Парцел Стражица

Стражица ул."Дончо Узунов"
2325 м²
19,000 лв
2017-12-15
Недвижим имот, находящ се в град Стражица, общ.Стражица, обл.ВеликоТърново, улица "Дончо Узунов", а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х /десет римско/- "За хотел-ресторант и басейн" в квартал 70 /седемдесет арабско/ по плана на гр.Стражица, целият с площ 2 325 /две хиляди триста двадесет и пет/ квадратни метра, незастроен, при граници на УПИ, съгласно Скица № 321/ 5589/17.08.2012г. на Община Стражица: изток - УПИ V-"За ИКЖС", кв.70, запад - УПИ VІ - "За ОЖС и търговия", кв.70 и УПИ ХІ - За ТП", кв.70, север - Улица "Дончо Узунов" о.т. 297 "а" - 297, юг - улица о.т. 294-295, които имот е подробно описан в Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 13.04.2006г., вписан в Служба по вписванията при АВ, Горна Оряховица под № 208, том ІІ, вх.№ 1591/ 18.04.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 24.07.2006, вписан в Службата по вписвания при АВ, Горна Оряховица под № 18, том ІV, вх.№ 3634/ 31.07.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Заповед № 1448/ 26.05.2008г. за ЧИ на ПУП на Кмет на Община Стражица. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 19 000,32 лв. с ДДС към датата на обявлението /деветнадесет хиляди лева и тридесет и две стотинки с данък добавена стойност/.
Ощеtargimot.com

Парцел Стражица

Стражица ул."Дончо Узунов"
2325 м²
26,068 лв
2017-8-25
Недвижим имот, находящ се в град Стражица, общ.Стражица, обл.ВеликоТърново, улица "Дончо Узунов", а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х /десет римско/- "За хотел-ресторант и басейн" в квартал 70 /седемдесет арабско/ по плана на гр.Стражица, целият с площ 2 325 /две хиляди триста двадесет и пет/ квадратни метра, незастроен, при граници на УПИ, съгласно Скица № 321/ 5589/17.08.2012г. на Община Стражица: изток - УПИ V-"За ИКЖС", кв.70, запад - УПИ VІ - "За ОЖС и търговия", кв.70 и УПИ ХІ - За ТП", кв.70, север - Улица "Дончо Узунов" о.т. 297 "а" - 297, юг - улица о.т. 294-295, които имот е подробно описан в Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 13.04.2006г., вписан в Служба по вписванията при АВ, Горна Оряховица под № 208, том ІІ, вх.№ 1591/ 18.04.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 24.07.2006, вписан в Службата по вписвания при АВ, Горна Оряховица под № 18, том ІV, вх.№ 3634/ 31.07.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Заповед № 1448/ 26.05.2008г. за ЧИ на ПУП на Кмет на Община Стражица. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 26 068,80 лв. с ДДС към датата на обявлението /двадесет и шест хиляди шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки с данък добавена стойност/.
Ощеtargimot.com

Парцел Стражица

Стражица ул."Дончо Узунов"
2325 м²
32,586 лв
2017-6-2
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.05.2017г. до 17:00часа на 26.06.2017г. с обявяване на 27.06.2017г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на недвижим имот, собственост на “Мартиплам“ЕООД, за удовлетворяване вземането на „Уникредит Булбанк“АД, а именно: Недвижим имот, находящ се в град Стражица, общ.Стражица, обл.Велико Търново, улица "Дончо Узунов", а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х /десет римско/- "За хотел-ресторант и басейн" в квартал 70 /седемдесет арабско/ по плана на гр.Стражица, целият с площ 2 325 /две хиляди триста двадесет и пет/ квадратни метра, незастроен, при граници на УПИ, съгласно Скица № 321/ 5589/17.08.2012г. на Община Стражица: изток - УПИ V-"За ИКЖС", кв.70, запад - УПИ VІ - "За ОЖС и търговия", кв.70 и УПИ ХІ - За ТП", кв.70, север - Улица "Дончо Узунов" о.т. 297 "а" - 297, юг - улица о.т. 294-295, които имот е подробно описан в Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 13.04.2006г., вписан в Служба по вписванията при АВ, Горна Оряховица под № 208, том ІІ, вх.№ 1591/ 18.04.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 24.07.2006, вписан в Службата по вписвания при АВ, Горна Оряховица под № 18, том ІV, вх.№ 3634/ 31.07.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Заповед № 1448/ 26.05.2008г. за ЧИ на ПУП на Кмет на Община Стражица. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 32 586 лв. с ДДС към датата на обявлението /тридесет и две хиляди петстотин осемдесет и шест лева с данък добавена стойност/.
Ощеtargimot.com

Парцел Стражица

Стражица ул."Дончо Узунов"
2325 м²
34,301 лв
2016-11-16
1/.Недвижим имот, находящ се в град Стражица, общ.Стражица, обл.ВеликоТърново, улица "Дончо Узунов", а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х /десет римско/- "За хотел-ресторант и басейн" в квартал 70 /седемдесет арабско/ по плана на гр.Стражица, целият с площ 2 325 /две хиляди триста двадесет и пет/ квадратни метра, незастроен, при граници на УПИ, съгласно Скица № 321/ 5589/17.08.2012г. на Община Стражица: изток - УПИ V-"За ИКЖС", кв.70, запад - УПИ VІ - "За ОЖС и търговия", кв.70 и УПИ ХІ - За ТП", кв.70, север - Улица "Дончо Узунов" о.т. 297 "а" - 297, юг - улица о.т. 294-295, които имот е подробно описан в Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 13.04.2006г., вписан в Служба по вписванията при АВ, Горна Оряховица под № 208, том ІІ, вх.№ 1591/ 18.04.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 24.07.2006, вписан в Службата по вписвания при АВ, Горна Оряховица под № 18, том ІV, вх.№ 3634/ 31.07.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Заповед № 1448/ 26.05.2008г. за ЧИ на ПУП на Кмет на Община Стражица. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 34 301,76 лв. с ДДС към датата на обявлението /тридесет и четири хиляди триста и един лева и седемдесет и шест стотинки с данък добавена стойност/.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Стражица, Дончо Узунов

Парцел Стражица

Стражица ул.Дончо Узунов
2325 м²
32,586 лв
2017-3-10
Недвижим имот, находящ се в град Стражица, общ.Стражица, обл.ВеликоТърново, улица "Дончо Узунов", а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х /десет римско/- "За хотел-ресторант и басейн" в квартал 70 /седемдесет арабско/ по плана на гр.Стражица, целият с площ 2 325 /две хиляди триста двадесет и пет/ квадратни метра, незастроен, при граници на УПИ, съгласно Скица № 321/ 5589/17.08.2012г. на Община Стражица: изток - УПИ V-"За ИКЖС", кв.70, запад - УПИ VІ - "За ОЖС и търговия", кв.70 и УПИ ХІ - За ТП", кв.70, север - Улица "Дончо Узунов" о.т. 297 "а" - 297, юг - улица о.т. 294-295, които имот е подробно описан в Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 13.04.2006г., вписан в Служба по вписванията при АВ, Горна Оряховица под № 208, том ІІ, вх.№ 1591/ 18.04.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 24.07.2006, вписан в Службата по вписвания при АВ, Горна Оряховица под № 18, том ІV, вх.№ 3634/ 31.07.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Заповед № 1448/ 26.05.2008г. за ЧИ на ПУП на Кмет на Община Стражица. ; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 32 586 лв. с ДДС към датата на обявлението /тридесет и две хиляди петстотин осемдесет и шест лева с данък добавена стойност/.
Ощеtargimot.com