Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ район "Овча купел", ул. "761-ва"
АПАРТАМЕНТ № 22 /двадесет и две/, разположен на четвърти жилищен етаж, на кота +8.55 /осем цяло и петдесет и пет стотни/ метра, в изградената в степен на завършеност „груб строеж" в описаното по-долу дворно място, масивна жилищна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Акад. Константин Пашев“, със застроена площ на апартамента от 68.37 /шестдесет и осем цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м., и състоящ се от: входно предверие, коридор, баня с тоалетна, склад, дневна с кухненски бокс, стая и две тераси, при съседи: двор, улица, апартамент № 23 /двадесет и три/, коридор и апартамент № 21 /двадесет и едно/, заедно с припадащите се на апартамента: 2.27% /две цяло и двадесет и седем стотни процента/ идеални части ст общите части на жилищната сграда и заедно с припадащите му се също толкова процента идеални части от правото на строеж върху дворно място, върху което сградата е построена, цялото с площ 930 /деветстотин и тридесет/ квадратни метра и съставляващо урегулиран поземлен имот XI-960, 961/единадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин и шестдесет и деветстотин шестдесет и едно/ от квартал № 519 /петстотин и деветнадесет/ по плана на град София, местността „Овча купел", при съседи: от две страни-улици, УПИ Х-960, 571 /десети отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин и шестдесет и петстотин седемдесет и едно/ и УПИ XII-903, 904 /дванадесети отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин и три и деветстотин и четири/, който имот представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4333.960.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“, ет. 4, ап. 22, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.960, с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 68.37 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 68134.4333.960.1.55
31.10.16 г., 15:08 targimot.com
68.0 м²
69 105 лв
,северно изложение, средни вътрешни с открита панорама към София, тъй като пред парцела има масивни сгради ниско ... идеални части. Сградата ще бъде с акт 16 месец Август 2018г. Предвидени са надземни покрити и подземни паркоместа. За огледи информация Румяна Василева 0899 761 443
14.03.17 г., 17:34 bazar.bg
2 стаи
59.0 м²
55 700 €
,северно изложение, средни вътрешни с открита панорама към София, тъй като пред парцела има масивни сгради ниско ... подземни паркоместа. За огледи информация Румяна Василева 0899 761 443
23.02.17 г., 14:17 bazar.bg
2 стаи
57.0 м²
54 150 €
,северно изложение, средни вътрешни с открита панорама към София, тъй като пред парцела има масивни сгради ниско ... подземни паркоместа. За огледи информация Румяна Василева 0899 761 443
23.02.17 г., 14:23 bazar.bg
2 стаи
62.0 м²
58 900 €
производствена или търговска база. Парцела се намира на 500 м от главен път София - Варна., на 3 км от гр. Лясковец и на 7 км от гр. Велико Търново. Ref. No. 761
15.07.16 г., 19:15 officespace.bg
300 000 €

Парцел, 15000m 2 (продажба)

гр.Лясковец, общ. Лясковец Инна Маринова
производствена или търговска база. Парцела се намира на 500 м от главен път София - Варна., на 3 км от гр. Лясковец и на 7 км от гр. Велико Търново. Ref. No. 761
19.04.16 г., 2:49 homes.bg
15000.0 м²
300 000 €