Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение“ № 27а
44 м²
58,590 лв
2018-1-18
СГРАДА със застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м., с идентификатор № 56784.540.198.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем, точка, три) по одобрената кадастрална карта на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: 18-1197/12.02.2015г. на Началника на СГКК-Пловдив, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.540.198 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем), предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, адрес на сградата: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение“ № 27а, стар идентификатор: 56784.540.1260.3, номер по предходен план: няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 56784.540.198. Съгласно акт за собственост: нот.акт продажба вп. № 17/2007г, том 25, дв.вх. № 7620 на Св при ПРС сградата се състои от: търговска зала, складови площи и санитарен възел.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр.Пловдив, р-н Тракия, ул."Съединение"№13, вх.Б, ет.8, ап.Г-4а
58 м²
66,000 лв
2017-12-7
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.1132.1.49 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто тридесет и две, точка, едно, точка, четиридесет и девет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, район „Тракия“, ул. „Съединение“ № 13 /тринадесет/, вх. Б, ет. 8 /осем/, ап. Г – 4а /Г – четири „а“/, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03.06.09г. на Изп. дирек-тор на АГКК, с последно изменение със заповед : КД -14-16-1239/ 08.06.10г. на Началника на СГКК- Пловдив. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.1132 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто тридесет и две/, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, с площ от 57,85 кв.м. /петдесет и седем цяло и осемдесет и пет стотни кв.м./, ведно с 1,389 % /едно цяло триста осемдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседи: на същия етаж - 56784.540.1132.1.50, 56784.540.1132.1.48, под обекта - 56784. 540.1132.1.44, 56784.540.1132.1.43, над обекта - няма, ВЕДНО с 18,50/1296 /осемнаде-сет цяло и петдесет стотни върху хиляда двеста деветдесет и шест/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 56784.540.1132 /петдесет и шест хиляди седем-стотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто тридесет и две/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, район „Тракия“, ул. „Съединение“ № 13 /тринадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните ре-гистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед : КД -14-16-1239/18.06.10г. на Началника на СГКК- Пловдив с площ от 1296 кв.м. /хиляда двеста деветдесет и шест кв.м./, трайно пред-назначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – високо за-строяване /над 15 м/, стар идентификатор: 56784.540.295 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, двеста деветдесет и пет/, номер по предходен план: 56784.540.295 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, двеста деветдесет и пет/, квартал: 1-А /едно-А/, по плана на жил. група А-7 /А-седем/, ЖР „Тракия“, парцел: II /две/ - жилищни и общ. обслужващи дейности, при съседи: 56784. 540.1125, 56784. 540.1133, 56784.540.1126.
Ощеtargimot.com

Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение“ № 27а
44 м²
65,100 лв
2017-10-12
СГРАДА със застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м., с идентификатор № 56784.540.198.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем, точка, три) по одобрената кадастрална карта на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: 18-1197/12.02.2015г. на Началника на СГКК-Пловдив, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.540.198 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем), предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, адрес на сградата: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение“ № 27а, стар идентификатор: 56784.540.1260.3, номер по предходен план: няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 56784.540.198. Съгласно акт за собственост: нот.акт продажба вп. № 17/2007г, том 25, дв.вх. № 7620 на Св при ПРС сградата се състои от: търговска зала, складови площи и санитарен възел.
Ощеtargimot.com

Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение“ № 27а
44 м²
64,080 лв
2017-8-7
СГРАДА със застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м., с идентификатор № 56784.540.198.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем, точка, три) по одобрената кадастрална карта на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: 18-1197/12.02.2015г. на Началника на СГКК-Пловдив, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.540.198 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем), предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, адрес на сградата: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение“ № 27а, стар идентификатор: 56784.540.1260.3, номер по предходен план: няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 56784.540.198. Съгласно акт за собственост: нот.акт продажба вп. № 17/2007г, том 25, дв.вх. № 7620 на Св при ПРС сградата се състои от: търговска зала, складови площи и санитарен възел.
Ощеtargimot.com

Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение“ № 27а
44 м²
80,100 лв
2017-5-2
СГРАДА със застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м., с идентификатор № 56784.540.198.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем, точка, три) по одобрената кадастрална карта на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: 18-1197/12.02.2015г. на Началника на СГКК-Пловдив, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.540.198 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем), предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, адрес на сградата: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“Съединение“ № 27а, стар идентификатор: 56784.540.1260.3, номер по предходен план: няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 56784.540.198. Съгласно акт за собственост: нот.акт продажба вп. № 17/2007г, том 25, дв.вх. № 7620 на Св при ПРС сградата се състои от: търговска зала, складови площи и санитарен възел.
Ощеtargimot.com
4 стаи
81 м²
60,000 лв
2017-2-17
Тристаен панелен апартамент на втори жилищен етаж. Апартаментът е 81 кв. м., които са разпределени на две спални, хол, просторна кухня, тераса, баня, тоалетна, изба. Изложението е север/юг, северната част е санирана и с нова дограма. Към апартамента има и гараж с отделна цена. Входът е чист и поддържан.
Още555.bg

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. „Тракия“, „Съединение” № 27 а
139 м²
200,520 лв
2016-10-24
И.Д. 20168250400338-2016 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.198.7.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем, точка, седем, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1197-12.02.2015 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, „Съединение” № 27 а (двадесет и седем, буква „а“), ет. 1 (първи), с площ от 139,25 кв. м. (сто тридесет и девет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), ВЕДНО с прилежащите части: 9,26 % ид. ч. (девет цяло и двадесет и шест стотни процента) от общите части на сградата и правото на строеж, а по акт за собственост: търговски обект , със застроена площ от 139,25 кв. м. (сто тридесет и девет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), ведно с 9,26 % ид. ч. (девет цяло и двадесет и шест стотни процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в търговски комплекс гр. Пловдив, ж. к. „Тракия“, бул „Шипка“ № 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.198.7.2, под обекта: няма, над обекта: няма, със стар идентификатор: 56784.540.1260.7.1, а по акт за собственост: при граници и съседи: на север – жилищен блок, на запад – открита тераса, на изток – открита площ и на юг – ресторант, който СОС се намира в сграда, с идентификатор 56784.540.198.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем, точка, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1197-12.02.2015 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, „Съединение” № 27 а (двадесет и седем, буква „а“), със застроена площ на сградата 1 173 кв. м. (хиляда сто седемдесет и три квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Сграда за обществено хранене, а по акт за собственост с обща разгърната площ от 1503,90 кв. м. (хиляда петстотин и три квадратни метра и деветнадесет квадратни дециметра), находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.540.198 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1197-12.02.2015 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000 (пощенски код четири хиляди), „Съединение” № 27 а (двадесет и седем, буква „а“), с площ на поземления имот от 10 554 кв. м. (десет хиляди петстотин петдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, със стар идентификатор 56784.540.1260, номер по предходен план: 352,540.1260, квартал 3 (три) по плана на ЖК „Тракия“, жил. група А-7,8 (буква „А“, седем, осем арабско), парцел: VІ-540.198 (шести - римско, тире, пет, четири, нула, точка, едно, девет, осем), ком. застрояване и обществени мероприятия, при съседи на поземления имот: 56784.540.519, 56784.540.216, 56784.540.334, 56784.540.332, 56784.540.298, 56784.540.1125, 56784.540.1185, а по акт за собственост при граници: на юг – бул. „Шипка“, на север – междублоково пространство, на изток – съществуваща сграда и на запад – ул. „Съединение“. На основание чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК определям начална цена, от която да започне публичната продан в размер на 200 520 лева (двеста хиляди петстотин и двадесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Ощеtargimot.com
782 м²
156,800 лв
2016-4-2
Част от четири етажна сграда в индустриалната източна част на града, състояща се два етажа/трети и четвърти/ и тавански етаж ,заедно с две асансьорни клетки и идеална част от дворното място.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Съединение, Тракия

Промишлено помещение 370 кв.м Друго Готов (завършен)

обл. Пловдив, гр. Пловдив, Индустриална зона - Тракия
370 м²
165,000
2018-1-5
Асансьор С гараж B-170265 Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение, гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто-ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита инфраструктура и обекти на комплексното обществено обслужване. Районът е добре поддържан. Самостоятелният обект в сграда е проектиран за дизайнерско-модна агенция и е разположен на трети етаж на сградата. Състои се от самостоятелни помещения с различни функции и санитарни възли. Достъпът до него е самостоятелен. Обектът е в много добро физическо състояние. Разпределението на обекта е функционално. Може да се закупят паркоместа. Има опция да се закупи допълнително помещение около 80 кв.м. което в момента е със статут на магазин но може да се ползва и за офис и др.
Ощеalo.bg

Пром. помещение

град Пловдив Тракия Бизнесцентър Аримаг
370 м²
160,000
2017-12-18
Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение , гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто-ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита инфраструктура и обекти на комплексното обществено обслужване. Районът е добре поддържан. Самостоятелният обект в сграда е проектиран за дизайнерско-модна агенция и е разположен на трети етаж на сградата. Състои се от самостоятелни помещения с различни функции и санитарни възли. Достъпът до него е самостоятелен. Обектът е в много добро физическо състояние. Разпределението на обекта е функционално. Може да се закупят паркоместа. Има опция да се закупи допълнително помещение около 80 кв. м. което в момента е със статут на магазин но може да се ползва и за офис и др.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град Пловдив Тракия Бизнесцентър Аримаг
370 м²
160,000
2017-12-21
Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение , гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто-ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита инфраструктура и обекти на комплексното обществено обслужване. Районът е добре поддържан. Самостоятелният обект в сграда е проектиран за дизайнерско-модна агенция и е разположен на трети етаж на сградата. Състои се от самостоятелни помещения с различни функции и санитарни възли. Достъпът до него е самостоятелен. Обектът е в много добро физическо състояние. Разпределението на обекта е функционално. Може да се закупят паркоместа. Има опция да се закупи допълнително помещение около 80 кв. м. което в момента е със статут на магазин но може да се ползва и за офис и др.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град Пловдив Тракия Бизнесцентър Аримаг
370 м²
160,000
2017-12-12
Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение , гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто-ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита инфраструктура и обекти на комплексното обществено обслужване. Районът е добре поддържан. Самостоятелният обект в сграда е проектиран за дизайнерско-модна агенция и е разположен на трети етаж на сградата. Състои се от самостоятелни помещения с различни функции и санитарни възли. Достъпът до него е самостоятелен. Обектът е в много добро физическо състояние. Разпределението на обекта е функционално. Може да се закупят паркоместа. Има опция да се закупи допълнително помещение около 80 кв. м. което в момента е със статут на магазин но може да се ползва и за офис и др.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град Пловдив Тракия Бизнесцентър Аримаг
370 м²
160,000
2017-12-12
Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение , гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто-ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита инфраструктура и обекти на комплексното обществено обслужване. Районът е добре поддържан. Самостоятелният обект в сграда е проектиран за дизайнерско-модна агенция и е разположен на трети етаж на сградата. Състои се от самостоятелни помещения с различни функции и санитарни възли. Достъпът до него е самостоятелен. Обектът е в много добро физическо състояние. Разпределението на обекта е функционално. Може да се закупят паркоместа. Има опция да се закупи допълнително помещение около 80 кв. м. което в момента е със статут на магазин но може да се ползва и за офис и др.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град Пловдив Тракия Бизнесцентър Аримаг
370 м²
160,000
2017-12-12
Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение , гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто-ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита инфраструктура и обекти на комплексното обществено обслужване. Районът е добре поддържан. Самостоятелният обект в сграда е проектиран за дизайнерско-модна агенция и е разположен на трети етаж на сградата. Състои се от самостоятелни помещения с различни функции и санитарни възли. Достъпът до него е самостоятелен. Обектът е в много добро физическо състояние. Разпределението на обекта е функционално. Може да се закупят паркоместа. Има опция да се закупи допълнително помещение около 80 кв. м. което в момента е със статут на магазин но може да се ползва и за офис и др.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град Пловдив Тракия Бизнесцентър Аримаг
370 м²
160,000
2017-12-12
Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение , гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто-ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита инфраструктура и обекти на комплексното обществено обслужване. Районът е добре поддържан. Самостоятелният обект в сграда е проектиран за дизайнерско-модна агенция и е разположен на трети етаж на сградата. Състои се от самостоятелни помещения с различни функции и санитарни възли. Достъпът до него е самостоятелен. Обектът е в много добро физическо състояние. Разпределението на обекта е функционално. Може да се закупят паркоместа. Има опция да се закупи допълнително помещение около 80 кв. м. което в момента е със статут на магазин но може да се ползва и за офис и др.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град Пловдив Тракия Бизнесцентър Аримаг
370 м²
160,000
2017-12-12
Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение , гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто-ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита инфраструктура и обекти на комплексното обществено обслужване. Районът е добре поддържан. Самостоятелният обект в сграда е проектиран за дизайнерско-модна агенция и е разположен на трети етаж на сградата. Състои се от самостоятелни помещения с различни функции и санитарни възли. Достъпът до него е самостоятелен. Обектът е в много добро физическо състояние. Разпределението на обекта е функционално. Може да се закупят паркоместа. Има опция да се закупи допълнително помещение около 80 кв. м. което в момента е със статут на магазин но може да се ползва и за офис и др.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град Пловдив Тракия Бизнесцентър Аримаг
370 м²
160,000
2017-12-12
Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение , гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто-ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита инфраструктура и обекти на комплексното обществено обслужване. Районът е добре поддържан. Самостоятелният обект в сграда е проектиран за дизайнерско-модна агенция и е разположен на трети етаж на сградата. Състои се от самостоятелни помещения с различни функции и санитарни възли. Достъпът до него е самостоятелен. Обектът е в много добро физическо състояние. Разпределението на обекта е функционално. Може да се закупят паркоместа. Има опция да се закупи допълнително помещение около 80 кв. м. което в момента е със статут на магазин но може да се ползва и за офис и др.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град Пловдив Тракия Бизнесцентър Аримаг
370 м²
160,000
2017-12-12
Имотът се намира в ЖК Тракия на ул. Съединение , гр. Пловдив, населено място от първа категория. Обектът попада във вто-ра зона. Достъпът до имота се осъществява директно по ул. Съединение. Районът е със смесен характер, с напълно развита инфраструктура и обекти на комплексното обществено обслужване. Районът е добре поддържан. Самостоятелният обект в сграда е проектиран за дизайнерско-модна агенция и е разположен на трети етаж на сградата. Състои се от самостоятелни помещения с различни функции и санитарни възли. Достъпът до него е самостоятелен. Обектът е в много добро физическо състояние. Разпределението на обекта е функционално. Може да се закупят паркоместа. Има опция да се закупи допълнително помещение около 80 кв. м. което в момента е със статут на магазин но може да се ползва и за офис и др.
Ощеholmes.bg