Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение“ № 27а
44.0 м²
80 100 лв
2.05.17 г., 20:10
СГРАДА със застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м., с идентификатор № 56784.540.198.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем, точка, три) по одобрената кадастрална карта на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: 18-1197/12.02.2015г. на Началника на СГКК-Пловдив, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.540.198 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем), предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, адрес на сградата: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение“ № 27а, стар идентификатор: 56784.540.1260.3, номер по предходен план: няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 56784.540.198. Съгласно акт за собственост: нот.акт продажба вп. № 17/2007г, том 25, дв.вх. № 7620 на Св при ПРС сградата се състои от: търговска зала, складови площи и санитарен възел.
Още targimot.com
4 стаи
81.0 м²
60 000 лв
17.02.17 г., 20:36
Тристаен панелен апартамент на втори жилищен етаж. Апартаментът е 81 кв. м., които са разпределени на две спални, хол, просторна кухня, тераса, баня, тоалетна, изба. Изложението е север/юг, северната част е санирана и с нова дограма. Към апартамента има и гараж с отделна цена. Входът е чист и поддържан.
Още 555.bg

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. „Тракия“, „Съединение” № 27 а
139.0 м²
200 520 лв
24.10.16 г., 13:52
И.Д. 20168250400338-2016 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.198.7.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем, точка, седем, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1197-12.02.2015 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, „Съединение” № 27 а (двадесет и седем, буква „а“), ет. 1 (първи), с площ от 139,25 кв. м. (сто тридесет и девет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), ВЕДНО с прилежащите части: 9,26 % ид. ч. (девет цяло и двадесет и шест стотни процента) от общите части на сградата и правото на строеж, а по акт за собственост: търговски обект , със застроена площ от 139,25 кв. м. (сто тридесет и девет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), ведно с 9,26 % ид. ч. (девет цяло и двадесет и шест стотни процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в търговски комплекс гр. Пловдив, ж. к. „Тракия“, бул „Шипка“ № 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.198.7.2, под обекта: няма, над обекта: няма, със стар идентификатор: 56784.540.1260.7.1, а по акт за собственост: при граници и съседи: на север – жилищен блок, на запад – открита тераса, на изток – открита площ и на юг – ресторант, който СОС се намира в сграда, с идентификатор 56784.540.198.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем, точка, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1197-12.02.2015 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, „Съединение” № 27 а (двадесет и седем, буква „а“), със застроена площ на сградата 1 173 кв. м. (хиляда сто седемдесет и три квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Сграда за обществено хранене, а по акт за собственост с обща разгърната площ от 1503,90 кв. м. (хиляда петстотин и три квадратни метра и деветнадесет квадратни дециметра), находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.540.198 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1197-12.02.2015 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000 (пощенски код четири хиляди), „Съединение” № 27 а (двадесет и седем, буква „а“), с площ на поземления имот от 10 554 кв. м. (десет хиляди петстотин петдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, със стар идентификатор 56784.540.1260, номер по предходен план: 352,540.1260, квартал 3 (три) по плана на ЖК „Тракия“, жил. група А-7,8 (буква „А“, седем, осем арабско), парцел: VІ-540.198 (шести - римско, тире, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем), ком. застрояване и обществени мероприятия, при съседи на поземления имот: 56784.540.519, 56784.540.216, 56784.540.334, 56784.540.332, 56784.540.298, 56784.540.1125, 56784.540.1185, а по акт за собственост при граници: на юг – бул. „Шипка“, на север – междублоково пространство, на изток – съществуваща сграда и на запад – ул. „Съединение“. На основание чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК определям начална цена, от която да започне публичната продан в размер на 200 520 лева (двеста хиляди петстотин и двадесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com
782.0 м²
156 800 лв
2.04.16 г., 2:44
Част от четири етажна сграда в индустриалната източна част на града, състояща се два етажа/трети и четвърти/ и тавански етаж ,заедно с две асансьорни клетки и идеална част от дворното място.
Още 555.bg

Продава СКЛАД, гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток

гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток
5791.0 м²
750 000 €
22.07.17 г., 15:44
карго летище Пловдив На 2 км от магистрала Е80 Тракия /София-Бургас/ На 1 км от главен път Пловдив Свиленград / Гърция ... -Турция/ На 5 км от търговско логистична зона Съединение На 2 км от товарна ж.п. Гара Пловдив На 3 км от митница Пловдив
Още bazar.bg

Продава СКЛАД, гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток

гр. Пловдив, Индустриална зона - Изток
5791.0 м²
750 000 €
20.04.17 г., 19:02
карго летище Пловдив На 2 км от магистрала Е80 Тракия /София-Бургас/ На 1 км от главен път Пловдив Свиленград / Гърция ... -Турция/ На 5 км от търговско логистична зона Съединение На 2 км от товарна ж.п. Гара Пловдив На 3 км от митница Пловдив
Още bazar.bg
950.0 м²
250 000 €
4.01.17 г., 11:54
Склад в с. Долни Лозен - добра локация на 80 м от ул. Съединение и от асфалтова улица. На около 1 км от Магистрала ... Тракия. Голямо Т-образно хале на груб строеж с РЗП 950 кв.м. Има голям портал за вкарване на тирове и два по малки за коли и
Още bazar.bg

Склад, 950m 2 (продажба)

с.Лозен, общ. Панчарево
250 000 €
15.07.16 г., 20:17
Склад в с. Долни Лозен - добра локация на 80 м от ул. Съединение и от асфалтова улица. На около 1 км от Магистрала ... Тракия. Голямо Т-образно хале на груб строеж с РЗП 950 кв.м. Има голям портал за вкарване на тирове и два по малки за коли и
Още officespace.bg

Промишлено помещение 370 кв.м Друго Готов (завършен)

Индустриална зона - Тракия гр. Пловдив обл. Пловдив
370.0 м²
130 000 €
20.07.16 г., 16:17
Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение, гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто ... -ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита
Още alo.bg
61 500 лв
2.04.16 г., 3:24
центрове ! Връзка с Автомагистрала “Марица ! Автомагистрала „Марица“ е автомагистрала, която ще свързва ам Тракия с гкпп ... Капитан Андреево. Планираната дължина на магистралата е 117 км — от връзка с автомагистрала „Тракия“ при пътен възел Оризово ... възел Ново село. Кирил Димитров "Интрига"оод -първокачествени имоти под наем и продажба гр.Хасково 6300 бул."Съединение
Още 555.bg
196 000 лв
2.04.16 г., 3:31
„Марица“ е автомагистрала, която ще свързва ам Тракия с гкпп Капитан Андреево. Планираната дължина на магистралата е 117 ... км — от връзка с автомагистрала „Тракия“ при пътен възел Оризово, покрай Димитровград, Хасково, Харманли, Любимец ... бул."Съединение" 10,комплекс Лайф център,ет.1,офис 15 офис тел:038 510 109 +359 879 38 75 73 www.intriga-rent .com We know your expectations and provide them in advance!
Още 555.bg
2190.0 м²
155 000 лв
14.03.16 г., 12:12
селскостопанска масивна постройка в парцела 436 м2. Парцела е с бърз достъп от магистрала Тракия, намира се на 1 км от детелината ... - отклонението от магистралата, на 15 км. от Пловдив, на 5 км. от Стамболийски, 8 км. от Съединение, и 25 км. от Пазарджик
Още imoti.bg
750 000 €
14.03.16 г., 16:42
” • На 2 км от магистрала Е80 „Тракия” /София-Бургас/ • На 1 км от главен път „ Пловдив – Свиленград”/ Гърция-Турция/ • На ... 5 км от търговско – логистична зона „Съединение” • На 2 км от товарна ж.п. Гара „Пловдив” • На 3 км от митница „Пловдив
Още officespace.bg