1 стая
55 м²
6 лв
2017-8-14
Южен и много топъл апартамент. Разпределение: антре, голям хол, голяма баня с тоалетна, кухня и тераса на която се излиза и от двете стаи.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, 520

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к.Надежда 1, бл.139, вх.Д, ет.2, ап.97
61 м²
39,520 лв
2018-1-4
1/2 /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 97 /деветдесет и седем/, находящ се в град София, Столична община, район „Надежда", жк „Надежда-I /първа/ част”, в жилищната сграда блок № 139 /сто тридесет и девет/, бивш блок № 6 /шест/, вход Д, на II /втория/ етаж, със застроена площ от 61,12 /шестдесет и един цяло и дванадесет стотни/ кв. м., състоящ се от една стая, дневна, кухня и други сервизни помещения, при съседи: стълбище, Лазар и Вера Симеонови, двор, ул. „Вела Пискова", заедно с прилежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/, при съседи: коридор, Михаил и Йорданка Василеви и двор, както и 0,714% /нула цяло седемстотин и четиринадесет хилядна върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място - държавна земя, който апартамент, съгласно схема № 15-420018-25.08.2016г. на СГКК-гр.София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1386.2030.1.97 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и шест, точка, две хиляди и тридесет, точка, едно, точка, деветдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, общ. Столична, обл. София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011г., адрес на имота: гр.София, район Надежда, ж.к. Надежда – 1ч., бл.139, вх.Д, ет.2, ап.97, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2030, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 58.12 кв.м., прилежащи части: мазе /3,0 кв.м./, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1386.2030.1.118, 68134.1386.2030.1.96, под обекта: 68134.1386.2030.1.94, над обекта: 68134.1386.2030.1.100, стар идентификатор: няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за идеалната част от имота е в размер на 39 520 лева /тридесет и девет хиляди петстотин и двадесет лева/. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Служба по вписванията гр.София том 2, акт № 40/2016г., дв.вх.рег. 3011/27.01.2016г.; Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр.София том 7, акт № 183/2011г., дв.вх.рег. 20511/26.05.2011г.; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 010, акт № 85/2003г., дв.вх.рег. 17692/30.05.2003г. за сумата от 30000 лева; Договор за цесия, вписан в Службата по вписвания-гр.София том 015, акт № 202/2004г., дв.вх.рег. 43411/12.10.2004г.. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20168480400143. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 13.02.2018г. в 12.00ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Екзарх Йосиф" № 60, 0988377433 с АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ .Продава се 1/2/ / една втора/ идеална част от имота.
210 м²
246,000 лв
2017-12-19
АПАРТАМЕНТ на целия 2 /втори/ етаж с идентификатор 68134.403.201.1.2, находящ се в гр. София в сградата на ул. "Екзарх Йосиф" № 60 /шестдесет/ със застроена площ около 210 кв.м. /двеста и десет кв.м./, състоящ се от четири стаи, при съседи съгласно схема № 15-486841/10.11.2015г. съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма; под обекта-68134.403.201.1.1; над обекта-68134.403.201.1.3, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от Урегулиран поземлен имот с идентификатор 68134.403.201, съставляващ по скица парцел I-4 /първи за имот с планоснимачен номер четири/ в кв. 520 /петстотин и двадесет/ по плана на гр. София м. "ГГЦ - Зона Г", целият с площ 384 кв.м. /триста осемдесет и четири кв.м./ при съседи по акт за собственост: ул. "11 Август", ул. "Екзарх Йосиф", парцел II-5 /втори за имот с планоснимачен номер пет/ и XIV-2 /четиринадесети за имот с планоснимачен номер две/.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Проф. Кирил Попов № 5, МАГАЗИН 1
94 м²
160,064 лв
2017-12-14
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя ПОЛ КРИСЧЪН ЛИЙ НАЙТ и РЕЙЧЪЛ ЕЛИЗАБЕТ НАЙТ е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 15.12.2017г. до 15.01.2018г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника ДАЛИЯ ИМОТИ ООД, а именно: изграден в ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини, подземни гаражи и терасовиден етаж и подпокривно пространство, съгласно Разрешение за строеж № 21/14.04.2006 г. на Столична община, район „Студентски“, инвестиционен проект, одобрен на 14.04.2006 г. от Столична община, район „Студентски“ и скица-виза за проучване и проектиране от Главния архитект на Столична община, район „Студентски“ от 21.11.2005 г., със застроена площ /партер/ на сградата от 520 (петстотин и двадесет) квадратни метра и разгъната застроена площ включваща подземен гараж и мазета - от 3 739 (три хиляди седемстотин тридесет и девет) кв. метра, състояща се от: Подземен етаж (сутерен) на кота – 3.20 (минус три цяло и двадесет стотни) метра, включващ: 15 броя подземни гаражи, достъпни чрез рампа за обслужващата улица и общо маневрено хале; 4 броя складови помещения (мазета) и общи части, в това число и 2 броя машинни помещения и 1 брой водомерно помещение; Партерен етаж на кота ± 0.00 (плюс минус нула) метра, включващ: главен вход на сградата, 3 броя апартаменти, 14 броя складови помещения (мазета), 2 броя складови помещения, принадлежащи към два от магазините на първи (надпартерен) етаж, стая за портиер, помещение за главно електрическо табло, и други общи части; Първи (надпартерен) жилищен етаж на кота + 2.85 (плюс две цяло и осемдесет и пет стотни) метра, включващ: 4 броя апартаменти, 3 броя магазини и общи части; Втори (надпартерен) жилищен етаж на кота + 5.70/+6.35 (плюс пет цяло и седемдесет стотни/плюс шест цяло и тридесет и пет стотни) метра, включващ 6 броя апартаменти, 1 ателие и общи части; Трети (надпартерен) жилищен етаж на кота +8.55/+9.20 метра, включващ 3 броя апартаменти, първо ниво на 2 броя апартаменти (мезонети), разположени на две нива – на трети и четвърти етаж, 1 брой ателие и общи части; Четвърти (надпартерен) жилищен етаж на кота + 11.40/+12.05 метра, включващ: второ ниво на 2 броя апартаменти (мезонети), разположени на две нива – на трети и четвърти етаж, 2 броя апартаменти, 1 брой ателие и общи части; Пети (надпартерен) жилищен етаж на кота + 14.90 метра, включващ: 2 броя апартаменти, 1 брой ателие и общи части; Терасовиден жилищен етаж на кота + 17.75 метра, включващ: 1 брой апартамент, първо ниво на 1 апартамент (мезонет), разположен на две нива и общи части; Подпокривно пространство на кота + 20.60 метра, включващ: второ ниво на 1 апартамент (мезонет), разположен на две нива, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-670 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин и седемдесет), в квартал 10А (десети – буква „А“) по плана на град София, местност „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, с площ от 722 (седемстотин двадесет и два) кв. м, при граници: улица, урегулиран поземлен имот ХХ-669, улица, урегулиран поземлен имот VІ-671, собственост на длъжника ДАЛИЯ ИМОТИ ООД C ЕИК 131563581, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.1606.670.1.33 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, шест, нула, шест, точка, шест, седем, нула, точка, едно, точка, три, три), съгласно Схема № 15-472071/28.09.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район „Студентски“, ул. „Проф. Кирил Попов“ № 5, ет. 1, обект магазин 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1606.670; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: няма данни; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1606.670.1.7, 68134.1606.670.1.34, под обекта – няма, над обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1606.670.1.29, 68134.1606.670.1.12, а по нотариален акт представлява МАГАЗИН № 1 (едно), разположен на две нива в гореописаната сграда и със самостоятелен вход от изток, с обща разгърната застроена площ от 93,90 (деветдесет и три цяло и деветдесет стотни) кв. метра, състоящ се от: търговско помещение на второ ниво, находящо се на първи (надпартерен) етаж на кота + 2.85 (плюс две цяло и осемдесет и пет стотни) метра в гореописаната новострояща се сграда, със застроена площ от 49,20 (четиридесет и девет цяло и двадесет стотни) кв. метра, при граници на търговското помещение: от север – улица, от запад – апартамент № 7 (седем), от изток – дворно място, от юг – магазин № 2 (две) и апартамент № 7 (седем), отдолу – складово помещение към магазина, отгоре – апартамент № 12 (дванадесет) и ателие № 1 (едно); и от складово помещение с тоалетна на първо ниво, находящо се на партерен етаж на кота ± 0.00 (плюс минус нула) в гореописаната новострояща се сграда, със застроена площ от 44,70 (четиридесет и четири цяло и седемдесет стотни) кв. метра, при граници на складовото помещение: от север – улица, от юг – мазе № 5 (пет), мазе № 6 (шест), мазе № 7 (седем) и складово помещение към магазин № 2 (две), от изток – дворно място, от запад – стълбищна площадка и коридор, отгоре – магазин № 1 (едно) и магазин № 2 (две), отдолу – подземен гараж № 7 (седем), подземен гараж № 8 (осем) и водомерно помещение, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 160 064.00 /сто и шестдесет хиляди и шестдесет и четири лева/. Същата представлява данъчната оценка на имота. Тежести за имота: Възбрана по изпълнително дело № 20177900401514, вписана в СВ – гр. София, акт № 216, том ХV, дв.вх.рег. № 53618/16.08.2017 г. за сумата от 10 051,59 лв.; Възбрана по изпълнително дело № 20177900401515, вписана в СВ – гр. София, акт № 78, том ХV, дв.вх.рег. № 51964/09.08.2017 г. за сумата от 24 409,99 лв.; Възбрана по изпълнително дело № 20177900401516, вписана в СВ – гр. София, акт № 77, том ХV, дв.вх.рег. № 51963/09.08.2017 г. за сумата от 9 754,84 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Иван Димитров Петков, тел.: 0885 35 39 63 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900401515 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 16.01.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Проф. Кирил Попов № 5, АПАРТАМЕНТ 11
99 м²
113,210 лв
2017-12-14
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя ПОЛ КРИСЧЪН ЛИЙ НАЙТ и РЕЙЧЪЛ ЕЛИЗАБЕТ НАЙТ е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 15.12.2017г. до 15.01.2018г. на следните недвижими имоти, собственост на длъжника „ДАЛИЯ ИМОТИ ООД”, а именно: изградени в ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини, подземни гаражи и терасовиден етаж и подпокривно пространство, съгласно Разрешение за строеж № 21/14.04.2006 г. на Столична община, район „Студентски“, инвестиционен проект, одобрен на 14.04.2006 г. от Столична община, район „Студентски“ и скица-виза за проучване и проектиране от Главния архитект на Столична община, район „Студентски“ от 21.11.2005 г., със застроена площ /партер/ на сградата от 520 (петстотин и двадесет) квадратни метра и разгъната застроена площ включваща подземен гараж и мазета - от 3 739 (три хиляди седемстотин тридесет и девет) кв. метра, състояща се от: Подземен етаж (сутерен) на кота – 3.20 (минус три цяло и двадесет стотни) метра, включващ: 15 броя подземни гаражи, достъпни чрез рампа за обслужващата улица и общо маневрено хале; 4 броя складови помещения (мазета) и общи части, в това число и 2 броя машинни помещения и 1 брой водомерно помещение; Партерен етаж на кота ± 0.00 (плюс минус нула) метра, включващ: главен вход на сградата, 3 броя апартаменти, 14 броя складови помещения (мазета), 2 броя складови помещения, принадлежащи към два от магазините на първи (надпартерен) етаж, стая за портиер, помещение за главно електрическо табло, и други общи части; Първи (надпартерен) жилищен етаж на кота + 2.85 (плюс две цяло и осемдесет и пет стотни) метра, включващ: 4 броя апартаменти, 3 броя магазини и общи части; Втори (надпартерен) жилищен етаж на кота + 5.70/+6.35 (плюс пет цяло и седемдесет стотни/плюс шест цяло и тридесет и пет стотни) метра, включващ 6 броя апартаменти, 1 ателие и общи части; Трети (надпартерен) жилищен етаж на кота +8.55/+9.20 метра, включващ 3 броя апартаменти, първо ниво на 2 броя апартаменти (мезонети), разположени на две нива – на трети и четвърти етаж, 1 брой ателие и общи части; Четвърти (надпартерен) жилищен етаж на кота + 11.40/+12.05 метра, включващ: второ ниво на 2 броя апартаменти (мезонети), разположени на две нива – на трети и четвърти етаж, 2 броя апартаменти, 1 брой ателие и общи части; Пети (надпартерен) жилищен етаж на кота + 14.90 метра, включващ: 2 броя апартаменти, 1 брой ателие и общи части; Терасовиден жилищен етаж на кота + 17.75 метра, включващ: 1 брой апартамент, първо ниво на 1 апартамент (мезонет), разположен на две нива и общи части; Подпокривно пространство на кота + 20.60 метра, включващ: второ ниво на 1 апартамент (мезонет), разположен на две нива, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-670 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин и седемдесет), в квартал 10А (десети – буква „А“) по плана на град София, местност „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, с площ от 722 (седемстотин двадесет и два) кв. м, при граници: улица, урегулиран поземлен имот ХХ-669, улица, урегулиран поземлен имот VІ-671, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.1606.670.1.35 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, шест, нула, шест, точка, шест, седем, нула, точка, едно, точка, три, пет), съгласно Схема № 15-472076/28.09.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район „Студентски“, ул. „Проф. Кирил Попов“ № 5, ет. 1, обект магазин 3; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1606.670; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1606.670.1.34, под обекта – няма, над обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1606.670.1.13, 68134.1606.670.1.12, а по нотариален акт представлява МАГАЗИН № 3 (три), находящ се на първи (надпартерен) етаж на кота + 2.85 (плюс две цяло и осемдесет и пет стотни) метра в гореописаната сграда, със застроена площ от 51,30 (петдесет и един цяло и тридесет стотни) кв. метра, състоящ се от: търговско помещение, склад и тоалетна, при съсеид: от север – магазин № 2 (две), от запад – магазин № 2 (две), стълбищна площадка, асансьорна шахта, от изток – дворно място, от юг – дворно място, отгоре – апартамент № 13 (тринадесет), отдолу – подземен гараж № 9 (девет) и коридор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 87 447.10 лв. /осемдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и седем лева и десет стотинки/. Същата представлява данъчната оценка на имота. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.1606.670.1.11 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, шест, нула, шест, точка, шест, седем, нула, точка, едно, точка, едно, едно), съгласно Схема № 15-472068/28.09.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район „Студентски“, ул. „Проф. Кирил Попов“ № 5, ет. 2, ап. 11; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1606.670; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1606.670.1.29, 68134.1606.670.1.10, под обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1606.670.1.34, 68134.1606.670.1.7, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1606.670.1.17, а по нотариален акт представлява АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесет), находящ се на втори (надпартерен) жилищен етаж на кота + 6.35 (плюс шест цяло и тридесет и пет стотни) метра в гореописаната сграда, със застроена площ от 98,86 (деветдесет и осем цяло и осемдесет и шест стотни) кв. метра, състоящ се от: антре, дневна стая, трапезария с кухненски бокс, тоалетна ,баня-тоалетна, две спални и две тераси, при граници: от север – ателие № 1 (едно) и улица, от запад – апартамент № 10 (десет) и двор, от изток – стълбищна площадка и ателие № 1 (едно), от юг – двор, отгоре – апартамент № 16 (шестнадесет), отдолу – апартамент № 7 (седем), ведно с припадащите се към апартамента съответни идеални части от общите части на сградата. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 113 210.10 лв. /сто и тринадесет хиляди двеста и десет лева и десет стотинки/. Същата представлява данъчната оценка на имота. Горепосочените имоти се продават поотделно. Тежести за имотите: Възбрана по изпълнително дело № 20177900401514, вписана в СВ – гр. София, акт № 216, том ХV, дв.вх.рег. № 53618/16.08.2017 г. за сумата от 10 051,59 лв.; Възбрана по изпълнително дело № 20177900401515, вписана в СВ – гр. София, акт № 78, том ХV, дв.вх.рег. № 51964/09.08.2017 г. за сумата от 24 409,99 лв.; Възбрана по изпълнително дело № 20177900401516, вписана в СВ – гр. София, акт № 77, том ХV, дв.вх.рег. № 51963/09.08.2017 г. за сумата от 9 754,84 лв.; Възбрана в полза на НАП, вписана в СВ – гр. София, акт № 250, том 20, дв.вх.рег. № 43748/13.09.2013 г. за сумата от 125 539,35 лв. главница Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Иван Димитров Петков, тел.: 0885 35 39 63 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900401514 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 16.01.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Проф. Кирил Попов № 5, МАГАЗИН 3
51 м²
87,447 лв
2017-12-14
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя ПОЛ КРИСЧЪН ЛИЙ НАЙТ и РЕЙЧЪЛ ЕЛИЗАБЕТ НАЙТ е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 15.12.2017г. до 15.01.2018г. на следните недвижими имоти, собственост на длъжника „ДАЛИЯ ИМОТИ ООД”, а именно: изградени в ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини, подземни гаражи и терасовиден етаж и подпокривно пространство, съгласно Разрешение за строеж № 21/14.04.2006 г. на Столична община, район „Студентски“, инвестиционен проект, одобрен на 14.04.2006 г. от Столична община, район „Студентски“ и скица-виза за проучване и проектиране от Главния архитект на Столична община, район „Студентски“ от 21.11.2005 г., със застроена площ /партер/ на сградата от 520 (петстотин и двадесет) квадратни метра и разгъната застроена площ включваща подземен гараж и мазета - от 3 739 (три хиляди седемстотин тридесет и девет) кв. метра, състояща се от: Подземен етаж (сутерен) на кота – 3.20 (минус три цяло и двадесет стотни) метра, включващ: 15 броя подземни гаражи, достъпни чрез рампа за обслужващата улица и общо маневрено хале; 4 броя складови помещения (мазета) и общи части, в това число и 2 броя машинни помещения и 1 брой водомерно помещение; Партерен етаж на кота ± 0.00 (плюс минус нула) метра, включващ: главен вход на сградата, 3 броя апартаменти, 14 броя складови помещения (мазета), 2 броя складови помещения, принадлежащи към два от магазините на първи (надпартерен) етаж, стая за портиер, помещение за главно електрическо табло, и други общи части; Първи (надпартерен) жилищен етаж на кота + 2.85 (плюс две цяло и осемдесет и пет стотни) метра, включващ: 4 броя апартаменти, 3 броя магазини и общи части; Втори (надпартерен) жилищен етаж на кота + 5.70/+6.35 (плюс пет цяло и седемдесет стотни/плюс шест цяло и тридесет и пет стотни) метра, включващ 6 броя апартаменти, 1 ателие и общи части; Трети (надпартерен) жилищен етаж на кота +8.55/+9.20 метра, включващ 3 броя апартаменти, първо ниво на 2 броя апартаменти (мезонети), разположени на две нива – на трети и четвърти етаж, 1 брой ателие и общи части; Четвърти (надпартерен) жилищен етаж на кота + 11.40/+12.05 метра, включващ: второ ниво на 2 броя апартаменти (мезонети), разположени на две нива – на трети и четвърти етаж, 2 броя апартаменти, 1 брой ателие и общи части; Пети (надпартерен) жилищен етаж на кота + 14.90 метра, включващ: 2 броя апартаменти, 1 брой ателие и общи части; Терасовиден жилищен етаж на кота + 17.75 метра, включващ: 1 брой апартамент, първо ниво на 1 апартамент (мезонет), разположен на две нива и общи части; Подпокривно пространство на кота + 20.60 метра, включващ: второ ниво на 1 апартамент (мезонет), разположен на две нива, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-670 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин и седемдесет), в квартал 10А (десети – буква „А“) по плана на град София, местност „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, с площ от 722 (седемстотин двадесет и два) кв. м, при граници: улица, урегулиран поземлен имот ХХ-669, улица, урегулиран поземлен имот VІ-671, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.1606.670.1.35 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, шест, нула, шест, точка, шест, седем, нула, точка, едно, точка, три, пет), съгласно Схема № 15-472076/28.09.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район „Студентски“, ул. „Проф. Кирил Попов“ № 5, ет. 1, обект магазин 3; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1606.670; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1606.670.1.34, под обекта – няма, над обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1606.670.1.13, 68134.1606.670.1.12, а по нотариален акт представлява МАГАЗИН № 3 (три), находящ се на първи (надпартерен) етаж на кота + 2.85 (плюс две цяло и осемдесет и пет стотни) метра в гореописаната сграда, със застроена площ от 51,30 (петдесет и един цяло и тридесет стотни) кв. метра, състоящ се от: търговско помещение, склад и тоалетна, при съсеид: от север – магазин № 2 (две), от запад – магазин № 2 (две), стълбищна площадка, асансьорна шахта, от изток – дворно място, от юг – дворно място, отгоре – апартамент № 13 (тринадесет), отдолу – подземен гараж № 9 (девет) и коридор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 87 447.10 лв. /осемдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и седем лева и десет стотинки/. Същата представлява данъчната оценка на имота. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.1606.670.1.11 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, шест, нула, шест, точка, шест, седем, нула, точка, едно, точка, едно, едно), съгласно Схема № 15-472068/28.09.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район „Студентски“, ул. „Проф. Кирил Попов“ № 5, ет. 2, ап. 11; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1606.670; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1606.670.1.29, 68134.1606.670.1.10, под обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1606.670.1.34, 68134.1606.670.1.7, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1606.670.1.17, а по нотариален акт представлява АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесет), находящ се на втори (надпартерен) жилищен етаж на кота + 6.35 (плюс шест цяло и тридесет и пет стотни) метра в гореописаната сграда, със застроена площ от 98,86 (деветдесет и осем цяло и осемдесет и шест стотни) кв. метра, състоящ се от: антре, дневна стая, трапезария с кухненски бокс, тоалетна ,баня-тоалетна, две спални и две тераси, при граници: от север – ателие № 1 (едно) и улица, от запад – апартамент № 10 (десет) и двор, от изток – стълбищна площадка и ателие № 1 (едно), от юг – двор, отгоре – апартамент № 16 (шестнадесет), отдолу – апартамент № 7 (седем), ведно с припадащите се към апартамента съответни идеални части от общите части на сградата. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 113 210.10 лв. /сто и тринадесет хиляди двеста и десет лева и десет стотинки/. Същата представлява данъчната оценка на имота. Горепосочените имоти се продават поотделно. Тежести за имотите: Възбрана по изпълнително дело № 20177900401514, вписана в СВ – гр. София, акт № 216, том ХV, дв.вх.рег. № 53618/16.08.2017 г. за сумата от 10 051,59 лв.; Възбрана по изпълнително дело № 20177900401515, вписана в СВ – гр. София, акт № 78, том ХV, дв.вх.рег. № 51964/09.08.2017 г. за сумата от 24 409,99 лв.; Възбрана по изпълнително дело № 20177900401516, вписана в СВ – гр. София, акт № 77, том ХV, дв.вх.рег. № 51963/09.08.2017 г. за сумата от 9 754,84 лв.; Възбрана в полза на НАП, вписана в СВ – гр. София, акт № 250, том 20, дв.вх.рег. № 43748/13.09.2013 г. за сумата от 125 539,35 лв. главница Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Иван Димитров Петков, тел.: 0885 35 39 63 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900401514 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 16.01.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Врачеш

Врачеш с.Врачеш, община Ботевград, област Софийска, местност“Фусковец“
2129 м²
11,520 лв
2017-12-7
Поземлен имот – използв. ливада с площ от 2.129 дка (два декара сто двадесет и девет кв. метра), пета категория, имот № 074030 (седемдесет и четири хиляди и тридесет) по скица – проект, в землището на с.Врачеш, община Ботевград, област София, местност „Фусковец”, който имот е образуван от разделянето на имот № 074026 (седемдесет и четири хиляди двадесет и шести), при граници и съседи: имот № 074029, използ. ливада на Васил Стилиянов Вунов, имот №074025, нива на Анастасия Петрова Пиралкова и др., имот №073018, нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №074031, използ. ливада на Васил Стилиянов Вунов, имот №074006, нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №074005, нива на наслед. на Цветко Тодоров Кацарски. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 11 520 лв. /единадесет хиляди петстотин и двадесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в землището на с.Врачеш, община Ботевград, област Софийска, местност“Фусковец“.
Ощеtargimot.com
78 м²
85,000
2017-12-1
Слънчева и просторна Къща в с. Кривина с РЗП:78кв.м. с Целогодишен асфалтов достъп. Ситуирана в ъглов п-л 520кв.м. в близост до центъра на селото. Сутерен и един етаж. В сутерена има стая с преход към кухня, коридор, избено помещение. Първи етаж - голяма тераса, вестибюл, голям хол с портал и две стаи. Дворът е 520 кв.м, ограден с масивна ограда. В двора има гараж и помощни стопански постройки, чешма и тоалетна/Гаража и постройките са отделно от гореупоменатата квадратура/. В близост до центъра и автобусна спирка. Мястото е много комуникативно и е на 15 мин от Летище София, бул. Цариградско шосе и мнвожество метростанции. За повече информация и огледи: Венелин Иванов 0882/54 18 22, 02/426-55-09 ***
Ощеbazar.bg

Парцел в с. Железница

София и област София-град Железница Стамболова река
62,000 лв
2017-12-8
Продава се чудесен парцел, в регулация, на около 500 м от площада в с. Железница, Столична община. Парцелът е с площ 520 кв.м и граничи с асфалтов път и Стамболова река. Намира се на ул. ”Стамболова река”, сред нови къщи, в закътано, тихо и живописно отклонение от главния път, с кристално чист въздух Има проект за къща с рзп 98 кв.м., на която са изляти основите.. Има водопровод в границите на парцела и ток /електрически стълб/ на 10 метра от оградата. Село Железница е едно от малкото места в България, където хората си оставят къщите отключени без да се притесняват от нежелано посегателство. Намира се на 23 км южно от центъра на София по поречието на Железнишката река /Ведена/. Има градски транспорт- автобуси 69, 70 и 98, чиято спирка е на площада на селото. През селото минава известната Панорамна туристическа алея, част от ниската обиколна пътека на Витоша, над Железница и Бистрица, до Симеоново. Изключително приятен маршрут, подходящ за семейства с малки деца и хора от всички възрасти. Около 12 - 13 са минералните извори в района. Намират се на около 2 km под селото, в близост до водослива на реките Железнишка и Егуля. Температура на водата е 30 градуса Прекрасно място за целогодишно живеене, почивка в свободното време или за инвестиция.
Още555.bg
193 м²
159,600
2017-11-20
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА- 750 ЕВРО/кв.м.!!!Представяме на вашето внимание ПРЕКРАСЕН ОФИС/ търговско помещение/ в Луксозния комплекс 'ЛИЛИЯ', намиращ се на пешеходно разстояние от Бизнес парк София, магазин 'Фантастико' и 'Sport Depot', подходящ за лекарски,зъболекарски кабинет,лаборатория,представителен офис, виенски салон, кафе-сладкарница и др. Само жилищния комплекс разполага с 170 апартамента!С АКТ 16! Предлага се на замазка и шпакловка. Голямо лице,луксозни витрини,санитарен възел, допълнителна тераса от 50 кв.м.Осигурени паркоместа! Обявената цена е без ДДС. За повече информация на тел.0899 520 544 Георгиев.
Ощеbazar.bg
180 м²
35,000
2017-11-27
Веда Корект представя за продажба 3 етажна къща на 50 км от София. Местоположение: област Перник, с. Селищен дол. Разпределение: първи етаж, състоящ се от кухня, мазе с оборудвана работилница, гараж за две коли, WC, коридор и вътрешно стълбище. Втори етаж - трапезария с кухненска ниша, дневна, спалня, баня с тоалетна. Трети етаж - две стаи, баня с тоалетна и малък кабинет. Еднопространствено таванско помещение. Състояние: много добро. Обзаведена с всичко необходимо за едно домакинство (мебели и ел. уреди). Предимства и особености: достъп до имота по асфалтов път + около 40 м път с чакъл; лице на две улици ; в района се живее целогодишно; облагороден двор от 520 кв. м.; застроена площ на етаж от 60 кв. м.; санитарно помещение на всеки етаж; климатик; покрив - битумни керемиди; СОТ и цялостна застраховка на имота предплатени за 1 година; селото е със собствено водохранилище и не се заплаща вода. Номер в агенцията: 1395 За контакти: Мила Стойкова - 0899 133 805, 02/952 63 33. акт16 Входа се заключва Масивна външна врата Гараж Електричество Климатик
Ощеvedaimoti.com