Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. "Стефан Стамболов" № 8, ет. 4, ап. 8
73 м²
10,037 лв
2017-9-11
1/6 (една шеста) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.505.180.8.27 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, сто и осемдесет, точка, осем, точка, двадесет и седем), съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ от 24.06.2014 год. на самостоятелен обект в сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-51/24.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди) ул. „Стефан Стамболов“ № 8 (осем), ет. 4 (четири), ап. 8 (осем), като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 (осем), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.180 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, сто осемдесет), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 73.00 кв.м. (седемдесет и три квадратни метра), прилежащи части: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.505.180.8.28 и 68850.505.180.8.26, под обекта: 68850.505.108.8.20, над обекта: 68850.505.180.8.34. Началната цена, от която ще започне публичната продан за продаваемата идеална част от описания недвижим имот е в размер на 10 037, 50 лв. (десет хиляди тридесет и седем лева и петдесет стотинки).
Ощеtargimot.com

Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Стефан Стамболов № 86,88
95 м²
120,000 лв
2017-4-18
ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – МАГАЗИН, намиращ се на първи етаж в жилищна сграда с гаражи и обекти за стопанска дейност, находяща се в гр. Стара Загора, на улица Стефан Стамболов № 86,88, който магазин е със застроена площ от 94,61кв.м и се състои от търговска зала, склад и баня с тоалетна, при граници на магазина: от север – ЖСК, от изток – апартамент №1 и стълбище, от юг – вход за жилищна сграда и от запад – улица, заедно с прилежащите му 8,117 % идеални части от общите части на сградата, с обща площ на магазина с включени общи части от 108,47 кв.м, както и заедно с 8,117% идеални части от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот /дворно място/, в което е построена жилищната сграда, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-65/30.05.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.127.1.16, находящ се в гр. Стара Загора, ул. Стефан Стамболов № 86-88, на етаж първи, в сграда № 1, разположена с поземлен имот с идентификатор 68850.503.127, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 68850.503.127.1.1, под обекта: 68850.503.127.1.22, 68850.503.127.1.18, 68850.503.127.1.17, над обекта: 68850.503.127.1.4, 68850.503.127.1.2
Ощеtargimot.com

Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Стефан Стамболов № 86,88
9400 м²
126,240 лв
2017-1-24
ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – МАГАЗИН, намиращ се на първи етаж в жилищна сграда с гаражи и обекти за стопанска дейност, находяща се в гр. Стара Загора, на улица Стефан Стамболов № 86,88, който магазин е със застроена площ от 94,61кв.м и се състои от търговска зала, склад и баня с тоалетна, при граници на магазина: от север – ЖСК, от изток – апартамент №1 и стълбище, от юг – вход за жилищна сграда и от запад – улица, заедно с прилежащите му 8,117 % идеални части от общите части на сградата, с обща площ на магазина с включени общи части от 108,47 кв.м, както и заедно с 8,117% идеални части от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот /дворно място/, в което е построена жилищната сграда, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-65/30.05.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.127.1.16, находящ се в гр. Стара Загора, ул. Стефан Стамболов № 86-88, на етаж първи, в сграда № 1, разположена с поземлен имот с идентификатор 68850.503.127, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 68850.503.127.1.1, под обекта: 68850.503.127.1.22, 68850.503.127.1.18, 68850.503.127.1.17, над обекта: 68850.503.127.1.4, 68850.503.127.1.2
Ощеtargimot.com

Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Стефан Стамболов № 86,88,
95 м²
157,800 лв
2016-11-4
ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – МАГАЗИН, намиращ се на първи етаж в жилищна сграда с гаражи и обекти за стопанска дейност, находяща се в гр. Стара Загора, на улица Стефан Стамболов № 86,88, който магазин е със застроена площ от 94,61кв.м и се състои от търговска зала, склад и баня с тоалетна, при граници на магазина: от север – ЖСК, от изток – апартамент №1 и стълбище, от юг – вход за жилищна сграда и от запад – улица, заедно с прилежащите му 8,117 % идеални части от общите части на сградата, с обща площ на магазина с включени общи части от 108,47 кв.м, както и заедно с 8,117% идеални части от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот /дворно място/, в което е построена жилищната сграда, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-65/30.05.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.127.1.16, находящ се в гр. Стара Загора, ул. Стефан Стамболов № 86-88, на етаж първи, в сграда № 1, разположена с поземлен имот с идентификатор 68850.503.127, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 68850.503.127.1.1, под обекта: 68850.503.127.1.22, 68850.503.127.1.18, 68850.503.127.1.17, над обекта: 68850.503.127.1.4, 68850.503.127.1.2
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Стара Загора, ул. Стефан Стамболов