Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Овча купел, бл. 409 А
36.0 м²
45 225 лв
1.11.16 г., 13:26
МАГАЗИН № 2 (две), находящ се на партерния етаж от жилищна сграда, построена в гр. София, ж.к. Овча купел, блок 409 А с вх. А и вх. Б, в описания по-долу урегулиран поземлен имот, със застроена площ на магазина 35.97 (тридесет и пет цяло и деветдесет и седем стотни) кв.м., състоящ се от търговска зала, при съседи: запад- магазин №1 и рампа за подземни гаражи, север - магазин № 1 и магазин № 3, изток - магазин № 3 и улица, юг- улица, който Магазин № 2, а съгласно схема № 15-371403-15.10.2014 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4333.852.1.62 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, три, три, точка, едно, точка, шест, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“ № 409-А, вх. А, ет. 0, обект 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4333.852, с предназначение на самостоятеления обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 68134.4333.852.1.63, имот с идентификатор № 68134.4333.852.1.61, под обекта: няма, над обекта: имот с идентификатор № 68134.433.852.1.3, имот с идентификатор № 68134.433.852.1.3, заедно с прилежащия му склад № 2 (две) с площ 23.46 (двадесет и три цяло и четиридесет и шест стотни) кв.м., състоящ се от склад и тоалетна, при съседи: коридор мазета, мазе № 20, мазе № 21 от вход „А“, склад към магазин № 1, улица и рампа, заедно с 0.81 % (нула цяло и осемдесет и една стотни) идеални части от общите части на жилищната и магазинната част на сградата, и заедно с 0.74 % (нула цяло и седемдесет и четири стотни върху сто) идеални части от мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, район „Овча купел“, съставляващ УПИ II-852 (втори, отреден за имот с пл. номер осемстотин петдесет и две) в квартал 103 „а“ (сто и три „а“) по плана на гр. София, местност ж.к. „Овча купел - 1“, целият с площ от 2 448 ( две хиляди четиристотин четиридесет и осем) кв.м.,при съседи по нотариален акт: Петър Димитров Манчев, наследници на Крум Димитров Манчев, Сандо Младенов и Ицо Коцев, а при съседи по скица: улица, УПИ I (първи), отреден за „ЖС“ и УПИ III (трети), отреден за „ЖС“.
Още targimot.com
2 стаи
8065.0 м²
3 617 400 лв
21.04.17 г., 2:26
, Промишлен район Летище, в производство по несъстоятелност по т.д. 409/2011 г. по описа на Окръжен съд - град ... Благоевград, на основание чл. 717а от Търговския закон и Определение 1758 от 28.03.2017 г., постановено по т.д. 409/2011 г. по ... синдика в гр. София, ул.Солунска 59, ет. 4, ще се проведе продажба на съвкупност от недвижими имоти, собственост на ИМО
Още bazar.bg

Продава 3-СТАЕН, град София, Студентски град

град София, Студентски град ул. Проф. Хр. Вакарелски
3 стаи
8065.0 м²
3 617 400 лв
19.04.17 г., 23:37
, Промишлен район Летище, в производство по несъстоятелност по т. д. 409/2011 г. по описа на Окръжен съд - град ... Благоевград, на основание чл. 717а от Търговския закон и Определение 1758 от 28. 03. 2017 г. , постановено по т. д. 409/2011 г ... канцеларията на синдика в гр. София, ул. Солунска 59, ет. 4, ще се проведе продажба на съвкупност от недвижими имоти, собственост
Още imot.bg

Продава 2-СТАЕН, град София, Студентски град

град София, Студентски град ул. Проф. Хр. Вакарелски
2 стаи
7757.0 м²
2 893 920 лв
19.04.17 г., 21:22
, Промишлен район Летище, в производство по несъстоятелност по т. д. 409/2011 г. по описа на Окръжен съд - град ... Благоевград, на основание чл. 717а от Търговския закон и Определение 1758 от 28. 03. 2017 г. , постановено по т. д. 409/2011 г. по ... на синдика в гр. София, ул. Солунска 59, ет. 4, ще се проведе продажба на съвкупност от недвижими имоти, собственост на
Още imot.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Овча купел № 409А
36.0 м²
36 180 лв
20.02.17 г., 17:49
МАГАЗИН № 2 /две/, находящ се на партерния етаж от жилищна сграда, построена в гр. София, ж.к. Овча купел, блок 409 А с ... . на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“ № 409-А, вх. А ... което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, район „Овча купел
Още targimot.com

1 184 кв.м. в гр. Аксаково с лице на ул. Извор

Аксаково Варна и област Аксаково Извор
59 лв
8.06.16 г., 12:35
на автобусна линия номер 409; на 180 м. югозападно от сладкарската кооперация; на 320 м. югозападно от предприятие ... главни пътища, упи, на магистралата до логистичен център летище Варна, пътя Варна-София, пристанището, пред гробищата, до
Още 555.bg