Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Люлин, бл. 329 „А“
МАГАЗИН № 8 (осем), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, в жилищната сграда, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-851 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и едно) от квартал 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. София, местност „Люлин 3“, с площ от 378 (триста седемдесет и осем) квадратни метра, при съседи на УПИ: от север - УПИ VI (шести)- за ЖС, магазин и подземен гараж, от изток - улица, от юг - УПИ IV-945 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и пет), от запад- УПИ ІІІ (трети) - за ЖС, ТП и озеленяване, на първи етаж, на кота +2,00 /плюс два/ м, с административен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329 „А“, съгласно Удостоверение с изх. № 68-00-864/03.07.2014 г. на „ГИС-София“, със застроена площ от 14,49 (четиринадесет цяло и четиридесет и девет стотни) квадратни метра, при съседи: от две страни – вътрешен коридор, магазин № 9 /девет/ и магазин № 7 (седем), заедно с 2,664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на търговската част на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно кадастрална схема магазин № 8 (осем) представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4361.38.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-14/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 3“, бл. 329А, етаж 1, обект 8, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.38, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 14,49 кв. м /четиринадеест цяло и четиридесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части: 2.664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма.
15.12.16 г., 19:15 targimot.com
14.0 м²
27 000,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Люлин бл. 329 А, ет. 1
МАГАЗИН № 8 (осем), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, в жилищната сграда, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-851 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и едно) от квартал 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. София, местност „Люлин 3“, с площ от 378 (триста седемдесет и осем) квадратни метра, при съседи на УПИ: от север - УПИ VI (шести)- за ЖС, магазин и подземен гараж, от изток - улица, от юг - УПИ IV-945 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и пет), от запад- УПИ ІІІ (трети) - за ЖС, ТП и озеленяване, на първи етаж, на кота +2,00 /плюс два/ м, с административен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329 „А“, съгласно Удостоверение с изх. № 68-00-864/03.07.2014 г. на „ГИС-София“, със застроена площ от 14,49 (четиринадесет цяло и четиридесет и девет стотни) квадратни метра, при съседи: от две страни – вътрешен коридор, магазин № 9 /девет/ и магазин № 7 (седем), заедно с 2,664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на търговската част на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно кадастрална схема магазин № 8 (осем) представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4361.38.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-14/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 3“, бл. 329А, етаж 1, обект 8, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.38, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 14,49 кв. м /четиринадеест цяло и четиридесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части: 2.664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма.
24.10.16 г., 14:19 targimot.com
14.0 м²
23 846,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София 329

Етаж от къща РУСЕ

РУСЕ Алея Синчец № 4, вход 2,
сградата и от правото на строеж от 329/23220 кв.м. от източната страна, върху държавна земя, представляваща УПИ V-54, в ... проданта: 38 400 лв. Имотът е ипотекиран/договорна ипотека/ в полза на БАНКА ДСК - ЕАД, София за сумата от 55 000 лева
21.01.17 г., 18:29 targimot.com
80.0 м²
38 400,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община - Район "Триадица", съставляващ съгласно Заповед № РД-09-2-81 ... метра по документ за собственост, а по скица - с площ от 329 /триста двадесет и девет/ квадратни метра, от квартал 187а /сто ... осемдесет и седем "а"/ по плана на град София, местност "Южен парк", при съседи по скица: от север - имот с
20.01.17 г., 17:07 targimot.com
354.0 м²
20 400,00 лв
Фърст Естейтс има удоволствието да Ви представи 329 кв. метра терен с проект и разрешение за строеж на жилищна сграда ... , в пряка на ул.Черковна в квартал Оборище, София. Към този момент върху терена съществува къща на няколко етажа
18.01.17 г., 4:25 homes.bg
895.0 м²
450 000,00 €
Фърст Естейтс има удоволствието да Ви представи 329 кв. метра терен с проект и разрешение за строеж на жилищна сграда ... , в пряка на ул.Черковна в квартал Оборище, София. Към този момент върху терена съществува къща на няколко етажа
17.01.17 г., 20:29 officespace.bg
450 000,00 €
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община - Район "Триадица", съставляващ съгласно Заповед № РД-09-2-81 ... метра по документ за собственост, а по скица - с площ от 329 /триста двадесет и девет/ квадратни метра, от квартал 187а /сто ... осемдесет и седем "а"/ по плана на град София, местност "Южен парк", при съседи по скица: от север - имот с
14.11.16 г., 19:23 targimot.com
354.0 м²
25 500,00 лв

Етаж от къща РУСЕ

РУСЕ Алея Синчец № 4
сградата и от правото на строеж от 329/23220 кв.м. от източната страна, върху държавна земя, представляваща УПИ V-54, в ... проданта: 48 000 лв. Имотът е ипотекиран/договорна ипотека/ в полза на БАНКА ДСК - ЕАД, София за сумата от 55 000 лева.
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
40.0 м²
48 000,00 лв

Парцел Банкя

Банкя улица „Цар Симеон“ № 188
осемдесет и осем/, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI – 329 /шестнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста ... кадастър – гр. София, представлява поземлен имот с идентификатор 02659.2190.1004 /нула две шест пет девет, точка, две ... Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно
24.10.16 г., 13:45 targimot.com
959.0 м²
210 000,00 лв