Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Овча купел, блок 409 А
36 м²
33,000 лв
2017-10-23
МАГАЗИН № 2 /две/, находящ се на партерния етаж от жилищна сграда, построена в гр. София, ж.к. Овча купел, блок 409 А с вх. А и вх. Б, в описания по-долу урегулиран поземлен имот, със застроена площ на магазина 35.97 /тридесет и пет цяло и деветдесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се от търговска зала, при съседи: запад - магазин №1 и рампа за подземни гаражи, север - магазин № 1 и магазин № 3, изток - магазин № 3 и улица, юг - улица, който магазин съгласно схема № 15-371403-15.10.2014 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4333.852.1.62 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и три, точка, осемстотин петдесет и две, точка, едно, точка, шестдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“ № 409-А, вх. А, ет. 0, обект 2, като обектът се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4333.852, с предназначение на самостоятеления обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 68134.4333.852.1.63, имот с идентификатор № 68134.4333.852.1.61, под обекта: няма, над обекта: имот с идентификатор № 68134.433.852.1.3, имот с идентификатор № 68134.433.852.1.3, заедно с прилежащия му склад № 2 /две/ с площ 23.46 /двадесет и три цяло и четиридесет и шест стотни)/ квадратни метра, състоящ се от склад и тоалетна, при съседи: коридор мазета, мазе № 20, мазе № 21 от вход „А“, склад към магазин № 1, улица и рампа, заедно с 0.81 % /нула цяло и осемдесет и една стотни/ идеални части от общите части на жилищната и магазинната част на сградата, и заедно с 0.74 % (нула цяло и седемдесет и четири стотни върху сто) идеални части от мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, район „Овча купел“, съставляващ УПИ II-852 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и две/ в квартал 103 „а“ /сто и три „а“/, по плана на гр. София, местност ж.к. „Овча купел - 1“, целият с площ от 2 448 /две хиляди четиристотин четиридесет и осем/ квадратни метра, при съседи по нотариален акт: Петър Димитров Манчев, наследници на Крум Димитров Манчев, Сандо Младенов и Ицо Коцев, а при съседи по скица: улица, УПИ I /първи/, отреден за „ЖС“ и УПИ III /трети/, отреден за „ЖС“, като съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ поземленият имот е с идентификатор № 68134.4333.852 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и три, точка, осемстотин петдесет и две/, находящ се в гр. София, Столична община, област София-град; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел -1“ , с площ 2577 /две хиляди петстотин седемдесет и седем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м/, без стар идентификатор, номер по предходен план:852, квартал: 103А, парцел II; съседи: 68134.4333.2010, 68134.433.1303, 68134.4333.2936, 68134.4333.2009.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Овча купел, бл. 409 А
36 м²
45,225 лв
2016-11-1
МАГАЗИН № 2 (две), находящ се на партерния етаж от жилищна сграда, построена в гр. София, ж.к. Овча купел, блок 409 А с вх. А и вх. Б, в описания по-долу урегулиран поземлен имот, със застроена площ на магазина 35.97 (тридесет и пет цяло и деветдесет и седем стотни) кв.м., състоящ се от търговска зала, при съседи: запад- магазин №1 и рампа за подземни гаражи, север - магазин № 1 и магазин № 3, изток - магазин № 3 и улица, юг- улица, който Магазин № 2, а съгласно схема № 15-371403-15.10.2014 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4333.852.1.62 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, три, три, точка, едно, точка, шест, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“ № 409-А, вх. А, ет. 0, обект 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4333.852, с предназначение на самостоятеления обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 68134.4333.852.1.63, имот с идентификатор № 68134.4333.852.1.61, под обекта: няма, над обекта: имот с идентификатор № 68134.433.852.1.3, имот с идентификатор № 68134.433.852.1.3, заедно с прилежащия му склад № 2 (две) с площ 23.46 (двадесет и три цяло и четиридесет и шест стотни) кв.м., състоящ се от склад и тоалетна, при съседи: коридор мазета, мазе № 20, мазе № 21 от вход „А“, склад към магазин № 1, улица и рампа, заедно с 0.81 % (нула цяло и осемдесет и една стотни) идеални части от общите части на жилищната и магазинната част на сградата, и заедно с 0.74 % (нула цяло и седемдесет и четири стотни върху сто) идеални части от мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, район „Овча купел“, съставляващ УПИ II-852 (втори, отреден за имот с пл. номер осемстотин петдесет и две) в квартал 103 „а“ (сто и три „а“) по плана на гр. София, местност ж.к. „Овча купел - 1“, целият с площ от 2 448 ( две хиляди четиристотин четиридесет и осем) кв.м.,при съседи по нотариален акт: Петър Димитров Манчев, наследници на Крум Димитров Манчев, Сандо Младенов и Ицо Коцев, а при съседи по скица: улица, УПИ I (първи), отреден за „ЖС“ и УПИ III (трети), отреден за „ЖС“.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, 409

Къща

град София Драгалевци ул. Захари Зограф
332 м²
212,000
2018-1-11
ЛУКСОЗНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В ЕКОЛОГИЧНИЯ РАЙОН Драгалевци, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, чист въздух, тишина и спокойствие. КОМУНИКАТИВНО МЯСТО С ПЕРФЕКТЕН ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП-АСФАЛТОВ ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ ПЕРЛА. Само на няколко минути с кола до Центъра на София по бул България и удобна връзка с останалите райони и Аерогара София чрез Околовръстно шосе. Къщата е построена с висококачествени материали на три етажа с РЗП - 361 кв. м. , върху парцел от 409 кв. м. Предлага се на ш/з. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 1-ви етаж - входно антре, стълбище, просторен, слънчев хол с двустранна камина видима и от към трапезарията и кухнята, килер, гараж за един автомобил, котелно, склад, WC, коридор. 2-ри етаж - коридор и стълбище, три спални с баня/WC, кабинет с баня/WC, балкони. 3-то ниво - ПОКРИВ: стълбищен излаз, панорамна тераса с южно и северно изложение!!!При подходът на комплекса е разположен контролно-пропусквателен пункт (КПП) с денонощна охрана. Във всяка сграда е изградена сигнално-охранителна система. Освен това комплексът е добре осветен и се охранява чрез видеонаблюдение!!! ГАЗИФИЦИРАН!! В близост са разположени редица частни училища и детски градини. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Обявената цена е без ДДС. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012.
Ощеholmes.bg

Къща

град София Драгалевци ул. Захари Зограф
332 м²
212,000
2018-1-12
ЛУКСОЗНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В ЕКОЛОГИЧНИЯ РАЙОН Драгалевци, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, чист въздух, тишина и спокойствие. КОМУНИКАТИВНО МЯСТО С ПЕРФЕКТЕН ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП-АСФАЛТОВ ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ ПЕРЛА. Само на няколко минути с кола до Центъра на София по бул България и удобна връзка с останалите райони и Аерогара София чрез Околовръстно шосе. Къщата е построена с висококачествени материали на три етажа с РЗП - 361 кв. м. , върху парцел от 409 кв. м. Предлага се на ш/з. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 1-ви етаж - входно антре, стълбище, просторен, слънчев хол с двустранна камина видима и от към трапезарията и кухнята, килер, гараж за един автомобил, котелно, склад, WC, коридор. 2-ри етаж - коридор и стълбище, три спални с баня/WC, кабинет с баня/WC, балкони. 3-то ниво - ПОКРИВ: стълбищен излаз, панорамна тераса с южно и северно изложение!!!При подходът на комплекса е разположен контролно-пропусквателен пункт (КПП) с денонощна охрана. Във всяка сграда е изградена сигнално-охранителна система. Освен това комплексът е добре осветен и се охранява чрез видеонаблюдение!!! ГАЗИФИЦИРАН!! В близост са разположени редица частни училища и детски градини. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Обявената цена е без ДДС. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012.
Ощеholmes.bg

Къща

град София Драгалевци ул. Захари Зограф
332 м²
212,000
2018-1-12
ЛУКСОЗНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В ЕКОЛОГИЧНИЯ РАЙОН Драгалевци, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, чист въздух, тишина и спокойствие. КОМУНИКАТИВНО МЯСТО С ПЕРФЕКТЕН ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП-АСФАЛТОВ ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ ПЕРЛА. Само на няколко минути с кола до Центъра на София по бул България и удобна връзка с останалите райони и Аерогара София чрез Околовръстно шосе. Къщата е построена с висококачествени материали на три етажа с РЗП - 361 кв. м. , върху парцел от 409 кв. м. Предлага се на ш/з. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 1-ви етаж - входно антре, стълбище, просторен, слънчев хол с двустранна камина видима и от към трапезарията и кухнята, килер, гараж за един автомобил, котелно, склад, WC, коридор. 2-ри етаж - коридор и стълбище, три спални с баня/WC, кабинет с баня/WC, балкони. 3-то ниво - ПОКРИВ: стълбищен излаз, панорамна тераса с южно и северно изложение!!!При подходът на комплекса е разположен контролно-пропусквателен пункт (КПП) с денонощна охрана. Във всяка сграда е изградена сигнално-охранителна система. Освен това комплексът е добре осветен и се охранява чрез видеонаблюдение!!! ГАЗИФИЦИРАН!! В близост са разположени редица частни училища и детски градини. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Обявената цена е без ДДС. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012.
Ощеholmes.bg

Къща

град София Драгалевци ул. Захари Зограф
332 м²
212,000
2018-1-12
ЛУКСОЗНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В ЕКОЛОГИЧНИЯ РАЙОН Драгалевци, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, чист въздух, тишина и спокойствие. КОМУНИКАТИВНО МЯСТО С ПЕРФЕКТЕН ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП-АСФАЛТОВ ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ ПЕРЛА. Само на няколко минути с кола до Центъра на София по бул България и удобна връзка с останалите райони и Аерогара София чрез Околовръстно шосе. Къщата е построена с висококачествени материали на три етажа с РЗП - 361 кв. м. , върху парцел от 409 кв. м. Предлага се на ш/з. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 1-ви етаж - входно антре, стълбище, просторен, слънчев хол с двустранна камина видима и от към трапезарията и кухнята, килер, гараж за един автомобил, котелно, склад, WC, коридор. 2-ри етаж - коридор и стълбище, три спални с баня/WC, кабинет с баня/WC, балкони. 3-то ниво - ПОКРИВ: стълбищен излаз, панорамна тераса с южно и северно изложение!!!При подходът на комплекса е разположен контролно-пропусквателен пункт (КПП) с денонощна охрана. Във всяка сграда е изградена сигнално-охранителна система. Освен това комплексът е добре осветен и се охранява чрез видеонаблюдение!!! ГАЗИФИЦИРАН!! В близост са разположени редица частни училища и детски градини. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Обявената цена е без ДДС. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012.
Ощеholmes.bg

Къща

град София Драгалевци ул. Захари Зограф
332 м²
212,000
2018-1-11
ЛУКСОЗНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В ЕКОЛОГИЧНИЯ РАЙОН Драгалевци, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, чист въздух, тишина и спокойствие. КОМУНИКАТИВНО МЯСТО С ПЕРФЕКТЕН ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП-АСФАЛТОВ ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ ПЕРЛА. Само на няколко минути с кола до Центъра на София по бул България и удобна връзка с останалите райони и Аерогара София чрез Околовръстно шосе. Къщата е построена с висококачествени материали на три етажа с РЗП - 361 кв. м. , върху парцел от 409 кв. м. Предлага се на ш/з. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 1-ви етаж - входно антре, стълбище, просторен, слънчев хол с двустранна камина видима и от към трапезарията и кухнята, килер, гараж за един автомобил, котелно, склад, WC, коридор. 2-ри етаж - коридор и стълбище, три спални с баня/WC, кабинет с баня/WC, балкони. 3-то ниво - ПОКРИВ: стълбищен излаз, панорамна тераса с южно и северно изложение!!!При подходът на комплекса е разположен контролно-пропусквателен пункт (КПП) с денонощна охрана. Във всяка сграда е изградена сигнално-охранителна система. Освен това комплексът е добре осветен и се охранява чрез видеонаблюдение!!! ГАЗИФИЦИРАН!! В близост са разположени редица частни училища и детски градини. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Обявената цена е без ДДС. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012.
Ощеholmes.bg

Къща

град София Драгалевци ул. Захари Зограф
332 м²
212,000
2018-1-12
ЛУКСОЗНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В ЕКОЛОГИЧНИЯ РАЙОН Драгалевци, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, чист въздух, тишина и спокойствие. КОМУНИКАТИВНО МЯСТО С ПЕРФЕКТЕН ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП-АСФАЛТОВ ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ ПЕРЛА. Само на няколко минути с кола до Центъра на София по бул България и удобна връзка с останалите райони и Аерогара София чрез Околовръстно шосе. Къщата е построена с висококачествени материали на три етажа с РЗП - 361 кв. м. , върху парцел от 409 кв. м. Предлага се на ш/з. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 1-ви етаж - входно антре, стълбище, просторен, слънчев хол с двустранна камина видима и от към трапезарията и кухнята, килер, гараж за един автомобил, котелно, склад, WC, коридор. 2-ри етаж - коридор и стълбище, три спални с баня/WC, кабинет с баня/WC, балкони. 3-то ниво - ПОКРИВ: стълбищен излаз, панорамна тераса с южно и северно изложение!!!При подходът на комплекса е разположен контролно-пропусквателен пункт (КПП) с денонощна охрана. Във всяка сграда е изградена сигнално-охранителна система. Освен това комплексът е добре осветен и се охранява чрез видеонаблюдение!!! ГАЗИФИЦИРАН!! В близост са разположени редица частни училища и детски градини. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Обявената цена е без ДДС. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012.
Ощеholmes.bg

Къща

град София Драгалевци ул. Захари Зограф
332 м²
212,000
2018-1-11
ЛУКСОЗНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В ЕКОЛОГИЧНИЯ РАЙОН Драгалевци, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, чист въздух, тишина и спокойствие. КОМУНИКАТИВНО МЯСТО С ПЕРФЕКТЕН ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП-АСФАЛТОВ ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ ПЕРЛА. Само на няколко минути с кола до Центъра на София по бул България и удобна връзка с останалите райони и Аерогара София чрез Околовръстно шосе. Къщата е построена с висококачествени материали на три етажа с РЗП - 361 кв. м. , върху парцел от 409 кв. м. Предлага се на ш/з. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 1-ви етаж - входно антре, стълбище, просторен, слънчев хол с двустранна камина видима и от към трапезарията и кухнята, килер, гараж за един автомобил, котелно, склад, WC, коридор. 2-ри етаж - коридор и стълбище, три спални с баня/WC, кабинет с баня/WC, балкони. 3-то ниво - ПОКРИВ: стълбищен излаз, панорамна тераса с южно и северно изложение!!!При подходът на комплекса е разположен контролно-пропусквателен пункт (КПП) с денонощна охрана. Във всяка сграда е изградена сигнално-охранителна система. Освен това комплексът е добре осветен и се охранява чрез видеонаблюдение!!! ГАЗИФИЦИРАН!! В близост са разположени редица частни училища и детски градини. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Обявената цена е без ДДС. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012.
Ощеholmes.bg

Къща

град София Драгалевци ул. Захари Зограф
332 м²
212,000
2018-1-11
ЛУКСОЗНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В ЕКОЛОГИЧНИЯ РАЙОН Драгалевци, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, чист въздух, тишина и спокойствие. КОМУНИКАТИВНО МЯСТО С ПЕРФЕКТЕН ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП-АСФАЛТОВ ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ ПЕРЛА. Само на няколко минути с кола до Центъра на София по бул България и удобна връзка с останалите райони и Аерогара София чрез Околовръстно шосе. Къщата е построена с висококачествени материали на три етажа с РЗП - 361 кв. м. , върху парцел от 409 кв. м. Предлага се на ш/з. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 1-ви етаж - входно антре, стълбище, просторен, слънчев хол с двустранна камина видима и от към трапезарията и кухнята, килер, гараж за един автомобил, котелно, склад, WC, коридор. 2-ри етаж - коридор и стълбище, три спални с баня/WC, кабинет с баня/WC, балкони. 3-то ниво - ПОКРИВ: стълбищен излаз, панорамна тераса с южно и северно изложение!!!При подходът на комплекса е разположен контролно-пропусквателен пункт (КПП) с денонощна охрана. Във всяка сграда е изградена сигнално-охранителна система. Освен това комплексът е добре осветен и се охранява чрез видеонаблюдение!!! ГАЗИФИЦИРАН!! В близост са разположени редица частни училища и детски градини. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Обявената цена е без ДДС. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012.
Ощеholmes.bg

Къща

град София Драгалевци ул. Захари Зограф
332 м²
212,000
2018-1-11
ЛУКСОЗНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В ЕКОЛОГИЧНИЯ РАЙОН Драгалевци, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, чист въздух, тишина и спокойствие. КОМУНИКАТИВНО МЯСТО С ПЕРФЕКТЕН ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП-АСФАЛТОВ ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ ПЕРЛА. Само на няколко минути с кола до Центъра на София по бул България и удобна връзка с останалите райони и Аерогара София чрез Околовръстно шосе. Къщата е построена с висококачествени материали на три етажа с РЗП - 361 кв. м. , върху парцел от 409 кв. м. Предлага се на ш/з. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 1-ви етаж - входно антре, стълбище, просторен, слънчев хол с двустранна камина видима и от към трапезарията и кухнята, килер, гараж за един автомобил, котелно, склад, WC, коридор. 2-ри етаж - коридор и стълбище, три спални с баня/WC, кабинет с баня/WC, балкони. 3-то ниво - ПОКРИВ: стълбищен излаз, панорамна тераса с южно и северно изложение!!!При подходът на комплекса е разположен контролно-пропусквателен пункт (КПП) с денонощна охрана. Във всяка сграда е изградена сигнално-охранителна система. Освен това комплексът е добре осветен и се охранява чрез видеонаблюдение!!! ГАЗИФИЦИРАН!! В близост са разположени редица частни училища и детски градини. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Обявената цена е без ДДС. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012.
Ощеholmes.bg

Къща

град София Драгалевци ул. Захари Зограф
332 м²
212,000
2018-1-11
ЛУКСОЗНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА в ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В ЕКОЛОГИЧНИЯ РАЙОН Драгалевци, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, чист въздух, тишина и спокойствие. КОМУНИКАТИВНО МЯСТО С ПЕРФЕКТЕН ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП-АСФАЛТОВ ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО РЕСТОРАНТ ПЕРЛА. Само на няколко минути с кола до Центъра на София по бул България и удобна връзка с останалите райони и Аерогара София чрез Околовръстно шосе. Къщата е построена с висококачествени материали на три етажа с РЗП - 361 кв. м. , върху парцел от 409 кв. м. Предлага се на ш/з. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 1-ви етаж - входно антре, стълбище, просторен, слънчев хол с двустранна камина видима и от към трапезарията и кухнята, килер, гараж за един автомобил, котелно, склад, WC, коридор. 2-ри етаж - коридор и стълбище, три спални с баня/WC, кабинет с баня/WC, балкони. 3-то ниво - ПОКРИВ: стълбищен излаз, панорамна тераса с южно и северно изложение!!!При подходът на комплекса е разположен контролно-пропусквателен пункт (КПП) с денонощна охрана. Във всяка сграда е изградена сигнално-охранителна система. Освен това комплексът е добре осветен и се охранява чрез видеонаблюдение!!! ГАЗИФИЦИРАН!! В близост са разположени редица частни училища и детски градини. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. Обявената цена е без ДДС. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012.
Ощеholmes.bg