроен, на няколко минути от центъра на града. Има одобрен проект за еднофамилна къща с издадено разрешително за строеж. В непосредствена близост до детска ясла, Общината, аптека и банка. През имота минават две тръби за промишлена вода. Има канализация. Строителните книжа са включени в цената. ГЛЕДКА към Стара планина.
24.10.16 г., 13:48 homes.bg
581.0 м²
20 000,00 лв

Продава Строителен парцел, Твърдица

с.Твърдица, ПК 8155 Бургас Бургас
Продава парцел УПИ 4908 кв.м. с променен статут за строеж на вилни сгради.Намира се в землището на .Твърдица ж близост до главен път , ток и вода. Цената е 13Е/кв.м. Възможен е коментар на цената.
24.10.16 г., 13:42 bgoffers.com
63 800,00 €
93.0 м²
55 400,00 €

Къща в село Двуетажна 93 кв.м РЗП 200 кв.м двор

с. Твърдица, обл. Бургас с. Твърдица обл. Бургас
”Твой Бг Дом” предлага изгодно масивна къща в с. Твърдица, Бургаска област. Разпределение: 1 ет. - Дневна - 31 м2, кухня - 4.40 м2, складово помещение 1.40 м2, вх., WC/баня - 4.75 м2. Къща има предвиден гараж - около 20 м2. 2 ет. - 3 спални, 2 от които с обща баня, едната с отделна. Квадратури - спалните 13-14 м2, банята на отделената спалня - 5 кв.м., общата баня на другите 2 спални - 3.20 м2. Самостоятелно пречистващо съоръжение. № 1375
6.10.16 г., 16:25 alo.bg
93.0 м²
55 400,00 €
Парцел с площ от 4400 кв.м., посочената цена е за кв.м., Цялата местност е предвидена за вилно застрояване. За парцела не са правени постъпки за регулация, но след подаване на документите, за около осем месеца процедурата ще бъде завършена.СГРАДА: Прдвидено вилно застрояване, възможност за осем еднофамилни къщи, най-добре да бъдат четири.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: На брега на езеро "Мандра", западно изложениеПРЕДИМСТВА: Топ локация, отлична инвестиционна цена.Обади се СЕГА и цитирай този код 244373!
29.08.16 г., 14:08 address.bg
14,00 €
Земеделска земя за стопанска обработка. Трета категория. Има договор за аренда.
28.08.16 г., 19:17 address.bg
21 600,00 €
Земеделска земя за стопанска обработка трета категория. Има договор за аренда.
28.08.16 г., 18:55 address.bg
16 900,00 €
Предлагаме на вашето внимание, парцел в с. Твърдица. Парцелът е урегулиран, с лека денивелация с южен наклон. Подходящ за изграждане на еднофамилна къща.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Твърдица е само на седем километра от Бургас, достатъчно близо до вашата месторабота и достатъчно далеч от градския шум. За цената на един тристаен апартамент, може да построите вашата къща мечта.ПРЕДИМСТВА: Отлична локация и много добра цена.Обади се СЕГА и цитирай този код 197508!
28.08.16 г., 18:01 address.bg
767.0 м²
19 000,00 €
Парцел с невероятна панорама към залива на гр. Бургас. В момента парцелът е разделен на два отделни урегулирани поземлени имоти - 2389 кв.м. и 3726 кв.м.. Предвиден за вилно застрояване. Платени всички такси. Парцелът е с невероятно атрактивна цена, най-ниска в района. Подходящ за инвестиция, както и реализация. Възможност за построяване на осем самостоятелни къщи. Село Твърдица е само на седем километра от гр. Бургас и е едно привлекателно тихо селце, в което се живее много спокойно, далеч от градския шум. Селото е все по-предпочитана дестинация за живеене от Бургазлии. Обади се сега и цитирай този код 196831 !!!
28.08.16 г., 17:59 address.bg
36 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Твърдица
1 2