Парцел Стражица

Стражица ул."Дончо Узунов"
1/.Недвижим имот, находящ се в град Стражица, общ.Стражица, обл.ВеликоТърново, улица "Дончо Узунов", а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х /десет римско/- "За хотел-ресторант и басейн" в квартал 70 /седемдесет арабско/ по плана на гр.Стражица, целият с площ 2 325 /две хиляди триста двадесет и пет/ квадратни метра, незастроен, при граници на УПИ, съгласно Скица № 321/ 5589/17.08.2012г. на Община Стражица: изток - УПИ V-"За ИКЖС", кв.70, запад - УПИ VІ - "За ОЖС и търговия", кв.70 и УПИ ХІ - За ТП", кв.70, север - Улица "Дончо Узунов" о.т. 297 "а" - 297, юг - улица о.т. 294-295, които имот е подробно описан в Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 13.04.2006г., вписан в Служба по вписванията при АВ, Горна Оряховица под № 208, том ІІ, вх.№ 1591/ 18.04.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 24.07.2006, вписан в Службата по вписвания при АВ, Горна Оряховица под № 18, том ІV, вх.№ 3634/ 31.07.2006г. на партидна книга стр.3267, 28399; Заповед № 1448/ 26.05.2008г. за ЧИ на ПУП на Кмет на Община Стражица. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 34 301,76 лв. с ДДС към датата на обявлението /тридесет и четири хиляди триста и един лева и седемдесет и шест стотинки с данък добавена стойност/.
16.11.16 г., 0:27 targimot.com
2325.0 м²
34 301 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Стражица Дончо Узунов

Парцел Стражица

Стражица ул.Дончо Узунов
Недвижим имот, находящ се в град Стражица, общ.Стражица, обл.ВеликоТърново, улица "Дончо Узунов", а именно: УРЕГУЛИРАН ... и УПИ ХІ - За ТП", кв.70, север - Улица "Дончо Узунов" о.т. 297 "а" - 297, юг - улица о.т. 294-295, които имот е ... № 321/ 5589/17.08.2012г. на Община Стражица: изток - УПИ V-"За ИКЖС", кв.70, запад - УПИ VІ - "За ОЖС и търговия", кв.70
10.03.17 г., 14:25 targimot.com
2325.0 м²
32 586 лв