Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. "Славянски" № 15
165 м²
234,090 лв
2018-1-9
МАГАЗИН от 165 кв. м (сто шестдесет и пет квадратни метра), находящ се на партерния етаж от жилищна сграда – жилищен блок, находящ се в град Стара Загора, бул. „Славянски“ № 15 (петнадесет), в квартал 81 (осемдесет и едно) по плана на града, при съседи на магазина: север – гаражи, изток – стълбище на блока, юг – бул. „Славянски“ и запад – стълбище на блока, ЗАЕДНО с приспадащите се: 4.21 % (четири цяло двадесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, който имот съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-51/24.06.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.505.293.3.3 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста деветдесет и три, точка, три, точка, три), гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, с адрес на имота: град Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди), „Славянски“ № 15 (петнадесет), ет. 1 (едно), който обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.293 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста деветдесет и три), с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 165 кв.м (сто шестдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:68850.505.293.3.8, 68850.505.293.3.9, стар идентификатор: няма.
Ощеtargimot.com

Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. "Славянски" № 79
1049 м²
607,996 лв
2017-5-11
КОМПЛЕКСНА ТЪРГОВСКА СГРАДА – МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ И АВТОСЕРВИЗ И РЕСТОРАНТ (бивш КОМПЛЕКСЕН ОБЕКТ – СУПЕРМАРКЕТ „ ДИВА – 90“, съгласно нотариален акт), представляваща по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1453-20.02.2014 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СТАРА ЗАГОРА, САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА с идентификатор 68850.518.166.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и шест, точка, едно), гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, с адрес на имота: град Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди), бул. „Славянски“ № 79 (седемдесет и девет), която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.518.166 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и шест), със застроена площ: 460 кв.м. (четиристотин и шестдесет квадратни метра), брой етажи: 2 (два), предназначение: Друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, построена чрез отстъпено право на строеж върху общинско място, представляващо съгласно документ за собственост, УПИ - парцел I (първи) – общински, за КОО, в квартал 159 (сто петдесет и девет) по плана на град Стара Загора, при граници: на парцела по акт за собственост: бул. „Славянски“, ул. „Подп. Калитин“ и междублоково пространство, която комплексна търговска сграда е частично преустроена и с променено предназначение, съгласно Удостоверение № Уве – И – 247/20.07.2006 г. на Община Стара Загора, от супермаркет, магазин за промишлени стоки, кафе – аперитив и склад за лекарствени форми, като преустроената част е със застроена площ от 470 кв. м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 812, 17 кв. м. /осемстотин и дванадесет цяло седемнадесет стотни квадратни метра/, а общата разгъната застроена площ на цялата КОМПЛЕКСНА ТЪРГОВСКА СГРАДА от 1049 кв. м. (хиляда и четиридесет и девет квадратни метра) и се състои: на сутеренен етаж, разположен на кота – 2.60 (минус две цяло и шестдесет стотни квадратни метра), с площ на етажа от 470 кв. м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра), от: ресторант с площ от 236, 83 кв. м. (двеста тридесет шест цяло осемдесет и три стотни квадратни метра), включващ предверие, зала за консумация, топла кухня, келнерски офис, две тоалетни с предверие, помещение за вентилационна уредба, помещение за отпадъци, умивалня, две помещения за подготовка, три складови помещения, котелно, помещение за чистачен инвентар, машинно помещение, хладилен агрегат, хладилна камера, асансьор, коридор, помещение за гардероб, съблекалня, баня с тоалетна и стълбищна клетка, и магазин за авточасти с площ от 233, 17 кв. м. (двеста тридесет и три цяло и седемнадесет стотни квадратни метра), включващ: търговска площ, две складови помещения, стълбищна клетка и помещение за чистачен инвентар; на първи етаж, разположен на кота 0.00/+0.60 (нула метра/плюс нула цяло и шестдесет стотни метра), със застроена площ от 470 кв. м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра) от: магазин за авточасти и автосервиз, включващ: търговска зала, стълбищна клетка към втори етаж, помещение за разопаковане на стоки, две помещения за гардероб, баня – тоалетна, баня, тоалетна, стълбищна клетка към сутерена, информационен кът и сервизни помещения, както и тераса с площ от 27,25 кв.м. /двадесет и седем цяло и двадесет и пет стотни кв.м./, чиято площ е приобщена към използваната търговска площ на ОСД – Магазин за авточасти и е включена в застроената площ на сградата, като извършеното застрояване на съществуващата тераса е въведено в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация изх. № 19-16-53/14.03.2014 год. на Община Стара Загора като „Застрояване на съществуваща тераса пред ОСД – Магазин за авточасти” и на втори етаж, разположен на кота +3.10 (плюс три цяло и десет стотни квадратни метра), с площ на етажа от 109 кв. м. (сто и девет квадратни метра), включващ: коридор, шест търговски офиса, помещение – архив, две тоалетни и стълбищна клетка, при граници на КОМЛЕКСНАТА ТЪРГОВСКА СГРАДА по акт за собственост: бул. „Славянски“, ул. „Подп. Калитин“, хидрофор и междублоково пространство, ЗАЕДНО С ПРИЛЕЖАЩОТО на сградата право на строеж върху мястото. Неразделна част от имота представляват: 1. Изградена инсталация за отопление на цялата сграда с радиатори и конвектори, работеща с пелети, разположена в котелно помещение на сутеренния етаж, където се намира котел с пелетна горелка; 2. Климатична система, обслужваща втория етаж на сградата – за топъл и студен въздух; 3. Вентилационна система, обслужваща част от помещенията на сутеренния етаж; 4. Асансьор, обслужващ сутеренния и първия етаж, с ел. мотор.
Ощеtargimot.com

Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. "Славянски" № 79
1049 м²
759,996 лв
2017-2-7
КОМПЛЕКСНА ТЪРГОВСКА СГРАДА – МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ И АВТОСЕРВИЗ И РЕСТОРАНТ (бивш КОМПЛЕКСЕН ОБЕКТ – СУПЕРМАРКЕТ „ ДИВА – 90“, съгласно нотариален акт), представляваща по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1453-20.02.2014 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СТАРА ЗАГОРА, САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА с идентификатор 68850.518.166.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и шест, точка, едно), гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, с адрес на имота: град Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди), бул. „Славянски“ № 79 (седемдесет и девет), която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.518.166 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и шест), със застроена площ: 460 кв.м. (четиристотин и шестдесет квадратни метра), брой етажи: 2 (два), предназначение: Друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, построена чрез отстъпено право на строеж върху общинско място, представляващо съгласно документ за собственост, УПИ - парцел I (първи) – общински, за КОО, в квартал 159 (сто петдесет и девет) по плана на град Стара Загора, при граници: на парцела по акт за собственост: бул. „Славянски“, ул. „Подп. Калитин“ и междублоково пространство, която комплексна търговска сграда е частично преустроена и с променено предназначение, съгласно Удостоверение № Уве – И – 247/20.07.2006 г. на Община Стара Загора, от супермаркет, магазин за промишлени стоки, кафе – аперитив и склад за лекарствени форми, като преустроената част е със застроена площ от 470 кв. м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 812, 17 кв. м. /осемстотин и дванадесет цяло седемнадесет стотни квадратни метра/, а общата разгъната застроена площ на цялата КОМПЛЕКСНА ТЪРГОВСКА СГРАДА от 1049 кв. м. (хиляда и четиридесет и девет квадратни метра) и се състои: на сутеренен етаж, разположен на кота – 2.60 (минус две цяло и шестдесет стотни квадратни метра), с площ на етажа от 470 кв. м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра), от: ресторант с площ от 236, 83 кв. м. (двеста тридесет шест цяло осемдесет и три стотни квадратни метра), включващ предверие, зала за консумация, топла кухня, келнерски офис, две тоалетни с предверие, помещение за вентилационна уредба, помещение за отпадъци, умивалня, две помещения за подготовка, три складови помещения, котелно, помещение за чистачен инвентар, машинно помещение, хладилен агрегат, хладилна камера, асансьор, коридор, помещение за гардероб, съблекалня, баня с тоалетна и стълбищна клетка, и магазин за авточасти с площ от 233, 17 кв. м. (двеста тридесет и три цяло и седемнадесет стотни квадратни метра), включващ: търговска площ, две складови помещения, стълбищна клетка и помещение за чистачен инвентар; на първи етаж, разположен на кота 0.00/+0.60 (нула метра/плюс нула цяло и шестдесет стотни метра), със застроена площ от 470 кв. м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра) от: магазин за авточасти и автосервиз, включващ: търговска зала, стълбищна клетка към втори етаж, помещение за разопаковане на стоки, две помещения за гардероб, баня – тоалетна, баня, тоалетна, стълбищна клетка към сутерена, информационен кът и сервизни помещения, както и тераса с площ от 27,25 кв.м. /двадесет и седем цяло и двадесет и пет стотни кв.м./, чиято площ е приобщена към използваната търговска площ на ОСД – Магазин за авточасти и е включена в застроената площ на сградата, като извършеното застрояване на съществуващата тераса е въведено в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация изх. № 19-16-53/14.03.2014 год. на Община Стара Загора като „Застрояване на съществуваща тераса пред ОСД – Магазин за авточасти” и на втори етаж, разположен на кота +3.10 (плюс три цяло и десет стотни квадратни метра), с площ на етажа от 109 кв. м. (сто и девет квадратни метра), включващ: коридор, шест търговски офиса, помещение – архив, две тоалетни и стълбищна клетка, при граници на КОМЛЕКСНАТА ТЪРГОВСКА СГРАДА по акт за собственост: бул. „Славянски“, ул. „Подп. Калитин“, хидрофор и междублоково пространство, ЗАЕДНО С ПРИЛЕЖАЩОТО на сградата право на строеж върху мястото. Неразделна част от имота представляват: 1. Изградена инсталация за отопление на цялата сграда с радиатори и конвектори, работеща с пелети, разположена в котелно помещение на сутеренния етаж, където се намира котел с пелетна горелка; 2. Климатична система, обслужваща втория етаж на сградата – за топъл и студен въздух; 3. Вентилационна система, обслужваща част от помещенията на сутеренния етаж; 4. Асансьор, обслужващ сутеренния и първия етаж, с ел. мотор.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Стара Загора, бул. "Славянски"

Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. "Славянски" № 15, ет. 1
165 м²
260,100 лв
2017-10-25
МАГАЗИН от 165 кв. м (сто шестдесет и пет квадратни метра), находящ се на партерния етаж от жилищна сграда – жилищен блок, находящ се в град Стара Загора, бул. „Славянски“ № 15 (петнадесет), в квартал 81 (осемдесет и едно) по плана на града, при съседи на магазина: север – гаражи, изток – стълбище на блока, юг – бул. „Славянски“ и запад – стълбище на блока, ЗАЕДНО с приспадащите се: 4.21 % (четири цяло двадесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, който имот съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-51/24.06.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.505.293.3.3 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста деветдесет и три, точка, три, точка, три), гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, с адрес на имота: град Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди), „Славянски“ № 15 (петнадесет), ет. 1 (едно), който обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.293 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста деветдесет и три), с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 165 кв.м (сто шестдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:68850.505.293.3.8, 68850.505.293.3.9, стар идентификатор: няма.
Ощеtargimot.com